Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వజ్రపంజర కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, సం బీజం, స్వాహా శక్తిః, సః కీలకం, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

న్యాసః –
హిరణ్యశరీరాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఇక్షుధనుర్ధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
శరవణభవాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
శిఖివాహనాయ అనామికాభ్యాం నమః |
శక్తిహస్తాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
సకలదురితమోచనాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఏవం హృదయాది న్యాసః ||

ధ్యానమ్ |
కనకకుండలమండితషణ్ముఖం
వనజరాజి విరాజిత లోచనమ్ |
నిశిత శస్త్రశరాసనధారిణం
శరవణోద్భవమీశసుతం భజే ||

లమిత్యాది పంచపూజా కుర్యాత్ |

అగస్త్య ఉవాచ |
స్కందస్య కవచం దివ్యం నానా రక్షాకరం పరమ్ |
పురా పినాకినా ప్రోక్తం బ్రహ్మణోఽనంతశక్తయే || ౧ ||

తదహం సంప్రవక్ష్యామి భద్రం తే శృణు నారద |
అస్తి గుహ్యం మహాపుణ్యం సర్వప్రాణి ప్రియంకరమ్ || ౨ ||

జపమాత్రేణ పాపఘ్నం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
మంత్రప్రాణమిదం జ్ఞేయం సర్వవిద్యాదికారకమ్ || ౩ ||

స్కందస్య కవచం దివ్యం పఠనాద్వ్యాధినాశనమ్ |
పిశాచ ఘోరభూతానాం స్మరణాదేవ శాంతిదమ్ || ౪ ||

పఠితం స్కందకవచం శ్రద్ధయానన్యచేతసా |
తేషాం దారిద్ర్యదురితం న కదాచిద్భవిష్యతి || ౫ ||

భూయః సామ్రాజ్యసంసిద్ధిరంతే కైవల్యమక్షయమ్ |
దీర్ఘాయుష్యం భవేత్తస్య స్కందే భక్తిశ్చ జాయతే || ౬ ||

అథ కవచమ్ |
శిఖాం రక్షేత్కుమారస్తు కార్తికేయః శిరోఽవతు |
లలాటం పార్వతీసూనుః విశాఖో భ్రూయుగం మమ || ౭ ||

లోచనే క్రౌంచభేదీ చ నాసికాం శిఖివాహనః |
కర్ణద్వయం శక్తిధరః కర్ణమూలం షడాననః || ౮ ||

గండయుగ్మం మహాసేనః కపోలౌ తారకాంతకః |
ఓష్ఠద్వయం చ సేనానీః రసనాం శిఖివాహనః || ౯ ||

తాలూ కళానిధిః పాతు దంతాం దేవశిఖామణిః |
గాంగేయశ్చుబుకం పాతు ముఖం పాతు శరోద్భవః || ౧౦ ||

హనూ హరసుతః పాతు కంఠం కారుణ్యవారిధిః |
స్కంధావుమాసుతః పాతు బాహులేయో భుజద్వయమ్ || ౧౧ ||

బాహూ భవేద్భవః పాతు స్తనౌ పాతు మహోరగః |
మధ్యం జగద్విభుః పాతు నాభిం ద్వాదశలోచనః || ౧౨ ||

కటిం ద్విషడ్భుజః పాతు గుహ్యం గంగాసుతోఽవతు |
జఘనం జాహ్నవీసూనుః పృష్ఠభాగం పరంతపః || ౧౩ ||

ఊరూ రక్షేదుమాపుత్రః జానుయుగ్మం జగద్ధరః |
జంఘే పాతు జగత్పూజ్యః గుల్ఫౌ పాతు మహాబలః || ౧౪ ||

పాదౌ పాతు పరంజ్యోతిః సర్వాంగం కుక్కుటధ్వజః |
ఊర్ధ్వం పాతు మహోదారః అధస్తాత్పాతు శాంకరిః || ౧౫ ||

పార్శ్వయోః పాతు శత్రుఘ్నః సర్వదా పాతు శాశ్వతః |
ప్రాతః పాతు పరం బ్రహ్మ మధ్యాహ్నే యుద్ధకౌశలః || ౧౬ ||

అపరాహ్నే గుహః పాతు రాత్రౌ దైత్యాంతకోఽవతు |
త్రిసంధ్యం తు త్రికాలజ్ఞః అంతస్థం పాత్వరిందమః || ౧౭ ||

బహిస్థితం పాతు ఖఢ్గీ నిషణ్ణం కృత్తికాసుతః |
వ్రజంతం ప్రథమాధీశః తిష్ఠంతం పాతు పాశభృత్ || ౧౮ ||

శయనే పాతు మాం శూరః మార్గే మాం పాతు శూరజిత్ |
ఉగ్రారణ్యే వజ్రధరః సదా రక్షతు మాం వటుః || ౧౯ ||

ఫలశృతిః |
సుబ్రహ్మణ్యస్య కవచం ధర్మకామార్థమోక్షదమ్ |
మంత్రాణాం పరమం మంత్రం రహస్యం సర్వదేహినామ్ || ౨౦ ||

సర్వరోగప్రశమనం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ |
సర్వపుణ్యప్రదం దివ్యం సుభగైశ్వర్యవర్ధనమ్ || ౨౧ ||

సర్వత్ర శుభదం నిత్యం యః పఠేద్వజ్రపంజరమ్ |
సుబ్రహ్మణ్యః సుసంప్రీతో వాంఛితార్థాన్ ప్రయచ్ఛతి |
దేహాంతే ముక్తిమాప్నోతి స్కందవర్మానుభావతః || ౨౨ ||

ఇతి స్కాందే అగస్త్యనారదసంవాదే సుబ్రహ్మణ్య కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed