Aapadunmoolana Sri Durga Stotram – ఆపదున్మూలన శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

లక్ష్మీశే యోగనిద్రాం ప్రభజతి భుజగాధీశతల్పే సదర్పా-
-వుత్పన్నౌ దానవౌ తచ్ఛ్రవణమలమయాంగౌ మధుం కైటభం చ |
దృష్ట్వా భీతస్య ధాతుః స్తుతిభిరభినుతాం ఆశు తౌ నాశయంతీం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౧ ||

యుద్ధే నిర్జిత్య దైత్యస్త్రిభువనమఖిలం యస్తదీయేషు ధిష్ణ్యే-
-ష్వాస్థాయ స్వాన్ విధేయాన్ స్వయమగమదసౌ శక్రతాం విక్రమేణ |
తం సామాత్యాప్తమిత్రం మహిషమపి నిహత్యాస్య మూర్ధాధిరూఢాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౨ ||

విశ్వోత్పత్తిప్రణాశస్థితివిహృతిపరే దేవి ఘోరామరారి-
-త్రాసాత్త్రాతుం కులం నః పునరపి చ మహాసంకటేష్వీదృశేషు |
ఆవిర్భూయాః పురస్తాదితి చరణనమత్సర్వగీర్వాణవర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౩ ||

హంతుం శుంభం నిశుంభం విబుధగణనుతాం హేమడోలాం హిమాద్రా-
-వారూఢాం వ్యూఢదర్పాన్ యుధి నిహతవతీం ధూమ్రదృక్చండముండాన్ |
చాముండాఖ్యాం దధానాం ఉపశమితమహారక్తబీజోపసర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౪ ||

బ్రహ్మేశస్కందనారాయణకిటినరసింహేంద్రశక్తీః స్వభృత్యాః
కృత్వా హత్వా నిశుంభం జితవిబుధగణం త్రాసితాశేషలోకమ్ |
ఏకీభూయాథ శుంభం రణశిరసి నిహత్యాస్థితామాత్తఖడ్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౫ ||

ఉత్పన్నా నందజేతి స్వయమవనితలే శుంభమన్యం నిశుంభం
భ్రామర్యాఖ్యారుణాఖ్యా పునరపి జననీ దుర్గమాఖ్యం నిహంతుమ్ |
భీమా శాకంభరీతి త్రుటితరిపుభటాం రక్తదంతేతి జాతాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౬ ||

త్రైగుణ్యానాం గుణానాం అనుసరణకలాకేలి నానావతారైః
త్రైలోక్యత్రాణశీలాం దనుజకులవనవహ్నిలీలాం సలీలామ్ |
దేవీం సచ్చిన్మయీం తాం వితరితవినమత్సత్రివర్గాపవర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౭ ||

సింహారూఢాం త్రినేత్రీం కరతలవిలసచ్ఛంఖచక్రాసిరమ్యాం
భక్తాభీష్టప్రదాత్రీం రిపుమథనకరీం సర్వలోకైకవంద్యామ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం శశియుతమకుటాం శ్యామలాంగీం కృశాంగీం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౮ ||

త్రాయస్వ స్వామినీతి త్రిభువనజనని ప్రార్థనా త్వయ్యపార్థా
పాల్యంతేఽభ్యర్థనాయాం భగవతి శిశవః కింత్వనన్యాః జనన్యాః |
తత్తుభ్యం స్యాన్నమస్యేత్యవనతవిబుధాహ్లాదివీక్షావిసర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || ౯ ||

ఏతం సంతః పఠంతు స్తవమఖిలవిపజ్జాలతూలానలాభం
హృన్మోహధ్వాంతభానుప్రథితమఖిలసంకల్పకల్పద్రుకల్పమ్ |
దౌర్గం దౌర్గత్యఘోరాతపతుహినకరప్రఖ్యమంహోగజేంద్ర-
-శ్రేణీపంచాస్యదేశ్యం విపులభయదకాలాహితార్క్ష్యప్రభావమ్ || ౧౦ ||

ఇతి ఆపదున్మూలన శ్రీ దుర్గా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed