Sri Lakshmi Narasimha Darshana Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ರುದ್ರ ಉವಾಚ |
ಅಥ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಋಷಯಶ್ಚ ತಪೋಧನಾಃ |
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೌ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಶನೈಃ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮಾಯಯುಃ || ೧ ||

ತೇ ಪ್ರಸಾದಯಿತುಂ ಭೀತಾ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ |
ಮಾತರಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸುರೀಶ್ವರೀಮ್ || ೨ ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀಮ್ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಿತ್ಯಾನವದ್ಯಾಂಗೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೩ ||

ದೇವೀಸೂಕ್ತಂ ಜಪೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮಶ್ಚಕ್ರುಃ ಸನಾತನೀಮ್ |
ತೈಶ್ಚಿಂತ್ಯಮಾನಾ ಸಾ ದೇವೀ ತತ್ರೈವಾವಿರಭೂತ್ತದಾ || ೪ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |
ದುಕೂಲವಸ್ತ್ರಸಂವೀತಾ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾ || ೫ ||

ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂ ಸರ್ವೇ ದಿವೌಕಸಃ |
ಊಚುಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಕುರು ತೇ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೬ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಭಯಂ ಸ್ವಾಮೀ ಯಥಾ ದದ್ಯಾತ್ತಥಾ ಕುರು |
ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಹಸಾದೇವೀ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೭ ||

ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸಾ ಪ್ರಸೀದೇತ್ಯುವಾಚ ತಮ್ |
ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಿಷೀಂ ಸ್ವಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ || ೮ ||

ರಕ್ಷಃ ಶರೀರಜಂ ಕ್ರೋಧಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ಯಾಜ ವತ್ಸಲಃ |
ಅಂಕೇನಾದಾಯ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯ ದಯಾನಿಧಿಃ || ೯ ||

ಕೃಪಾಸುಧಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವೈ ನಿರೈಕ್ಷತ ಸುರಾನ್ ಹರಿಃ |
ತತೋ ಜಯ ಜಯೇತ್ಯುಚ್ಚೈಃ ಸ್ತುವತಾಂ ನಮತಾಂ ತಥಾ || ೧೦ ||

ತದ್ದಯಾದೃಷ್ಟಿದೃಷ್ಟಾನಾಂ ಸಾನಂದಃ ಸಂಭ್ರಮೋಽಭವತ್ |
ತತೋ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಮಾನಸಾಃ || ೧೧ ||

ಊಚುಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ದೇವಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ನೃಕೇಸರಿಮ್ |
ದ್ರಷ್ಟುಮತ್ಯದ್ಭುತಂ ತೇಜೋ ನ ಶಕ್ತಾಃ ಸ್ಮ ಜಗತ್ಪತೇ || ೧೨ ||

ಅತ್ಯದ್ಭುತಮಿದಂ ರೂಪಂ ಬಹು ಬಾಹುಪದಾನ್ವಿತಮ್ |
ಜಗತ್ತ್ರಯಸಮಾಕ್ರಾಂತಂ ತೇಜಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣತರಂ ತವ || ೧೩ ||

ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಃ ಸ್ಮ ಸರ್ವ ಏವ ದಿವೌಕಸಃ |
ಇತ್ಯರ್ಥಿತಸ್ತೈರ್ವಿಬುಧೈಸ್ತೇಜಸ್ತದತಿಭೀಷಣಮ್ || ೧೪ ||

ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ದೇವೇಶೋ ಬಭೂವ ಸುಖದರ್ಶನಃ |
ಶರತ್ಕಾಲೇಂದುಸಂಕಾಶಃ ಪುಂಡರೀಕ ನಿಭೇಕ್ಷಣಃ || ೧೫ ||

ಸುಧಾಮಯ ಸಟಾಪುಂಜ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿನಿಭಃ ಶುಭಃ |
ನಾನಾರತ್ನಮಯೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಕೇಯೂರೈಃ ಕಟಕಾನ್ವಿತೈಃ || ೧೬ ||

ಬಾಹುಭಿಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಫಲಯುಗ್ವಿಟಪೈರಿವ |
ಚತುರ್ಭಿಃ ಕೋಮಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರನ್ವಿತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೧೭ ||

ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶೈಃ ಶೋಭಿತಃ ಕರಪಲ್ಲವೈಃ |
ಗೃಹೀತ ಶಂಖಚಕ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಉದ್ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ವಿರಾಜಿತಃ || ೧೮ ||

ವರದಾಽಭಯಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಇತರಾಭ್ಯಾಂ ನೃಕೇಸರೀ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕೋ ವನಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತಃ || ೧೯ ||

ಉದ್ಯದ್ದಿನಕರಾಭಾಭ್ಯಾಂ ಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ ವಿರಾಜಿತಃ |
ಹಾರನೂಪುರಕೇಯೂರ ಭೂಷಣಾದ್ಯೈರಲಂಕೃತಃ || ೨೦ ||

ಸವ್ಯಾಂಕಸ್ಥಶ್ರಿಯಾ ಯುಕ್ತೋ ರಾಜತೇ ನರಕೇಸರೀ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವತಾಶ್ಚ ಮಹರ್ಷಯಃ || ೨೧ ||

ಆನಂದಾಶ್ರುಜಲೈಃ ಸಿಕ್ತಾಃ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಚೇತಸಃ |
ಆನಂದಸಿಂಧುಮಗ್ನಾಸ್ತೇ ನಮಶ್ಚಕ್ರುರ್ನಿರಂತರಮ್ || ೨೨ ||

ಅರ್ಚಯಾಮಾಸುರಾತ್ಮೇಶಂ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಾನುಲೇಪನೈಃ |
ರತ್ನಕುಂಭೈಃ ಸುಧಾಪೂರ್ಣೈರಭಿಷಿಚ್ಯ ಸನಾತನಮ್ || ೨೩ ||

ವಸ್ತ್ರೈರಾಭರಣೈರ್ಗಂಧೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಧೂಪೈರ್ಮನೋರಮೈಃ |
ದೀಪೈರ್ನಿವೇದನೈರ್ದಿವ್ಯೈರರ್ಚಯಿತ್ವಾ ನೃಕೇಸರಿಮ್ || ೨೪ ||

ತುಷ್ಟುವುಃ ಸ್ತುತಿಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ನಮಶ್ಚಕ್ರುರ್ಮುಹುರ್ಮಹುಃ |
ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಸ್ತೇಷಾಮಿಷ್ಟಾನ್ವರಾನ್ ದದೌ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed