Category: Raama – ರಾಮ

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗಃ (ಯುದ್ಧಕಾಂಡಂ)

ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿಮಾಧಾಯ ಕೈಕೇಯ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಃ | ಬಭಾಷೇ ಭರತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಮ್ || ೧ ಪೂಜಿತಾ ಮಾಮಿಕಾ ಮಾತಾ ದತ್ತಂ ರಾಜ್ಯಮಿದಂ ಮಮ | ತದ್ದದಾಮಿ ಪುನಸ್ತುಭ್ಯಂ ಯಥಾ ತ್ವಮದದಾ ಮಮ || ೨...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭವೌ | ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಕೀಪುತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ || ದಿವ್ಯರೂಪೌ ದಶರಥವಸುದೇವಾತ್ಮಸಂಭವೌ | ಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಕಾಂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ || ಆಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರಕಾಧೀಶೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಯಾದವೌ | ಶ್ರೀಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ...

Sri Janaki Jeevana Ashtakam – ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಜೀವನಾಷ್ಟಕಂ

ಆಲೋಕ್ಯ ಯಸ್ಯಾತಿಲಲಾಮಲೀಲಾಂ ಸದ್ಭಾಗ್ಯಭಾಜೌ ಪಿತರೌ ಕೃತಾರ್ಥೌ | ತಮರ್ಭಕಂ ದರ್ಪಕದರ್ಪಚೌರಂ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೧ || ಶ್ರುತ್ವೈವ ಯೋ ಭೂಪತಿಮಾತ್ತವಾಚಂ ವನಂ ಗತಸ್ತೇನ ನ ನೋದಿತೋಽಪಿ | ತಂ ಲೀಲಯಾಹ್ಲಾದವಿಷಾದಶೂನ್ಯಂ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ ||...

Sri Sita Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ

| ಧ್ಯಾನಮ್ | ಸೀತಾಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭಾಮ್ | ದ್ವಿಭುಜಾಂ ಸುಕುಮಾರಾಂಗೀಂ ಪೀತಕೌಸೇಯವಾಸಿನೀಮ್ || ೧ || ಸಿಂಹಾಸನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾಂ ವರಾಮ್ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕುಂಡಲದ್ವಯ ಧಾರಿಣೀಮ್ || ೨ ||...

Sri Rama Karnamrutham – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ

ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕಾಃ | ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನಃ | ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೧ ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾಬ್ಧಯೇ | ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ವೇದವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ |...

Narada Kruta Sri Rama Stuti – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರದ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀರಾಮಂ ಮುನಿವಿಶ್ರಾಮಂ ಜನಸದ್ಧಾಮಂ ಹೃದಯಾರಾಮಂ ಸೀತಾರಂಜನ ಸತ್ಯಸನಾತನ ರಾಜಾರಾಮಂ ಘನಶ್ಯಾಮಮ್ | ನಾರೀಸಂಸ್ತುತ ಕಾಳಿಂದೀನತ ನಿದ್ರಾಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಭೂಪಾಲಂ ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೧ || ನಾನಾರಾಕ್ಷಸಹಂತಾರಂ...

Shambhu Krutha Sri Rama Stava – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತವಃ (ಶಂಭು ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಭವನಾಶನಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ಮಾಧವಂ ಖಗಗಾಮಿನಂ ಜಲರೂಪಿಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ | ಪಾಲಕಂ ಜನತಾರಕಂ ಭವಹಾರಕಂ ರಿಪುಮಾರಕಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನರರೂಪಿಣಂ ರಘುನಂದನಮ್ || ೧ || ಭೂಧವಂ ವನಮಾಲಿನಂ ಘನರೂಪಿಣಂ...

Sri Shiva Rama Ashtakam – ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶಿವ ಹರೇ ಶಿವರಾಮಸಖೇ ಪ್ರಭೋ ತ್ರಿವಿಧತಾಪನಿವಾರಣ ಹೇ ವಿಭೋ | ಅಜಜನೇಶ್ವರಯಾದವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ || ೧ || ಕಮಲಲೋಚನ ರಾಮ ದಯಾನಿಧೇ ಹರ...

Sri Rama Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ – ೨

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸೀತಾಕಲತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಮ್ | ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೧ || ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಮ್ | ಸದಾವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿಂಧುಸಾರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ...

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ತುಲಸೀದಾಸ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಭಜು ಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ | ನವಕಂಜ ಲೋಚನ ಕಂಜ ಮುಖ ಕರ ಕಂಜ ಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ || ೧ ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ...

error: Not allowed