Category: Narasimha – ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Srinivasa (Narasimha) Stotram – ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ನೃಸಿಂಹ) ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಥ ವಿಬುಧವಿಲಾಸಿನೀಷು ವಿಷ್ವ- -ಙ್ಮುನಿಮಭಿತಃ ಪರಿವಾರ್ಯ ತಸ್ಥುಷೀಷು | ಮದವಿಹೃತಿವಿಕತ್ಥನಪ್ರಲಾಪಾ- -ಸ್ವವಮತಿನಿರ್ಮಿತನೈಜಚಾಪಲಾಸು || ೧ || ತ್ರಿಭುವನಮುದಮುದ್ಯತಾಸು ಕರ್ತುಂ ಮಧುಸಹಸಾಗತಿಸರ್ವನಿರ್ವಹಾಸು | ಮಧುರಸಭರಿತಾಖಿಲಾತ್ಮಭಾವಾ- -ಸ್ವಗಣಿತಭೀತಿಷು ಶಾಪತಶ್ಶುಕಸ್ಯ || ೨ || ಅತಿವಿಮಲಮತಿರ್ಮಹಾನುಭಾವೋ ಮುನಿರಪಿ...

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಹೃದಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಋಷಿಃ | ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಮಮೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಕರನ್ಯಾಸಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ...

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತಂಭಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತುಲ ಸುಧನ್ವಾಚಾರ್ಯುಲು ಮಹೋದಯ) ಸಹಸ್ರಭಾಸ್ಕರಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಭಾಕ್ಷದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಭಗ್ನಕೄರಕೃದ್ಧಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪೋರುರಸ್ಥಲಮ್ | ಅಜಸ್ತೃಜಾಂಡಕರ್ಪರಪ್ರಭಗ್ನರೌದ್ರಗರ್ಜನಂ ಉದಗ್ರನಿಗ್ರಹಾಗ್ರಹೋಗ್ರವಿಗ್ರಹಾಕೃತಿಂ ಭಜೇ || ೧ || ಸ್ವಯಂಭುಶಂಭುಜಂಭಜಿತ್ಪ್ರಮುಖ್ಯದಿವ್ಯಸಂಭ್ರಮಂ ದ್ವಿಜೃಂಭಮಧ್ಯದುತ್ಕಟೋಗ್ರದೈತ್ಯಕುಂಭಕುಂಭಿನಿನ್ | ಅನರ್ಗಳಾಟ್ಟಹಾಸನಿಸ್ಪೃಹಾಷ್ಟದಿಗ್ಗಜಾರ್ಭಟಿನ್ ಯುಗಾಂತಿಮಾಂತಮತ್ಕೃತಾಂತಧಿಕ್ಕೃತಾಂತಕಂ ಭಜೇ || ೨ ||...

Sri Narasimha Stotram 3 – ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೩

ಶ್ರೀರಮಾಕುಚಾಗ್ರಭಾಸಿಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೋರಸಂ ತಾಪನಾಂಘ್ರಿಸಾರಸಂ ಸದಾದಯಾಸುಧಾರಸಮ್ | ಕುಂದಶುಭ್ರಶಾರದಾರವಿಂದಚಂದ್ರಸುಂದರಂ ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಪಾಪಪಾಶಮೋಚನಂ ವಿರೋಚನೇಂದುಲೋಚನಂ ಫಾಲಲೋಚನಾದಿದೇವಸನ್ನುತಂ ಮಹೋನ್ನತಮ್ | ಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯಿನಂ ಮನೋರಥಪ್ರದಾಯಿನಂ ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ || ಸಂಚರಸ್ಸಟಾಜಟಾಭಿರುನ್ನಮೇಖಮಂಡಲಂ ಭೈರವಾರವಾಟಹಾಸವೇರಿದಾಮಿಹ್ರೋದರಮ್...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ:೨೫ ಶ್ಲೋಕಾಃ)

ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧಿನಿಕೇತನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಭೋಗೀಂದ್ರಭೋಗಮಣಿರಾಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ | ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ || ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರಮರುದರ್ಕಕಿರೀಟಕೋಟಿ- ಸಂಘಟ್ಟಿತಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾಮಲಕಾಂತಿಕಾಂತ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಸತ್ಕುಚಸರೋರುಹರಾಜಹಂಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್...

Sri Narasimha Gadyam – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಗದ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ದೇವಾಃ || ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಪ್ರತೀತ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ || ಅಖಿಲಮುನಿಜನನಿವಹ ವಿಹಿತಸವನಕದನಕರ ಖರಚಪಲಚರಿತಭಯದ ಬಲವದಸುರಪತಿಕೃತ ವಿವಿಧಪರಿಭವಭಯಚಕಿತ ನಿಜಪದಚಲಿತ ನಿಖಿಲಮಖಮುಖ ವಿರಹಕೃಶತರಜಲಜಭವಮುಖ ಸಕಲಸುರವರನಿಕರ ಕಾರುಣ್ಯಾವಿಷ್ಕೃತ ಚಂಡದಿವ್ಯ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ಸ್ಫುರಿತೋದಗ್ರತಾರಧ್ವನಿ-ಭಿನ್ನಾಂಬರತಾರ ನಿಜರಣಕರಣ ರಭಸಚಲಿತ ರಣದಸುರಗಣ ಪಟುಪಟಹ ವಿಕಟರವಪರಿಗತ...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |...

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹೋ ದಿವ್ಯಸಿಂಹೋ ಮಹಾಬಲಃ | ಉಗ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾದೇವಸ್ಸ್ತಂಭಜಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ || ೧ || ರೌದ್ರಸ್ಸರ್ವಾದ್ಭುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಗಾನಂದಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ | ಹರಿಃ ಕೋಲಾಹಲಶ್ಚಕ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ || ೨ || ಪಂಚಾನನಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಽಘೋರೋ...

Lakshmi Nrusimha Pancharatnam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪಂಚರತ್ನಂ

ತ್ವತ್ಪ್ರಭುಜೀವಪ್ರಿಯಮಿಚ್ಛಸಿ ಚೇನ್ನರಹರಿಪೂಜಾಂ ಕುರು ಸತತಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಲಂಕೃತಿಧೃತಿಕುಶಲೋ ಬಿಂಬಾಲಂಕೃತಿಮಾತನುತೇ | ಚೇತೋಭೃಂಗ ಭ್ರಮಸಿ ವೃಥಾ ಭವಮರುಭೂಮೌ ವಿರಸಾಯಾಂ ಭಜ ಭಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾನಘಪದಸರಸಿಜಮಕರಂದಮ್ || ೧ || ಶುಕ್ತೌ ರಜತಪ್ರತಿಭಾ ಜಾತಾ ಕಟಕಾದ್ಯರ್ಥಸಮರ್ಥಾ ಚೇ- ದ್ದುಃಖಮಯೀ...

error: Not allowed