Category: Raama – ರಾಮ

Saptarishi Ramayanam – ಸಪ್ತರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣಂ

ಕಾಶ್ಯಪಃ – ಬಾಲಕಾಂಡಮ್ | ಜಾತಃ ಶ್ರೀರಘುನಾಯಕೋ ದಶರಥಾನ್ಮುನ್ಯಾಶ್ರಯಸ್ತಾಟಕಾಂ ಹತ್ವಾ ರಕ್ಷಿತಕೌಶಿಕಕ್ರತುವರಃ ಕೃತ್ವಾಪ್ಯಹಲ್ಯಾಂ ಶುಭಾಮ್ | ಭಂಕ್ತ್ವಾ ರುದ್ರಶರಾಸನಂ ಜನಕಜಾಂ ಪಾಣೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತೋ ಜಿತ್ವಾರ್ಧಾಧ್ವನಿ ಭಾರ್ಗವಂ ಪುನರಗಾತ್ಸೀತಾಸಮೇತಃ ಪುರೀಮ್ || ೧...

Sri Rama Stavaraja Stotram – ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತವರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸನತ್ಕುಮಾರಋಷಿಃ | ಶ್ರೀರಾಮೋ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಸೀತಾ ಬೀಜಮ್ | ಹನುಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಃ | ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಸೂತ ಉವಾಚ |...

Indra Kruta Sri Rama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ | ಭಜೇಽಹಂ ಸದಾ ರಾಮಮಿಂದೀವರಾಭಂ ಭವಾರಣ್ಯದಾವಾನಲಾಭಾಭಿಧಾನಮ್ | ಭವಾನೀಹೃದಾ ಭಾವಿತಾನಂದರೂಪಂ ಭವಾಭಾವಹೇತುಂ ಭವಾದಿಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೧ || ಸುರಾನೀಕದುಃಖೌಘನಾಶೈಕಹೇತುಂ ನರಾಕಾರದೇಹಂ ನಿರಾಕಾರಮೀಡ್ಯಮ್ | ಪರೇಶಂ ಪರಾನಂದರೂಪಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಹರಿಂ ರಾಮಮೀಶಂ...

Sri Rama Chandra Stuti – ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ

ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಕೃಪಾಲು ಶೀಲಕೋಮಲಂ ಭಜಾಮಿ ತೇ ಪದಾಂಬುಜಂ ಹ್ಯಕಾಮಿನಾಂ ಸ್ವಧಾಮದಮ್ | ನಿಕಾಮಶ್ಯಾಮಸುಂದರಂ ಭವಾಂಬುವಾರ್ಧಿಮಂದರಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕಂಜಲೋಚನಂ ಮದಾದಿದೋಷಮೋಚನಮ್ || ೧ || ಪ್ರಲಂಬಬಾಹುವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭೋಽಪ್ರಮೇಯವೈಭವಂ ನಿಷಂಗಚಾಪಸಾಯಕಂ ಧರಂ ತ್ರಿಲೋಕನಾಯಕಮ್ | ದಿನೇಶವಂಶಮಂಡನಂ...

Sri Rama Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತಿರುವಾಚ | ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷ- -ಮಾಜನ್ಮಶುದ್ಧರಸಹಾಸಮುಖಪ್ರಸಾದಮ್ | ಶ್ಯಾಮಂ ಗೃಹೀತ ಶರಚಾಪಮುದಾರರೂಪಂ ರಾಮಂ ಸರಾಮಮಭಿರಾಮಮನುಸ್ಮರಾಮಿ || ೧ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಃ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ...

Sri Lakshmana Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಸೌಮಿತ್ರಿಂ ರಘುನಾಯಕಸ್ಯ ಚರಣದ್ವಂದ್ವೇಕ್ಷಣಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಬಿಭ್ರಂತಂ ಸ್ವಕರೇಣ ರಾಮಶಿರಸಿ ಚ್ಛತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಬರಮ್ | ಬಿಭ್ರಂತಂ ರಘುನಾಯಕಸ್ಯ ಸುಮಹತ್ಕೋದಂಡಬಾಣಾಸನೇ ತಂ ವಂದೇ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ ಜನಕಜಾವಾಕ್ಯೇ ಸದಾ ತತ್ಪರಮ್ || ೧...

Sri Bharata Kavacham – ಶ್ರೀ ಭರತ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಅತಃ ಪರಂ ಭರತಸ್ಯ ಕವಚಂ ತೇ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ | ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿದಮ್ || ೧ || ಕೈಕೇಯೀತನಯಂ ಸದಾ ರಘುವರನ್ಯಸ್ತೇಕ್ಷಣಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಪತೇರ್ವಿದೇಹತನಯಾಕಾಂತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯೇ ರತಮ್...

Sri Shatrugna Kavacham – ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಅಥ ಶತ್ರುಘ್ನಕವಚಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೃಣು ಸಾದರಮ್ | ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ರಮ್ಯಂ ರಾಮಸದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಮ್ || ೧ || ಶತ್ರುಘ್ನಂ ಧೃತಕಾರ್ಮುಕಂ ಧೃತಮಹಾತೂಣೀರಬಾಣೋತ್ತಮಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಶ್ರೀರಘುನಂದನಸ್ಯ ವಿನಯಾದ್ವಾಮೇಸ್ಥಿತಂ ಸುಂದರಮ್ | ರಾಮಂ...

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗಃ (ಯುದ್ಧಕಾಂಡಂ)

ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿಮಾಧಾಯ ಕೈಕೇಯ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಃ | ಬಭಾಷೇ ಭರತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಮ್ || ೧ ಪೂಜಿತಾ ಮಾಮಿಕಾ ಮಾತಾ ದತ್ತಂ ರಾಜ್ಯಮಿದಂ ಮಮ | ತದ್ದದಾಮಿ ಪುನಸ್ತುಭ್ಯಂ ಯಥಾ ತ್ವಮದದಾ ಮಮ || ೨...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭವೌ | ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಕೀಪುತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ || ದಿವ್ಯರೂಪೌ ದಶರಥವಸುದೇವಾತ್ಮಸಂಭವೌ | ಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಕಾಂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ || ಆಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರಕಾಧೀಶೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಯಾದವೌ | ಶ್ರೀಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ...

Sri Janaki Jeevana Ashtakam – ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಜೀವನಾಷ್ಟಕಂ

ಆಲೋಕ್ಯ ಯಸ್ಯಾತಿಲಲಾಮಲೀಲಾಂ ಸದ್ಭಾಗ್ಯಭಾಜೌ ಪಿತರೌ ಕೃತಾರ್ಥೌ | ತಮರ್ಭಕಂ ದರ್ಪಣದರ್ಪಚೌರಂ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೧ || ಶ್ರುತ್ವೈವ ಯೋ ಭೂಪತಿಮಾತ್ತವಾಚಂ ವನಂ ಗತಸ್ತೇನ ನ ನೋದಿತೋಽಪಿ | ತಂ ಲೀಲಯಾಹ್ಲಾದವಿಷಾದಶೂನ್ಯಂ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ ||...

Sri Sita Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತಿರುವಾಚ | ಯಾ ಸೀತಾಽವನಿಸಂಭವಾಽಥ ಮಿಥಿಲಾಪಾಲೇನ ಸಂವರ್ಧಿತಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾವನಿಭುಕ್ಸುತಾಽನಲಗತಾ ಯಾ ಮಾತುಲುಂಗೋದ್ಭವಾ | ಯಾ ರತ್ನೇ ಲಯಮಾಗತಾ ಜಲನಿಧೌ ಯಾ ವೇದಪಾರಂ ಗತಾ ಲಂಕಾಂ ಸಾ ಮೃಗಲೋಚನಾ ಶಶಿಮುಖೀ ಮಾಂ ಪಾತು ರಾಮಪ್ರಿಯಾ...

Sri Rama Karnamrutham – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ

ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕಾಃ | ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನಃ | ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೧ ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾಬ್ಧಯೇ | ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ವೇದವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ |...

Narada Kruta Sri Rama Stuti – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರದ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀರಾಮಂ ಮುನಿವಿಶ್ರಾಮಂ ಜನಸದ್ಧಾಮಂ ಹೃದಯಾರಾಮಂ ಸೀತಾರಂಜನ ಸತ್ಯಸನಾತನ ರಾಜಾರಾಮಂ ಘನಶ್ಯಾಮಮ್ | ನಾರೀಸಂಸ್ತುತ ಕಾಳಿಂದೀನತ ನಿದ್ರಾಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಭೂಪಾಲಂ ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೧ || ನಾನಾರಾಕ್ಷಸಹಂತಾರಂ...

Shambhu Krutha Sri Rama Stava – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತವಃ (ಶಂಭು ಕೃತಂ)

ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಭವನಾಶನಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ಮಾಧವಂ ಖಗಗಾಮಿನಂ ಜಲರೂಪಿಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ | ಪಾಲಕಂ ಜನತಾರಕಂ ಭವಹಾರಕಂ ರಿಪುಮಾರಕಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನರರೂಪಿಣಂ ರಘುನಂದನಮ್ || ೧ || ಭೂಧವಂ ವನಮಾಲಿನಂ ಘನರೂಪಿಣಂ...

Sri Shiva Rama Ashtakam – ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶಿವ ಹರೇ ಶಿವರಾಮಸಖೇ ಪ್ರಭೋ ತ್ರಿವಿಧತಾಪನಿವಾರಣ ಹೇ ವಿಭೋ | ಅಜಜನೇಶ್ವರಯಾದವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ || ೧ || ಕಮಲಲೋಚನ ರಾಮ ದಯಾನಿಧೇ ಹರ...

Sri Rama Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ – ೨

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಮ್ | ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೧ || ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಮ್ | ಸದಾಽವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿಂಧುಸಾರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ...

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ತುಲಸೀದಾಸ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಭಜು ಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ | ನವಕಂಜ ಲೋಚನ ಕಂಜ ಮುಖ ಕರ ಕಂಜ ಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ || ೧ ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ...

Jatayu Kruta Sri Rama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ಜಟಾಯು ಕೃತಂ)

ಜಟಾಯುರುವಾಚ | ಅಗಣಿತಗುಣಮಪ್ರಮೇಯಮಾದ್ಯಂ ಸಕಲಜಗತ್ಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾದಿಹೇತುಮ್ | ಉಪರಮಪರಮಂ ಪರಮಾತ್ಮಭೂತಂ ಸತತಮಹಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೧ || ನಿರವಧಿಸುಖಮಿಂದಿರಾಕಟಾಕ್ಷಂ ಕ್ಷಪಿತಸುರೇಂದ್ರಚತುರ್ಮುಖಾದಿದುಃಖಮ್ | ನರವರಮನಿಶಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ರಾಮಂ ವರದಮಹಂ ವರಚಾಪಬಾಣಹಸ್ತಮ್ || ೨ ||...

Brahma Kruta Sri Rama Stuti – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕೃತಂ)

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ | ವಂದೇ ದೇವಂ ವಿಷ್ಣುಮಶೇಷಸ್ಥಿತಿಹೇತುಂ ತ್ವಾಮಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿಭಿರಂತರ್ಹೃದಿ ಭಾವ್ಯಮ್ | ಹೇಯಾಹೇಯದ್ವಂದ್ವವಿಹೀನಂ ಪರಮೇಕಂ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಂ ಸರ್ವಹೃದಿಸ್ಥಂ ದೃಶಿರೂಪಮ್ || ೧ || ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ನಿಶ್ಚಯಬುದ್ಧ್ಯಾ ಹೃದಿ ರುದ್ಧ್ವಾ ಛಿತ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಸಂಶಯಬಂಧಂ ವಿಷಯೌಘಾನ್...

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಸೀತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಾನಕ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವೈದೇಹ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |...

Sri Raama Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀರಾಮಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಬೀಜಂ, ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಸಂಸಾರತಾರಕೋ ರಾಮ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಅಕ್ಷಯಃ ಪುರುಷಃ...

Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ | ಏವಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ತೇ ಮಯೇರಿತಮ್ | ಅತಃ ಪರಂ ಶ್ರುಣುಷ್ವಾನ್ಯತ್ ಸೀತಾಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧ || ಯಸ್ಮಿನಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಸೀತಾ ನಾಮಾನಿ ಸಂತಿ ಹಿ |...

error: Not allowed