Aapadunmoolana Sri Durga Stotram – ಆಪದುನ್ಮೂಲನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೇ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಜತಿ ಭುಜಗಾಧೀಶತಲ್ಪೇ ಸದರ್ಪಾ-
-ವುತ್ಪನ್ನೌ ದಾನವೌ ತಚ್ಛ್ರವಣಮಲಮಯಾಂಗೌ ಮಧುಂ ಕೈಟಭಂ ಚ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಸ್ಯ ಧಾತುಃ ಸ್ತುತಿಭಿರಭಿನುತಾಂ ಆಶು ತೌ ನಾಶಯಂತೀಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೧ ||

ಯುದ್ಧೇ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ಯಸ್ತದೀಯೇಷು ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ-
-ಷ್ವಾಸ್ಥಾಯ ಸ್ವಾನ್ ವಿಧೇಯಾನ್ ಸ್ವಯಮಗಮದಸೌ ಶಕ್ರತಾಂ ವಿಕ್ರಮೇಣ |
ತಂ ಸಾಮಾತ್ಯಾಪ್ತಮಿತ್ರಂ ಮಹಿಷಮಪಿ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಾಧಿರೂಢಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೨ ||

ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಣಾಶಸ್ಥಿತಿವಿಹೃತಿಪರೇ ದೇವಿ ಘೋರಾಮರಾರಿ-
-ತ್ರಾಸಾತ್ತ್ರಾತುಂ ಕುಲಂ ನಃ ಪುನರಪಿ ಚ ಮಹಾಸಂಕಟೇಷ್ವೀದೃಶೇಷು |
ಆವಿರ್ಭೂಯಾಃ ಪುರಸ್ತಾದಿತಿ ಚರಣನಮತ್ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣವರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೩ ||

ಹಂತುಂ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ವಿಬುಧಗಣನುತಾಂ ಹೇಮಡೋಲಾಂ ಹಿಮಾದ್ರಾ-
-ವಾರೂಢಾಂ ವ್ಯೂಢದರ್ಪಾನ್ ಯುಧಿ ನಿಹತವತೀಂ ಧೂಮ್ರದೃಕ್ಚಂಡಮುಂಡಾನ್ |
ಚಾಮುಂಡಾಖ್ಯಾಂ ದಧಾನಾಂ ಉಪಶಮಿತಮಹಾರಕ್ತಬೀಜೋಪಸರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಸ್ಕಂದನಾರಾಯಣಕಿಟಿನರಸಿಂಹೇಂದ್ರಶಕ್ತೀಃ ಸ್ವಭೃತ್ಯಾಃ
ಕೃತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ನಿಶುಂಭಂ ಜಿತವಿಬುಧಗಣಂ ತ್ರಾಸಿತಾಶೇಷಲೋಕಮ್ |
ಏಕೀಭೂಯಾಥ ಶುಂಭಂ ರಣಶಿರಸಿ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಮಾತ್ತಖಡ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೫ ||

ಉತ್ಪನ್ನಾ ನಂದಜೇತಿ ಸ್ವಯಮವನಿತಲೇ ಶುಂಭಮನ್ಯಂ ನಿಶುಂಭಂ
ಭ್ರಾಮರ್ಯಾಖ್ಯಾರುಣಾಖ್ಯಾ ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಂ ನಿಹಂತುಮ್ |
ಭೀಮಾ ಶಾಕಂಭರೀತಿ ತ್ರುಟಿತರಿಪುಭಟಾಂ ರಕ್ತದಂತೇತಿ ಜಾತಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೬ ||

ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಅನುಸರಣಕಲಾಕೇಲಿ ನಾನಾವತಾರೈಃ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣಶೀಲಾಂ ದನುಜಕುಲವನವಹ್ನಿಲೀಲಾಂ ಸಲೀಲಾಮ್ |
ದೇವೀಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯೀಂ ತಾಂ ವಿತರಿತವಿನಮತ್ಸತ್ರಿವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೭ ||

ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೀಂ ಕರತಲವಿಲಸಚ್ಛಂಖಚಕ್ರಾಸಿರಮ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ರಿಪುಮಥನಕರೀಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಾಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಶಶಿಯುತಮಕುಟಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕೃಶಾಂಗೀಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೮ ||

ತ್ರಾಯಸ್ವ ಸ್ವಾಮಿನೀತಿ ತ್ರಿಭುವನಜನನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತ್ವಯ್ಯಪಾರ್ಥಾ
ಪಾಲ್ಯಂತೇಽಭ್ಯರ್ಥನಾಯಾಂ ಭಗವತಿ ಶಿಶವಃ ಕಿಂತ್ವನನ್ಯಾಃ ಜನನ್ಯಾಃ |
ತತ್ತುಭ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ಯೇತ್ಯವನತವಿಬುಧಾಹ್ಲಾದಿವೀಕ್ಷಾವಿಸರ್ಗಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣಮಹಮಶೇಷಾಪದುನ್ಮೂಲನಾಯ || ೯ ||

ಏತಂ ಸಂತಃ ಪಠಂತು ಸ್ತವಮಖಿಲವಿಪಜ್ಜಾಲತೂಲಾನಲಾಭಂ
ಹೃನ್ಮೋಹಧ್ವಾಂತಭಾನುಪ್ರಥಿತಮಖಿಲಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ್ರುಕಲ್ಪಮ್ |
ದೌರ್ಗಂ ದೌರ್ಗತ್ಯಘೋರಾತಪತುಹಿನಕರಪ್ರಖ್ಯಮಂಹೋಗಜೇಂದ್ರ-
-ಶ್ರೇಣೀಪಂಚಾಸ್ಯದೇಶ್ಯಂ ವಿಪುಲಭಯದಕಾಲಾಹಿತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಪ್ರಭಾವಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಆಪದುನ್ಮೂಲನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed