Category: Raama – ರಾಮ

Saptarishi Ramayanam – ಸಪ್ತರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣಂ

ಕಾಶ್ಯಪಃ – ಬಾಲಕಾಂಡಮ್ | ಜಾತಃ ಶ್ರೀರಘುನಾಯಕೋ ದಶರಥಾನ್ಮುನ್ಯಾಶ್ರಯಸ್ತಾಟಕಾಂ ಹತ್ವಾ ರಕ್ಷಿತಕೌಶಿಕಕ್ರತುವರಃ ಕೃತ್ವಾಪ್ಯಹಲ್ಯಾಂ ಶುಭಾಮ್ | ಭಂಕ್ತ್ವಾ ರುದ್ರಶರಾಸನಂ ಜನಕಜಾಂ ಪಾಣೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತೋ ಜಿತ್ವಾರ್ಧಾಧ್ವನಿ ಭಾರ್ಗವಂ ಪುನರಗಾತ್ಸೀತಾಸಮೇತಃ ಪುರೀಮ್ || ೧...

Sri Rama Stavaraja Stotram – ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತವರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸನತ್ಕುಮಾರಋಷಿಃ | ಶ್ರೀರಾಮೋ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಸೀತಾ ಬೀಜಮ್ | ಹನುಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಃ | ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಸೂತ ಉವಾಚ |...

Indra Kruta Sri Rama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ | ಭಜೇಽಹಂ ಸದಾ ರಾಮಮಿಂದೀವರಾಭಂ ಭವಾರಣ್ಯದಾವಾನಲಾಭಾಭಿಧಾನಮ್ | ಭವಾನೀಹೃದಾ ಭಾವಿತಾನಂದರೂಪಂ ಭವಾಭಾವಹೇತುಂ ಭವಾದಿಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೧ || ಸುರಾನೀಕದುಃಖೌಘನಾಶೈಕಹೇತುಂ ನರಾಕಾರದೇಹಂ ನಿರಾಕಾರಮೀಡ್ಯಮ್ | ಪರೇಶಂ ಪರಾನಂದರೂಪಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಹರಿಂ ರಾಮಮೀಶಂ...

Sri Rama Chandra Stuti – ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ

ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಕೃಪಾಲು ಶೀಲಕೋಮಲಂ ಭಜಾಮಿ ತೇ ಪದಾಂಬುಜಂ ಹ್ಯಕಾಮಿನಾಂ ಸ್ವಧಾಮದಮ್ | ನಿಕಾಮಶ್ಯಾಮಸುಂದರಂ ಭವಾಂಬುವಾರ್ಧಿಮಂದರಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕಂಜಲೋಚನಂ ಮದಾದಿದೋಷಮೋಚನಮ್ || ೧ || ಪ್ರಲಂಬಬಾಹುವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭೋಽಪ್ರಮೇಯವೈಭವಂ ನಿಷಂಗಚಾಪಸಾಯಕಂ ಧರಂ ತ್ರಿಲೋಕನಾಯಕಮ್ | ದಿನೇಶವಂಶಮಂಡನಂ...

Sri Rama Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತಿರುವಾಚ | ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷ- -ಮಾಜನ್ಮಶುದ್ಧರಸಹಾಸಮುಖಪ್ರಸಾದಮ್ | ಶ್ಯಾಮಂ ಗೃಹೀತ ಶರಚಾಪಮುದಾರರೂಪಂ ರಾಮಂ ಸರಾಮಮಭಿರಾಮಮನುಸ್ಮರಾಮಿ || ೧ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಃ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ...

Sri Lakshmana Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಸೌಮಿತ್ರಿಂ ರಘುನಾಯಕಸ್ಯ ಚರಣದ್ವಂದ್ವೇಕ್ಷಣಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಬಿಭ್ರಂತಂ ಸ್ವಕರೇಣ ರಾಮಶಿರಸಿ ಚ್ಛತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಬರಮ್ | ಬಿಭ್ರಂತಂ ರಘುನಾಯಕಸ್ಯ ಸುಮಹತ್ಕೋದಂಡಬಾಣಾಸನೇ ತಂ ವಂದೇ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ ಜನಕಜಾವಾಕ್ಯೇ ಸದಾ ತತ್ಪರಮ್ || ೧...

Sri Bharata Kavacham – ಶ್ರೀ ಭರತ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಅತಃ ಪರಂ ಭರತಸ್ಯ ಕವಚಂ ತೇ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ | ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿದಮ್ || ೧ || ಕೈಕೇಯೀತನಯಂ ಸದಾ ರಘುವರನ್ಯಸ್ತೇಕ್ಷಣಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಪತೇರ್ವಿದೇಹತನಯಾಕಾಂತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯೇ ರತಮ್...

Sri Shatrugna Kavacham – ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಅಥ ಶತ್ರುಘ್ನಕವಚಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೃಣು ಸಾದರಮ್ | ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ರಮ್ಯಂ ರಾಮಸದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಮ್ || ೧ || ಶತ್ರುಘ್ನಂ ಧೃತಕಾರ್ಮುಕಂ ಧೃತಮಹಾತೂಣೀರಬಾಣೋತ್ತಮಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಶ್ರೀರಘುನಂದನಸ್ಯ ವಿನಯಾದ್ವಾಮೇಸ್ಥಿತಂ ಸುಂದರಮ್ | ರಾಮಂ...

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗಃ (ಯುದ್ಧಕಾಂಡಂ)

(ಈ ಅರ್ಥಮು ಶ್ರೀ ಮಂಡಾ ಕೃಷ್ಣಶ್ರೀಕಾಂತ ಶರ್ಮಕು ಸ್ಫುರಿಂಚಿ ವ್ರಾಯಬಡಿನದಿ.) ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿಮಾಧಾಯ ಕೈಕೇಯ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಃ | ಬಭಾಷೇ ಭರತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಮ್ || ೧ ಅರ್ಥಂ – ಶಿರಸ್ಸುಪೈನ ತನ ಚೇತುಲತೋ ಅಂಜಲಿ...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭವೌ | ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಕೀಪುತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ || ದಿವ್ಯರೂಪೌ ದಶರಥವಸುದೇವಾತ್ಮಸಂಭವೌ | ಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಕಾಂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ || ಆಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರಕಾಧೀಶೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಯಾದವೌ | ಶ್ರೀಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ...

error: Not allowed