Shadanana Stuti – షడానన స్తుతిః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీగౌరీసహితేశఫాలనయనాదుద్భూతమగ్న్యాశుగ-
-వ్యూఢం విష్ణుపదీపయః శరవణే సంభూతమన్యాదృశమ్ |
షోఢావిగ్రహసుందరాస్యమమలం శ్రీకృత్తికాప్రీతయే
శర్వాణ్యంకవిభూషణం స్ఫురతు మచ్చిత్తే గుహాఖ్యం మహః || ౧ ||

త్రిషడకృశదృగబ్జః షణ్ముఖాంభోరుహశ్రీః
ద్విషడతులభుజాఢ్యః కోటికందర్పశోభః |
శిఖివరమధిరూఢః శిక్షయన్ సర్వలోకాన్
కలయతు మమ భవ్యం కార్తికేయో మహాత్మా || ౨ ||

యద్రూపం నిర్గుణం తే తదిహ గుణమహాయోగిభిర్ధ్యానగమ్యం
యచ్చాన్యద్విశ్వరూపం తదనవధితయా యోగిభిశ్చాప్యచింత్యమ్ |
షడ్వక్త్రాష్టాదశాక్షాద్యుపహితకరుణామూర్తిరేషైవ భాతి
స్వారాధ్యాశేషదుఃఖప్రశమనబహులీలాస్పదా చాప్యతుల్యా || ౩ ||

యచ్ఛ్రీమత్పాదపంకేరుహయుగళమహాపాదుకే స్వస్వమూర్ధ్నా
ధర్తుం విష్ణుప్రముఖ్యా అపి చ సుమనసః ప్రాగకుర్వంస్తపాంసి |
తత్తాదృక్స్థూలభూతం పదకమలయుగం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
శ్రీసుబ్రహ్మణ్య సాక్షాత్ స్ఫురతు మమ హృది త్వత్కటాక్షేణ నిత్యమ్ || ౪ ||

యస్య శ్రీశముఖామరాశ్చ జగతి క్రీడాం చ బాల్యోద్భవాం
చిత్రారోపితమానుషా ఇవ సమాలోక్యాభవంస్తంభితాః |
లోకోపద్రవకృత్స నారదపశుర్యస్యాభవద్వాహనం
సోఽస్మాన్ పాతు నిరంతరం కరుణయా శ్రీబాలషాణ్మాతురః || ౫ ||

యేన సాక్షాచ్చతుర్వక్త్రః ప్రణవార్థవినిర్ణయే |
కారాగృహం ప్రాపితోఽభూత్ సుబ్రహ్మణ్యః స పాతు మామ్ || ౬ ||

కారుణ్యద్రుతపంచకృత్యనిరతస్యానందమూర్తేర్ముఖైః
శ్రీశంభోః సహ పంచభిశ్చ గిరిజావక్త్రం మిలిత్వామలమ్ |
యస్య శ్రీశివశక్త్యభిన్నవపుషో వక్త్రాబ్జషట్కాకృతిం
ధత్తే సోఽసురవంశభూధరపవిః సేనాపతిః పాతు నః || ౭ ||

యః శక్త్యా తారకోరఃస్థలమతికఠినం క్రౌంచగోత్రం చ భిత్త్వా
హత్వా తత్సైన్యశేషం నిఖిలమపి చ తాన్ వీరబాహుప్రముఖ్యాన్ |
ఉద్ధృత్వా యుద్ధరంగే సపది చ కుసుమైర్వర్షితో నాకిబృందైః
పాయాదాయాసతోఽస్మాన్ స ఝటితి కరుణారాశిరీశానసూనుః || ౮ ||

యద్దూతో వీరబాహుః సపది జలనిధిం వ్యోమమార్గేణ తీర్త్వా
జిత్వా లంకాం సమేత్య ద్రుతమథ నగరీం వీరమాహేంద్రనామ్నీమ్ |
దేవానాశ్వాస్య శూరప్రహితమపి బలం తత్సభాం గోపురాదీన్
భిత్త్వా యత్పాదపద్మం పునరపి చ సమేత్యానమత్తం భజేఽహమ్ || ౯ ||

యో వైకుంఠాదిదేవైః స్తుతపదకమలో వీరభూతాదిసైన్యైః
సంవీతో యో నభస్తో ఝటితి జలనిధిం ద్యోపథేనైవ తీర్త్వా |
శూరద్వీపోత్తరస్యాం దిశి మణివిలసద్ధేమకూటాఖ్యపుర్యాం
త్వష్టుర్నిర్మాణజాయాం కృతవసతిరభూత్ పాతు నః షణ్ముఖః సః || ౧౦ ||

