Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ, ಸಂ ಬೀಜಂ, ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಸಃ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಃ –
ಹಿರಣ್ಯಶರೀರಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಇಕ್ಷುಧನುರ್ಧರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶರವಣಭವಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸಕಲದುರಿತಮೋಚನಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕನಕಕುಂಡಲಮಂಡಿತಷಣ್ಮುಖಂ
ವನಜರಾಜಿ ವಿರಾಜಿತ ಲೋಚನಮ್ |
ನಿಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಶರಾಸನಧಾರಿಣಂ
ಶರವಣೋದ್ಭವಮೀಶಸುತಂ ಭಜೇ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾನಾ ರಕ್ಷಾಕರಂ ಪರಮ್ |
ಪುರಾ ಪಿನಾಕಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನಂತಶಕ್ತಯೇ || ೧ ||

ತದಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಶೃಣು ನಾರದ |
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯಂಕರಮ್ || ೨ ||

ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಪಾಪಘ್ನಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಮಂತ್ರಪ್ರಾಣಮಿದಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾದಿಕಾರಕಮ್ || ೩ ||

ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠನಾದ್ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಮ್ |
ಪಿಶಾಚ ಘೋರಭೂತಾನಾಂ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಶಾಂತಿದಮ್ || ೪ ||

ಪಠಿತಂ ಸ್ಕಂದಕವಚಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನನ್ಯಚೇತಸಾ |
ತೇಷಾಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುರಿತಂ ನ ಕದಾಚಿದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೫ ||

ಭೂಯಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಂಸಿದ್ಧಿರಂತೇ ಕೈವಲ್ಯಮಕ್ಷಯಮ್ |
ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸ್ಕಂದೇ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ || ೬ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಶಿಖಾಂ ರಕ್ಷೇತ್ಕುಮಾರಸ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯಃ ಶಿರೋಽವತು |
ಲಲಾಟಂ ಪಾರ್ವತೀಸೂನುಃ ವಿಶಾಖೋ ಭ್ರೂಯುಗಂ ಮಮ || ೭ ||

ಲೋಚನೇ ಕ್ರೌಂಚಭೇದೀ ಚ ನಾಸಿಕಾಂ ಶಿಖಿವಾಹನಃ |
ಕರ್ಣದ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕರ್ಣಮೂಲಂ ಷಡಾನನಃ || ೮ ||

ಗಂಡಯುಗ್ಮಂ ಮಹಾಸೇನಃ ಕಪೋಲೌ ತಾರಕಾಂತಕಃ |
ಓಷ್ಠದ್ವಯಂ ಚ ಸೇನಾನೀಃ ರಸನಾಂ ಶಿಖಿವಾಹನಃ || ೯ ||

ತಾಲೂ ಕಳಾನಿಧಿಃ ಪಾತು ದಂತಾಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ |
ಗಾಂಗೇಯಶ್ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ಮುಖಂ ಪಾತು ಶರೋದ್ಭವಃ || ೧೦ ||

ಹನೂ ಹರಸುತಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಿಃ |
ಸ್ಕಂಧಾವುಮಾಸುತಃ ಪಾತು ಬಾಹುಲೇಯೋ ಭುಜದ್ವಯಮ್ || ೧೧ ||

ಬಾಹೂ ಭವೇದ್ಭವಃ ಪಾತು ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಮಹೋರಗಃ |
ಮಧ್ಯಂ ಜಗದ್ವಿಭುಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ದ್ವಾದಶಲೋಚನಃ || ೧೨ ||

ಕಟಿಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಗಂಗಾಸುತೋಽವತು |
ಜಘನಂ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನುಃ ಪೃಷ್ಠಭಾಗಂ ಪರಂತಪಃ || ೧೩ ||

ಊರೂ ರಕ್ಷೇದುಮಾಪುತ್ರಃ ಜಾನುಯುಗ್ಮಂ ಜಗದ್ಧರಃ |
ಜಂಘೇ ಪಾತು ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಃ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ || ೧೪ ||

ಪಾದೌ ಪಾತು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಮಹೋದಾರಃ ಅಧಸ್ತಾತ್ಪಾತು ಶಾಂಕರಿಃ || ೧೫ ||

ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಪಾತು ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಶಾಶ್ವತಃ |
ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯುದ್ಧಕೌಶಲಃ || ೧೬ ||

ಅಪರಾಹ್ನೇ ಗುಹಃ ಪಾತು ರಾತ್ರೌ ದೈತ್ಯಾಂತಕೋಽವತು |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ತು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಃ ಅಂತಸ್ಥಂ ಪಾತ್ವರಿಂದಮಃ || ೧೭ ||

ಬಹಿಸ್ಥಿತಂ ಪಾತು ಖಢ್ಗೀ ನಿಷಣ್ಣಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತಃ |
ವ್ರಜಂತಂ ಪ್ರಥಮಾಧೀಶಃ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪಾತು ಪಾಶಭೃತ್ || ೧೮ ||

ಶಯನೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಶೂರಃ ಮಾರ್ಗೇ ಮಾಂ ಪಾತು ಶೂರಜಿತ್ |
ಉಗ್ರಾರಣ್ಯೇ ವಜ್ರಧರಃ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ವಟುಃ || ೧೯ ||

ಫಲಶೃತಿಃ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಮ್ |
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಂತ್ರಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ || ೨೦ ||

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ದಿವ್ಯಂ ಸುಭಗೈಶ್ವರ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೨೧ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಶುಭದಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಜ್ರಪಂಜರಮ್ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುಸಂಪ್ರೀತೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |
ದೇಹಾಂತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ಕಂದವರ್ಮಾನುಭಾವತಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ ಅಗಸ್ತ್ಯನಾರದಸಂವಾದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed