Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ನಾಮಭಿರ್ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ |
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತು ಕಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ || ೧ ||

ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗುಣಯೋಗಪರಾಣಿ ಕಿಮ್ |
ಮುಖ್ಯವೃತ್ತೀನಿ ಕಿಂ ಬ್ರೂಹಿ ಲಕ್ಷಕಾಣ್ಯಥವಾ ಹರೇಃ || ೨ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ನಾಮಾನ್ಯನಂತಾನಿ ಹರೇಃ ಗುಣಯೋಗಾನಿ ಕಾನಿ ಚಿತ್ |
ಮುಖ್ಯವೃತ್ತೀನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಲಕ್ಷಕಾಣ್ಯಪರಾಣಿ ಚ || ೩ ||

ಪರಮಾರ್ಥೈಃ ಸರ್ವಶಬ್ದೈರೇಕೋ ಜ್ಞೇಯಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ |
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಸ್ತ್ವವ್ಯಕ್ತೋಽನಂತರೂಪಭೃತ್ || ೪ ||

ಚಂದ್ರಾರ್ಕವಹ್ನಿವಾಯ್ವಾದ್ಯಾ ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷಾಣಿ ನಭೋ ದಿಶಃ |
ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಸಂತಿ ನೋ ಸಂತಿ ಯನ್ಮತೇಃ || ೫ ||

ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಹಿ ಪಾರಂ ಗಂತುಂ ಹಿ ಕಃ ಕ್ಷಮಃ |
ತಥಾಽಪಿ ಚಾಭಿಧಾನಾನಿ ವೇಂಕಟೇಶಸ್ಯ ಕಾನಿಚಿತ್ || ೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸುವ್ರತ |
ಯದುಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ವಿಮುಕ್ತಾಘಃ ಪರಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೭ ||

ವೇಂಕಟೇಶಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಹಿ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ವಿಧಿಃ |
ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ತಥಾ ದೇವಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕೋ ರಮಾಪತಿಃ || ೮ ||

ಬೀಜಭೂತಸ್ತಥೋಂಕಾರೋ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಕೀಲಕಮ್ |
ಓಂ ನಮೋ ವೇಂಕಟೇಶಾಯೇತ್ಯಾದಿರ್ಮಂತ್ರೋಽತ್ರ ಕಥ್ಯತೇ || ೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಃ ಕವಚಮಸ್ತ್ರಂ ಚಕ್ರಗದಾಧರಃ |
ವಿನಿಯೋಗೋಽಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧೌ ಹೃದಯಂ ಸಾಮಗಾಯನಃ || ೧೦ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕೋ ರಮಾಪತಿರ್ದೇವತಾ ಓಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭ ಇತಿ ಕವಚಂ ಚಕ್ರಗದಾಧರ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಸಾಮಗಾನಮಿತಿ ಹೃದಯಂ ಓಂ ನಮೋ ವೇಂಕಟೇಶಾಯೇತ್ಯಾದಿರ್ಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಭಾಸ್ವಚ್ಚಂದ್ರಮಸೌ ಯದೀಯನಯನೇ ಭಾರ್ಯಾ ಯದೀಯಾ ರಮಾ
ಯಸ್ಮಾದ್ವಿಶ್ವಸೃಡಪ್ಯಭೂದ್ಯಮಿಕುಲಂ ಯದ್ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತಂ ಸದಾ
ನಾಥೋ ಯೋ ಜಗತಾಂ ನಗೇಂದ್ರದುಹಿತುರ್ನಾಥೋಽಪಿ ಯದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್
ತಾತೋ ಯೋ ಮದನಸ್ಯ ಯೋ ದುರಿತಹಾ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಭಜೇ ||

ಊರ್ಧ್ವೌ ಹಸ್ತೌ ಯದೀಯೌ ಸುರರಿಪುದಳನೇ ಬಿಭ್ರತೌ ಶಂಖಚಕ್ರೇ
ಸೇವ್ಯಾವಂಘ್ರೀ ಸ್ವಕೀಯಾವಭಿದಧದಧರೋ ದಕ್ಷಿಣೋ ಯಸ್ಯ ಪಾಣಿಃ |
ತಾವನ್ಮಾತ್ರಂ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ಗಮಯತಿ ಭಜತಾಮೂರುಗೋ ವಾಮಪಾಣಿಃ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯದುರಸಿ ಲಸತಸ್ತಂ ಭಜೇ ವೇಂಕಟೇಶಮ್ ||

ಇತಿ ಧ್ಯಾಯನ್ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ರಮಾಪತಿಮ್ |
ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಜಪೇತ್ಕ್ರಮಾತ್ ||

(ಸ್ತೋತ್ರಂ)
ಓಂ ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ |
ವಿಶ್ವಸೃಡ್ವಿಶ್ವಸಂಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣೋ ವಿರಾಡ್ವಪುಃ || ೧ ||

ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯೋಽಶೇಷಭಕ್ತದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಃ |
ಶೇಷಸ್ತುತ್ಯಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿಭುಃ ಸ್ವಭೂಃ || ೨ ||

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಶ್ಚ ವರ್ಧಿಷ್ಣುರುತ್ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಸಹಿಷ್ಣುಕಃ |
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಶ್ಚ ವರ್ತಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಭರಿಷ್ಣುಕಃ || ೩ ||

ಕಾಲಯಂತಾ ಕಾಲಗೋಪ್ತಾ ಕಾಲಃ ಕಾಲಾಂತಕೋಽಖಿಲಃ |
ಕಾಲಗಮ್ಯಃ ಕಾಲಕಂಠವಂದ್ಯಃ ಕಾಲಕಲೇಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಶಂಭುಃ ಸ್ವಯಂಭೂರಂಭೋಜನಾಭಿಃ ಸ್ತಂಭಿತವಾರಿಧಿಃ |
ಅಂಭೋಧಿನಂದಿನೀಜಾನಿಃ ಶೋಣಾಂಭೋಜಪದಪ್ರಭಃ || ೫ ||

ಕಂಬುಗ್ರೀವಃ ಶಂಬರಾರಿರೂಪಃ ಶಂಬರಜೇಕ್ಷಣಃ |
ಬಿಂಬಾಧರೋ ಬಿಂಬರೂಪೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ರಿಯಾತಿಗಃ || ೬ ||

ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಗಮ್ಯಶ್ಚ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಪ್ರಿಯಃ |
ದುರ್ಗುಣಧ್ವಂಸಕೃತ್ಸರ್ವಸುಗುಣೋ ಗುಣಭಾಸಕಃ || ೭ ||

ಪರೇಶಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾ ಗತಿಃ |
ಪರಂ ಪದಂ ವಿಯದ್ವಾಸಾಃ ಪಾರಂಪರ್ಯಶುಭಪ್ರದಃ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಡ್ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಪರಾಯಣಃ || ೯ ||

ಸತ್ಯವ್ರತಾರ್ಥಸಂತುಷ್ಟಃ ಸತ್ಯರೂಪೀ ಝಷಾಂಗವಾನ್ |
ಸೋಮಕಪ್ರಾಣಹಾರೀ ಚಾಽಽನೀತಾಮ್ನಾಯೋಽಬ್ಧಿಸಂಚರಃ || ೧೦ ||

ದೇವಾಸುರವರಸ್ತುತ್ಯಃ ಪತನ್ಮಂದರಧಾರಕಃ |
ಧನ್ವಂತರಿಃ ಕಚ್ಛಪಾಂಗಃ ಪಯೋನಿಧಿವಿಮಂಥಕಃ || ೧೧ ||

ಅಮರಾಮೃತಸಂಧಾತಾ ಧೃತಸಂ‍ಮೋಹಿನೀವಪುಃ |
ಹರಮೋಹಕಮಾಯಾವೀ ರಕ್ಷಸ್ಸಂದೋಹಭಂಜನಃ || ೧೨ ||

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿದಾರೀ ಚ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞವಿಭಾವನಃ |
ಯಜ್ಞೀಯೋರ್ವೀಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಲೀಲಾಕ್ರೋಡಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ೧೩ ||

ದಂಡಕಾಸುರವಿಧ್ವಂಸೀ ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಃ ಕ್ಷಮಾಧರಃ |
ಗಂಧರ್ವಶಾಪಹರಣಃ ಪುಣ್ಯಗಂಧೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೧೪ ||

ಕರಾಲವಕ್ತ್ರಃ ಸೋಮಾರ್ಕನೇತ್ರಃ ಷಡ್ಗುಣವೈಭವಃ |
ಶ್ವೇತಘೋಣೀ ಘೂರ್ಣಿತಭ್ರೂರ್ಘುರ್ಘುರಧ್ವನಿವಿಭ್ರಮಃ || ೧೫ ||

ದ್ರಾಘೀಯಾನ್ ನೀಲಕೇಶೀ ಚ ಜಾಗ್ರದಂಬುಜಲೋಚನಃ |
ಘೃಣಾವಾನ್ ಘೃಣಿಸಮ್ಮೋಹೋ ಮಹಾಕಾಲಾಗ್ನಿದೀಧಿತಿಃ || ೧೬ ||

ಜ್ವಾಲಾಕರಾಳವದನೋ ಮಹೋಲ್ಕಾಕುಲವೀಕ್ಷಣಃ |
ಸಟಾನಿರ್ಭಿನ್ನಮೇಘೌಘೋ ದಂಷ್ಟ್ರಾರುಗ್ವ್ಯಾಪ್ತದಿಕ್ತಟಃ || ೧೭ ||

ಉಚ್ಛ್ವಾಸಾಕೃಷ್ಟಭೂತೇಶೋ ನಿಶ್ಶ್ವಾಸತ್ಯಕ್ತವಿಶ್ವಸೃಟ್ |
ಅಂತರ್ಭ್ರಮಜ್ಜಗದ್ಗರ್ಭೋಽನಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲಹೃತ್ || ೧೮ ||

ಉಗ್ರೋ ವೀರೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಜ್ವಲನಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ |
ನೃಸಿಂಹೋ ಭೀಷಣೋ ಭದ್ರೋ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಃ ಸನಾತನಃ || ೧೯ ||

ಸಭಾಸ್ತಂಭೋದ್ಭವೋ ಭೀಮಃ ಶೀರೋಮಾಲೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಚೂಡಾಲಃ ಕಲ್ಪಧೂಮಸಟಾಚ್ಛವಿಃ || ೨೦ ||

ಹಿರಣ್ಯಕೋರಃಸ್ಥಲಭಿನ್ನಖಃ ಸಿಂಹಮುಖೋಽನಘಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದೋ ಧೀಮಾನ್ ಭಕ್ತಸಂಘಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೨೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವೇಶೋ ಜ್ವಾಲಾಜಿಹ್ವಾಂತ್ರಮಾಲಿಕಃ || ೨೨ ||

ಖಡ್ಗೀ ಖೇಟೀ ಮಹೇಷ್ವಾಸೀ ಕಪಾಲೀ ಮುಸಲೀ ಹಲೀ |
ಪಾಶೀ ಶೂಲೀ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಜ್ವರಘ್ನೋ ರೋಗಲುಂಠಕಃ || ೨೩ ||

ಮೌಂಜೀಯುಕ್ ಛಾತ್ರಕೋ ದಂಡೀ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರೋ ವಟುಃ |
ಅಧೀತವೇದೋ ವೇದಾಂತೋದ್ಧಾರಕೋ ಬ್ರಹ್ಮನೈಷ್ಠಿಕಃ || ೨೪ ||

ಅಹೀನಶಯನಪ್ರೀತಃ ಆದಿತೇಯೋಽನಘೋ ಹರಿಃ |
ಸಂವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ಸಾಮವೇದ್ಯೋ ಬಲಿವೇಶ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೨೫ ||

ಬಲಿಕ್ಷಾಲಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ವಿಂಧ್ಯಾವಲಿವಿಮಾನಿತಃ |
ತ್ರಿಪಾದಭೂಮಿಸ್ವೀಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ || ೨೬ ||

ಧೃತತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಸ್ವಾಂಘ್ರಿನಖಭಿನ್ನಾಂಡಖರ್ಪರಃ |
ಪಜ್ಜಾತವಾಹಿನೀಧಾರಾಪವಿತ್ರಿತಜಗತ್ತ್ರಯಃ || ೨೭ ||

ವಿಧಿಸಮ್ಮಾನಿತಃ ಪುಣ್ಯೋ ದೈತ್ಯಯೋದ್ಧಾ ಜಯೋರ್ಜಿತಃ |
ಸುರರಾಜ್ಯಪ್ರದಃ ಶುಕ್ರಮದಹೃತ್ಸುಗತೀಶ್ವರಃ || ೨೮ ||

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಕುಠಾರೀ ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವಿದಾರಣಃ |
ರೇಣುಕಾಯಾಃ ಶಿರೋಹಾರೀ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯಮರ್ದನಃ || ೨೯ ||

ವರ್ಚಸ್ವೀ ದಾನಶೀಲಶ್ಚ ಧನುಷ್ಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ |
ಅತ್ಯುದಗ್ರಃ ಸಮಗ್ರಶ್ಚ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಃ || ೩೦ ||

ರವಿವಂಶಸಮುದ್ಭೂತೋ ರಾಘವೋ ಭರತಾಗ್ರಜಃ |
ಕೌಸಲ್ಯಾತನಯೋ ರಾಮೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೩೧ ||

ತಾಟಕಾರಿಃ ಸುಬಾಹುಘ್ನೋ ಬಲಾತಿಬಲಮಂತ್ರವಾನ್ |
ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪವಿಚ್ಛೇದೀ ಪ್ರವಿಷ್ಟಜನಕಾಲಯಃ || ೩೨ ||

ಸ್ವಯಂವರಸಭಾಸಂಸ್ಥ ಈಶಚಾಪಪ್ರಭಂಜನಃ |
ಜಾನಕೀಪರಿಣೇತಾ ಚ ಜನಕಾಧೀಶಸಂಸ್ತುತಃ || ೩೩ ||

ಜಮದಗ್ನಿತನೂಜಾತಯೋದ್ಧಾಽಯೋಧ್ಯಾಧಿಪಾಗ್ರಣೀಃ |
ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪ್ರತೀಪಾಲಸ್ತ್ಯಕ್ತರಾಜ್ಯಃ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ || ೩೪ ||

ಸಸೀತಶ್ಚಿತ್ರಕೂಟಸ್ಥೋ ಭರತಾಹಿತರಾಜ್ಯಕಃ |
ಕಾಕದರ್ಪಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಕಃ || ೩೫ ||

ಪಂಚವಟ್ಯಾಂ ವಿಹಾರೀ ಚ ಸ್ವಧರ್ಮಪರಿಪೋಷಕಃ |
ವಿರಾಧಹಾಽಗಸ್ತ್ಯಮುಖ್ಯಮುನಿಸಮ್ಮಾನಿತಃ ಪುಮಾನ್ || ೩೬ ||

ಇಂದ್ರಚಾಪಧರಃ ಖಡ್ಗಧರಶ್ಚಾಕ್ಷಯಸಾಯಕಃ |
ಖರಾಂತಕೋ ದೂಷಣಾರಿಸ್ತ್ರಿಶಿರಸ್ಕರಿಪುರ್ವೃಷಃ || ೩೭ ||

ತತಃ ಶೂರ್ಪಣಖಾನಾಸಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ವಲ್ಕಲಧಾರಕಃ |
ಜಟಾವಾನ್ ಪರ್ಣಶಾಲಾಸ್ಥೋ ಮಾರೀಚಬಲಮರ್ದಕಃ || ೩೮ ||

ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ಕೃತಸಂವಾದೋ ರವಿತೇಜಾ ಮಹಾಬಲಃ |
ಶಬರ್ಯಾನೀತಫಲಭುಕ್ ಹನೂಮತ್ಪರಿತೋಷಿತಃ || ೩೯ ||

ಸುಗ್ರೀವಾಽಭಯದೋ ದೈತ್ಯಕಾಯಕ್ಷೇಪಣಭಾಸುರಃ |
ಸಪ್ತತಾಲಸಮುಚ್ಛೇತ್ತಾ ವಾಲಿಹೃತ್ಕಪಿಸಂವೃತಃ || ೪೦ ||

ವಾಯುಸೂನುಕೃತಾಸೇವಸ್ತ್ಯಕ್ತಪಂಪಃ ಕುಶಾಸನಃ |
ಉದನ್ವತ್ತೀರಗಃ ಶೂರೋ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ || ೪೧ ||

ಸೇತುಕೃದ್ದೈತ್ಯಹಾ ಪ್ರಾಪ್ತಲಂಕೋಽಲಂಕಾರವಾನ್ ಸ್ವಯಮ್ |
ಅತಿಕಾಯಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಕುಂಭಕರ್ಣವಿಭೇದನಃ || ೪೨ ||

ದಶಕಂಠಶಿರೋಧ್ವಂಸೀ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರಮುಖಾವೃತಃ |
ಜಾನಕೀಶಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸಾಕೇತೇಶಃ ಪುರಾತನಃ || ೪೩ ||

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ವೇದವೇದ್ಯಃ ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥನಿವಾಸಕಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸರಃಕೇಳಿಲೋಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋ ಲೋಕರಕ್ಷಕಃ || ೪೪ ||

ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ಯಶೋದೇಕ್ಷಣಲಾಲಿತಃ |
ವಸುದೇವಕೃತಸ್ತೋತ್ರೋ ನಂದಗೋಪಮನೋಹರಃ || ೪೫ ||

ಚತುರ್ಭುಜಃ ಕೋಮಲಾಂಗೋ ಗದಾವಾನ್ನೀಲಕುಂತಲಃ |
ಪೂತನಾಪ್ರಾಣಸಂಹರ್ತಾ ತೃಣಾವರ್ತವಿನಾಶನಃ || ೪೬ ||

ಗರ್ಗಾರೋಪಿತನಾಮಾಂಕೋ ವಾಸುದೇವೋ ಹ್ಯಧೋಕ್ಷಜಃ |
ಗೋಪಿಕಾಸ್ತನ್ಯಪಾಯೀ ಚ ಬಲಭದ್ರಾನುಜೋಽಚ್ಯುತಃ || ೪೭ ||

ವೈಯಾಘ್ರನಖಭೂಷಶ್ಚ ವತ್ಸಜಿದ್ವತ್ಸವರ್ಧನಃ |
ಕ್ಷೀರಸಾರಾಶನರತೋ ದಧಿಭಾಂಡಪ್ರಮರ್ದನಃ || ೪೮ ||

ನವನೀತಾಪಹರ್ತಾ ಚ ನೀಲನೀರದಭಾಸುರಃ |
ಆಭೀರದೃಷ್ಟದೌರ್ಜನ್ಯೋ ನೀಲಪದ್ಮನಿಭಾನನಃ || ೪೯ ||

ಮಾತೃದರ್ಶಿತವಿಶ್ವಾಽಽಸ್ಯ ಉಲೂಖಲನಿಬಂಧನಃ |
ನಲಕೂಬರಶಾಪಾಂತೋ ಗೋಧೂಳಿಚ್ಛುರಿತಾಂಗಕಃ || ೫೦ ||

ಗೋಸಂಘರಕ್ಷಕಃ ಶ್ರೀಶೋ ಬೃಂದಾರಣ್ಯನಿವಾಸಕಃ |
ವತ್ಸಾಂತಕೋ ಬಕದ್ವೇಷೀ ದೈತ್ಯಾಂಬುದಮಹಾನಿಲಃ || ೫೧ ||

ಮಹಾಜಗರಚಂಡಾಗ್ನಿಃ ಶಕಟಪ್ರಾಣಕಂಟಕಃ |
ಇಂದ್ರಸೇವ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಗಾತ್ರಃ ಖರಜಿಚ್ಚಂಡದೀಧಿತಿಃ || ೫೨ ||

ತಾಲಪಕ್ವಫಲಾಶೀ ಚ ಕಾಳೀಯಫಣಿದರ್ಪಹಾ |
ನಾಗಪತ್ನೀಸ್ತುತಿಪ್ರೀತಃ ಪ್ರಲಂಬಾಸುರಖಂಡನಃ || ೫೩ ||

ದಾವಾಗ್ನಿಬಲಸಂಹಾರೀ ಫಲಾಹಾರೀ ಗದಾಗ್ರಜಃ |
ಗೋಪಾಂಗನಾಚೇಲಚೋರಃ ಪಾಥೋಲೀಲಾವಿಶಾರದಃ || ೫೪ ||

ವಂಶಗಾನಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಗೋಪೀಹಸ್ತಾಂಬುಜಾರ್ಚಿತಃ |
ಮುನಿಪತ್ನ್ಯಾಹೃತಾಹಾರೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮುನಿಪ್ರಿಯಃ || ೫೫ ||

ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಸಂಧರ್ತಾ ಸಂಕ್ರಂದನತಮೋಽಪಹಃ |
ಸದುದ್ಯಾನವಿಲಾಸೀ ಚ ರಾಸಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಃ || ೫೬ ||

ವರುಣಾಭ್ಯರ್ಚಿತೋ ಗೋಪೀಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಅಕ್ರೂರಸ್ತುತಿಸಂಪ್ರೀತಃ ಕುಬ್ಜಾಯೌವನದಾಯಕಃ || ೫೭ ||

ಮುಷ್ಟಿಕೋರಃಪ್ರಹಾರೀ ಚ ಚಾಣೂರೋದರದಾರಣಃ |
ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಾಗ್ರಗಣ್ಯಶ್ಚ ಪಿತೃಬಂಧನಮೋಚಕಃ || ೫೮ ||

ಮತ್ತಮಾತಂಗಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಕಂಸಗ್ರೀವಾನಿಕೃಂತನಃ |
ಉಗ್ರಸೇನಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಃ || ೫೯ ||

ಕಾಲನೇಮಿಖಲದ್ವೇಷೀ ಮುಚುಕುಂದವರಪ್ರದಃ |
ಸಾಲ್ವಸೇವಿತದುರ್ಧರ್ಷರಾಜಸ್ಮಯನಿವಾರಣಃ || ೬೦ ||

ರುಕ್ಮಿಗರ್ವಾಪಹಾರೀ ಚ ರುಕ್ಮಿಣೀನಯನೋತ್ಸವಃ |
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕಃ ಕಾಮೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ದ್ವಾರಕಾಧಿಪಃ || ೬೧ ||

ಮಣ್ಯಾಹರ್ತಾ ಮಹಾಮಾಯೋ ಜಾಂಬವತ್ಕೃತಸಂಗರಃ |
ಜಾಂಬೂನದಾಂಬರಧರೋ ಗಮ್ಯೋ ಜಾಂಬವತೀವಿಭುಃ || ೬೨ ||

ಕಾಲಿಂದೀಪ್ರಥಿತಾರಾಮಕೇಲಿರ್ಗುಂಜಾವತಂಸಕಃ |
ಮಂದಾರಸುಮನೋಭಾಸ್ವಾನ್ ಶಚೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ || ೬೩ ||

ಸತ್ರಾಜಿನ್ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೀ ಸತ್ಯಾಜಾನಿಃ ಶುಭಾವಹಃ |
ಶತಧನ್ವಹರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯಕೋತ್ಸವಃ || ೬೪ ||

ಭದ್ರಪ್ರಿಯಃ ಸುಭದ್ರಾಯಾ ಭ್ರಾತಾ ನಾಗ್ನಾಜಿತೀವಿಭುಃ |
ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಃ ಕಲ್ಪಪಲ್ಲವಲಾಲಿತಃ || ೬೫ ||

ಭೈಷ್ಮೀಪ್ರಣಯಭಾಷಾವಾನ್ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಧಿಪೋಽಭಯಃ |
ಸ್ವಮೂರ್ತಿಕೇಲಿಸಂಪ್ರೀತೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋದಾರಮಾನಸಃ || ೬೬ ||

ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಧಿಪಧ್ವಂಸೀ ತತ್ಸೈನ್ಯಾಂತಕರೋಽಮೃತಃ |
ಭೂಮಿಸ್ತುತೋ ಭೂರಿಭೋಗೋ ಭೂಷಣಾಂಬರಸಂಯುತಃ || ೬೭ ||

ಬಹುರಾಮಾಕೃತಾಹ್ಲಾದೋ ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ |
ನಾರದಾದೃಷ್ಟಚರಿತೋ ದೇವೇಶೋ ವಿಶ್ವರಾಡ್ಗುರುಃ || ೬೮ ||

ಬಾಣಬಾಹುವಿದಾರಶ್ಚ ತಾಪಜ್ವರವಿನಾಶಕಃ |
ಉಷೋದ್ಧರ್ಷಯಿತಾಽವ್ಯಕ್ತಃ ಶಿವವಾಕ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ || ೬೯ ||

ಮಹೇಶಜ್ವರಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಶೀತಜ್ವರಭಯಾಂತಕಃ |
ನೃಗರಾಜೋದ್ಧಾರಕಶ್ಚ ಪೌಂಡ್ರಕಾದಿವಧೋದ್ಯತಃ || ೭೦ ||

ವಿವಿಧಾರಿಚ್ಛಲೋದ್ವಿಗ್ನಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ದಯಾಪರಃ |
ಜರಾಸಂಧಬಲದ್ವೇಷೀ ಕೇಶಿದೈತ್ಯಭಯಂಕರಃ || ೭೧ ||

ಚಕ್ರೀ ಚೈದ್ಯಾಂತಕಃ ಸಭ್ಯೋ ರಾಜಬಂಧವಿಮೋಚಕಃ |
ರಾಜಸೂಯಹವಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂಗಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ || ೭೨ ||

ಧಾನಾಭಕ್ಷಣಸಂಪ್ರೀತಃ ಕುಚೇಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ |
ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣಗಂಭೀರೋ ದ್ರೌಪದೀಮಾನರಕ್ಷಕಃ || ೭೩ ||

ಭೀಷ್ಮಧ್ಯೇಯೋ ಭಕ್ತವಶ್ಯೋ ಭೀಮಪೂಜ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ದಂತವಕ್ತ್ರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಾಸಖಃ ಸ್ವರಾಟ್ || ೭೪ ||

ವೈಜಯಂತೀಪ್ರಮೋದೀ ಚ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹವಿಭೂಷಣಃ |
ಪಾರ್ಥಕೌರವಸಂಧಾನಕಾರೀ ದುಶ್ಶಾಸನಾಂತಕಃ || ೭೫ ||

ಬುದ್ಧೋ ವಿಶುದ್ಧಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕ್ರತುಹಿಂಸಾವಿನಿಂದಕಃ |
ತ್ರಿಪುರಸ್ತ್ರೀಮಾನಭಂಗಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ || ೭೬ ||

ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರ್ಮಮಶ್ಚ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಮಯಃ |
ಜಗನ್ಮೋಹಕಧರ್ಮೀ ಚ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರೋ ದಿಕ್ಪತೀಶ್ವರಃ || ೭೭ ||

ಕಲ್ಕೀ ಮ್ಲೇಚ್ಛಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಟಾಕಾರೀ ಚ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವಿಭಾಗಕೃತ್ || ೭೮ ||

ಯುಗಾಂತಕೋ ಯುಗಾಕ್ರಾಂತೋ ಯುಗಕೃದ್ಯುಗಭಾಸಕಃ |
ಕಾಮಾರಿಃ ಕಾಮಕಾರೀ ಚ ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಃ || ೭೯ ||

ಭರ್ಗೋ ವರೇಣ್ಯಃ ಸವಿತುಃ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ವೈಕುಂಠಮಂದಿರಃ |
ಹಯಗ್ರೀವಃ ಕೈಟಭಾರಿಃ ಗ್ರಾಹಘ್ನೋ ಗಜರಕ್ಷಕಃ || ೮೦ ||

ಸರ್ವಸಂಶಯವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಭಕ್ತಸಮುತ್ಸುಕಃ |
ಕಪರ್ದೀ ಕಾಮಹಾರೀ ಚ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ಧೃತಿಃ || ೮೧ ||

ಅನಾದಿರಪ್ರಮೇಯೌಜಾಃ ಪ್ರಧಾನಃ ಸನ್ನಿರೂಪಕಃ |
ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹೋಽಸಂಗೋ ನಿರ್ಭಯೋ ನೀತಿಪಾರಗಃ || ೮೨ ||

ನಿಷ್ಪ್ರೇಷ್ಯೋ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಃ ಶಾಂತೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿಧಿರ್ನಯಃ
ಕರ್ಮ್ಯಕರ್ಮೀ ವಿಕರ್ಮೀ ಚ ಕರ್ಮೇಪ್ಸುಃ ಕರ್ಮಭಾವನಃ || ೮೩ ||

ಕರ್ಮಾಂಗಃ ಕರ್ಮವಿನ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಕರ್ಮೀ ಮಹಾವ್ರತೀ |
ಕರ್ಮಭುಕ್ಕರ್ಮಫಲದಃ ಕರ್ಮೇಶಃ ಕರ್ಮನಿಗ್ರಹಃ || ೮೪ ||

ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ದಾಂತಃ ಕಪಿಲಃ ಕಾಮದಃ ಶುಚಿಃ |
ತಪ್ತಾ ಜಪ್ತಾಽಕ್ಷಮಾಲಾವಾನ್ ಗಂತಾ ನೇತಾ ಲಯೋ ಗತಿಃ || ೮೫ ||

ಶಿಷ್ಟೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ರಿಪುದ್ವೇಷ್ಟಾ ರೋಷ್ಟಾ ವೇಷ್ಟಾ ಮಹಾನಟಃ |
ರೋದ್ಧಾ ಬೋದ್ಧಾ ಮಹಾಯೋದ್ಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸತ್ಯಧೀಃ ಶುಭಃ || ೮೬ ||

ಮಂತ್ರೀ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಗಮ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃತ್ಪರಮಂತ್ರಹೃತ್ |
ಮಂತ್ರಭೃನ್ಮಂತ್ರಫಲದೋ ಮಂತ್ರೇಶೋ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಃ || ೮೭ ||

ಮಂತ್ರಾಂಗೋ ಮಂತ್ರವಿನ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಮಂತ್ರೋ ಮಹಾಕ್ರಮಃ |
ಸ್ಥಿರಧೀಃ ಸ್ಥಿರವಿಜ್ಞಾನಃ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞಃ ಸ್ಥಿರಾಸನಃ || ೮೮ ||

ಸ್ಥಿರಯೋಗಃ ಸ್ಥಿರಾಧಾರಃ ಸ್ಥಿರಮಾರ್ಗಃ ಸ್ಥಿರಾಗಮಃ |
ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸೋ ನಿರೀಹೋಽಗ್ನಿರ್ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ || ೮೯ ||

ನಿರ್ವೈರೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ದಂಭೋ ನಿರಸೂಯಕಃ |
ಅನಂತೋಽನಂತಬಾಹೂರುರನಂತಾಂಘ್ರಿರನಂತದೃಕ್ || ೯೦ ||

ಅನಂತವಕ್ತ್ರೋಽನಂತಾಂಗೋಽನಂತರೂಪೋ ಹ್ಯನಂತಕೃತ್ |
ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗೋ ಹ್ಯೂರ್ಧ್ವಮೂರ್ಧೋರ್ಧ್ವಶಾಖಕಃ || ೯೧ ||

ಊರ್ಧ್ವ ಊರ್ಧ್ವಾಧ್ವರಕ್ಷೀ ಚ ಹ್ಯೂರ್ಧ್ವಜ್ವಾಲೋ ನಿರಾಕುಲಃ |
ಬೀಜಂ ಬೀಜಪ್ರದೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿದಾನಂ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಕೃತೀ || ೯೨ ||

ಮಹಾನಣೀಯನ್ ಗರಿಮಾ ಸುಷಮಾ ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕಃ |
ನಭಃ ಸ್ಪೃಙ್ನಭಸೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಭಸ್ವಾನ್ನಿರ್ನಭಾ ನಭಃ || ೯೩ ||

ಅಭುರ್ವಿಭುಃ ಪ್ರಭುಃ ಶಂಭುರ್ಮಹೀಯಾನ್ ಭೂರ್ಭುವಾಕೃತಿಃ |
ಮಹಾನಂದೋ ಮಹಾಶೂರೋ ಮಹೋರಾಶಿರ್ಮಹೋತ್ಸವಃ || ೯೪ ||

ಮಹಾಕ್ರೋಧೋ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಶಾಂತೋ ಮಹಾಗುಣಃ |
ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯಪರಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ || ೯೫ ||

ಸತ್ಯೇಶಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯಚಾರಿತ್ರಲಕ್ಷಣಃ |
ಅಂತಶ್ಚರೋ ಹ್ಯಂತರಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚಿದಾತ್ಮಕಃ || ೯೬ ||

ರೋಚನೋ ರೋಚಮಾನಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷೀ ಶೌರಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ |
ಮುಕುಂದೋ ನಂದನಿಷ್ಪಂದಃ ಸ್ವರ್ಣಬಿಂದುಃ ಪುರಂದರಃ || ೯೭ ||

ಅರಿಂದಮಃ ಸುಮಂದಶ್ಚ ಕುಂದಮಂದಾರಹಾಸವಾನ್ |
ಸ್ಯಂದನಾರೂಢಚಂಡಾಂಗೋ ಹ್ಯಾನಂದೀ ನಂದನಂದನಃ || ೯೮ ||

ಅನಸೂಯಾನಂದನೋಽತ್ರಿನೇತ್ರಾನಂದಃ ಸುನಂದವಾನ್ |
ಶಂಖವಾನ್ಪಂಕಜಕರಃ ಕುಂಕುಮಾಂಕೋ ಜಯಾಂಕುಶಃ || ೯೯ ||

ಅಂಭೋಜಮಕರಂದಾಢ್ಯೋ ನಿಷ್ಪಂಕೋಽಗರುಪಂಕಿಲಃ |
ಇಂದ್ರಶ್ಚಂದ್ರರಥಶ್ಚಂದ್ರೋಽತಿಚಂದ್ರಶ್ಚಂದ್ರಭಾಸಕಃ || ೧೦೦ ||

ಉಪೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರರಾಜಶ್ಚ ವಾಗಿಂದ್ರಶ್ಚಂದ್ರಲೋಚನಃ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪರಾಕ್ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾರ್ಥಃ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೧೦೧ ||

ಅಪಾರವಾಕ್ ಪಾರಗಾಮೀ ಪಾರಾವಾರಃ ಪರಾವರಃ |
ಸಹಸ್ವಾನರ್ಥದಾತಾ ಚ ಸಹನಃ ಸಾಹಸೀ ಜಯೀ || ೧೦೨ ||

ತೇಜಸ್ವೀ ವಾಯುವಿಶಿಖೀ ತಪಸ್ವೀ ತಾಪಸೋತ್ತಮಃ |
ಐಶ್ವರ್ಯೋದ್ಭೂತಿಕೃದ್ಭೂತಿರೈಶ್ವರ್ಯಾಂಗಕಲಾಪವಾನ್ || ೧೦೩ ||

ಅಂಭೋಧಿಶಾಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸಾಮಪಾರಗಃ |
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ || ೧೦೪ ||

ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಪುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಗುಣಃ |
ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಮಹಾಧರ್ಮೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೦೫ ||

ಸಮೀಪಗೋ ದೂರಗಾಮೀ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗನಿರರ್ಗಲಃ |
ನಗೋ ನಗಧರೋ ನಾಗೋ ನಾಗೇಶೋ ನಾಗಪಾಲಕಃ || ೧೦೬ ||

ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾ ಹಿರಣ್ಯಾರ್ಚಿರ್ಹಿರಣ್ಯದಃ |
ಗುಣಗಣ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುರಾಣಗಃ || ೧೦೭ ||

ಜನ್ಯಭೃಜ್ಜನ್ಯಸನ್ನದ್ಧೋ ದಿವ್ಯಪಂಚಾಯುಧೋ ವಶೀ |
ದೌರ್ಜನ್ಯಭಂಗಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಸೌಜನ್ಯನಿಲಯೋಽಲಯಃ || ೧೦೮ ||

ಜಲಂಧರಾಂತಕೋ ಭಸ್ಮದೈತ್ಯನಾಶೀ ಮಹಾಮನಾಃ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶ್ರವಿಷ್ಠೋ ದ್ರಾಘಿಷ್ಠೋ ಗರಿಷ್ಠೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೧೦೯ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ದ್ರಢಿಷ್ಠೋ ವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ದ್ರಾಘೀಯಾನ್ ಪ್ರಣವಃ ಫಣೀ |
ಸಂಪ್ರದಾಯಕರಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸುರೇಶೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ || ೧೧೦ ||

ನಿರ್ನಿಮೇಷೋ ವಿಧಿರ್ವೇಧಾ ಬಲವಾನ್ ಜೀವನಂ ಬಲೀ |
ಸ್ಮರ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ವಿಕರ್ತಾ ಚ ಧ್ಯಾತಾ ನೇತಾ ಸಮೋಽಸಮಃ || ೧೧೧ ||

ಹೋತಾ ಪೋತಾ ಮಹಾವಕ್ತಾ ರಂತಾ ಮಂತಾ ಖಲಾಂತಕಃ |
ದಾತಾ ಗ್ರಾಹಯಿತಾ ಮಾತಾ ನಿಯಂತಾಽನಂತವೈಭವಃ || ೧೧೨ ||

ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಪಯಿತಾ ಹಂತಾ ಧರ್ಮಜಾಗರಿತಾ ಧವಃ |
ಕರ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರದಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆತ್ಮವಿತ್ || ೧೧೩ ||

ಕ್ಷೇತ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಹರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷೇಮಕರೋ ಮರುತ್ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರದೋ ಮುಕ್ತಿದಾಯೀ ಶಕ್ತಿದೋ ಯುಕ್ತಿದಾಯಕಃ || ೧೧೪ ||

ಶಕ್ತಿಯುಙ್ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಗ್ವೀ ಸೂಕ್ತಿರಾಮ್ನಾಯಸೂಕ್ತಿಗಃ |
ಧನಂಜಯೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನಿಕೋ ಧನದಾಧಿಪಃ || ೧೧೫ ||

ಮಹಾಧನೋ ಮಹಾಮಾನೀ ದುರ್ಯೋಧನವಿಮಾನಿತಃ |
ರತ್ನಾಕರೋ ರತ್ನರೋಚೀ ರತ್ನಗರ್ಭಾಶ್ರಯಃ ಶುಚಿಃ || ೧೧೬ ||

ರತ್ನಸಾನುನಿಧಿರ್ಮೌಳಿರತ್ನಭಾ ರತ್ನಕಂಕಣಃ |
ಅಂತರ್ಲಕ್ಷ್ಯೋಽಂತರಭ್ಯಾಸೀ ಚಾಂತರ್ಧ್ಯೇಯೋ ಜಿತಾಸನಃ || ೧೧೭ ||

ಅಂತರಂಗೋ ದಯಾವಾಂಶ್ಚ ಹ್ಯಂತರ್ಮಾಯೋ ಮಹಾರ್ಣವಃ |
ಸರಸಃ ಸಿದ್ಧರಸಿಕಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಸದಾಗತಿಃ || ೧೧೮ ||

ಆಯುಃಪ್ರದೋ ಮಹಾಯುಷ್ಮಾನರ್ಚಿಷ್ಮಾನೋಷಧೀಪತಿಃ |
ಅಷ್ಟಶ್ರೀರಷ್ಟಭಾಗೋಽಷ್ಟಕಕುಬ್ವ್ಯಾಪ್ತಯಶೋ ವ್ರತೀ || ೧೧೯ ||

ಅಷ್ಟಾಪದಃ ಸುವರ್ಣಾಭೋ ಹ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಅಸ್ವಪ್ನಃ ಸ್ವಪ್ನಗಃ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಕಃ || ೧೨೦ ||

ದುಃಸ್ವಪ್ನಧ್ವಂಸಕೋ ಧ್ವಸ್ತದುರ್ನಿಮಿತ್ತಃ ಶಿವಂಕರಃ |
ಸುವರ್ಣವರ್ಣಃ ಸಂಭಾವ್ಯೋ ವರ್ಣಿತೋ ವರ್ಣಸಮ್ಮುಖಃ || ೧೨೧ ||

ಸುವರ್ಣಮುಖರೀತೀರಶಿವಧ್ಯಾತಪದಾಂಬುಜಃ |
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀವಚಸ್ತುಷ್ಟೋ ದೂರ್ವಾಸೋದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಃ || ೧೨೨ ||

ಅಂಬರೀಷವ್ರತಪ್ರೀತೋ ಮಹಾಕೃತ್ತಿವಿಭಂಜನಃ |
ಮಹಾಭಿಚಾರಕಧ್ವಂಸೀ ಕಾಲಸರ್ಪಭಯಾಂತಕಃ || ೧೨೩ ||

ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲಮೇಘಶ್ಯಾಮಃ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಭಾವಿತಃ |
ಹೇಮಾಂಬುಜಸರಃಸ್ನಾಯೀ ಶ್ರೀಮನೋಭಾವಿತಾಕೃತಿಃ || ೧೨೪ ||

ಶ್ರೀಪ್ರದತ್ತಾಂಬುಜಸ್ರಗ್ವೀ ಶ್ರೀಕೇಳಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿರ್ಭವಃ |
ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಮನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ || ೧೨೫ ||

ಸಂತೃಪ್ತಸ್ತರ್ಪಿತಸ್ತೀರ್ಥಸ್ನಾತೃಸೌಖ್ಯಪ್ರದರ್ಶಕಃ |
ಅಗಸ್ತ್ಯಸ್ತುತಿಸಂಹೃಷ್ಟೋ ದರ್ಶಿತಾವ್ಯಕ್ತಭಾವನಃ || ೧೨೬ ||

ಕಪಿಲಾರ್ಚಿಃ ಕಪಿಲವಾನ್ ಸುಸ್ನಾತಾಘವಿಪಾಟನಃ |
ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಪಿಸ್ವಾಮಿಮನೋಽನ್ತಃಸ್ಥಿತವಿಗ್ರಹಃ || ೧೨೭ ||

ವಹ್ನಿಪ್ರಿಯೋಽರ್ಥಸಂಭಾವ್ಯೋ ಜನಲೋಕವಿಧಾಯಕಃ |
ವಹ್ನಿಪ್ರಭೋ ವಹ್ನಿತೇಜಾಃ ಶುಭಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಯಮೀ || ೧೨೮ ||

ವಾರುಣಕ್ಷೇತ್ರನಿಲಯೋ ವರುಣೋ ವಾರಣಾರ್ಚಿತಃ |
ವಾಯುಸ್ಥಾನಕೃತಾವಾಸೋ ವಾಯುಗೋ ವಾಯುಸಂಭೃತಃ || ೧೨೯ ||

ಯಮಾಂತಕೋಽಭಿಜನನೋ ಯಮಲೋಕನಿವಾರಣಃ |
ಯಮಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಶ್ಚ ಸಂಯಮೀ ಯಮಭಾವಿತಃ || ೧೩೦ ||

ಇಂದ್ರೋದ್ಯಾನಸಮೀಪಸ್ಥಃ ಇಂದ್ರದೃಗ್ವಿಷಯಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಯಕ್ಷರಾಟ್ ಸರಸೀವಾಸೋ ಹ್ಯಕ್ಷಯ್ಯನಿಧಿಕೋಶಕೃತ್ || ೧೩೧ ||

ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥಕೃತಾವಾಸಃ ಸ್ವಾಮಿಧ್ಯೇಯೋ ಹ್ಯಧೋಕ್ಷಜಃ |
ವರಾಹಾದ್ಯಷ್ಟತೀರ್ಥಾಭಿಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ || ೧೩೨ ||

ಪಾಂಡುತೀರ್ಥಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರವರಪ್ರದಃ |
ಭೀಮಾಂತಃಕರಣಾರೂಢಃ ಶ್ವೇತವಾಹನಸಖ್ಯವಾನ್ || ೧೩೩ ||

ನಕುಲಾಭಯದೋ ಮಾದ್ರೀಸಹದೇವಾಭಿವಂದಿತಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಶಪಥಸಂಧಾತಾ ಕುಂತೀಸ್ತುತಿರತೋ ದಮೀ || ೧೩೪ ||

ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಪರಾಯಣಃ |
ದರ್ಶಿತಾವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ವೀಣಾನಾದಪ್ರಮೋದಿತಃ || ೧೩೫ ||

ಷಟ್ಕೋಟಿತೀರ್ಥಚರ್ಯಾವಾನ್ ದೇವತೀರ್ಥಕೃತಾಶ್ರಮಃ |
ಬಿಲ್ವಾಮಲಜಲಸ್ನಾಯೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಂಬುಸೇವಿತಃ || ೧೩೬ ||

ತುಂಬುರೂದಕಸಂಸ್ಪರ್ಶಜನಚಿತ್ತತಮೋಽಪಹಃ |
ಮತ್ಸ್ಯವಾಮನಕೂರ್ಮಾದಿತೀರ್ಥರಾಜಃ ಪುರಾಣಭೃತ್ || ೧೩೭ ||

ಚಕ್ರಧ್ಯೇಯಪದಾಂಭೋಜಃ ಶಂಖಪೂಜಿತಪಾದುಕಃ |
ರಾಮತೀರ್ಥವಿಹಾರೀ ಚ ಬಲಭದ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೧೩೮ ||

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸರಸ್ತೀರ್ಥಜಲಸೇಚನತರ್ಪಿತಃ |
ಪಾಪಾಪಹಾರಿಕೀಲಾಲಸುಸ್ನಾತಾಘವಿನಾಶನಃ || ೧೩೯ ||

ನಭೋಗಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ನಾಗತೀರ್ಥಾಭಿಷೇಕವಾನ್ |
ಕುಮಾರಧಾರಾತೀರ್ಥಸ್ಥೋ ವಟುವೇಷಃ ಸುಮೇಖಲಃ || ೧೪೦ ||

ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಸುಕುಮಾರತ್ವಪ್ರದಃ ಸೌಂದರ್ಯವಾನ್ ಸುಖೀ |
ಪ್ರಿಯಂವದೋ ಮಹಾಕುಕ್ಷಿರಿಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲನಂದನಃ || ೧೪೧ ||

ನೀಲಗೋಕ್ಷೀರಧಾರಾಭೂರ್ವರಾಹಾಚಲನಾಯಕಃ |
ಭರದ್ವಾಜಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿವಿಭಾವಿತಃ || ೧೪೨ ||

ಅಂಜನಾಕೃತಪೂಜಾವಾನ್ ಆಂಜನೇಯಕರಾರ್ಚಿತಃ |
ಅಂಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಶ್ಚ ಮುಂಜಕೇಶಃ ಪುರಂದರಃ || ೧೪೩ ||

ಕಿನ್ನರದ್ವಯಸಂಬಂಧಿಬಂಧಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಃ |
ವೈಖಾನಸಮಖಾರಂಭೋ ವೃಷಜ್ಞೇಯೋ ವೃಷಾಚಲಃ || ೧೪೪ ||

ವೃಷಕಾಯಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಕ್ರೀಡನಾಚಾರಸಂಭ್ರಮಃ |
ಸೌವರ್ಚಲೇಯವಿನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಿಯಃ || ೧೪೫ ||

ದುರ್ಮೇಧೋಭಂಜಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಮಹೋತ್ಸುಕಃ |
ಭದ್ರಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಭದ್ರಕ್ಷೇತ್ರೀ ಸುಭದ್ರವಾನ್ || ೧೪೬ ||

ಮೃಗಯಾಽಕ್ಷೀಣಸನ್ನಾಹಃ ಶಂಖರಾಜನ್ಯತುಷ್ಟಿದಃ |
ಸ್ಥಾಣುಸ್ಥೋ ವೈನತೇಯಾಂಗಭಾವಿತೋ ಹ್ಯಶರೀರವಾನ್ || ೧೪೭ ||

ಭೋಗೀಂದ್ರಭೋಗಸಂಸ್ಥಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಣಸೇವಿತಃ |
ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಚ್ಛಟಾಭಾಸ್ವದ್ವಿಮಾನಾಂತಃಸ್ಥಿತೋ ಗುಣೀ || ೧೪೮ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಕೃತಸ್ತೋತ್ರಃ ಸನಂದನವರೀವೃತಃ |
ಜಾಹ್ನವ್ಯಾದಿನದೀಸೇವ್ಯಃ ಸುರೇಶಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ || ೧೪೯ ||

ಸುರಾಂಗನಾನೃತ್ಯಪರೋ ಗಂಧರ್ವೋದ್ಗಾಯನಪ್ರಿಯಃ |
ರಾಕೇಂದುಸಂಕಾಶನಖಃ ಕೋಮಲಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ || ೧೫೦ ||

ಕಚ್ಛಪಪ್ರಪದಃ ಕುಂದಗುಲ್ಫಕಃ ಸ್ವಚ್ಛಕೂರ್ಪರಃ |
ಮೇದುರಸ್ವರ್ಣವಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಕಟಿದೇಶಸ್ಥಮೇಖಲಃ || ೧೫೧ ||

ಪ್ರೋಲ್ಲಸಚ್ಛುರಿಕಾಭಾಸ್ವತ್ಕಟಿದೇಶಃ ಶುಭಂಕರಃ |
ಅನಂತಪದ್ಮಜಸ್ಥಾನನಾಭಿರ್ಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲಿಕಃ || ೧೫೨ ||

ಮಂದಾರಚಾಂಪೇಯಮಾಲೀ ರತ್ನಾಭರಣಸಂಭೃತಃ |
ಲಂಬಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಚ ಚಂದ್ರಶ್ರೀಖಂಡಲೇಪವಾನ್ || ೧೫೩ ||

ವರದೋಽಭಯದಶ್ಚಕ್ರೀ ಶಂಖೀ ಕೌಸ್ತುಭದೀಪ್ತಿಮಾನ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಸ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಂಶ್ರಿತಹೃತ್ತಟಃ || ೧೫೪ ||

ನೀಲೋತ್ಪಲನಿಭಾಕಾರಃ ಶೋಣಾಂಭೋಜಸಮಾನನಃ |
ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಲಾವಣ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾಸ್ಮಿತಪೂರಿತಃ || ೧೫೫ ||

ಸುಧಾಸ್ವಚ್ಛೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಶ್ಚ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಃ |
ಪುಂಡರೀಕೇಕ್ಷಣಃ ಸ್ವಚ್ಛೋ ಮೌಲಿಶೋಭಾವಿರಾಜಿತಃ || ೧೫೬ ||

ಪದ್ಮಸ್ಥಃ ಪದ್ಮನಾಭಶ್ಚ ಸೋಮಮಂಡಲಗೋ ಬುಧಃ |
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಗಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಃ || ೧೫೭ ||

ಶ್ರೀಪತಿರ್ಭೂಮಿಜಾನಿಶ್ಚ ವಿಮಲಾದ್ಯಭಿಸಂವೃತಃ |
ಜಗತ್ಕುಟುಂಬಜನಿತಾ ರಕ್ಷಕಃ ಕಾಮಿತಪ್ರದಃ || ೧೫೮ ||

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಯಂತಾ ಚ ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸ್ವರೂಪವಾನ್ |
ಜ್ಞಪ್ತಿರ್ಜ್ಞೇಯೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಾತೀತಃ ಸುರಾತಿಗಃ || ೧೫೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತೋ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಗದಾಧರಃ |
ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಗದಾಧರ ಓಂ ನಮಃ ಇತಿ ||
ಏವಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧೬೦ ||

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸಂಶ್ರಾವ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ |
ಶ್ರವಣಾತ್ಸರ್ವದೋಷಘ್ನಂ ರೋಗಘ್ನಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಭೇದನಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಕಾಲಾಹಿವಿಷವಿಚ್ಛೇದಿ ಜ್ವರಾಪಸ್ಮಾರಭಂಜನಮ್ || ೨ ||

[ಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ರಾಜಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಕೂಷ್ಮಾಂಡಭೇತಾಲಭಯಭಂಜನಮ್ ||]

ವಿದ್ಯಾಭಿಲಾಷೀ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನವಾನ್ ಭವೇತ್ |
ಅನಂತಕಲ್ಪಜೀವೀ ಸ್ಯಾದಾಯುಷ್ಕಾಮೋ ಮಹಾಯಶಾಃ || ೩ ||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಸುಗುಣಾನ್ಪುತ್ರಾನ್ ಲಭೇತಾಽಽಯುಷ್ಮತಸ್ತತಃ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುವಿಜಯೀ ಸಭಾಯಾಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಜಿತ್ || ೪ ||

ದಿವ್ಯೈರ್ನಾಮಭಿರೇಭಿಸ್ತು ತುಲಸೀಪೂಜನಾತ್ಸಕೃತ್ |
ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ಭಗವತ್ಸದೃಶೋ ವಿಷ್ಣುಸನ್ನಿಧೌ || ೫ ||

ಕಲ್ಹಾರಪೂಜನಾನ್ಮಾಸಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇವ ಯಕ್ಷರಾಟ್ |
ನೀಲೋತ್ಪಲಾರ್ಚನಾತ್ಸರ್ವರಾಜಪೂಜ್ಯಃ ಸದಾ ಭವೇತ್ || ೬ ||

ಹೃತ್ಸಂಸ್ಥಿತೈರ್ನಾಮಭಿಸ್ತು ಭೂಯಾದ್ದೃಗ್ವಿಷಯೋ ಹರಿಃ |
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ತದಾ ದತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಂ ಚ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೭ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯೋ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ವಿಧಿನಾ ವಿಭುಮ್ |
ತ್ರಿವಾರಂ ಪಂಚವಾರಂ ವಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಕ್ರಮಶೋ ಯಮೀ || ೮ ||

ಮಾಸಾದಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಶಃ ಸ್ಯಾತ್ ದ್ವಿಮಾಸಾತ್ ಸ್ಯಾನ್ನರೇಂದ್ರತಾ |
ತ್ರಿಮಾಸಾನ್ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಂ ತತಃ ಸಂಭಾಷಣಂ ಭವೇತ್ || ೯ ||

ಮಾಸಂ ಪಠನ್ನ್ಯೂನಕರ್ಮಪೂರ್ತಿಂ ಚ ಸಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಮಾರ್ಗಭ್ರಷ್ಟಶ್ಚ ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಗತಸ್ವಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಕೀಯಕಮ್ || ೧೦ ||

ಚಾಂಚಲ್ಯಚಿತ್ತೋಽಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಮನಸ್ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಚ ಗಚ್ಛತಿ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ೧೧ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಚ ಪದಂ ತಥಾ |
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಸ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ವಸಿಷ್ಠನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed