Sri Gayatri Sahasranama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ |
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ವನ್ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ದೇವ ಯೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ನು ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಗತಿಃ ಕೇನ ಕೇನ ವಾ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಮ್ |
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲಂ ಕೇನ ವಾ ಪದ್ಮಲೋಚನ || ೩ ||

ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯಶೇಷೇಣ ಸರ್ವೇ ನಿಖಿಲಮಾದಿತಃ |
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಮ್ಯಕ್ ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾಽನಘ || ೪ ||

ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯತ್ನೇನ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಶುಭಾನಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ || ೫ ||

ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಯದ್ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೬ ||

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ತಥಾ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀಂ ದೇವತಾ ಸ್ಮೃತಾ |
ಹಲೋಬೀಜಾನಿ ತಸ್ಯೈವ ಸ್ವರಾಃ ಶಕ್ತಯ ಈರಿತಾಃ || ೭ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸಾವುಚ್ಯೇತೇ ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರೈಃ |
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ || ೮ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ರಕ್ತಶ್ವೇತಹಿರಣ್ಯನೀಲಧವಳೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ರಕ್ತಾಂ ರಕ್ತನವಸ್ರಜಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕುಮಾರೀಮಿಮಾಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಕಮಲಾಸನಾಂ ಕರತಲವ್ಯಾನದ್ಧಕುಂಡಾಂಬುಜಾಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಚ ವರಸ್ರಜಂ ಚ ದಧತೀಂ ಹಂಸಾಧಿರೂಢಾಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾವ್ಯಕ್ತಾಪ್ಯರ್ಥಮಾತೃಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಅಮೃತಾರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪ್ಯಜಿತಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ || ೧೦ ||

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರಾಪ್ಯರ್ಕಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಅಜರಾಽಜಾಽಪರಾಽಧರ್ಮಾ ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಽಧರಾ || ೧೧ ||

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಪ್ಯರಿಷಡ್ವರ್ಗಭೇದಿನೀ |
ಅಂಜನಾದ್ರಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಪ್ಯಂಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ || ೧೨ ||

ಅದಿತಿಶ್ಚಾಜಪಾವಿದ್ಯಾಪ್ಯರವಿಂದನಿಭೇಕ್ಷಣಾ |
ಅಂತರ್ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸಿನೀ ಚಾಂತರಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೩ ||

ಅಜಾ ಚಾಜಮುಖಾವಾಸಾಪ್ಯರವಿಂದನಿಭಾನನಾ |
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾರ್ಥದಾನಜ್ಞಾಪ್ಯರಿಮಂಡಲಮರ್ದಿನೀ || ೧೪ ||

ಅಸುರಘ್ನೀ ಹ್ಯಮಾವಾಸ್ಯಾಪ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಘ್ನ್ಯಂತ್ಯಜಾರ್ಚಿತಾ |
ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಾದಿಶಕ್ತಿರಾಕೃತಿಶ್ಚಾಯತಾನನಾ || ೧೫ ||

ಆದಿತ್ಯಪದವೀಚಾರಾಪ್ಯಾದಿತ್ಯಪರಿಸೇವಿತಾ |
ಆಚಾರ್ಯಾವರ್ತನಾಚಾರಾಪ್ಯಾದಿಮೂರ್ತಿನಿವಾಸಿನೀ || ೧೬ ||

ಆಗ್ನೇಯೀ ಚಾಮರೀ ಚಾದ್ಯಾ ಚಾರಾಧ್ಯಾ ಚಾಸನಸ್ಥಿತಾ |
ಆಧಾರನಿಲಯಾಧಾರಾ ಚಾಕಾಶಾಂತನಿವಾಸಿನೀ || ೧೭ ||

ಆದ್ಯಾಕ್ಷರಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಚಾಂತರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ |
ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಗತಾ ಚಾಂತರಧ್ವಾಂತನಾಶಿನೀ || ೧೮ ||

ಇಂದಿರಾ ಚೇಷ್ಟದಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಚೇಂದೀವರನಿಭೇಕ್ಷಣಾ |
ಇರಾವತೀ ಚೇಂದ್ರಪದಾ ಚೇಂದ್ರಾಣೀ ಚೇಂದುರೂಪಿಣೀ || ೧೯ ||

ಇಕ್ಷುಕೋದಂಡಸಂಯುಕ್ತಾ ಚೇಷುಸಂಧಾನಕಾರಿಣೀ |
ಇಂದ್ರನೀಲಸಮಾಕಾರಾ ಚೇಡಾಪಿಂಗಳರೂಪಿಣೀ || ೨೦ ||

ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಚೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಚೇಹಾತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಉಮಾ ಚೋಷಾ ಹ್ಯುಡುನಿಭಾ ಉರ್ವಾರುಕಫಲಾನನಾ || ೨೧ ||

ಉಡುಪ್ರಭಾ ಚೋಡುಮತೀ ಹ್ಯುಡುಪಾ ಹ್ಯುಡುಮಧ್ಯಗಾ |
ಊರ್ಧ್ವಾ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಾಧೋಗತಿಭೇದಿನೀ || ೨೨ ||

ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುಪ್ರಿಯಾ ಚೋರ್ಮಿಮಾಲಾವಾಗ್ಗ್ರಂಥದಾಯಿನೀ |
ಋತಂ ಚರ್ಷಿರೃತುಮತೀ ಋಷಿದೇವನಮಸ್ಕೃತಾ || ೨೩ ||

ಋಗ್ವೇದಾ ಋಣಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಋಷಿಮಂಡಲಚಾರಿಣೀ |
ಋದ್ಧಿದಾ ಋಜುಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಋಜುಧರ್ಮಾ ಋತುಪ್ರದಾ || ೨೪ ||

ಋಗ್ವೇದನಿಲಯಾ ಋಜ್ವೀ ಲುಪ್ತಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ಲೂತಾರಿವರಸಂಭೂತಾ ಲೂತಾದಿವಿಷಹಾರಿಣೀ || ೨೫ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಾ ಚೈಕಮಾತ್ರಾ ಚೈಕಾ ಚೈಕೈಕನಿಷ್ಠಿತಾ |
ಐಂದ್ರೀ ಹ್ಯೈರಾವತಾರೂಢಾ ಚೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾ || ೨೬ ||

ಓಂಕಾರ ಹ್ಯೋಷಧೀ ಚೋತಾ ಚೋತಪ್ರೋತನಿವಾಸಿನೀ |
ಔರ್ವಾ ಹ್ಯೌಷಧಸಂಪನ್ನಾ ಔಪಾಸನಫಲಪ್ರದಾ || ೨೭ ||

ಅಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಚಾಃಕಾರಮನುರೂಪಿಣೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಸುಂದರೀ || ೨೮ ||

ಕಮಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಲಕಂಠಿನೀ |
ಕರಿಕುಂಭಸ್ತನಭರಾ ಕರವೀರಸುವಾಸಿನೀ || ೨೯ ||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕುಂಡಲವತೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ |
ಕುರುವಿಂದದಲಾಕಾರಾ ಕುಂಡಲೀ ಕುಮುದಾಲಯಾ || ೩೦ ||

ಕಾಲಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ಕಮನೀಯಗುಣಾ ಕಾಂತಿಃ ಕಲಾಧಾರಾ ಕುಮುದ್ವತೀ || ೩೧ ||

ಕೌಶಿಕೀ ಕಮಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಚಾರಪ್ರಭಂಜಿನೀ |
ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಪಾಂಗೀ ಕಕುಬಂತಾ ಕರಿಪ್ರಿಯಾ || ೩೨ ||

ಕೇಸರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕಾಲಿಂದೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಂಚೀ ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾ || ೩೩ ||

ಕಾಮಮಾತಾ ಕ್ರತುಮತೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಕೃಪಾವತೀ |
ಕುಮಾರೀ ಕುಂಡನಿಲಯಾ ಕಿರಾತೀ ಕೀರವಾಹನಾ || ೩೪ ||

ಕೈಕೇಯೀ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಾ ಕೇತಕೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕಮಂಡಲುಧರಾ ಕಾಲೀ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ || ೩೫ ||

ಕಲಹಂಸಗತಿಃ ಕಕ್ಷಾ ಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಳಾ |
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾ ಕಮ್ರಾ ಕರೀಂದ್ರಗಮನಾ ಕುಹೂಃ || ೩೬ ||

ಕರ್ಪೂರಲೇಪನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪಿಲಾ ಕುಹರಾಶ್ರಯಾ |
ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಧರಾ ಕಮ್ರಾ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ || ೩೭ ||

ಖಡ್ಗಖೇಟಕರಾ ಖರ್ವಾ ಖೇಚರೀ ಖಗವಾಹನಾ |
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖ್ಯಾತಾ ಖಗರಾಜೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ || ೩೮ ||

ಖಲಘ್ನೀ ಖಂಡಿತಜರಾ ಖಂಡಾಖ್ಯಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಖಂಡೇಂದುತಿಲಕಾ ಗಂಗಾ ಗಣೇಶಗುಹಪೂಜಿತಾ || ೩೯ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಮತೀ ಗೀತಾ ಗಾಂಧಾರೀ ಗಾನಲೋಲುಪಾ |
ಗೌತಮೀ ಗಾಮಿನೀ ಗಾಧಾ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸೇವಿತಾ || ೪೦ ||

ಗೋವಿಂದಚರಣಾಕ್ರಾಂತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾ |
ಗಂಧರ್ವೀ ಗಹ್ವರೀ ಗೋತ್ರಾ ಗಿರೀಶಾ ಗಹನಾ ಗಮೀ || ೪೧ ||

ಗುಹಾವಾಸಾ ಗುಣವತೀ ಗುರುಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ |
ಗುರ್ವೀ ಗುಣವತೀ ಗುಹ್ಯಾ ಗೋಪ್ತವ್ಯಾ ಗುಣದಾಯಿನೀ || ೪೨ ||

ಗಿರಿಜಾ ಗುಹ್ಯಮಾತಂಗೀ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾ |
ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ ಗೋದಾ ಗೋಕುಲಸ್ಥಾ ಗದಾಧರಾ || ೪೩ ||

ಗೋಕರ್ಣನಿಲಯಾಸಕ್ತಾ ಗುಹ್ಯಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ |
ಘರ್ಮದಾ ಘನದಾ ಘಂಟಾ ಘೋರದಾನವಮರ್ದಿನೀ || ೪೪ ||

ಘೃಣಿಮಂತ್ರಮಯೀ ಘೋಷಾ ಘನಸಂಪಾತದಾಯಿನೀ |
ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾ ಘ್ರಾಣಾ ಘೃಣಿಸಂತುಷ್ಟಕಾರಿಣೀ || ೪೫ ||

ಘನಾರಿಮಂಡಲಾ ಘೂರ್ಣಾ ಘೃತಾಚೀ ಘನವೇಗಿನೀ |
ಜ್ಞಾನಧಾತುಮಯೀ ಚರ್ಚಾ ಚರ್ಚಿತಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ || ೪೬ ||

ಚಟುಲಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ |
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಾರುದಂತಾ ಚಾತುರೀ ಚರಿತಪ್ರದಾ || ೪೭ ||

ಚೂಲಿಕಾ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾಂತಾ ಚಂದ್ರಮಃಕರ್ಣಕುಂಡಲಾ |
ಚಂದ್ರಹಾಸಾ ಚಾರುದಾತ್ರೀ ಚಕೋರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ || ೪೮ ||

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಧಾತ್ರೀ ಚ ಚೌರೀ ಚೌರಾ ಚ ಚಂಡಿಕಾ |
ಚಂಚದ್ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚೋರವಿನಾಶಿನೀ || ೪೯ ||

ಚಾರುಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಚಂಚಚ್ಚಾಮರವೀಜಿತಾ |
ಚಾರುಮಧ್ಯಾ ಚಾರುಗತಿಶ್ಚಂದಿಲಾ ಚಂದ್ರರೂಪಿಣೀ || ೫೦ ||

ಚಾರುಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ಚಾರ್ವಾಚರಿತಾ ಚಕ್ರಬಾಹುಕಾ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾ || ೫೧ ||

ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನೀ ಚೇಷ್ಟಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಾರುವಿಲಾಸಿನೀ |
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚಂದ್ರವತೀ ಚಂದ್ರಮಾಶ್ಚಂದನಪ್ರಿಯಾ || ೫೨ ||

ಚೋದಯಿತ್ರೀ ಚಿರಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಾತಕಾ ಚಾರುಹೇತುಕೀ |
ಛತ್ರಯಾತಾ ಛತ್ರಧರಾ ಛಾಯಾ ಛಂದಃಪರಿಚ್ಛದಾ || ೫೩ ||

ಛಾಯಾದೇವೀ ಛಿದ್ರನಖಾ ಛನ್ನೇಂದ್ರಿಯವಿಸರ್ಪಿಣೀ |
ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂತಾ ಛಿದ್ರೋಪದ್ರವಭೇದಿನೀ || ೫೪ ||

ಛೇದಾ ಛತ್ರೇಶ್ವರೀ ಛಿನ್ನಾ ಛುರಿಕಾ ಛೇದನಪ್ರಿಯಾ |
ಜನನೀ ಜನ್ಮರಹಿತಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಗನ್ಮಯೀ || ೫೫ ||

ಜಾಹ್ನವೀ ಜಟಿಲಾ ಜೇತ್ರೀ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾ |
ಜಂಬೂದ್ವೀಪವತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಯಂತೀ ಜಲಶಾಲಿನೀ || ೫೬ ||

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ |
ಜಾತರೂಪಮಯೀ ಜಿಹ್ವಾ ಜಾನಕೀ ಜಗತೀ ಜರಾ || ೫೭ ||

ಜನಿತ್ರೀ ಜಹ್ನುತನಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣೀ |
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜಪವತೀ ಜ್ವರಘ್ನೀ ಜಿತವಿಷ್ಟಪಾ || ೫೮ ||

ಜಿತಾಕ್ರಾಂತಮಯೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಾಗ್ರತೀ ಜ್ವರದೇವತಾ |
ಜ್ವಲಂತೀ ಜಲದಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜ್ಯಾಘೋಷಾಸ್ಫೋಟದಿಙ್ಮುಖೀ || ೫೯ ||

ಜಂಭಿನೀ ಜೃಂಭಣಾ ಜೃಂಭಾ ಜ್ವಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲಾ |
ಝಿಂಝಿಕಾ ಝಣನಿರ್ಘೋಷಾ ಝಂಝಾಮಾರುತವೇಗಿನೀ || ೬೦ ||

ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾ ಞರೂಪಾ ಞಭುಜಾ ಸ್ಮೃತಾ |
ಟಂಕಬಾಣಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಟಂಕಿನೀ ಟಂಕಭೇದಿನೀ || ೬೧ ||

ಟಂಕೀಗಣಕೃತಾಘೋಷಾ ಟಂಕನೀಯಮಹೋರಸಾ |
ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ದೇವೀ ಠಠಶಬ್ದನಿನಾದಿನೀ || ೬೨ ||

ಡಾಮರೀ ಡಾಕಿನೀ ಡಿಂಭಾ ಡುಂಡುಮಾರೈಕನಿರ್ಜಿತಾ |
ಡಾಮರೀತಂತ್ರಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಡಮಡ್ಡಮರುನಾದಿನೀ || ೬೩ ||

ಡಿಂಡೀರವಸಹಾ ಡಿಂಭಲಸತ್ಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಾ |
ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನೀ ಢಕ್ಕಾಹಸ್ತಾ ಢಿಲಿವ್ರಜಾ || ೬೪ ||

ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನರ್ಮದಾ ನದೀ |
ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಪದಾ ತಂತ್ರೀ ತುಲಸೀ ತರುಣಾ ತರುಃ || ೬೫ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನೀ |
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ತಾಮಸೀ ತುಹಿನಾ ತುರಾ || ೬೬ ||

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾ ತ್ರಿವಲೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಾ | [ತ್ರಿವೇಣೀ]
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾ ತುಂಗಾ ತುರಂಗವದನಾ ತಥಾ || ೬೭ ||

ತಿಮಿಂಗಿಲಗಿಲಾ ತೀವ್ರಾ ತ್ರಿಸ್ರೋತಾ ತಾಮಸಾದಿನೀ |
ತಂತ್ರಮಂತ್ರವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ || ೬೮ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಸ್ತನೀ ತೋಷಾಸಂಸ್ಥಾ ತಾಲಪ್ರತಾಪಿನೀ |
ತಾಟಂಕಿನೀ ತುಷಾರಾಭಾ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನೀ || ೬೯ ||

ತಂತುಜಾಲಸಮಾಯುಕ್ತಾ ತಾರಹಾರಾವಲಿಪ್ರಿಯಾ |
ತಿಲಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ತೀರ್ಥಾ ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತಿಃ || ೭೦ ||

ತಾರಕಾ ತ್ರಿಯುತಾ ತನ್ವೀ ತ್ರಿಶಂಕುಪರಿವಾರಿತಾ |
ತಲೋದರೀ ತಿಲಾಭೂಷಾ ತಾಟಂಕಪ್ರಿಯವಾಹಿನೀ || ೭೧ ||

ತ್ರಿಜಟಾ ತಿತ್ತಿರೀ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತರುಣಾಕೃತಿಃ |
ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ || ೭೨ ||

ತ್ರೈಯಂಬಕಾ ತ್ರಿವರ್ಗಾ ಚ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ |
ತರ್ಪಣಾ ತೃಪ್ತಿದಾ ತೃಪ್ತಾ ತಾಮಸೀ ತುಂಬುರುಸ್ತುತಾ || ೭೩ ||

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಾ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾ ತ್ರಿಭಂಗೀ ತನುವಲ್ಲರಿಃ |
ಥಾತ್ಕಾರೀ ಥಾರವಾ ಥಾಂತಾ ದೋಹಿನೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ || ೭೪ ||

ದಾನವಾಂತಕರೀ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ |
ದೇವರೀತಿರ್ದಿವಾರಾತ್ರಿರ್ದ್ರೌಪದೀ ದುಂದುಭಿಸ್ವನಾ || ೭೫ ||

ದೇವಯಾನೀ ದುರಾವಾಸಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋದ್ಭೇದಿನೀ ದಿವಾ |
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದೀಪ್ತಾ ದಿಗ್ವಾಸಾ ದಿಗ್ವಿಮೋಹಿನೀ || ೭೬ ||

ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ದಂಡಿನೀ ದೇವಪೂಜಿತಾ |
ದೇವವಂದ್ಯಾ ದಿವಿಷದಾ ದ್ವೇಷಿಣೀ ದಾನವಾಕೃತಿಃ || ೭೭ ||

ದೀನಾನಾಥಸ್ತುತಾ ದೀಕ್ಷಾ ದೈವತಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಧಾತ್ರೀ ಧನುರ್ಧರಾ ಧೇನುರ್ಧಾರಿಣೀ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೭೮ ||

ಧರಂಧರಾ ಧರಾಧಾರಾ ಧನದಾ ಧಾನ್ಯದೋಹಿನೀ |
ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನುರ್ವೇದವಿಶಾರದಾ || ೭೯ ||

ಧೃತಿರ್ಧನ್ಯಾ ಧೃತಪದಾ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಧ್ರುವಾ |
ಧೂಮಾವತೀ ಧೂಮಕೇಶೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ || ೮೦ ||

ನಂದಾ ನಂದಪ್ರಿಯಾ ನಿದ್ರಾ ನೃನುತಾ ನಂದನಾತ್ಮಿಕಾ |
ನರ್ಮದಾ ನಲಿನೀ ನೀಲಾ ನೀಲಕಂಠಸಮಾಶ್ರಯಾ || ೮೧ ||

ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಧಿಃ |
ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿರಂಜನಾ || ೮೨ ||

ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತೀತಾ ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತ್ಮಿಕಾ |
ನೃಸಿಂಹಿನೀ ನಗಧರಾ ನೃಪನಾಗವಿಭೂಷಿತಾ || ೮೩ ||

ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನೀ ನಾರಾಯಣಪದೋದ್ಭವಾ |
ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಾರದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ || ೮೪ ||

ನಾನಾಜ್ಯೋತಿಃಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ನಿಧಿದಾ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಿಕಾ |
ನವಸೂತ್ರಧರಾ ನೀತಿರ್ನಿರುಪದ್ರವಕಾರಿಣೀ || ೮೫ ||

ನಂದಜಾ ನವರತ್ನಾಢ್ಯಾ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ |
ನವನೀತಪ್ರಿಯಾ ನಾರೀ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾ || ೮೬ ||

ನಿಮೇಷಿಣೀ ನದೀರೂಪಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ನಿಶೀಶ್ವರೀ |
ನಾಮಾವಲಿರ್ನಿಶುಂಭಘ್ನೀ ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ || ೮೭ ||

ನವಜಾಂಬೂನದಪ್ರಖ್ಯಾ ನಾಗಲೋಕಾಧಿದೇವತಾ |
ನೂಪುರಾಕ್ರಾಂತಚರಣಾ ನರಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಿನೀ || ೮೮ ||

ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾ ನಿರ್ಘಾತಸಮನಿಸ್ವನಾ |
ನಂದನೋದ್ಯಾನನಿಲಯಾ ನಿರ್ವ್ಯೂಹೋಪರಿಚಾರಿಣೀ || ೮೯ ||

ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ |
ಪಂಚಕೋಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನೀ || ೯೦ ||

ಪರಚಿತ್ತವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಪಂಚಿಕಾ ಪಂಚರೂಪಿಣೀ |
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪರಮಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಪರತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ || ೯೧ ||

ಪುರಾಣೀ ಪೌರುಷೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾ |
ಪಾತಾಲತಲನಿರ್ಮಗ್ನಾ ಪ್ರೀತಾ ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧಿನೀ || ೯೨ ||

ಪಾವನೀ ಪಾದಸಹಿತಾ ಪೇಶಲಾ ಪವನಾಶಿನೀ |
ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪರಿಶ್ರಾಂತಾ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲಾ || ೯೩ ||

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಭವಾ |
ಪದ್ಮಪತ್ರಾ ಪದ್ಮಪದಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ || ೯೪ ||

ಪಶುಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪುರಂಧ್ರೀ ಪುರವಾಸಿನೀ |
ಪುಷ್ಕಲಾ ಪುರುಷಾ ಪರ್ವಾ ಪಾರಿಜಾತಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೯೫ ||

ಪತಿವ್ರತಾ ಪವಿತ್ರಾಂಗೀ ಪುಷ್ಪಹಾಸಪರಾಯಣಾ |
ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀಸುತಾ ಪೌತ್ರೀ ಪುತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಪಯಸ್ವಿನೀ || ೯೬ ||

ಪಟ್ಟಿಪಾಶಧರಾ ಪಂಕ್ತಿಃ ಪಿತೃಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಪುರಾಣೀ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾ ಚ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ || ೯೭ ||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಪುಷ್ಟಾ ಪಿತಾಮಹಪರಿಗ್ರಹಾ |
ಪುಂಡರೀಕಪುರಾವಾಸಾ ಪುಂಡರೀಕಸಮಾನನಾ || ೯೮ ||

ಪೃಥುಜಂಘಾ ಪೃಥುಭುಜಾ ಪೃಥುಪಾದಾ ಪೃಥೂದರೀ |
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪ್ರಚಾಪಲಾ || ೯೯ ||

ಪ್ರಸವಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಣವಾಗತಿಃ |
ಪಂಚವರ್ಣಾ ಪಂಚವಾಣೀ ಪಂಚಿಕಾ ಪಂಜರಸ್ಥಿತಾ || ೧೦೦ ||

ಪರಮಾಯಾ ಪರಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಪ್ರೀತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ |
ಪರಾಕಾಷ್ಠಾ ಪರೇಶಾನೀ ಪಾವಿನೀ ಪಾವಕದ್ಯುತಿಃ || ೧೦೧ ||

ಪುಣ್ಯಭದ್ರಾ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾ ಪೃಥೂದರೀ |
ಪೀತಾಂಗೀ ಪೀತವಸನಾ ಪೀತಶಯ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿನೀ || ೧೦೨ ||

ಪೀತಕ್ರಿಯಾ ಪಿಶಾಚಘ್ನೀ ಪಾಟಲಾಕ್ಷೀ ಪಟುಕ್ರಿಯಾ |
ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಚಾರಾ ಪೂತನಾಪ್ರಾಣಘಾತಿನೀ || ೧೦೩ ||

ಪುನ್ನಾಗವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿಷೇವಿತಾ |
ಪಂಚಾಂಗೀ ಚ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಮಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ || ೧೦೪ ||

ಪುಷ್ಪಕಾಂಡಸ್ಥಿತಾ ಪೂಷಾ ಪೋಷಿತಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ |
ಪಾನಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಶಿಖಾ ಪನ್ನಗೋಪರಿಶಾಯಿನೀ || ೧೦೫ ||

ಪಂಚಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಪೃಥ್ವೀ ಪಥಿಕಾ ಪೃಥುದೋಹಿನೀ |
ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾ ಪಾಟಲೀ ಪುಷ್ಪಗಂಧಿನೀ || ೧೦೬ ||

ಪುಣ್ಯಪ್ರಜಾ ಪಾರದಾತ್ರೀ ಪರಮಾರ್ಗೈಕಗೋಚರಾ |
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪೂರ್ಣಾಶಾ ಪ್ರಣವಾ ಪಲ್ಲವೋದರೀ || ೧೦೭ ||

ಫಲಿನೀ ಫಲದಾ ಫಲ್ಗುಃ ಫೂತ್ಕಾರೀ ಫಲಕಾಕೃತಿಃ |
ಫಣೀಂದ್ರಭೋಗಶಯನಾ ಫಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ || ೧೦೮ ||

ಬಾಲಬಾಲಾ ಬಹುಮತಾ ಬಾಲಾತಪನಿಭಾಂಶುಕಾ |
ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಂದ್ಯಾ ವಡವಾ ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ತುತಾ || ೧೦೯ ||

ಬಂದೀದೇವೀ ಬಿಲವತೀ ಬಡಿಶಘ್ನೀ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ |
ಬಾಂಧವೀ ಬೋಧಿತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೧೧೦ ||

ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಕಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವತಾ |
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತುತಾ ಬೃಂದಾ ಬೃಂದಾವನವಿಹಾರಿಣೀ || ೧೧೧ ||

ಬಾಲಾಕಿನೀ ಬಿಲಾಹಾರಾ ಬಿಲವಾಸಾ ಬಹೂದಕಾ |
ಬಹುನೇತ್ರಾ ಬಹುಪದಾ ಬಹುಕರ್ಣಾವತಂಸಿಕಾ || ೧೧೨ ||

ಬಹುಬಾಹುಯುತಾ ಬೀಜರೂಪಿಣೀ ಬಹುರೂಪಿಣೀ |
ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಾ ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೧೩ ||

ಬದ್ಧಗೋಧಾಂಗುಲಿತ್ರಾಣಾ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ |
ಬೃಂದಾರಕಾ ಬೃಹತ್ಸ್ಕಂಧಾ ಬೃಹತೀ ಬಾಣಪಾತಿನೀ || ೧೧೪ ||

ಬೃಂದಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಬಹುನುತಾ ವನಿತಾ ಬಹುವಿಕ್ರಮಾ |
ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ಬಿಲ್ವಪತ್ರತಲಸ್ಥಿತಾ || ೧೧೫ ||

ಬೋಧಿದ್ರುಮನಿಜಾವಾಸಾ ಬಡಿಸ್ಥಾ ಬಿಂದುದರ್ಪಣಾ |
ಬಾಲಾ ಬಾಣಾಸನವತೀ ವಡವಾನಲವೇಗಿನೀ || ೧೧೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬಹಿರಂತಃಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಂಕಣಸೂತ್ರಿಣೀ |
ಭವಾನೀ ಭೀಷಣವತೀ ಭಾವಿನೀ ಭಯಹಾರಿಣೀ || ೧೧೭ ||

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭುಜಂಗಾಕ್ಷೀ ಭಾರತೀ ಭಾರತಾಶಯಾ |
ಭೈರವೀ ಭೀಷಣಾಕಾರಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಮಾಲಿನೀ || ೧೧೮ ||

ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗನಿರತಾ ಭದ್ರದಾ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾ |
ಭೂತವಾಸಾ ಭೃಗುಲತಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭೂಸುರಾರ್ಚಿತಾ || ೧೧೯ ||

ಭಾಗೀರಥೀ ಭೋಗವತೀ ಭವನಸ್ಥಾ ಭಿಷಗ್ವರಾ |
ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗಿನೀ ಭಾಷಾ ಭವಾನೀ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾ || ೧೨೦ ||

ಭರ್ಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭೀಮವತೀ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಿನೀ |
ಭಜನೀಯಾ ಭೂತಧಾತ್ರೀರಂಜಿತಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೧೨೧ ||

ಭುಜಂಗವಲಯಾ ಭೀಮಾ ಭೇರುಂಡಾ ಭಾಗಧೇಯಿನೀ |
ಮಾತಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಮಧುಪ್ರಿಯಾ || ೧೨೨ ||

ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಾಲಿನೀ ಮೀನಲೋಚನಾ |
ಮಾಯಾತೀತಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಮಾಂಸಾ ಮಧುದ್ರವಾ || ೧೨೩ ||

ಮಾನವೀ ಮಧುಸಂಭೂತಾ ಮಿಥಿಲಾಪುರವಾಸಿನೀ |
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮೇದಿನೀ ಮೇಘಮಾಲಿನೀ || ೧೨೪ ||

ಮಂದೋದರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೈಥಿಲೀ ಮಸೃಣಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕನ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೧೨೫ ||

ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಮೇರುತನಯಾ ಮಂದಾರಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ |
ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ || ೧೨೬ ||

ಮಧುರದ್ರಾವಿಣೀ ಮುದ್ರಾ ಮಲಯಾ ಮಲಯಾನ್ವಿತಾ |
ಮೇಧಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾಗಧೀ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ || ೧೨೭ ||

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾವೀರಾ ಮಹಾಶ್ಯಾಮಾ ಮನುಸ್ತುತಾ |
ಮಾತೃಕಾ ಮಿಹಿರಾಭಾಸಾ ಮುಕುಂದಪದವಿಕ್ರಮಾ || ೧೨೮ ||

ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನೀ |
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮಹಿಷಾರೂಢಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ || ೧೨೯ ||

ಯೋಗಾಸನಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಾ ಯೌವನಕಾಶ್ರಯಾ |
ಯೌವನೀ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಯಮುನಾ ಯುಗಧಾರಿಣೀ || ೧೩೦ ||

ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಯಕ್ಷರಾಜಪ್ರಸೂತಿನೀ |
ಯಾತ್ರಾ ಯಾನವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಯದುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾ || ೧೩೧ ||

ಯಕಾರಾದಿಹಕಾರಾಂತಾ ಯಾಜುಷೀ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣೀ |
ಯಾಮಿನೀ ಯೋಗನಿರತಾ ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ || ೧೩೨ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಣೀ ರಾಮಾ ರೇವತೀ ರೇಣುಕಾ ರತಿಃ |
ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾ ರಾಮಮಾತಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೩ ||

ರೋಹಿಣೀ ರಾಜ್ಯದಾ ರೇವಾ ರಮಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ |
ರಾಕೇಶೀ ರೂಪಸಂಪನ್ನಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ || ೧೩೪ ||

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ |
ರಾಜಹಂಸಸಮಾರೂಢಾ ರಂಭಾ ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೫ ||

ರಮಣೀಯಯುಗಾಧಾರಾ ರಾಜಿತಾಖಿಲಭೂತಲಾ |
ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ರಥಿನೀ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ || ೧೩೬ ||

ರೋಗೇಶೀ ರೋಗಶಮನೀ ರಾವಿಣೀ ರೋಮಹರ್ಷಿಣೀ |
ರಾಮಚಂದ್ರಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ರಾವಣಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ || ೧೩೭ ||

ರತ್ನವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛನ್ನಾ ರಥಸ್ಥಾ ರುಕ್ಮಭೂಷಣಾ |
ಲಜ್ಜಾಧಿದೇವತಾ ಲೋಲಾ ಲಲಿತಾ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ || ೧೩೮ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲೋಲಾ ಲುಪ್ತವಿಷಾ ಲೋಕಿನೀ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾ |
ಲಜ್ಜಾ ಲಂಬೋದರೀ ದೇವೀ ಲಲನಾ ಲೋಕಧಾರಿಣೀ || ೧೩೯ ||

ವರದಾ ವಂದಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಮಲಾಕೃತಿಃ |
ವಾರಾಹೀ ವಿರಜಾ ವರ್ಷಾ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಲಾಸಿನೀ || ೧೪೦ ||

ವಿನತಾ ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಾರಿಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ವಾರುಣೀ ವೇಣುಸಂಭೂತಾ ವೀತಿಹೋತ್ರಾ ವಿರೂಪಿಣೀ || ೧೪೧ ||

ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾ |
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಷ್ಣುಮತೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಸುಂಧರಾ || ೧೪೨ ||

ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾ ವೇಲಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಸುದೋಹಿನೀ |
ವೇದಾಕ್ಷರಪರೀತಾಂಗೀ ವಾಜಪೇಯಫಲಪ್ರದಾ || ೧೪೩ ||

ವಾಸವೀ ವಾಮಜನನೀ ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾ ವರಾ |
ವ್ಯಾಸಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಮಧರಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಪರಿಸೇವಿತಾ || ೧೪೪ ||

ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿವಾ ಶಾಂತಾ ಶಾರದಾ ಶರಣಾಗತಿಃ |
ಶಾತೋದರೀ ಶುಭಾಚಾರಾ ಶುಂಭಾಸುರವಿಮರ್ದಿನೀ || ೧೪೫ ||

ಶೋಭಾವತೀ ಶಿವಾಕಾರಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ |
ಶೋಣಾ ಶುಭಾಶಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಶಿರಃಸಂಧಾನಕಾರಿಣೀ || ೧೪೬ ||

ಶರಾವತೀ ಶರಾನಂದಾ ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶುಭಾನನಾ |
ಶರಭಾ ಶೂಲಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಶಬರೀ ಶುಕವಾಹನಾ || ೧೪೭ ||

ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಧರಾನಂದಾ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೀ |
ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ವರೀವಂದ್ಯಾ ಷಡ್ಭಾಷಾ ಷಡೃತುಪ್ರಿಯಾ || ೧೪೮ ||

ಷಡಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ |
ಷಡಂಗರೂಪಸುಮತಿಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ || ೧೪೯ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಸದಾಧಾರಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ |
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾಮಸಂಭವಾ || ೧೫೦ ||

ಸರ್ವಾವಾಸಾ ಸದಾನಂದಾ ಸುಸ್ತನೀ ಸಾಗರಾಂಬರಾ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧುಬಂಧುಪರಾಕ್ರಮಾ || ೧೫೧ ||

ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲಗತಾ ಸೋಮಮಂಡಲವಾಸಿನೀ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ || ೧೫೨ ||

ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾ ಸಂಗಹೀನಾ ಸದ್ಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ |
ಸರಘಾ ಸೂರ್ಯತನಯಾ ಸುಕೇಶೀ ಸೋಮಸಂಹತಿಃ || ೧೫೩ ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹರಿಣೀ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹಂಸವಾಹಿನೀ |
ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರಪರೀತಾಂಗೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಕ್ಷಮಾ || ೧೫೪ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ವೇದಗರ್ಭಾ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಪರಾಂಬಿಕಾ || ೧೫೫ ||

ಇತಿ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಶ್ಚೈವ ನಾರದ |
ಪುಣ್ಯದಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ತಿದಾಯಕಮ್ || ೧೫೬ ||

ಏವಂ ನಾಮಾನಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತೋಷೋತ್ಪತ್ತಿಕರಾಣಿ ಹಿ |
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷೇಣ ಪಠಿತವ್ಯಂ ದ್ವಿಜೈಃ ಸಹ || ೧೫೭ ||

ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಹೋಮಪೂಜಾಧ್ಯಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಶೇಷತಃ |
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತು ವಿಶೇಷತಃ || ೧೫೮ ||

ಸುಭಕ್ತಾಯ ಸುಶಿಷ್ಯಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಯ ವೈ |
ಭ್ರಷ್ಟೇಭ್ಯಃ ಸಾಧಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಬಾಂಧವೇಭ್ಯೋ ನ ದರ್ಶಯೇತ್ || ೧೫೯ ||

ಯದ್ಗೃಹೇ ಲಿಖಿತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಚಂಚಲಾಪಿ ಸ್ಥಿರಾ ಭೂತ್ವಾ ಕಮಲಾ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ || ೧೬೦ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ |
ಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ನಿಧಿಪ್ರದಮ್ || ೧೬೧ ||

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಕಾಮಿನಾಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ರೋಗಾದ್ವೈ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗೀ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೧೬೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸುರಾಪಾನಸುವರ್ಣಸ್ತೇಯಿನೋ ನರಾಃ |
ಗುರುತಲ್ಪಗತೋ ವಾಪಿ ಪಾತಕಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸಕೃತ್ || ೧೬೩ ||

ಅಸತ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಚ್ಚೈವಾಽಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಾದ್ವಿಶೇಷತಃ |
ಪಾಖಂಡಾನೃತ್ಯಮುಖ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪಠನಾದೇವ ಮುಚ್ಯತೇ || ೧೬೪ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮಮಲಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ಪದ್ಮಜೋದ್ಭವ |
ಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯದಂ ನೄಣಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೬೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ
ಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಕಥನಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed