Stotra Nidhi Blog

Aranya Kanda Sarga 14 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ (೧೪)

|| ಜಟಾಯುಃಸಂಗಮಃ || ಅಥ ಪಂಚವಟೀಂ ಗಚ್ಛನ್ನಂತರಾ ರಘುನಂದನಃ | ಆಸಸಾದ ಮಹಾಕಾಯಂ ಗೃಧ್ರಂ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಮ್ || ೧ || ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೌ ಮಹಾಭಾಗೌ ವಟಸ್ಥಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ | ಮೇನಾತೇ ರಾಕ್ಷಸಂ...

Aranya Kanda Sarga 13 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ (೧೩)

|| ಪಂಚವಟೀಗಮನಮ್ || ರಾಮ ಪ್ರೀತೋಽಸ್ಮಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಪರಿತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ | ಅಭಿವಾದಯಿತುಂ ಯನ್ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಸ್ಥಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ || ೧ || ಅಧ್ವಶ್ರಮೇಣ ವಾಂ ಖೇದೋ ಬಾಧತೇ ಪ್ರಚುರಶ್ರಮಃ...

Aranya Kanda Sarga 12 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ (೧೨)

|| ಅಗಸ್ತ್ಯದರ್ಶನಮ್ || ಸ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಶ್ರಮಪದಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ರಾಘವಾನುಜಃ | ಅಗಸ್ತ್ಯಶಿಷ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ವಾಕ್ಯಮೇತದುವಾಚ ಹ || ೧ || ರಾಜಾ ದಶರಥೋ ನಾಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠಸ್ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಬಲೀ | ರಾಮಃ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮುನಿಂ...

Aranya Kanda Sarga 11 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ (೧೧)

|| ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಃ || ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಯೌ ರಾಮಃ ಸೀತಾ ಮಧ್ಯೇ ಸುಮಧ್ಯಮಾ | ಪೃಷ್ಠತಸ್ತು ಧನುಷ್ಪಾಣಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಽನುಜಗಾಮ ಹ || ೧ || ತೌ ಪಶ್ಯಮಾನೌ ವಿವಿಧಾನ್ ಶೈಲಪ್ರಸ್ಥಾನ್ವನಾನಿ ಚ | ನದೀಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ...

Aranya Kanda Sarga 10 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ (೧೦)

|| ರಕ್ಷೋವಧಸಮರ್ಥನಮ್ || ವಾಕ್ಯಮೇತತ್ತು ವೈದೇಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಹೃತಂ ಭರ್ತೃಭಕ್ತಯಾ | ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮೇ ಸ್ಥಿತೋ ರಾಮಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚಾಥ ಮೈಥಿಲೀಮ್ || ೧ || ಹಿತಮುಕ್ತಂ ತ್ವಯಾ ದೇವಿ ಸ್ನಿಗ್ಧಯಾ ಸದೃಶಂ ವಚಃ |...

Aranya Kanda Sarga 9 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ (೯)

|| ಸೀತಾಧರ್ಮಾವೇದನಮ್ || ಸುತೀಕ್ಷ್ಣೇನಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ರಘುನಂದನಮ್ | ಹೃದ್ಯಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಯಾ ವಾಚಾ ಭರ್ತಾರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೧ || ಅಯಂ ಧರ್ಮಃ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮೇಣ ವಿಧಿನಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಮಹಾನ್ | [ಅಧರ್ಮಂತು] ನಿವೃತ್ತೇನ ತು...

Aranya Kanda Sarga 8 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮)

|| ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾ || ರಾಮಸ್ತು ಸಹಸೌಮಿತ್ರಿಃ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣೇನಾಭಿಪೂಜಿತಃ | ಪರಿಣಾಮ್ಯ ನಿಶಾಂ ತತ್ರ ಪ್ರಭಾತೇ ಪ್ರತ್ಯಬುಧ್ಯತ || ೧ || ಉತ್ಥಾಯ ತು ಯಥಾಕಾಲಂ ರಾಘವಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ | ಉಪಾಸ್ಪೃಶತ್ಸುಶೀತೇನ ಜಲೇನೋತ್ಪಲಗಂಧಿನಾ...

Aranya Kanda Sarga 7 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭)

|| ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಶ್ರಮಃ || ರಾಮಸ್ತು ಸಹಿತೋ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಸೀತಯಾ ಚ ಪರಂತಪಃ | ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಸ್ಯಾಶ್ರಮಪದಂ ಜಗಾಮ ಸಹ ತೈರ್ದ್ವಿಜೈಃ || ೧ || ಸ ಗತ್ವಾಽದೂರಮಧ್ವಾನಂ ನದೀಸ್ತೀರ್ತ್ವಾ ಬಹೂದಕಾಃ | ದದರ್ಶ ವಿಪುಲಂ...

Aranya Kanda Sarga 6 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ (೬)

|| ರಕ್ಷೋವಧಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಮ್ || ಶರಭಂಗೇ ದಿವಂ ಯಾತೇ ಮುನಿಸಂಘಾಃ ಸಮಾಗತಾಃ | ಅಭ್ಯಗಚ್ಛಂತ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ರಾಮಂ ಜ್ವಲಿತತೇಜಸಮ್ || ೧ || ವೈಖಾನಸಾ ವಾಲಖಿಲ್ಯಾಃ ಸಂಪ್ರಕ್ಷಾಲಾ ಮರೀಚಿಪಾಃ | ಅಶ್ಮಕುಟ್ಟಾಶ್ಚ ಬಹವಃ ಪತ್ರಾಹಾರಾಶ್ಚ...

Aranya Kanda Sarga 5 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ (೫)

|| ಶರಭಂಗಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್ || ಹತ್ವಾ ತು ತಂ ಭೀಮಬಲಂ ವಿರಾಧಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ವನೇ | ತತಃ ಸೀತಾಂ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ಸಮಾಶ್ವಾಸ್ಯ ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ || ೧ || ಅಬ್ರವೀಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ರಾಮೋ ಭ್ರಾತರಂ ದೀಪ್ತತೇಜಸಮ್...

Aranya Kanda Sarga 4 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ (೪)

|| ವಿರಾಧನಿಖನನಮ್ || ಹ್ರಿಯಮಾಣೌ ತು ತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೈದೇಹೀ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ | ಉಚ್ಚೈಃಸ್ವರೇಣ ಚುಕ್ರೋಶ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಸುಭುಜಾ ಭುಜೌ || ೧ || ಏಷ ದಾಶರಥೀ ರಾಮಃ ಸತ್ಯವಾನ್ ಶೀಲವಾನ್ ಶುಚಿಃ...

Aranya Kanda Sarga 3 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ (೩)

|| ವಿರಾಧಪ್ರಹಾರಃ || ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ರಾಕ್ಷಸಂ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ | ಕೋ ಭವಾನ್ವನಮಭ್ಯೇತ್ಯ ಚರಿಷ್ಯತಿ ಯಥಾಸುಖಮ್ || ೧ || ಅಥೋವಾಚ ಪುನರ್ವಾಕ್ಯಂ ವಿರಾಧಃ ಪೂರಯನ್ವನಮ್ | ಆತ್ಮಾನಂ ಪೃಚ್ಛತೇ ಬ್ರೂತಂ ಕೌ...

Aranya Kanda Sarga 2 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ (೨)

|| ವಿರಾಧಸಂರೋಧಃ || ಕೃತಾತಿಥ್ಯೋಽಥ ರಾಮಸ್ತು ಸೂರ್ಯಸ್ಯೋದಯನಂ ಪ್ರತಿ | ಆಮಂತ್ರ್ಯ ಸ ಮುನೀನ್ಸರ್ವಾನ್ವನಮೇವಾನ್ವಗಾಹತ || ೧ || ನಾನಾಮೃಗಗಣಾಕೀರ್ಣಂ ಶಾರ್ದೂಲವೃಕಸೇವಿತಮ್ | ಧ್ವಸ್ತವೃಕ್ಷಲತಾಗುಲ್ಮಂ ದುರ್ದರ್ಶಸಲಿಲಾಶಯಮ್ || ೨ || ನಿಷ್ಕೂಜನಾನಾಶಕುನಿ ಝಿಲ್ಲಿಕಾಗಣನಾದಿತಮ್...

Aranya Kanda Sarga 1 – ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ (೧)

|| ಮಹರ್ಷಿಸಂಘಃ || ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತು ಮಹಾರಣ್ಯಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಮಾತ್ಮವಾನ್ | ದದರ್ಶ ರಾಮೋ ದುರ್ಧರ್ಷಸ್ತಾಪಸಾಶ್ರಮಮಂಡಲಮ್ || ೧ || ಕುಶಚೀರಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮಾವೃತ್ತಮ್ | ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ದುರ್ದರ್ಶಂ ಗಗನೇ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮ್...

Ayodhya Kanda Sarga 31 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೩೧)

|| ಲಕ್ಷ್ಮಣವನಾನುಗಮನಭ್ಯನುಜ್ಞಾ || ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತು ಸಂವಾದಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪೂರ್ವಮಾಗತಃ | ಬಾಷ್ಪಪರ್ಯಾಕುಲಮುಖಃ ಶೋಕಂ ಸೋಢುಮಶಕ್ನುವನ್ || ೧ || ಸ ಭ್ರಾತುಶ್ಚರಣೌ ಗಾಢಂ ನಿಪೀಡ್ಯ ರಘುನಂದನಃ | ಸೀತಾಮುವಾಚಾತಿಯಶಾ ರಾಘವಂ...

Ayodhya Kanda Sarga 30 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೩೦)

|| ವನಗಮನಾಭ್ಯುಪಪತ್ತಿಃ || ಸಾಂತ್ವ್ಯಮಾನಾ ತು ರಾಮೇಣ ಮೈಥಿಲೀ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ | ವನವಾಸನಿಮಿತ್ತಾಯ ಭರ್ತಾರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೧ || ಸಾ ತಮುತ್ತಮಸಂವಿಗ್ನಾ ಸೀತಾ ವಿಪುಲವಕ್ಷಸಮ್ | ಪ್ರಣಯಾಚ್ಚಾಭಿಮಾನಾಚ್ಚ ಪರಿಚಿಕ್ಷೇಪ ರಾಘವಮ್ || ೨...

Ayodhya Kanda Sarga 29 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೨೯)

|| ವನಾನುಗಮನಯಂಚಾನಿರ್ಬಂಧಃ || ಏತತ್ತು ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸೀತಾ ರಾಮಸ್ಯ ದುಃಖಿತಾ | ಪ್ರಸಕ್ತಾಶ್ರುಮುಖೀ ಮಂದಮಿದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || ೧ || ಯೇ ತ್ವಯಾ ಕೀರ್ತಿತಾ ದೋಷಾ ವನೇ ವಸ್ತವ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿ |...

Ayodhya Kanda Sarga 28 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೨೮)

|| ವನದುಃಖಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್ || ಸ ಏವಂ ಬ್ರುವತೀಂ ಸೀತಾಂ ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಃ | ನ ನೇತುಂ ಕುರುತೇ ಬುದ್ಧಿಂ ವನೇ ದುಃಖಾನಿ ಚಿಂತಯನ್ || ೧ || ಸಾಂತ್ವಯಿತ್ವಾ ಪುನಸ್ತಾಂ ತು ಬಾಷ್ಪಪರ್ಯಾಕುಲೇಕ್ಷಣಾಮ್...

Ayodhya Kanda Sarga 27 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೨೭)

|| ಪತಿವ್ರತಾಧ್ಯವಸಾಯಃ || ಏವಮುಕ್ತಾ ತು ವೈದೇಹೀ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹಾ ಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ | ಪ್ರಣಯಾದೇವ ಸಂಕ್ರುದ್ಧಾ ಭರ್ತಾರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೧ || ಕಿಮಿದಂ ಭಾಷಸೇ ರಾಮ ವಾಕ್ಯಂ ಲಘುತಯಾ ಧ್ರುವಮ್ | ತ್ವಯಾ ಯದಪಹಾಸ್ಯಂ...

Ayodhya Kanda Sarga 26 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೨೬)

|| ಸೀತಾಪ್ರತ್ಯವಸ್ಥಾಪನಮ್ || ಅಭಿವಾದ್ಯ ತು ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ರಾಮಃ ಸಂಪ್ರಸ್ಥಿತೋ ವನಮ್ | ಕೃತಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೋ ಮಾತ್ರಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೇ ವರ್ತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ || ೧ || ವಿರಾಜಯನ್ರಾಜಸುತೋ ರಾಜಮಾರ್ಗಂ ನರೈರ್ವೃತಮ್ | ಹೃದಯಾನ್ಯಾಮಮಂಥೇವ ಜನಸ್ಯ...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ೨

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದತ್ತದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದತ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ದೀನಬಂಧುವೇ ನಮಃ | ಓಂ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |...

Sri Bagalamukhi Varna Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ವರ್ಣ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀವರ್ಣಕವಚಸ್ಯ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾ ಓಂ ಬೀಜಂ ಹ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಬಗಲಾಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಮ್ | ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಮಾದಾಯ ಕರೇಣ ದೇವೀಂ ವಾಮೇನ...

Sri Kali Karpura Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕರ್ಪೂರಂ ಮಧ್ಯಮಾಂತ್ಯ ಸ್ವರಪರರಹಿತಂ ಸೇಂದುವಾಮಾಕ್ಷಿಯುಕ್ತಂ ಬೀಜಂ ತೇ ಮಾತರೇತತ್ತ್ರಿಪುರಹರವಧು ತ್ರಿಃಕೃತಂ ಯೇ ಜಪಂತಿ | ತೇಷಾಂ ಗದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ಚ ಮುಖಕುಹರಾದುಲ್ಲಸಂತ್ಯೇವ ವಾಚಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ಧ್ವಾಂತಧಾರಾಧರರುಚಿರುಚಿರೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಗತಾನಾಮ್ || ೧ ||...

Sri Bhairavi Kavacham (Trailokyavijayam) – ಶ್ರೀ ಭೈರವೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ)

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ | ಭೈರವ್ಯಾಃ ಸಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಶ್ರುತಾಶ್ಚಾಧಿಗತಾ ಮಯಾ | ಸಾಂಪ್ರತಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಯತ್ಪುರೋದಿತಮ್ || ೧ || ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಣಮ್ | ತ್ವತ್ತಃ ಪರತರೋ ನಾಥ ಕಃ...

error: Not allowed