Sri Gayatri Lahari – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಲಹರೀ


ಅಮಂದಾನಂದೇನಾಮರವರಗೃಹೇ ವಾಸನಿರತಾಂ
ನರಂ ಗಾಯಂತಂ ಯಾ ಭುವಿ ಭವಭಯಾತ್ತ್ರಾಯತ ಇಹ |
ಸುರೇಶೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯಾಂ ಮುನಿಗಣನುತಾಂ ತಾಂ ಸುಖಕರೀಂ
ನಮಾಮೋ ಗಾಯತ್ರೀಂ ನಿಖಿಲಮನುಜಾಘೌಘಶಮನೀಮ್ || ೧ ||

ಅವಾಮಾ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಸಕಲಮನುಜೈರ್ಜಾಪ್ಯಮಭಿತೀ
ಹ್ಯಪಾಯಾತ್ಪಾಯಾದ್ಭೂರಥ ಭುವಿ ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಪದಮಿತಿ |
ಪದಂ ತನ್ಮೇ ಪಾದಾವವತು ಸವಿತುಶ್ಚೈವ ಜಘನೇ
ವರೇಣ್ಯಂ ಶ್ರೋಣಿಂ ಮೇ ಸತತಮವತಾನ್ನಾಭಿಮಪಿ ಚ || ೨ ||

ಪದಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಮಮ ಹೃದಯಂ ಧೀಮಹಿ ತಥಾ
ಗಲಂ ಪಾಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಧಿಯ ಇಹ ಪದಂ ಚೈವ ರಸನಾಮ್ |
ತಥಾ ನೇತ್ರೇ ಯೋಽವ್ಯಾದಲಕಮವತಾನ್ನಃ ಪದಮಿತಿ
ಶಿರೋದೇಶಂ ಪಾಯಾನ್ಮಮ ತು ಪರಿತಶ್ಚಾಂತಿಮಪದಮ್ || ೩ ||

ಅಯೇ ದಿವ್ಯೇ ದೇವಿ ತ್ರಿದಶನಿವಹೈರ್ವಂದಿತಪದೇ
ನ ಶೇಕುಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಭಗವತಿ ಮಹಾಂತೋಽಪಿ ಮುನಯಃ |
ಕಥಂಕಾರಂ ತರ್ಹಿಸ್ತುತಿತತಿರಿಯಂ ಮೇ ಶುಭತರಾ
ತಥಾ ಪೂರ್ಣಾ ಭೂಯಾತ್ ತ್ರುಟಿಪರಿಯುತಾ ಭಾವರಹಿತಾ || ೪ ||

ಭಜಂತಂ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಂ ತವ ಸುಖದಮಂತ್ರಂ ವಿಜಯಿನಂ
ಜನಂ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಜಪತಿ ಜನನಿ ತ್ವಂ ಸುಖಯಸಿ |
ನ ವಾ ಕಾಮಂ ಕಾಚಿತ್ ಕಲುಷಕಣಿಕಾಽಪಿ ಸ್ಪೃಶತಿ ತಂ
ಸಂಸಾರಂ ಸಂಸಾರಂ ಸರತಿ ಸಹಸಾ ತಸ್ಯ ಸತತಮ್ || ೫ ||

ದಧಾನಾಂ ಹ್ಯಾಧಾನಂ ಸಿತಕುವಲಯಾಸ್ಫಾಲನರುಚಾಂ
ಸ್ವಯಂ ವಿಭ್ರಾಜಂತೀಂ ತ್ರಿಭುವನಜನಾಹ್ಲಾದನಕರೀಮ್ |
ಅಲಂ ಚಾಲಂ ಚಾಲಂ ಮಮ ಚಕಿತಚಿತ್ತಂ ಸುಚಪಲಂ
ಚಲಚ್ಚಂದ್ರಾಸ್ಯೇ ತ್ವದ್ವದನರುಚಮಾಚಾಮಯ ಚಿರಮ್ || ೬ ||

ಲಲಾಮೇ ಭಾಲೇ ತೇ ಬಹುತರ ವಿಶಾಲೇಽತಿ ವಿಮಲೇ
ಕಲಾ ಚಂಚಚ್ಚಾಂದ್ರೀ ರುಚಿರತಿಲಕಾವೇಂದುಕಲಯಾ |
ನಿತಾಂತಂ ಗೋಮಾಯಾ ನಿವಿಡ ತಮಸೋ ನಾಶ ವ್ಯಸನಾ
ತಮೋ ಮೇ ಗಾಢಂ ಹಿ ಹೃದಯಸದನಸ್ಥಂ ಗ್ಲಪಯತು || ೭ ||

ಅಯೇ ಮಾತಃ ಕಿಂ ತೇ ಚರಣ ಶರಣಂ ಸಂಶ್ರಯವತಾಂ
ಜನಾನಾಮಂತಸ್ಥೋ ವೃಜಿನ ಹುತಭುಕ್ ಪ್ರಜ್ವಲತಿ ಯಃ |
ತದಸ್ಯಾಶು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಶಮನಹಿತಾಯೈವ ವಿಧೃತಂ
ಕರೇ ಪಾತ್ರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಲಿಲಭರಿತಂ ಕಾಷ್ಠರಚಿತಮ್ || ೮ ||

ಅಥಾಹೋಸ್ವಿನ್ಮಾತಃ ಸರಿದಧಿಪತೇಃ ಸಾರಮಖಿಲಂ
ಸುಧಾರೂಪಂ ಕೂಪಂ ಲಘುತರಮನೂಪಂ ಕಲಯತಿ |
ಸ್ವಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ವಿತರಸಿ ಜನೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಶುಭೇ
ವಿಹೀನೇ ದೀನೇಽಸ್ಮಿನ್ ಮಯ್ಯಪಿ ಸಕರುಣಾಂ ಕುರು ಕೃಪಾಮ್ || ೯ ||

ಸದೈವ ತ್ವತ್ಪಾಣೌ ವಿಧೃತಮರವಿಂದಂ ದ್ಯುತಿಕರಂ
ತ್ವಿದಂ ದರ್ಶಂ ದರ್ಶಂ ರವಿಶಶಿಸಮಂ ನೇತ್ರಯುಗಳಮ್ |
ವಿಚಿಂತ್ಯ ಸ್ವಾಂ ವೃತ್ತಿಂ ಭ್ರಮವಿಷಮಜಾಲೇಽಸ್ತಿ ಪತಿತಂ
ಇದಂ ಮನ್ಯೇ ನೋ ಚೇತ್ ಕಥಮಿತಿ ಭವೇದರ್ಧವಿಕಚಮ್ || ೧೦ ||

ಸ್ವಯಂ ಮಾತಃ ಕಿಂ ವಾ ತ್ವಮಸಿ ಜಲಜಾನಾಮಪಿ ಖನಿ-
-ರ್ಯತಸ್ತೇ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಕಮಲಮಯಮೇವಾಸ್ತಿ ಕಿಮು ನೋ |
ತಥಾ ಭೀತ್ಯಾ ತಸ್ಮಾಚ್ಛರಣಮುಪಯಾತಃ ಕಮಲರಾಟ್
ಪ್ರಯುಂಜಾನೋಽಶ್ರಾಂತಂ ಭವತಿ ತದಿಹೈವಾಸನವಿಧೌ || ೧೧ ||

ದಿವೌಕೋಭಿರ್ವಂದ್ಯೇ ವಿಕಸಿತ ಸರೋಜಾಕ್ಷಿ ಸುಖದೇ
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟೇರ್ವೃಷ್ಟಿಃ ಸುನಿಪತತಿ ಯಸ್ಯೋಪರಿ ತವ |
ತದೀಯಾಂ ವಾಂಛಾಂ ಹಿ ದ್ರುತಮನು ವಿದಧಾಸಿ ಸಫಲಾಂ
ಅತೋಮಂತೋಸ್ತಂತೂನ್ ಮಮ ಸಪದಿ ಛಿತ್ವಾಽಂಬ ಸುಖಯ || ೧೨ ||

ಕರೇಽಕ್ಷಾಣಾಂ ಮಾಲಾ ಪ್ರವಿಲಸತಿ ಯಾ ತೇಽತಿವಿಮಲೇ
ಕಿಮರ್ಥಂ ಸಾ ಕಾನ್ ವಾ ಗಣಯಸಿ ಜನಾನ್ ಭಕ್ತಿ ನಿರತಾನ್ |
ಜಪಂತೀ ಕಂ ಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಶಮಯಸಿ ದುಃಖಂ ಜನಿಜುಷಾ
ಮಯೇ ಕಾ ವಾ ವಾಂಛಾ ಭವತಿ ತವ ತ್ವತ್ರ ಸುವರದೇ || ೧೩ ||

ನ ಮನ್ಯೇ ಧನ್ಯೇಽಹಂ ತ್ವವಿತಥಮಿದಂ ಲೋಕಗದಿತಂ
ಮಮಾತ್ರೋಕ್ತಿರ್ಮತ್ವಾ ಕಮಲಪತಿ ಫುಲ್ಲಂ ತವ ಕರಮ್ |
ವಿಜೃಂಭಾ ಸಂಯುಕ್ತ ದ್ಯುತಿಮಿದಮಭಿ ಕೋಕನದಮಿ-
-ತ್ಯರಂ ಜಾನಾನೇಯಂ ಮಧುಕರತತಿ ಸಂವಿಲಸತಿ || ೧೪ ||

ಮಹಾಮೋಹಾಂಭೋಧೌ ಮಮ ನಿಪತಿತಾ ಜೀವನತರಿ-
-ರ್ನಿರಾಲಂಬಾ ದೋಲಾ ಚಲತಿ ದುರವಸ್ಥಾಮಧಿಗತಾ |
ಜಲಾವರ್ತ ವ್ಯಾಲೋ ಗ್ರಸಿತುಮಭಿತೋ ವಾಂಛತಿ ಚ ತಾಂ
ಕರಾಲಂಬಂ ದತ್ವಾ ಭಗವತಿ ದ್ರುತಂ ತಾರಯ ಶಿವೇ || ೧೫ ||

ದಧಾನಾಸಿತ್ವಂ ಯತ್ ಸ್ವವಪುಷಿ ಪಯೋಧಾರ ಯುಗಲ-
-ಮಿತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಲೋಕೈರ್ಮಮ ಮನಸಿ ಚಿಂತಾ ಸಮಭವತ್ |
ಕಥಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾ ತಸ್ಮಾದಲಕ ಲತಿಕಾ ಮಸ್ತಕ ಭುವಿ
ಶಿರೋದ್ಯೌ ಹೃದ್ಯೇಯಂ ಜಲದಪಟಲೀ ಖೇಲತಿ ಕಿಲ || ೧೬ ||

ತಥಾ ತತ್ರೈವೋಪಸ್ಥಿತಮಪಿ ನಿಶೀಥಿನ್ಯಧಿಪತೇಃ
ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಶ್ಯಾಮೇ ಸಹ ಸಹಚರೈಸ್ತಾರಕ ಗಣೈಃ |
ಅಹೋರಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಪರವಶಮಿತಾಸ್ತೇಽಪಿ ಚಕಿತಾ-
-ಶ್ಚಿರಂ ಚಿಕ್ರೀಡಂತೇ ತದಪಿ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯಚರಿತಮ್ || ೧೭ ||

ಯದಾಹುಸ್ತಂ ಮುಕ್ತಾ ಪಟಲ ಜಟಿತಂ ರತ್ನಮುಕುಟಂ
ನ ಧತ್ತೇ ತೇಷಾಂ ಸಾ ವಚನರಚನಾ ಸಾಧುಪದವೀಮ್ |
ನಿಶೈಷಾ ಕೇಶಾಸ್ತು ನಹಿ ವಿಗತ ವೇಶಾ ಧ್ರುವಮಿತಿ
ಪ್ರಸನ್ನಾಽಧ್ಯಾಸನ್ನಾ ವಿಧುಪರಿಷದೇಷಾ ವಿಲಸತಿ || ೧೮ ||

ತ್ರಿಬೀಜೇ ಹೇ ದೇವಿ ತ್ರಿಪ್ರಣವಸಹಿತೇ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಯುತೇ
ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ರಾಜಂತೇ ಭುವನವಿಭವೇ ಹ್ಯೋಮಿತಿಪದೇ |
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಸಂಸೇವ್ಯೇ ತ್ರಿಗುಣವತಿ ಚ ತ್ರಿಸ್ವರಮಯಿ
ತ್ರಿಲೋಕೇಶೈಃ ಪೂಜ್ಯೇ ತ್ರಿಭುವನಭಯಾತ್ತ್ರಾಹಿ ಸತತಮ್ || ೧೯ ||

ನ ಚಂದ್ರೋ ನೈವೇಮೇ ನಭಸಿ ವಿತತಾ ತಾರಕಗಣಾಃ
ತ್ವಿಷಾಂ ರಾಶೀ ರಮ್ಯಾ ತವ ಚರಣಯೋರಂಬುನಿಚಯೇ |
ಪತಿತ್ವಾ ಕಲ್ಲೋಲೈಃ ಸಹ ಪರಿಚಯಾದ್ವಿಸ್ತೃತಿಮಿತಾ
ಪ್ರಭಾ ಸೈವಾಽನಂತಾ ಗಗನಮುಕುರೇ ದೀವ್ಯತಿ ಸದಾ || ೨೦ ||

ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ತ್ವಮಸಿ ಕಮಲಾ ತ್ವಂ ನಗಸುತಾ
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಸೇವಂತೇ ಚರಣಯುಗಳಂ ಯೇ ತವ ಜನಾಃ |
ಜಗಜ್ಜಾಲೇ ತೇಷಾಂ ನಿಪತಿತ ಜನಾನಾಮಿಹ ಶುಭೇ
ಸಮುದ್ಧಾರಾರ್ಥಂ ಕಿಂ ಮತಿಮತಿ ಮತಿಸ್ತೇ ನ ಭವತಿ || ೨೧ ||

ಅನೇಕೈಃ ಪಾಪೌಘೈರ್ಲುಲಿತ ವಪುಷಂ ಶೋಕ ಸಹಿತಂ
ಲುಠಂತಂ ದೀನಂ ಮಾಂ ವಿಮಲ ಪದಯೋ ರೇಣುಷು ತವ |
ಗಲದ್ಬಾಷ್ಪಂ ಶಶ್ವದ್ ಜನನಿ ಸಹಸಾಶ್ವಾಸನವಚೋ
ಬ್ರುವಾಣೋತ್ತಿಷ್ಠ ತ್ವಂ ಅಮೃತಕಣಿಕಾಂ ಪಾಸ್ಯಸಿ ಕದಾ || ೨೨ ||

ನ ವಾ ಮಾದೃಕ್ ಪಾಪೀ ನ ಹಿ ತವ ಸಮಾ ಪಾಪಹರಣೀ
ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿರ್ಮಾದೃಕ್ ನ ಚ ತವ ಸಮಾ ಧೀ ವಿತರಿಣೀ |
ನ ಮಾದೃಗ್ ಗರ್ವಿಷ್ಠೋ ನ ಹಿ ತವ ಸಮಾ ಗರ್ವಹರಣೀ
ಹೃದಿ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಹ್ಯೇವಂ ಮಯಿ ಕುರು ಯಥೇಚ್ಛಾ ತವ ಯಥಾ || ೨೩ ||

ದರೀಧರ್ತಿ ಸ್ವಾಂತೇಽಕ್ಷರ ವರ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಮಿತಂ
ತ್ವದಂತರ್ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ತ್ವಯಿ ನಿಹಿತ ಚೇತೋ ಹಿ ಮನುಜಃ |
ಸಮಂತಾದ್ಭಾಸ್ವಂತಂ ಭವತಿ ಭುವಿ ಸಂಜೀವನವನಂ
ಭವಾಂಭೋಧೇಃ ಪಾರಂ ವ್ರಜತಿ ಸ ನಿತರಾಂ ಸುಖಯುತಃ || ೨೪ ||

ಭಗವತಿ ಲಹರೀಯಂ ರುದ್ರದೇವ ಪ್ರಣೀತಾ
ತವ ಚರಣಸರೋಜೇ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ ಭಕ್ತಿಭಾವೈಃ |
ಕುಮತಿತಿಮಿರಪಂಕಸ್ಯಾಂಕಮಗ್ನಂ ಸಶಂಕಂ
ಅಯಿ ಖಲು ಕುರು ದತ್ವಾ ವೀತಶಂಕಂ ಸ್ವಮಂಕಮ್ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರದೇವ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಲಹರೀ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed