Category: Venkateshwara – ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ

Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam) – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್ | ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂತಿವಿಲಸನ್ಮಕುಟೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಯಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ || ೧ || ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಕರರಮ್ಯಸುಶಂಖಚಕ್ರಂ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಕಟಿಸ್ಥಲದತ್ತಪಾಣಿಮ್ | ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಲಸನ್ಮಣಿಭೂಷಣೋದ್ಯತ್ ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನಕೋಟಿಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್ || ೨ || ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ...

Sri Venkatesha Vijaya Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೈವತದೈವತ ಮಂಗಲಮಂಗಲ ಪಾವನಪಾವನ ಕಾರಣಕಾರಣ | ವೇಂಕಟಭೂಧರಮೌಲಿವಿಭೂಷಣ ಮಾಧವ ಭೂಧವ ದೇವ ಜಯೀಭವ || ೧ || ವಾರಿದಸಂನಿಭದೇಹ ದಯಾಕರ ಶಾರದನೀರಜಚಾರುವಿಲೋಚನ | ದೇವಶಿರೋಮಣಿಪಾದಸರೋರುಹ ವೇಂಕಟಶೈಲಪತೇ ವಿಜಯೀಭವ || ೨ || ಅಂಜನಶೈಲನಿವಾಸ...

Sri Venkatesha Bhujangam – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಭುಜಂಗಂ

ಮುಖೇ ಚಾರುಹಾಸಂ ಕರೇ ಶಂಖಚಕ್ರಂ ಗಲೇ ರತ್ನಮಾಲಾಂ ಸ್ವಯಂ ಮೇಘವರ್ಣಮ್ | ತಥಾ ದಿವ್ಯಶಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಿಯಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಧರಂತಂ ಮುರಾರಿಂ ಭಜೇ ವೇಂಕಟೇಶಮ್ || ೧ || ಸದಾಭೀತಿಹಸ್ತಂ ಮುದಾಜಾನುಪಾಣಿಂ ಲಸನ್ಮೇಖಲಂ ರತ್ನಶೋಭಾಪ್ರಕಾಶಮ್...

Sri Venkatesha Tunakam – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ತೂಣಕಂ

ವಜ್ರಶಂಖಬಾಣಚಾಪಚಿಹ್ನಿತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ ನರ್ತಿತಾಯುತಾರುಣಾಗ್ರ್ಯನಿಸ್ಸರತ್ಪ್ರಭಾಕುಲಮ್ | ವಜ್ರಪಾಣಿಮುಖ್ಯಲೇಖವಂದಿತಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ಸಜ್ಜನಾರ್ಚಿತಂ ವೃಷಾದ್ರಿಸಾರ್ವಭೌಮಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಪಂಚಬಾಣಮೋಹನಂ ವಿರಿಂಚಿಜನ್ಮಕಾರಣಂ ಕಾಂಚನಾಂಬರೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಸಚಂಚಲಾಂಬುದಪ್ರಭಮ್ | ಚಂಚರೀಕಸಂಚಯಾಭಚಂಚಲಾಲಕಾವೃತಂ ಕಿಂಚಿದುದ್ಧತಭ್ರುವಂ ಚ ವಂಚಕಂ ಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨ ||...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಧರಾಧಿನಾಯಕಂ ಶ್ರಿತಾಪವರ್ಗದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಮಿತ್ರಮಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೧ || ಉಪೇಂದ್ರಮಿಂದುಶೇಖರಾರವಿಂದಜಾಮರೇಂದ್ರಬೃ- -ನ್ದಾರಕಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನಪಾದಪಂಕಜದ್ವಯಮ್ | ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲಸನ್ನಿಭಮ್ ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೨ ||...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ವಿಜಯಾರ್ಯಾ ಸಪ್ತವಿಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಧಾಮಾ ಭೂಮಾ ಭೂಮಾಪ್ರಿಯಃ ಕೃಪಾಸೀಮಾ | ನಿರವಧಿಕನಿತ್ಯಮಹಿಮಾ ಭವತು ಜಯೀ ಪ್ರಣತದರ್ಶಿತಪ್ರೇಮಾ || ೧ || ಜಯ ಜನತಾ ವಿಮಲೀಕೃತಿಸಫಲೀಕೃತಸಕಲಮಂಗಳಾಕಾರ | ವಿಜಯೀ ಭವ ವಿಜಯೀ ಭವ ವಿಜಯೀ ಭವ ವೇಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ ||...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತುತಿಃ (ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ)

ನಮೋ ದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ | ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧ || ನಮಃ ಕಲ್ಮಷನಾಶಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ | ಶೇಷಾಚಲನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨ ||...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – ಉಜ್ಜ್ವಲವೇಂಕಟನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ರಂಗೇ ತುಂಗೇ ಕವೇರಾಚಲಜಕನಕನದ್ಯಂತರಂಗೇ ಭುಜಂಗೇ ಶೇಷೇ ಶೇಷೇ ವಿಚಿನ್ವನ್ ಜಗದವನನಯಂ ಭಾತ್ಯಶೇಷೇಽಪಿ ದೋಷೇ | ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಂ ದಧಾನೋ ನಿಖಿಲಜನಗುಣಧ್ಯಾನಸಾಂದ್ರಾಮತಂದ್ರಾಂ ಚಿಂತಾಂ ಯಾಂ ತಾಂ ವೃಷಾದ್ರೌ ವಿರಚಯಸಿ ರಮಾಕಾಂತ ಕಾಂತಾಂ ಶುಭಾಂತಾಮ್ || ೧...

Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪ್ರಭಾಕರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪದಪಂಕಜಧೂಲಿಪಂಕ್ತಿಃ ಸಂಸಾರಸಿಂಧುತರಣೇ ತರಣಿರ್ನವೀನಾ | ಸರ್ವಾಘಪುಂಜಹರಣಾಯ ಚ ಧೂಮಕೇತುಃ ಪಾಯಾದನನ್ಯಶರಣಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಲೋಕಮ್ || ೧ || ಶೇಷಾದ್ರಿಗೇಹ ತವ ಕೀರ್ತಿತರಂಗಪುಂಜ ಆಭೂಮಿನಾಕಮಭಿತಸ್ಸಕಲಾನ್ಪುನಾನಃ | ಮತ್ಕರ್ಣಯುಗ್ಮವಿವರೇ ಪರಿಗಮ್ಯ ಸಮ್ಯ- -ಕ್ಕುರ್ಯಾದಶೇಷಮನಿಶಂ ಖಲುತಾಪಭಂಗಮ್ ||...

Sri Venkatesha Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೌಶಿಕಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಯತನಯಂ ವಿನಯೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ | ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗುಣಾವಾಸಂ ವಂದೇ ವರದದೇಶಿಕಮ್ || ಪದ್ಮಸ್ಥಾಂ ಯುವತೀಂ ಪರಾರ್ಧ್ಯವೃಷಭಾದ್ರೀಶಾಯತೋರಸ್ಸ್ಥಲೀ- ಮಧ್ಯಾವಾಸಮಹೋತ್ಸವಾಂ ಕ್ಷಣಸಕೃದ್ವಿಶ್ಲೇಷವಾಕ್ಯಾಸಹಾಮ್ | ಮೂರ್ತೀಭಾವಮುಪಾಗತಾಮಿವ ಕೃಪಾಂ ಮುಗ್ಧಾಖಿಲಾಂಗಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದವಿಧಾಯಿನೀಂ ನಿಜಪದೇ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಸಂಶ್ರಯೇ || ೧ ||...

error: Not allowed