Category: Venkateshwara – ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ

Thondaman Krutha Srinivasa Stuti – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತುತಿಃ (ತೋಂಡಮಾನ ಕೃತಂ)

ರಾಜೋವಾಚ – ದರ್ಶನಾತ್ತವ ಗೋವಿಂದ ನಾಧಿಕಂ ವರ್ತತೇ ಹರೇ | ತ್ವಾಂ ವದಂತಿ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪುರಾತನಮ್ || ೧ || [ಭಜಂತಿ] ಮುನಯೋ ಮನುಜಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾಹಮಿಹಾಗತಃ | ಸ್ವಾಮಿನ್ನಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮ...

Sri Venkateshwara Dwadasa Manjarika Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ದ್ವಾದಶಮಂಜರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣಗುಣೋಲ್ಲಾಸಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಂ ಮಹೌಜಸಮ್ | ಶೇಷಾದ್ರಿಮಸ್ತಕಾವಾಸಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೧ || ವಾರಾಹವೇಷ ಭೂಲೋಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೋಹನವಿಗ್ರಹಮ್ | ವೇದಾಂತಗೋಚರಂ ದೇವಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಭಜಾಮಹೇ || ೨ || ಸಾಂಗಾನಾಮರ್ಚಿತಾಕಾರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪಂಕಜಮ್ |...

Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam) – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್ | ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂತಿವಿಲಸನ್ಮಕುಟೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಯಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ || ೧ || ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಕರರಮ್ಯಸುಶಂಖಚಕ್ರಂ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಕಟಿಸ್ಥಲದತ್ತಪಾಣಿಮ್ | ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಲಸನ್ಮಣಿಭೂಷಣೋದ್ಯತ್ ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನಕೋಟಿಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್ || ೨ || ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ...

Sri Venkatesha Vijaya Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ವಿಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೈವತದೈವತ ಮಂಗಲಮಂಗಲ ಪಾವನಪಾವನ ಕಾರಣಕಾರಣ | ವೇಂಕಟಭೂಧರಮೌಲಿವಿಭೂಷಣ ಮಾಧವ ಭೂಧವ ದೇವ ಜಯೀಭವ || ೧ || ವಾರಿದಸಂನಿಭದೇಹ ದಯಾಕರ ಶಾರದನೀರಜಚಾರುವಿಲೋಚನ | ದೇವಶಿರೋಮಣಿಪಾದಸರೋರುಹ ವೇಂಕಟಶೈಲಪತೇ ವಿಜಯೀಭವ || ೨ || ಅಂಜನಶೈಲನಿವಾಸ...

Sri Venkatesha Bhujangam – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಭುಜಂಗಂ

ಮುಖೇ ಚಾರುಹಾಸಂ ಕರೇ ಶಂಖಚಕ್ರಂ ಗಲೇ ರತ್ನಮಾಲಾಂ ಸ್ವಯಂ ಮೇಘವರ್ಣಮ್ | ತಥಾ ದಿವ್ಯಶಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಿಯಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಧರಂತಂ ಮುರಾರಿಂ ಭಜೇ ವೇಂಕಟೇಶಮ್ || ೧ || ಸದಾಭೀತಿಹಸ್ತಂ ಮುದಾಜಾನುಪಾಣಿಂ ಲಸನ್ಮೇಖಲಂ ರತ್ನಶೋಭಾಪ್ರಕಾಶಮ್...

Sri Venkatesha Tunakam – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ತೂಣಕಂ

ವಜ್ರಶಂಖಬಾಣಚಾಪಚಿಹ್ನಿತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ ನರ್ತಿತಾಯುತಾರುಣಾಗ್ರ್ಯನಿಸ್ಸರತ್ಪ್ರಭಾಕುಲಮ್ | ವಜ್ರಪಾಣಿಮುಖ್ಯಲೇಖವಂದಿತಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ಸಜ್ಜನಾರ್ಚಿತಂ ವೃಷಾದ್ರಿಸಾರ್ವಭೌಮಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಪಂಚಬಾಣಮೋಹನಂ ವಿರಿಂಚಿಜನ್ಮಕಾರಣಂ ಕಾಂಚನಾಂಬರೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಸಚಂಚಲಾಂಬುದಪ್ರಭಮ್ | ಚಂಚರೀಕಸಂಚಯಾಭಚಂಚಲಾಲಕಾವೃತಂ ಕಿಂಚಿದುದ್ಧತಭ್ರುವಂ ಚ ವಂಚಕಂ ಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨ ||...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಧರಾಧಿನಾಯಕಂ ಶ್ರಿತಾಪವರ್ಗದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಮಿತ್ರಮಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೧ || ಉಪೇಂದ್ರಮಿಂದುಶೇಖರಾರವಿಂದಜಾಮರೇಂದ್ರಬೃ- -ನ್ದಾರಕಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನಪಾದಪಂಕಜದ್ವಯಮ್ | ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲಸನ್ನಿಭಮ್ ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೨ ||...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ವಿಜಯಾರ್ಯಾ ಸಪ್ತವಿಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಧಾಮಾ ಭೂಮಾ ಭೂಮಾಪ್ರಿಯಃ ಕೃಪಾಸೀಮಾ | ನಿರವಧಿಕನಿತ್ಯಮಹಿಮಾ ಭವತು ಜಯೀ ಪ್ರಣತದರ್ಶಿತಪ್ರೇಮಾ || ೧ || ಜಯ ಜನತಾ ವಿಮಲೀಕೃತಿಸಫಲೀಕೃತಸಕಲಮಂಗಳಾಕಾರ | ವಿಜಯೀ ಭವ ವಿಜಯೀ ಭವ ವಿಜಯೀ ಭವ ವೇಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ ||...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತುತಿಃ (ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ)

ನಮೋ ದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ | ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧ || ನಮಃ ಕಲ್ಮಷನಾಶಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ | ಶೇಷಾಚಲನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨ ||...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – ಉಜ್ಜ್ವಲವೇಂಕಟನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ರಂಗೇ ತುಂಗೇ ಕವೇರಾಚಲಜಕನಕನದ್ಯಂತರಂಗೇ ಭುಜಂಗೇ ಶೇಷೇ ಶೇಷೇ ವಿಚಿನ್ವನ್ ಜಗದವನನಯಂ ಭಾತ್ಯಶೇಷೇಽಪಿ ದೋಷೇ | ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಂ ದಧಾನೋ ನಿಖಿಲಜನಗುಣಧ್ಯಾನಸಾಂದ್ರಾಮತಂದ್ರಾಂ ಚಿಂತಾಂ ಯಾಂ ತಾಂ ವೃಷಾದ್ರೌ ವಿರಚಯಸಿ ರಮಾಕಾಂತ ಕಾಂತಾಂ ಶುಭಾಂತಾಮ್ || ೧...

Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪ್ರಭಾಕರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪದಪಂಕಜಧೂಲಿಪಂಕ್ತಿಃ ಸಂಸಾರಸಿಂಧುತರಣೇ ತರಣಿರ್ನವೀನಾ | ಸರ್ವಾಘಪುಂಜಹರಣಾಯ ಚ ಧೂಮಕೇತುಃ ಪಾಯಾದನನ್ಯಶರಣಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಲೋಕಮ್ || ೧ || ಶೇಷಾದ್ರಿಗೇಹ ತವ ಕೀರ್ತಿತರಂಗಪುಂಜ ಆಭೂಮಿನಾಕಮಭಿತಸ್ಸಕಲಾನ್ಪುನಾನಃ | ಮತ್ಕರ್ಣಯುಗ್ಮವಿವರೇ ಪರಿಗಮ್ಯ ಸಮ್ಯ- -ಕ್ಕುರ್ಯಾದಶೇಷಮನಿಶಂ ಖಲುತಾಪಭಂಗಮ್ ||...

Sri Venkatesha Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೌಶಿಕಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಯತನಯಂ ವಿನಯೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ | ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗುಣಾವಾಸಂ ವಂದೇ ವರದದೇಶಿಕಮ್ || ಪದ್ಮಸ್ಥಾಂ ಯುವತೀಂ ಪರಾರ್ಧ್ಯವೃಷಭಾದ್ರೀಶಾಯತೋರಸ್ಸ್ಥಲೀ- ಮಧ್ಯಾವಾಸಮಹೋತ್ಸವಾಂ ಕ್ಷಣಸಕೃದ್ವಿಶ್ಲೇಷವಾಕ್ಯಾಸಹಾಮ್ | ಮೂರ್ತೀಭಾವಮುಪಾಗತಾಮಿವ ಕೃಪಾಂ ಮುಗ್ಧಾಖಿಲಾಂಗಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದವಿಧಾಯಿನೀಂ ನಿಜಪದೇ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಸಂಶ್ರಯೇ || ೧ ||...

Sri Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀಮಾನಂಭೋಧಿಕನ್ಯಾವಿಹರಣಭವನೀಭೂತವಕ್ಷಃಪ್ರದೇಶಃ ಭಾಸ್ವದ್ಭೋಗೀಂದ್ರಭೂಮೀಧರವರಶಿಖರಪ್ರಾಂತಕೇಲೀರಸಜ್ಞಃ | ಶಶ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಹ್ನಿಪ್ರಮುಖಸುರವರಾರಾಧ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಃ ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಃ ಪ್ರಣತಜನಮನಃಕಾಮನಾಕಲ್ಪಶಾಖೀ || ೧ || ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ ಚರಮಚರಮಿದಂ ದೃಶ್ಯತೇ ವೃದ್ಧಿಮೇತಿ ಭ್ರಶ್ಯತ್ಯಂತೇ ಚ ತಾದೃಗ್ವಿಭವವಿಲಸಿತಸ್ಸೋಽಯಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ | ಪದ್ಮಾವಾಸಾಮುಖಾಂಭೋರುಹಮದಮಧುವಿದ್ವಿಭ್ರಮೋನ್ನಿದ್ರಚೇತಾಃ ಶಶ್ವದ್ಭೂಯಾದ್ವಿನಮ್ರಾಖಿಲಮುನಿನಿವಹೋ ಭೂಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ...

Sri Govindaraja Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲವಿಭೋಪರಾವತಾರ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಗುರುಗೋಪಕುಲಾವತಾರ | ಶ್ರೀಪೂರಧೀಶ್ವರ ಜಯಾದಿಮ ದೇವದೇವ ನಾಥ ಪ್ರಸೀದ ನತ ಕಲ್ಪತರೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಜನತಾಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದಿವ್ಯಪ್ರಬೋಧಶುಕಯೋಗಿಸಮಪ್ರಭಾವ | ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭವತ್ಪದಸರೋರುಹಸಾತ್ಕೃತಂ ತಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಶಠರಿಪುಂ ಕೃಪಯಾ...

Sri Srinivasa Taravali – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾರಾವಳೀ (ಶ್ರೀದೇವಶರ್ಮ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಮನಿಷ್ಟಘ್ನಮಭೀಷ್ಟದಮ್ | ಚತುರ್ಮುಖಾಖ್ಯತನಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧ || ಯದಪಾಂಗಲವೇನೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಃ ಸ್ವಪದಂ ಯಯುಃ | ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜಂ ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨ || ಅನಂತವೇದಸಂವೇದ್ಯಂ ನಿರ್ದೋಷಂ ಗುಣಸಾಗರಮ್...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – ೩

ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಟಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವೃಷದ್ದೃಗ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸದಂಜನಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವೃಷಾದ್ರಿಪತಯೇ ನಮಃ |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ೨

ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |...

Sri Venkateshwara Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಸೃಜೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿರಾಡ್ವಪುಷೇ...

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ನಾಮಭಿರ್ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ | ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತು ಕಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ || ೧ || ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗುಣಯೋಗಪರಾಣಿ ಕಿಮ್ |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರನಾಮಯಃ | ಅಮೃತಾಂಶೋ ಜಗದ್ವಂದ್ಯೋ ಗೋವಿಂದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಪ್ರಭುಃ || ೧ || ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ಮಧುಸೂದನಃ | ಅಮೃತೋ ಮಾಧವಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶ್ರೀಹರಿರ್ಜ್ಞಾನಪಂಜರಃ || ೨ ||...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಂ | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶಂ ಶ್ರಿಯಾಧ್ಯಾಸಿತವಕ್ಷಸಮ್ | ಶ್ರಿತಚೇತನಮಂದಾರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಂ ಭಜೇ || ಮುನಯ ಊಚುಃ | ಸೂತ ಸರ್ವಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವೇದಾಂತಪಾರಗ | ಯೇನ ಚಾರಾಧಿತಃ ಸದ್ಯಃ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಯಕಃ || ೧ ||...

Srinivasa Gadyam – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗದ್ಯಂ

ಶ್ರೀಮದಖಿಲ ಮಹೀಮಂಡಲ ಮಂಡನ ಧರಣಿಧರ ಮಂಡಲಾಖಂಡಲಸ್ಯ, ನಿಖಿಲ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ವರಾಹಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭೂಷಣಸ್ಯ, ಶೇಷಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ವೃಷಭಾಚಲ ನಾರಾಯಣಾಚಲಾಂಜನಾಚಲಾದಿ ಶಿಖರಿಮಾಲಾಕುಲಸ್ಯ, ನಾಥಮುಖ ಬೋಧನಿಧಿ ವೀಥಿಗುಣಸಾಭರಣ ಸತ್ತ್ವನಿಧಿ ತತ್ತ್ವನಿಧಿ ಭಕ್ತಿಗುಣಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣ ಗುಣವಶಂವದ ಪರಮಪುರುಷ...

Sri Venkateshwara Dvadasha Nama Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರೋ ದೇವತಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ನಾರಾಯಣೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ವಾರಿಜಾಸನವಂದಿತಃ | ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣೀವಾಸೀ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ || ೧...

error: Not allowed