Category: Subrahmanya – సుబ్రహ్మణ్య

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – శ్రీ స్కంద స్తోత్రం (మహాభారతే)

మార్కండేయ ఉవాచ | ఆగ్నేయశ్చైవ స్కందశ్చ దీప్తకీర్తిరనామయః | మయూరకేతుర్ధర్మాత్మా భూతేశో మహిషార్దనః || ౧ || కామజిత్కామదః కాంతః సత్యవాగ్భువనేశ్వరః | శిశుః శీఘ్రః శుచిశ్చండో దీప్తవర్ణః శుభాననః || ౨...

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం

శివయోస్తనుజాయాస్తు శ్రితమందారశాఖినే | శిఖివర్యతురంగాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మంగళమ్ || ౧ భక్తాభీష్టప్రదాయాస్తు భవరోగవినాశినే | రాజధిరాజావంద్యాయ రణధీరాయ మంగళమ్ || ౨ శూరపద్మాది దైతేయ తమిస్రకులభానవే | తారకాసురకాలాయ బాలకాయాస్తు మంగళమ్ ||...

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram – శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం

ఓం‍కారరూప శరణాశ్రయ శర్వసూనో సింగార వేల సకలేశ్వర దీనబంధో | సంతాపనాశన సనాతన శక్తిహస్త శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ పంచాద్రివాస సహజ సురసైన్యనాథ పంచామృతప్రియ గుహ సకలాధివాస...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

ఋషయ ఊచుః | సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక | వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || ౧ || జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః | కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా...

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా | సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧ తతోఽబ్రువన్సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ | ప్రణిపత్య సురాః సర్వే సేంద్రాః సాగ్ని పురోగమాః || ౨...

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం

శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ || అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ || ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ ||...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం దేవసేనాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః | ఓం ఉత్పలధారిణ్యై నమః | ఓం అణిమాయై నమః | ఓం మహాదేవ్యై నమః |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహావల్ల్యై నమః | ఓం శ్యామతనవే నమః | ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః | ఓం పీతాంబర్యై నమః | ఓం శశిసుతాయై నమః | ఓం దివ్యాయై నమః |...

Skanda Sashti Kavacham – కందర్ శష్ఠి కవచం

|| కాప్పు || తుదిప్పోర్‍క్కు వల్వినైపోమ్ తున్బమ్ పోమ్ నెఞ్జిఱ్ పదిప్పోర్‍క్కు సెల్వమ్ పలిత్తు కథిత్తు ఓఙ్గుమ్ నిష్టైయుఙ్ కైకూడుమ్, నిమలర్ అరుళ్ కందర్ శష్ఠి కవచన్ తనై | కుఱళ్ వెణ్బా...

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్

భజేఽహం కుమారం భవానీ కుమారం గళోల్లాసిహారం నమత్సద్విహారమ్ | రిపుస్తోమపారం నృసింహావతారం సదానిర్వికారం గుహం నిర్విచారమ్ || ౧ || నమామీశపుత్రం జపాశోణగాత్రం సురారాతిశత్రుం రవీంద్వగ్నినేత్రమ్ | మహాబర్హిపత్రం శివాస్యాబ్జమిత్రం ప్రభాస్వత్కళత్రం పురాణం...

error: Not allowed