నానాభూతౌఘవిధ్వంసితనిజపృతనో నిర్జితశ్చ ద్విరావృ-
-త్త్యాలబ్ధస్వావమానే నిజపితరి తతః సంగరే భానుకోపః |
మాయీ యత్పాదభృత్యప్రవరతరమహావీరబాహుప్రణష్ట-
-ప్రాణోఽభూత్ సోఽస్తు నిత్యం విమలతరమహాశ్రేయసే తారకారిః || ౧౧ ||

యేన కృచ్ఛ్రేణ నిహతః సింహవక్త్రో మహాబలః |
ద్విసహస్రభుజో భీమః ససైన్యస్తం గుహం భజే || ౧౨ ||

భూరిభీషణమహాయుధారవ-
-క్షోభితాబ్ధిగణయుద్ధమండలః |
సింహవక్త్రశివపుత్రయో రణః
సింహవక్త్రశివపుత్రయోరివ || ౧౩ ||

శూరాపత్యగణేషు యస్య గణపైర్నష్టేషు సింహాననో
దైత్యః క్రూరబలోఽసురేంద్రసహజః సేనాసహస్రైర్యుతః |
యుద్ధే చ్ఛిన్నభుజోత్తమాంగనికరో యద్బాహువజ్రాహతో
మృత్యుం ప్రాప స మృత్యుజన్యభయతో మాం పాతు వల్లీశ్వరః || ౧౪ ||

అష్టోత్తరసహస్రాండప్రాప్తశూరబలం మహత్ |
క్షణేన యః సంహృతవాన్ స గుహః పాతు మాం సదా || ౧౫ ||

అండభిత్తిపరికంపిభీషణ-
-క్రూరసైన్యపరివారపూర్ణయోః |
శూరపద్మగుహయోర్మహారణః
శూరపద్మగుహయోరివోల్బణః || ౧౬ ||

నానారూపధరశ్చ నిస్తులబలో నానావిధైరాయుధై-
-ర్యుద్ధం దిక్షు విదిక్షు దర్శితమహాకాయోఽండషండేష్వపి |
యః శక్త్యాశు విభిన్నతాముపగతః శూరోఽభవద్వాహనం
కేతుశ్చాపి నమామి యస్య శిరసా తస్యాంఘ్రిపంకేరుహే || ౧౭ ||

కేకికుక్కుటరూపాభ్యాం యస్య వాహనకేతుతామ్ |
అద్యాపి వహతే శూరస్తం ధ్యాయామ్యన్వహం హృది || ౧౮ ||

దేవైః సంపూజితో యో బహువిధసుమనోవర్షిభిర్భూరిహర్షై-
-ర్వృత్రారిం స్వర్గలోకే విపులతరమహావైభవైరభ్యషించత్ |
తద్దత్తాం తస్య కన్యాం స్వయమపి కృపయా దేవయానాముదూహ్య
శ్రీమత్కైలాసమాప ద్రుతమథ లవలీం చోద్వహంస్తం భజేఽహమ్ || ౧౯ ||

తత్రానంతగుణాభిరామమతులం చాగ్రే నమంతం సుతం
యం దృష్ట్వా నిఖిలప్రపంచపితరావాఘ్రాయ మూర్ధ్న్యాదరాత్ |
స్వాత్మానందసుఖాతిశాయి పరమానందం సమాజగ్మతుః
మచ్చిత్తభ్రమరో వసత్వనుదినం తత్పాదపద్మాంతరే || ౨౦ ||

దుష్పుత్రైర్జననీ సతీ పతిమతీ కోపోద్ధతైః స్వైరిణీ-
-రండాసీత్యతినిందితాపి న తథా భూయాద్యథా తత్త్వతః |
దుష్పాషండిజనైర్దురాగ్రహపరైః స్కాందం పురాణం మహత్
మిథ్యేత్యుక్తమపి క్వచిచ్చ న తథా భూయాత్తథా సత్యతః || ౨౧ ||

కిం తు తద్దూషణాత్తేషామేవ కుత్సితజన్మనామ్ |
ఐహికాముష్మికమహాపురుషార్థక్షయో భవేత్ || ౨౨ ||

యత్సంహితాషట్కమధ్యే ద్వితీయా సూతసంహితా |
భాతి వేదశిరోభూషా స్కాందం తత్కేన వర్ణ్యతే || ౨౩ ||

యస్య శంభౌ పరా భక్తిర్యస్మిన్నీశకృపామలా |
అపాంసులా యస్య మాతా తస్య స్కాందే భవేద్రతిః || ౨౪ ||

షడాననస్తుతిమిమాం యో జపేదనువాసరమ్ |
ధర్మమర్థం చ కామం చ మోక్షం చాపి స విందతి || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీషడానన స్తుతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed