Category: Narasimha – ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Srinivasa (Narasimha) Stotram – ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ನೃಸಿಂಹ) ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಥ ವಿಬುಧವಿಲಾಸಿನೀಷು ವಿಷ್ವ- -ಙ್ಮುನಿಮಭಿತಃ ಪರಿವಾರ್ಯ ತಸ್ಥುಷೀಷು | ಮದವಿಹೃತಿವಿಕತ್ಥನಪ್ರಲಾಪಾ- -ಸ್ವವಮತಿನಿರ್ಮಿತನೈಜಚಾಪಲಾಸು || ೧ || ತ್ರಿಭುವನಮುದಮುದ್ಯತಾಸು ಕರ್ತುಂ ಮಧುಸಹಸಾಗತಿಸರ್ವನಿರ್ವಹಾಸು | ಮಧುರಸಭರಿತಾಖಿಲಾತ್ಮಭಾವಾ- -ಸ್ವಗಣಿತಭೀತಿಷು ಶಾಪತಶ್ಶುಕಸ್ಯ || ೨ || ಅತಿವಿಮಲಮತಿರ್ಮಹಾನುಭಾವೋ ಮುನಿರಪಿ...

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಹೃದಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಋಷಿಃ | ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಮಮೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಕರನ್ಯಾಸಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ...

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತಂಭಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತುಲ ಸುಧನ್ವಾಚಾರ್ಯುಲು ಮಹೋದಯ) ಸಹಸ್ರಭಾಸ್ಕರಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಭಾಕ್ಷದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಭಗ್ನಕೄರಕೃದ್ಧಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪೋರುರಸ್ಥಲಮ್ | ಅಜಸ್ತೃಜಾಂಡಕರ್ಪರಪ್ರಭಗ್ನರೌದ್ರಗರ್ಜನಂ ಉದಗ್ರನಿಗ್ರಹಾಗ್ರಹೋಗ್ರವಿಗ್ರಹಾಕೃತಿಂ ಭಜೇ || ೧ || ಸ್ವಯಂಭುಶಂಭುಜಂಭಜಿತ್ಪ್ರಮುಖ್ಯದಿವ್ಯಸಂಭ್ರಮಂ ದ್ವಿಜೃಂಭಮಧ್ಯದುತ್ಕಟೋಗ್ರದೈತ್ಯಕುಂಭಕುಂಭಿನಿನ್ | ಅನರ್ಗಳಾಟ್ಟಹಾಸನಿಸ್ಪೃಹಾಷ್ಟದಿಗ್ಗಜಾರ್ಭಟಿನ್ ಯುಗಾಂತಿಮಾಂತಮತ್ಕೃತಾಂತಧಿಕ್ಕೃತಾಂತಕಂ ಭಜೇ || ೨ ||...

Sri Narasimha Stotram 3 – ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೩

ಶ್ರೀರಮಾಕುಚಾಗ್ರಭಾಸಿಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೋರಸಂ ತಾಪನಾಂಘ್ರಿಸಾರಸಂ ಸದಾದಯಾಸುಧಾರಸಮ್ | ಕುಂದಶುಭ್ರಶಾರದಾರವಿಂದಚಂದ್ರಸುಂದರಂ ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಪಾಪಪಾಶಮೋಚನಂ ವಿರೋಚನೇಂದುಲೋಚನಂ ಫಾಲಲೋಚನಾದಿದೇವಸನ್ನುತಂ ಮಹೋನ್ನತಮ್ | ಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯಿನಂ ಮನೋರಥಪ್ರದಾಯಿನಂ ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ || ಸಂಚರಸ್ಸಟಾಜಟಾಭಿರುನ್ನಮೇಖಮಂಡಲಂ ಭೈರವಾರವಾಟಹಾಸವೇರಿದಾಮಿಹ್ರೋದರಮ್...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ:೨೫ ಶ್ಲೋಕಾಃ)

ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧಿನಿಕೇತನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಭೋಗೀಂದ್ರಭೋಗಮಣಿರಾಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ | ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ || ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರಮರುದರ್ಕಕಿರೀಟಕೋಟಿ- ಸಂಘಟ್ಟಿತಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾಮಲಕಾಂತಿಕಾಂತ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಸತ್ಕುಚಸರೋರುಹರಾಜಹಂಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್...

Sri Narasimha Gadyam – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಗದ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ದೇವಾಃ || ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಪ್ರತೀತ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ || ಅಖಿಲಮುನಿಜನನಿವಹ ವಿಹಿತಸವನಕದನಕರ ಖರಚಪಲಚರಿತಭಯದ ಬಲವದಸುರಪತಿಕೃತ ವಿವಿಧಪರಿಭವಭಯಚಕಿತ ನಿಜಪದಚಲಿತ ನಿಖಿಲಮಖಮುಖ ವಿರಹಕೃಶತರಜಲಜಭವಮುಖ ಸಕಲಸುರವರನಿಕರ ಕಾರುಣ್ಯಾವಿಷ್ಕೃತ ಚಂಡದಿವ್ಯ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ಸ್ಫುರಿತೋದಗ್ರತಾರಧ್ವನಿ-ಭಿನ್ನಾಂಬರತಾರ ನಿಜರಣಕರಣ ರಭಸಚಲಿತ ರಣದಸುರಗಣ ಪಟುಪಟಹ ವಿಕಟರವಪರಿಗತ...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |...

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹೋ ದಿವ್ಯಸಿಂಹೋ ಮಹಾಬಲಃ | ಉಗ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾದೇವಸ್ಸ್ತಂಭಜಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ || ೧ || ರೌದ್ರಸ್ಸರ್ವಾದ್ಭುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಗಾನಂದಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ | ಹರಿಃ ಕೋಲಾಹಲಶ್ಚಕ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ || ೨ || ಪಂಚಾನನಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಽಘೋರೋ...

Lakshmi Nrusimha Pancharatnam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪಂಚರತ್ನಂ

ತ್ವತ್ಪ್ರಭುಜೀವಪ್ರಿಯಮಿಚ್ಛಸಿ ಚೇನ್ನರಹರಿಪೂಜಾಂ ಕುರು ಸತತಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಲಂಕೃತಿಧೃತಿಕುಶಲೋ ಬಿಂಬಾಲಂಕೃತಿಮಾತನುತೇ | ಚೇತೋಭೃಂಗ ಭ್ರಮಸಿ ವೃಥಾ ಭವಮರುಭೂಮೌ ವಿರಸಾಯಾಂ ಭಜ ಭಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾನಘಪದಸರಸಿಜಮಕರಂದಮ್ || ೧ || ಶುಕ್ತೌ ರಜತಪ್ರತಿಭಾ ಜಾತಾ ಕಟಕಾದ್ಯರ್ಥಸಮರ್ಥಾ ಚೇ- ದ್ದುಃಖಮಯೀ...

Sri Narasimha Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ – ೨

ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಾನ್ತಗೋಚರಮ್ | ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯಂ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಧರಂ ಪದಮ್ || ನೀಳಾಂ ರಮಾಂ ಚ ಪರಿಭೂಯ ಕೃಪಾರಸೇನ ಸ್ತಂಭೇ ಸ್ವಶಕ್ತಿಮನಘಾಂ ವಿನಿಧಾಯದೇವ | ಪ್ರಹ್ಲಾದರಕ್ಷಣವಿಧಾಯಪತೀ ಕೃಪಾ ತೇ ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ...

Sri Narasimha Ashtakam – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀಮದಕಲಂಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಶಿಕೋಟಿ- ಶ್ರೀಧರ ಮನೋಹರ ಸಟಾಪಟಲ ಕಾಂತ| ಪಾಲಯ ಕೃಪಾಲಯ ಭವಾಂಬುಧಿ-ನಿಮಗ್ನಂ ದೈತ್ಯವರಕಾಲ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೧ || ಪಾದಕಮಲಾವನತ ಪಾತಕಿ-ಜನಾನಾಂ ಪಾತಕದವಾನಲ ಪತತ್ರಿವರ-ಕೇತೋ| ಭಾವನ ಪರಾಯಣ ಭವಾರ್ತಿಹರಯಾ ಮಾಂ...

Sri Narasimha Stotram 2 – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨

ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಙ್ಖವರ್ಣಃ ಕೃತಯುಗಭಗವಾನ್ಪದ್ಮಪುಷ್ಪಪ್ರದಾತಾ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಕಾಞ್ಚನಾಭಿಃ ಪುನರಪಿ ಸಮಯೇ ದ್ವಾಪರೇ ರಕ್ತವರ್ಣಃ | ಶಙ್ಕೋ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲೇ ಕಲಿಯುಗಸಮಯೇ ನೀಲಮೇಘಶ್ಚ ನಾಭಾ ಪ್ರದ್ಯೋತಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪರಬಲಮದನಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೧ || ನಾಸಾಗ್ರಂ ಪೀನಗಣ್ಡಂ...

Sri Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ | ನತೋಽಸ್ಮ್ಯನನ್ತಾಯ ದುರನ್ತಶಕ್ತಯೇ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ | ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾನ್ಗುಣೈಃ ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಸನ್ದಧತೇಽವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ || ೧ || ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ | ಕೋಪಕಾಲೋ ಯುಗಾನ್ತಸ್ತೇ ಹತೋಽಯಮಸುರೋಽಲ್ಪಕಃ | ತತ್ಸುತಂ ಪಾಹ್ಯುಪಸೃತಂ ಭಕ್ತಂ...

Sri Narasimha Stuti (Sanaischara Kritam) – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿ (ಶನೈಶ್ಚರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ | ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್ | ಅನನ್ಯಗತಿಕಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಭುರ್ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಃ || ೧ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತತ್ರ ನೃಸಿಂಹದೇವ ಸ್ತುತಿಂ ಚಕಾರಾಮಲ ಚಿತ್ತವೃತಿಃ | ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಶೇಷಲೋಕ ಕಿರೀಟ ನೀರಾಜಿತ...

Prahlada Krutha Narasimha Stotram – ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ

[** ಅಧಿಕ ಶ್ಲೋಕಾಃ – ನಾರದ ಉವಾಚ – ಏವಂ ಸುರಾದಯಸ್ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಪುರಸ್ಸರಾಃ | ನೋಪೈತುಮಶಕನ್ಮನ್ಯುಸಂರಮ್ಭಂ ಸುದುರಾಸದಮ್ || ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛ್ರೀಃ ಪ್ರೇಷಿತಾದೇವೈರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತನ್ಮಹದದ್ಭುತಮ್ | ಅದೃಷ್ಟಾ ಶ್ರುತಪೂರ್ವತ್ವಾತ್ಸಾನೋಪೇಯಾಯಶಙ್ಕಿತಾ || ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಽವಸ್ಥಿತಮನ್ತಿಕೇ...

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರರಾಜಪದ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ – ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಮೇವ ಚ | ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ನಾರಸಿಂಹಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಂ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮ್ || ಶಂಕರ ಉವಾಚ – ವೃತ್ತೋತ್ಫುಲ್ಲವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯದೀಕ್ಷಿತಂ | ನಿನಾದತ್ರಸ್ತವಿಶ್ವಾಣ್ಡಂ ವಿಷ್ಣುಮುಗ್ರಂ...

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಜೋಮೇಶದೇವಂ ರಜೋತ್ಕರ್ಷವದ್ಭೂ- -ದ್ರಜೋತ್ಕರ್ಷವದ್ಭೂದ್ರಜೋದ್ಧೂತಭೇದಮ್ | ದ್ವಿಜಾಧೀಶಭೇದಂ ರಜೋಪಾಲಹೇತಿಂ ಭಜೇ ವೇದಶೈಲಸ್ಫುರನ್ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೧ || ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರಕ್ಷೋವರೇಣ್ಯಾಗ್ರಜನ್ಮ ಸ್ಥಿರಕ್ರೂರವಕ್ಷೋ ಹರಪ್ರೌಢದಕ್ಷಃ | ಭೃತಶ್ರೀನಖಾಗ್ರಂ ಪರಶ್ರೀಸುಖೋಗ್ರಂ ಭಜೇ ವೇದಶೈಲಸ್ಫುರನ್ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೨ || ನಿಜಾರಂಭಶುಂಭದ್ಭುಜಾ ಸ್ತಂಭಡಂಭ-...

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

  ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ | ಸ್ವಭಕ್ತ ಪಕ್ಷಪಾತೇನ ತದ್ವಿಪಕ್ಷ ವಿದಾರಣಮ್ | ನೃಸಿಂಹಮದ್ಭುತಂ ವಂದೇ...

Sri Narasimha Kavacham – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಕವಚಂ

ನೃಸಿಂಹಕವಚಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನೋದಿತಂ ಪುರಾ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ || ೧ || ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಚೈವ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್ | ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನೃಸಿಂಹಂ ದೇವೇಶಂ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಮ್ || ೨ || ವಿವೃತಾಸ್ಯಂ ತ್ರಿನಯನಂ...

Runa Vimochana Narasimha Stotram – ಋಣ ವಿಮೋಚನ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಂ | ವಾಗೀಶಾ ಯಸ್ಯ ವದನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಚ ವಕ್ಷಸಿ | ಯಸ್ಯಾಸ್ತೇ ಹೃದಯೇ ಸಂವಿತ್ತಂ ನೃಸಿಂಹಮಹಂ ಭಜೇ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಭಾಸ್ತಂಭ ಸಮುದ್ಭವಮ್ | ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ...

Sri Ahobala Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಲ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷಸರಸೀರುಹರಾಜಹಂಸಂ ಪಕ್ಷೀಂದ್ರಶೈಲಭವನಂ ಭವನಾಶಮೀಶಂ | ಗೋಕ್ಷೀರಸಾರ ಘನಸಾರಪಟೀರವರ್ಣಂ ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೧ || ಆದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಮಜಮವ್ಯಯಮಪ್ರಮೇಯಂ ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರಶಿಖಿಲೋಚನಮಾದಿದೇವಂ | ಅಬ್ಜಾಮುಖಾಬ್ಜಮದಲೋಲುಪಮತ್ತಭೃಂಗಂ ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೨ || ಕೋಟೀರಕೋಟಿಘಟಿತೋಜ್ಜ್ವಲಕಾಂತಿಕಾಂತಂ ಕೇಯೂರಹಾರಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಂ | ಚೂಡಾಗ್ರರಂಜಿತಸುಧಾಕರಪೂರ್ಣಬಿಂಬಂ...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧಿನಿಕೇತನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಭೋಗೀಂದ್ರಭೋಗಮಣಿರಂಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ | ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ || ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರಮರುದರ್ಕಕಿರೀಟಕೋಟಿ- ಸಂಘಟ್ಟಿತಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾಮಲಕಾಂತಿಕಾಂತ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಸತ್ಕುಚಸರೋರುಹರಾಜಹಂಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್...

error: Not allowed