Sri Gayatri Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 2


ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಯಂದನೋಪರಿಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀಮೂತನಿಸ್ಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀಜನೋದ್ಧಾರನಿರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಯೋಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟನಾಟ್ಯೈಕನಿರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಾಚಾರಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದಪರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವನಗರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಲಿಂಗಾಂಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಮ್ಣಾನಾಡಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸುಖಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುದತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಂಶುಬಿಂಬವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಸುವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಂಶುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಫಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದನಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಸೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತಪೇನಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾರುತವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೇನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದೇಹರಾಕ್ಷಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಕುಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಓಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ | ೧೧೧

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Sri Gayatri Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 2

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed