Category: Gayatri – ಗಾಯತ್ರೀ

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ...

Sri Gayatri Kavacham – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಕವಚಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ, ಭೂಃ ಬೀಜಮ್, ಭುವಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಃ ಕೀಲಕಂ, ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ – ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಂ ದಶಭುಜಾಂ...

Sri Gayathri Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ – ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ | ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ವನ್ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಮ್ || ೧ || ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ದೇವ ಯೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ನು ವಾ...

Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾ | ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನೀ || ೧ || ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನೀ | ಪ್ರಣಿತ್ಯಯ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ಯಂತ್ರಾಕೃತವಿರಾಜಿತಾ || ೨ || ಭದ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾ ಚೈವ ಗೋವಿಂದಪದಗಾಮಿನೀ | ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂತುಷ್ಟಾ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ||...

Vividha Gayatri Mantra – ವಿವಿಧ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಗಳು

ವಿವಿಧ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಗಳು ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 1 ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 2 ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ...

Gayatri mantra in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಂ

ಮನ್ತ್ರಂ – ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ | ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || (ಋ.೩.೬೨.೧೦) ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Sri Gayatri Bhujanga Stotram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಉಷಃಕಾಲಗಮ್ಯಾಮುದಾತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಂ ಅಕಾರಪ್ರವಿಷ್ಟಾಮುದಾರಾಂಗಭೂಷಾಮ್ | ಅಜೇಶಾದಿ ವಂದ್ಯಾಮಜಾರ್ಚಾಂಗಭಾಜಾಂ ಅನೌಪಮ್ಯರೂಪಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಾದಿ ಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೧ || ಸದಾ ಹಂಸಯಾನಾಂ ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನವಸ್ತ್ರಾಂ ವರಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾಂ ಖಗಾಮ್ನಾಯರೂಪಾಮ್ | ಸ್ಫುರತ್ಸ್ವಾಧಿಕಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ಕುಂಭಂ ದಧನಾಮಹಂ ಭಾವಯೇ...

Gayatri stotram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮಸ್ತೇ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ರಿಪದೇಽಕ್ಷರೀ | ಅಜರೇಽಮರೇ ಮಾತಾ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಭವಸಾಗರಾತ್ || ೧ || ನಮಸ್ತೇ ಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶೇ ಸೂರ್ಯಸಾವಿತ್ರಿಕೇಽಮಲೇ | ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೇ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ವೇದಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨...

Sri Gayatri Stuti – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತುತಿಃ

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೃದಯಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ | ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಕಥಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೀರಥ || ೧ || ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ | ಆದಿಶಕ್ತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ | ಸರ್ವತ್ರ...

Gayatri ashtakam – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರತಪಃಫಲಾಂ ಪ್ರಿಯತರಾಂ ವಿಪ್ರಾಲಿಸಂಸೇವಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕದಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಖಂಡೇಂದುಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ | ತಾಂಬೂಲಾರುಣಭಾಸಮಾನವದನಾಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ || ೧ || ಜಾತೀಪಂಕಜಕೇತಕೀಕುವಲಯೈಃ ಸಂಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾತ್ಮಿಕವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಸಹಿತಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಮ್ | ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣೈರ್ಬುಧಜನೈಃ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ...

error: Not allowed