Category: Subrahmanya – సుబ్రహ్మణ్య

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – శ్రీ స్కంద స్తోత్రం (మహాభారతే)

మార్కండేయ ఉవాచ | ఆగ్నేయశ్చైవ స్కందశ్చ దీప్తకీర్తిరనామయః | మయూరకేతుర్ధర్మాత్మా భూతేశో మహిషార్దనః || ౧ || కామజిత్కామదః కాంతః సత్యవాగ్భువనేశ్వరః | శిశుః శీఘ్రః శుచిశ్చండో దీప్తవర్ణః శుభాననః || ౨...

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం

శివయోస్తనుజాయాస్తు శ్రితమందారశాఖినే | శిఖివర్యతురంగాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మంగళమ్ || ౧ భక్తాభీష్టప్రదాయాస్తు భవరోగవినాశినే | రాజధిరాజావంద్యాయ రణధీరాయ మంగళమ్ || ౨ శూరపద్మాది దైతేయ తమిస్రకులభానవే | తారకాసురకాలాయ బాలకాయాస్తు మంగళమ్ ||...

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram – శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం

ఓం‍కారరూప శరణాశ్రయ శర్వసూనో సింగార వేల సకలేశ్వర దీనబంధో | సంతాపనాశన సనాతన శక్తిహస్త శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ పంచాద్రివాస సహజ సురసైన్యనాథ పంచామృతప్రియ గుహ సకలాధివాస...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

ఋషయ ఊచుః | సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక | వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || ౧ || జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః | కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా...

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా | సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧ || తతోఽబ్రువన్సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ | ప్రణిపత్య శుభం వాక్యం సేంద్రాః సాగ్నిపురోగమాః || ౨...

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం

శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ || అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ || ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ ||...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం దేవసేనాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః | ఓం ఉత్పలధారిణ్యై నమః | ఓం అణిమాయై నమః | ఓం మహాదేవ్యై నమః |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహావల్ల్యై నమః | ఓం శ్యామతనవే నమః | ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః | ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం శశిసుతాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః |...

Skanda Sashti Kavacham – కందర్ శష్ఠి కవచం

|| కాప్పు || తుదిప్పోర్‍క్కు వల్వినైపోమ్ తున్బమ్ పోమ్ నెఞ్జిఱ్ పదిప్పోర్‍క్కు సెల్వమ్ పలిత్తు కథిత్తు ఓఙ్గుమ్ నిష్టైయుఙ్ కైకూడుమ్, నిమలర్ అరుళ్ కందర్ శష్ఠి కవచన్ తనై | కుఱళ్ వెణ్బా...

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్

భజేఽహం కుమారం భవానీ కుమారం గళోల్లాసిహారం నమత్సద్విహారమ్ | రిపుస్తోమపారం నృసింహావతారం సదానిర్వికారం గుహం నిర్విచారమ్ || ౧ || నమామీశపుత్రం జపాశోణగాత్రం సురారాతిశత్రుం రవీంద్వగ్నినేత్రమ్ | మహాబర్హిపత్రం శివాస్యాబ్జమిత్రం ప్రభాస్వత్కళత్రం పురాణం...

Sri Subrahmanya Kavacham – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | ఓం నమ ఇతి బీజమ్ | భగవత ఇతి శక్తిః | సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాద...

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః

ఓం అచింత్యశక్తయే నమః | ఓం అనఘాయ నమః | ఓం అక్షోభ్యాయ నమః | ఓం అపరాజితాయ నమః | ఓం అనాథవత్సలాయ నమః | ఓం అమోఘాయ నమః |...

Sri Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram – శ్రీ ప్రజ్ఞా వివర్ధన కార్తికేయ స్తోత్రం

స్కంద ఉవాచ | యోగీశ్వరో మహాసేనః కార్తికేయోఽగ్నినందనః | స్కందః కుమారః సేనానీః స్వామీ శంకరసంభవః || ౧ || గాంగేయస్తామ్రచూడశ్చ బ్రహ్మచారీ శిఖిధ్వజః | తారకారిరుమాపుత్రః క్రౌంచారిశ్చ షడాననః || ౨...

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః 

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళీ ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం...

Sri Skanda lahari – శ్రీ స్కందలహరీ

శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్త్వం శివసుతః ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ | త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ || ౧ || నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభసితవదనషట్కస్త్రిణయనః |...

Sri Subrahmanya stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం

ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || ౧ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ || ౨ || నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్...

Sri Subrahmanya Shodasa nama stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రిణయనం చిత్రాంబరాలంకృతాం | శక్తిం వజ్రమసిం...

Sri Subrahmanya Pancharatnam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమారధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ||...

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో శ్రీపార్వతీశముఖపంకజపద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || అర్థం – హే స్వామినాథా, కరుణాకరా, దీనబాంధవా, శ్రీ పార్వతీశ (శివ) ముఖ...

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

స్కందో గుహష్షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః | పింగళః కృత్తికాసూనుశ్శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః || ౧ || ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశప్రభంజనః | తారకాసురసంహారీ రక్షోబలవిమర్దనః || ౨ || మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యస్సురక్షకః | దేవసేనాపతిః...

Sri Subrahmanya Bhujangam in Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ || న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం న జానామి...

error: Not allowed