Sri Rama Karnamrutham – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ


ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕಾಃ |
ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನಃ |
ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೧

ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾಬ್ಧಯೇ |
ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨

ವೇದವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ |
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೩

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂತರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾನಗರೀಪತೇಃ |
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೪

ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ |
ನಂದಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೫

ತ್ಯಕ್ತಸಾಕೇತವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟವಿಹಾರಿಣೇ |
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೬

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪಬಾಣಾಸಿಧಾರಿಣಾ |
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಾನುಜಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೭

ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ಖಂಡಿತಾಮರಶತ್ರವೇ |
ಗೃಧ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೮

ಸಾದರಂ ಶಬರೀದತ್ತಫಲಮೂಲಾಭಿಲಾಷಿಣೇ |
ಸೌಲಭ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ತ್ವೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೯

ಹನೂಮತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ |
ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧೦

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತುಲಂಘಿತಸಿಂಧವೇ |
ಜಿತರಾಕ್ಷಸರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧೧

ಆಸಾದ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಾಮಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಸೀತಯಾ |
ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧೨

ವಿಭೀಷಣಕೃತೇ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ಸದಾ ರಾಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧೩

—-

ಶ್ರೀರಾಮಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಂ ಸುರವರಂ ಸೀತಾಮನೋನಾಯಕಂ
ಶ್ಯಾಮಾಂಗಂ ಶಶಿಕೋಟಿಪೂರ್ಣವದನಂ ಚಂಚತ್ಕಲಾಕೌಸ್ತುಭಮ್ |
ಸೌಮ್ಯಂ ಸತ್ಯಗುಣೋತ್ತಮಂ ಸುಸರಯೂತೀರೇ ವಸಂತಂ ಪ್ರಭುಂ
ತ್ರಾತಾರಂ ಸಕಲಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸಹಿತಂ ವಂದೇ ರಘೂಣಾಂ ಪತಿಮ್ || ೧೪

ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುವರಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಮ್ |
ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ || ೧೫

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ರಾಜೇಂದ್ರಚಂದ್ರ ರಘುವಂಶಸಮುದ್ರಚಂದ್ರ |
ಸುಗ್ರೀವನೇತ್ರಯುಗಳೋತ್ಪಲ-ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ಸೀತಾಮನಃಕುಮುದಚಂದ್ರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೬

ಸೀತಾಮನೋಮಾನಸರಾಜಹಂಸ
ಸಂಸಾರಸನ್ತಾಪಹರ ಕ್ಷಮಾವನ್ |
ಶ್ರೀರಾಮ ದೈತ್ಯಾಂತಕ ಶಾಂತರೂಪ
ಶ್ರೀತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೭

ವಿಷ್ಣೋ ರಾಘವ ವಾಸುದೇವ ನೃಹರೇ ದೇವೌಘಚೂಡಾಮಣೇ |
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಕರ್ಣಧಾರಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ || ೧೮

ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸಮಸ್ತವಾನರವರೈಸ್ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸದಾ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಾದಿಮುನಿಭಿಸ್ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಭಜೇ || ೧೯

ರಾಮಂ ಚಂದನಶೀತಲಂ ಕ್ಷಿತಿಸುತಾಮೋಹಾಕರಂ ಶ್ರೀಕರಂ
ವೈದೇಹೀನಯನಾರವಿಂದಮಿಹಿರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಮ್ |
ರಾಜಾನಂ ಕರುಣಾಸಮೇತನಯನಂ ಸೀತಾಮನೋನಂದನಂ
ಸೀತಾದರ್ಪಣಚಾರುಗಂಡಲಲಿತಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೨೦

ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ನಾಮರುಚಿಂ ಮಹೇಶೋ
ಜಾನಾತಿ ಗೌತಮಸತೀ ಚರಣಪ್ರಭಾವಮ್ |
ಜಾನಾತಿ ದೋರ್ಬಲಪರಾಕ್ರಮಮೀಶಚಾಪೋ
ಜಾನಾತ್ಯಮೋಘಪಟುಬಾಣಗತಿಂ ಪಯೋಧಿಃ || ೨೧

ಮಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್ಪಿತಾ ರಾಮಚಂದ್ರೋ
ಭ್ರಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್ಸಖಾ ರಾಘವೇಶಃ |
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೇ ರಾಮಚಂದ್ರೋ ದಾಯಾಳು-
ರ್ನಾನ್ಯಂ ದೈವಂ ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ || ೨೨

ವಿಮಲಕಮಲನೇತ್ರಂ ವಿಸ್ಫುರನ್ನೀಲಗಾತ್ರಂ
ತಪನಕುಲಪವಿತ್ರಂ ದಾನವಧ್ವಂತಮಿತ್ರಮ್ |
ಭುವನಶುಭಚರಿತ್ರಂ ಭೂಮಿಪುತ್ರೀಕಳತ್ರಂ
ದಶರಥವರಪುತ್ರಂ ನೌಮಿ ರಾಮಾಖ್ಯಮಿತ್ರಮ್ || ೨೩

ಮಾರ್ಗೇ ಮಾರ್ಗೇ ಶಾಖಿನಾಂ ರತ್ನವೇದೀ
ವೇದ್ಯಾಂ ವೇದ್ಯಾಂ ಕಿನ್ನರೀಬೃಂದಗೀತಮ್ |
ಗೀತೇ ಗೀತೇ ಮಂಜುಲಾಲಾಪಗೋಷ್ಠೀ
ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ತ್ವತ್ಕಥಾ ರಾಮಚಂದ್ರ || ೨೪

ವೃಕ್ಷೇ ವೃಕ್ಷೇ ವೀಕ್ಷಿತಾಃ ಪಕ್ಷಿಸಂಘಾಃ
ಸಂಘೇ ಸಂಘೇ ಮಂಜುಲಾಮೋದವಾಕ್ಯಮ್ |
ವಾಕ್ಯೇ ವಾಕ್ಯೇ ಮಂಜುಲಾಲಾಪಗೋಷ್ಠೀ
ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ತ್ವತ್ಕಥಾ ರಾಮಚಂದ್ರ || ೨೫

ದುರಿತತಿಮಿರಚಂದ್ರೋ ದುಷ್ಟಕಂಜಾತಚಂದ್ರಃ
ಸುರಕುವಲಯಚಂದ್ರಸ್ಸೂರ್ಯವಂಶಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಃ |
ಸ್ವಜನನಿವಹಚಂದ್ರಶ್ಶತ್ರುರಾಜೀವಚಂದ್ರಃ
ಪ್ರಣತಕುಮುದಚಂದ್ರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಚಂದ್ರಃ || ೨೬

ಕಳ್ಯಾಣದಂ ಕೌಶಿಕಯಜ್ಞಪಾಲಂ
ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಂಚನಶೈಲಧೀರಮ್ |
ಕಂಜಾತನೇತ್ರಂ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರಂ
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥರಾಮಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ || ೨೭

ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಂ ರಘುವರಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಲಂ
ಮಂದಾರಾಂಚಿತಮಂಡಪೇ ಸುಲಲಿತೇ ಸೌವರ್ಣಕೇ ಪುಷ್ಪಕೇ |
ಆಸ್ಥಾನೇ ನವರತ್ನರಾಜಿಖಚಿತೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಂ
ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಲೋಕಪಾಲಸಹಿತಂ ವಂದೇ ಮುನೀಂದ್ರಾಸ್ಪದಮ್ || ೨೮

ಧ್ಯಾಯೇ ರಾಮಂ ಸುಧಾಂಶುಂ ನತಸಕಲಭವಾರಣ್ಯತಾಪಪ್ರಹಾರಂ |
ಶ್ಯಾಮಂ ಶಾಂತಂ ಸುರೇಂದ್ರಂ ಸುರಮುನಿವಿನುತಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಸೀತಾಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಂ ಸುರನರಸುಗಮಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ |
ಸಾಯಾಹ್ನೇ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸ್ಮಿತರುಚಿರಮುಖಂ ಸರ್ವದಾ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ || ೨೯

ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಸನ್ನಿಭದೇಹಂ
ವಂದನೀಯಮಸಕೃನ್ಮುನಿಬೃಂದೈಃ |
ಲಂಬಮಾನತುಲಸೀವನಮಾಲಂ
ಚಿಂತಯಾಮಿ ಸತತಂ ರಘುವೀರಮ್ || ೩೦

ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಂ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲಧರಂ ಮುಕುಟಾಭಿರಾಮಮ್ |
ಚಾಂಪೇಯಗೌರವಸನಂ ಶರಚಾಪಹಸ್ತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೩೧

ಮಾತುಃ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚರನ್ತಂ ಮಣಿಮಯಶಯನೇ ಮಂಜುಭೂಷಾಂಚಿತಾಂಗಂ |
ಮಂದಂ ಮಂದಂ ಪಿಬಂತಂ ಮುಕುಳಿತನಯನಂ ಸ್ತನ್ಯಮನ್ಯಸ್ತನಾಗ್ರಮ್ |
ಅಂಗುಳ್ಯಾಗ್ರೈಃ ಸ್ಪೃಶನ್ತಂ ಸುಖಪರವಶಯಾ ಸಸ್ಮಿತಾಲಿಂಗಿತಾಂಗಂ |
ಗಾಢಂ ಗಾಢಂ ಜನನ್ಯಾ ಕಲಯತು ಹೃದಯಂ ಮಾಮಕಂ ರಾಮಬಾಲಮ್ || ೩೨

ರಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ
ವಾಚಾಭಿರಾಮಂ ವದನಾಭಿರಾಮಮ್ |
ಸರ್ವಾಭಿರಾಮಂ ಚ ಸದಾಭಿರಾಮಂ
ವಂದೇ ಸದಾ ದಾಶರಥಿಂ ಚ ರಾಮಮ್ || ೩೩

ರಾಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಮಾತ್ರೇಣ ಮುಖಾನ್ನಿರ್ಯಾತಿ ಪಾತಕಾಃ |
ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶಭೀತ್ಯಾ ಚ ಮಕಾರಸ್ತು ಕವಾಟವತ್ || ೩೪

ಅನರ್ಘಮಾಣಿಕ್ಯವಿರಾಜಮಾನ-
ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಲಂಕೃತಶೋಭನಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಅಶೇಷಬೃಂದಾರಕವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮೋ ರಾಮಪದಾಂಬುಜಾಭ್ಯಾಮ್ || ೩೫

ಚಲತ್ಕನಕಕುಂಡಲೋಲ್ಲಸಿತದಿವ್ಯಗಂಡಸ್ಥಲಂ
ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯಂ ಚರಣಪದ್ಮಗಂಗಾಶ್ರಯಮ್ |
ಚತುರ್ವಿಧಫಲಪ್ರದಂ ಚರಮಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ
ಚಿದಂಶಮಖಿಲಾಸ್ಪದಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಚಿಂತಯೇ || ೩೬

ಸನಂದನಮುನಿಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲವರ್ಣವೇದಾತ್ಮಕಂ
ಸಮಸ್ತನಿಗಮಾಗಮಸ್ಫುರಿತತತ್ತ್ವಸಿಂಹಾಸನಮ್ |
ಸಹಸ್ರನಯನಾಬ್ಜಜಾದ್ಯಮರಬೃಂದಸಂಸೇವಿತಂ
ಸಮಷ್ಟಿಪುರವಲ್ಲಭಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಚಿಂತಯೇ || ೩೭

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿ-ಕಾಲವಿಲಸತ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಚಿನ್ಮಾತ್ರಕಂ
ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕಮಾಧಿಪಾಪರಹಿತಂ ಭೂಮ್ಯಾದಿತನ್ಮಾತ್ರಕಮ್ |
ಶಾಂಭವ್ಯಾದಿಸಮಸ್ತಯೋಗಕುಲಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿತತ್ತ್ವಾತ್ಪರಂ
ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ಸತತಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿನಾಶಾತ್ಪರಮ್ || ೩೮

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶಾರ್ಣವಜಾತರತ್ನಂ
ಸೀತಾಂಗನಾಯೌವನಭಾಗ್ಯರತ್ನಮ್ |
ವೈಕುಂಠರತ್ನಂ ಮಮ ಭಾಗ್ಯರತ್ನಂ
ಶ್ರೀರಾಮರತ್ನಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ || ೩೯

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಂದನಂ ಸುಗ್ರೀವಪೂಜಿತಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಕಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ಸದಾ |
ರಾಘವಂ ರಘುಪತಿಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ
ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಶಂ ಭಜೇ || ೪೦

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಂ
ಚಿಂತಾಹರಂ ಚಿಂತಿತಕಾಮಧೇನುಮ್ |
ಸೂರ್ಯೇಂದುಕೋಟಿದ್ಯುತಿಭಾಸ್ವರಂ ತಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೪೧

ಶ್ರೀರಾಮಂ ಜನಕಕ್ಷಿತೀಶ್ವರಸುತಾವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜಾಹಾರಿಣಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾನುಕುಲಾಬ್ಧಿಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಂ ಶ್ರೀರತ್ನವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಮ್ |
ಶ್ರೀಕಂಠಾದ್ಯಮರೌಘರತ್ನಮಕುಟಾಲಂಕಾರಪಾದಾಂಬುಜಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸೋಜ್ಜ್ವಲಮಿಂದ್ರನೀಲಸದೃಶಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ || ೪೨

ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತಾಕಥಾಮೃತಂ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಗುಣಾನುಕೀರ್ತನಮ್ |
ರಾಘವೇಶ ತವ ಪಾದಸೇವನಂ
ಸಂಭವಂತು ಮಮ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ || ೪೩

ಅಜ್ಞಾನಸಂಭವ-ಭವಾಂಬುಧಿಬಾಡಬಾಗ್ನಿ-
ರವ್ಯಕ್ತತತ್ತ್ವನಿಕರಪ್ರಣವಾಧಿರೂಢಃ |
ಸೀತಾಸಮೇತಮನುಜೇನ ಹೃದನ್ತರಾಳೇ
ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣಸಮಯೇ ಮಮ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ || ೪೪

ರಾಮೋ ಮತ್ಕುಲದೈವತಂ ಸಕರುಣಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಸಾದರಂ
ರಾಮೇಣಾಖಿಲಘೋರಪಾಪನಿಹತೀ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ರಯೈಕಸುಲಭೋ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ರಾಮೇ ಪ್ರೀತಿರತೀವ ಮೇ ಕುಲಗುರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಸ್ವ ಮಾಮ್ || ೪೫

ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೇ |
ಮಧ್ಯೇಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ |
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೪೬

ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಸ್ತು ಹನುಮಾನ್ಪಶ್ಚಾತ್ಸುಮಿತ್ರಾಸುತ-
ಶ್ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಳಯೋರ್ವಾಯ್ವಾದಿಕೋಣೇಷ್ವಪಿ |
ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾಟ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್
ಮಧ್ಯೇ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೪೭

ಕೇಯೂರಾಂಗದಕಂಕಣೈರ್ಮಣಿಗಣೈರ್ವೈರೋಚಮಾನಂ ಸದಾ
ರಾಕಾಪರ್ವಣಿಚಂದ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಛತ್ರೇಣ ವೈರಾಜಿತಮ್ |
ಹೇಮಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರಷೋಡಶಯುತೇ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ
ದೇವೇಶಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೪೮

ಸಾಕೇತೇ ಶರದಿಂದುಕುಂದಧವಳೇ ಸೌಘೇ ಮಹಾಮಂಟಪೇ |
ಪರ್ಯಸ್ತಾಗರುಧೂಪಧೂಮಪಟಲೇ ಕರ್ಪೂರದೀಪೋಜ್ಜ್ವಲೇ |
ಸುಗ್ರೀವಾಂಗದವಾಯುಪುತ್ರಸಹಿತಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸೇವಿತಂ
ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಂ ರಘುಪತಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೪೯

ಶಾಂತಂ ಶಾರದಚಂದ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಾನನಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಕಾಸಿಕುಂಡಲಧರಂ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಸ್ತುತಮ್ |
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರವಿಲಸದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಕರಂ
ದೇವೇಶಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೫೦

ರಾಮಂ ರಾಕ್ಷಸಮರ್ದನಂ ರಘುಪತಿಂ ಶಕ್ರಾರಿವಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಂ ಸುರಪತೇಃ ಪುತ್ರಾಂತಕಂ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಿಣಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸೀತಾಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ || ೫೧

ಕಂದರ್ಪಾಯುತಕೋಟಿಕೋಟಿತುಲಿತಂ ಕಾಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಂ
ಕಂಬುಗ್ರೀವಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಕರ್ಣಾವತಂಸೋತ್ಪಲಮ್ |
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಯಾಲಂಕೃತಂ
ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣವಾಯುಪುತ್ರಸಹಿತಂ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಭಜೇ || ೫೨

ಸಾಕೇತೇ ನವರತ್ನಪಂಕ್ತಿಖಚಿತೇ ಚಿತ್ರಧ್ವಜಾಲಂಕೃತೇ
ವಾಸೇ ಸ್ವರ್ಣಮಯೇ ದಳಾಷ್ಟಲಲಿತೇ ಪದ್ಮೇ ವಿಮಾನೋತ್ತಮೇ |
ಆಸೀನಂ ಭರತಾದಿಸೋದರಜನೈಃ ಶಾಖಾಮೃಗೈಃ ಕಿನ್ನರೈಃ
ದಿಕ್ಪಾಲೈರ್ಮುನಿಪುಂಗವೈರ್ನೃಪಗಣೈಸ್ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಭಜೇ || ೫೩

ಕಸ್ತೂರೀಘನಸಾರಕುಂಕುಮಲಸಚ್ಛ್ರೀಚಂದನಾಲಂಕೃತಂ
ಕಂದರ್ಪಾಧಿಕಸುಂದರಂ ಘನನಿಭಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥವಂಶಧ್ವಜಮ್ |
ಕಳ್ಯಾಣಾಂಭರವೇಷ್ಟಿತಂ ಕಮಲಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಕಲಾವಲ್ಲಭಂ
ಕಳ್ಯಾಣಾಚಲಕಾರ್ಮುಕಪ್ರಿಯಸಖಂ ಕಳ್ಯಾಣರಾಮಂ ಭಜೇ || ೫೪

ಮುಕ್ತೇರ್ಮೂಲಂ ಮುನಿವರಹೃದಾನಂದಕಂದಂ ಮುಕುಂದಂ
ಕೂಟಸ್ಥಾಖ್ಯಂ ಸಕಲವರದಂ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಮ್ |
ನಾದಾತೀತಂ ಕಮಲನಿಲಯಂ ನಾದನಾದಾಂತತತ್ತ್ವಂ
ನಾದಾತೀತಂ ಪ್ರಕೃತಿರಹಿತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೫೫

ತಾರಾಕಾರಂ ನಿಖಿಲನಿಲಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ
ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ವ್ಯೋಮಮಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಮ್ |
ನಿರ್ವಾಣಾಖ್ಯಂ ಸಗುಣಮಗುಣವ್ಯೋಮರಂಧ್ರಾಂತರಸ್ಥಂ
ಸೌಷುಮ್ನಾಂತಃ ಪ್ರಣವಸಹಿತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೫೬

ನಿಜಾನಂದಾಕಾರಂ ನಿಗಮತುರಗಾರಾಧಿತಪದಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಪದಗಂ ಪಾಪಹರಣಮ್ |
ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಂ
ಭಜೇ ರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಪ್ರಕೃತಿರಹಿತಂ ನಿರ್ಗುಣಮಹಮ್ || ೫೭

ಸಾಕೇತೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತಮಹಿಮಾಧಾರೇ ಜಗನ್ಮೋಹನೇ
ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರಮಂಟಪಮಹಾಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಾಂಬುಜೇ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವಸಿಷ್ಠಗೌತಮಶುಕವ್ಯಾಸಾದಿಭಿರ್ಮೌನಿಭಿಃ
ಧ್ಯೇಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಲೋಕಪಾಲಸಹಿತಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೫೮

ರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ರವಿಶಶಿನಯನಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ
ದಿವ್ಯಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿಂ ಶರಮುಖಶರಧಿಂ ಚಾರುಕೋಡಂಡಹಸ್ತಮ್ |
ಕಾಲಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಂ ರಿಪುಕುಲದಹನಂ ವಿಘ್ನವಿಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ
ಭೀಮಂ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಸಕಲಭಯಹರಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೫೯

ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭುವನೈಕಸುಂದರತನುಂ ಧಾರಾಧರಶ್ಯಾಮಲಂ
ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಂ ರಘುವರಂ ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಾನನಮ್ |
ಕೋದಂಡಾದಿನಿಜಾಯುಧಾಶ್ರಿತಭುಜೈರ್ಭ್ರಾಂತಂ ವಿದೇಹಾತ್ಮಜಾ-
ಧೀಶಂ ಭಕ್ತಜನಾವನಂ ರಘುವರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ || ೬೦

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಲಸತ್ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ನಾನಾರತ್ನವಿರಾಜಮಾನಮಕುಟಂ ನೀಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಮ್ |
ಕಸ್ತೂರೀಘನಸಾರಚರ್ಚಿತತನುಂ ಮಂದಾರಮಾಲಾಧರಂ
ಕಂದರ್ಪಾಯುತಸುಂದರಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೬೧

ಸದಾನಂದದೇವೇ ಸಹಸ್ರಾರಪದ್ಮೇ
ಗಲಚ್ಚಂದ್ರಪೀಯೂಷಧಾರಾಮೃತಾಂತೇ |
ಸ್ಥಿತಂ ರಾಮಮೂರ್ತಿಂ ನಿಷೇವೇ ನಿಷೇವೇ-
ಽನ್ಯದೈವಂ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ || ೬೨

ಸುಧಾಭಾಸಿತದ್ವೀಪಮಧ್ಯೇ ವಿಮಾನೇ
ಸುಪರ್ವಾಳಿವೃಕ್ಷೋಜ್ಜ್ವಲೇ ಶೇಷತಲ್ಪೇ |
ನಿಷಣ್ಣಂ ರಮಾಂಕಂ ನಿಷೇವೇ ನಿಷೇವೇ-
ಽನ್ಯದೈವಂ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ || ೬೩

ಚಿದಂಶಂ ಸಮಾನಂದಮಾನಂದಕಂದಂ
ಸುಷುಮ್ನಾಖ್ಯರಂಧ್ರಾಂತರಾಳೇ ಚ ಹಂಸಮ್ |
ಸಚಕ್ರಂ ಸಶಂಖಂ ಸಪೀತಾಂಬರಾಂಕಂ
ಪರಂಚಾನ್ಯದೈವಂ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ || ೬೪

ಚತುರ್ವೇದಕೂಟೋಲ್ಲಸತ್ಕಾರಣಾಖ್ಯಂ
ಸ್ಫುರದ್ದಿವ್ಯವೈಮಾನಿಕೇ ಭೋಗಿತಲ್ಪೇ |
ಪರಂಧಾಮಮೂರ್ತಿಂ ನಿಷಣ್ಣಂ ನಿಷೇವೇ
ನಿಷೇವೇಽನ್ಯದೈವಂ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ || ೬೫

ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಸುರಸೇವಿತವ್ಯಂ
ರತ್ನಾಂಕಿತಾಲಂಕೃತಪಾದಪದ್ಮಮ್ |
ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೬೬

ರಾಮಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ರಮಣೀಯವೇಷಂ
ರಾಜಾಧಿರಾಜಮಕುಟಾರ್ಚಿತಪಾದಪೀಠಮ್ |
ಸೀತಾಪತಿಂ ಸುನಯನಂ ಜಗದೇಕವೀರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ || ೬೭

ಪರಾನಂದವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಿಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಗಮ್ಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಮೂರ್ತಿಮ್ |
ಪರಾಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಾಽಪ್ರಿಯಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಪರಂಧಾಮರೂಪಂ ಭಜೇ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೬೮

ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಕುಂಡಲಗಂಡಭಾಗಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗಮ್ |
ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಗಂ ಭುವನೈಕಮಿತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೬೯

ಅಚಿಂತ್ಯಮವ್ಯಕ್ತಮನಂತರೂಪ-
ಮದ್ವೈತಮಾನಂದಮನಾದಿಗಮ್ಯಮ್ |
ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೭೦

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಸುರಸೇವಿತವ್ಯಂ
ಪದ್ಮಾಲಯಾನಂದಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷ್ಯಮ್ |
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರಗೀಯಮಾನಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೭೧

ಅನಂತಕೀರ್ತಿಂ ವರದಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಪದ್ಮಾಸನಂ ಸೇವಕಪಾರಿಜಾತಮ್ |
ರಾಜಾಧಿರಾಜಂ ರಘುವೀರಕೇತುಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೭೨

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಸುಜನಾನುರೂಪಂ
ಲಂಕಾಹರಂ ರಾಕ್ಷಸವಂಶನಾಶಮ್ |
ವೇದಾಶ್ರಯಾಂಗಂ ವಿಪುಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೭೩

ಸಕೃತ್ಪ್ರಣತರಕ್ಷಾಯಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಯಸ್ಯ ವಿಭೀಷಣಃ |
ಸಾಪರಾಧಪ್ರತೀಕಾರಃ ಸ ಶ್ರೀರಾಮೋ ಗತಿರ್ಮಮ || ೭೪

ಫಲಮೂಲಾಶಿನೌ ದಾಂತೌ ತಾಪಸೌ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೌ |
ರಕ್ಷಃಕುಲವಿಹನ್ತಾರೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ || ೭೫

ತರುಣೌ ರೂಪಸಂಪನ್ನೌ ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ |
ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೌ || ೭೬

ಕೌಸಲ್ಯಾನಯನೇಂದುಂ ದಶರಥಮುಖಾರವಿಂದಮಾರ್ತಾಂಡಮ್ |
ಸೀತಾಮಾನಸಹಂಸಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ವಂದೇ || ೭೭

ಭರ್ಜನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಂ ಮಾರ್ಜನಂ ಸುಖಸಂಪದಾಮ್ |
ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಕೀರ್ತನಮ್ || ೭೮

ನ ಜಾನೇ ಜಾನಕೀ ಜಾನೇ ರಾಮ ತ್ವನ್ನಾಮವೈಭವಮ್ |
ಸರ್ವೇಶೋ ಭಗವಾನ್ ಶಂಭುರ್ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ವೇತ್ತಿ ವಾ ನವಾ || ೭೯

ಕರತಲಧೃತಚಾಪಂ ಕಾಲಮೇಘಸ್ವರೂಪಂ
ಸರಸಿಜದಳನೇತ್ರಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಸುಗಾತ್ರಮ್ |
ವಿಚಿನುತವನವಾಸಂ ವಿಕ್ರಮೋದಗ್ರವೇಷಂ
ಪ್ರಣಮತ ರಘುನಾಥಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥಮ್ || ೮೦

ವಿದ್ಯುತ್ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲದೀಪ್ತಚಾರು-
ಗಂಡಸ್ಥಲಂ ಮಣಿಕಿರೀಟವಿರಾಜಮಾನಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಂ ಜಲದನೀಲಮುದಾರಕಾಂತಿಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ || ೮೧

ರತ್ನೋಲ್ಲಸಜ್ಜ್ವಲಿತಕುಂಡಲಗಂಡಭಾಗಂ
ಕಸ್ತೂರಿಕಾತಿಲಕಶೋಭಿತಫಾಲಭಾಗಮ್ |
ಕರ್ಣಾಂತದೀರ್ಘನಯನಂ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಖಮಾತ್ಮನಿ ಸನ್ನಿಧತ್ತಮ್ || ೮೨

ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯುತಂ ಕೈಕೇಯಿಪುತ್ರಾನ್ವಿತಂ
ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ವಿಭೀಷಣಾನಿಲಸುತೌ ನೀಲಂ ನಲಂ ಸಾಂಗದಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವಸಿಷ್ಠಗೌತಮಭರದ್ವಾಜಾದಿಕಾನ್ ಮಾನಯನ್
ರಾಮೋ ಮಾರುತಿಸೇವಿತಃ ಸ್ಮರತು ಮಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇ || ೮೩

ಸಕಲಗುಣನಿಧಾನಂ ಯೋಗಿಭಿಸ್ಸ್ತೂಯಮಾನಂ
ಭಜಿತಸುರವಿಮಾನಂ ರಕ್ಷಿತೇಂದ್ರಾದಿಮಾನಮ್ |
ಮಹಿತವೃಷಭಯಾನಂ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಮಾನಂ
ಸ್ಮರತು ಹೃದಯಭಾನುಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಾಭಿರಾಮಮ್ || ೮೪

ತ್ರಿದಶಕುಮುದಚಂದ್ರೋ ದಾನವಾಂಭೋಜಚಂದ್ರೋ
ದುರಿತತಿಮಿರಚಂದ್ರೋ ಯೋಗಿನಾಂ ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರಃ |
ಪ್ರಣತನಯನಚಂದ್ರೋ ಮೈಥಿಲೀನೇತ್ರಚಂದ್ರೋ
ದಶಮುಖರಿಪುಚಂದ್ರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಚಂದ್ರಃ || ೮೫

ಯನ್ನಾಮೈವ ಸಹಸ್ರನಾಮಸದೃಶಂ ಯನ್ನಾಮ ವೇದೈಸ್ಸಮಂ
ಯನ್ನಾಮಾಂಕಿತವಾಕ್ಯ-ಮಾಸುರಬಲಸ್ತ್ರೀಗರ್ಭವಿಚ್ಛೇದನಮ್ |
ಯನ್ನಾಮ ಶ್ವಪಚಾರ್ಯಭೇದರಹಿತಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ತನ್ನಾಮಾಽಲಘುರಾಮರಾಮರಮಣಂ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಮೃತಮ್ || ೮೬

ರಾಜೀವನೇತ್ರ ರಘುಪುಂಗವ ರಾಮಭದ್ರ
ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಸದೃಶಾನನ ನೀಲಗಾತ್ರ |
ರಾಮಾಽಭಿರಾಮ ರಘುವಂಶಸಮುದ್ಭವ ತ್ವಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೮೭

ಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜೀರಪದಾರವಿಂದಂ
ರಾಮಾರ್ಕಸಂಫುಲ್ಲಮುಖಾರವಿಂದಮ್ |
ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರಾಪಿಕರಾರವಿಂದಾಂ
ದೇವೀಂ ಭಜೇ ರಾಘವವಲ್ಲಭಾಂ ತಾಮ್ || ೮೮

ಜಯತು ವಿಜಯಕಾರೀ ಜಾನಕೀಮೋದಕಾರೀ
ತಪನಕುಲವಿಹಾರೀ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಚಾರೀ |
ದಶವದನಕುಠಾರೀ ದೈತ್ಯವಿಚ್ಛೇದಕಾರೀ
ಮಣಿಮಕುಟಕಧಾರೀ ಚಂಡಕೋದಂಡಧಾರೀ || ೮೯

ರಾಮಃ ಪಿತಾ ರಘವ ಏವ ಮಾತಾ
ರಾಮಸ್ಸುಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ಹಿತಶ್ಚ |
ರಾಮೋ ಗುರುರ್ಮೇ ಪರಮಂ ಚ ದೈವಂ
ರಾಮಂ ವಿನಾ ನಾಽನ್ಯಮಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೯೦

ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಪಿತಾ ಚ ಮಾತಾ
ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಸುಹೃಚ್ಚ ಬಂಧುಃ |
ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಗುರುಶ್ಚ ಗೋಷ್ಠೀ
ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಸಮಸ್ತಮೇವ || ೯೧

ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಾಮೃತಪಾನಂ
ಸೋಮಪಾನಶತಕೋಟಿಸಮಾನಮ್ |
ಸೋಮಪಾನಶತಕೋಟಿಭಿರೀಯಾ-
ಜ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ರಘುನಾಯಕನಾಮ್ನಾ || ೯೨

ರಾಮ ರಾಮ ದಯಾಸಿಂಧೋ ರಾವಣಾರೇ ಜಗತ್ಪತೇ |
ತ್ವತ್ಪಾದಕಮಲಾಸಕ್ತಿ-ರ್ಭವೇಜ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ || ೯೩

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಬಂಧನಮೋಚನೇತಿ |
ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಂ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಭೀತಮನಿಶಂ ಕೃಪಣಂ ಕೃಪಾಳೋ || ೯೪

ಅಯೋಧ್ಯಾನಾಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೀತಾಕಾಂತ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಶ್ರೀರಾಮ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯೫

ಹೇ ರಾಮ ಹೇ ರಮಣ ಹೇ ಜಗದೇಕವೀರ
ಹೇ ನಾಥ ಹೇ ರಘುಪತೇ ಕರುಣಾಲವಾಲ |
ಹೇ ಜಾನಕೀರಮಣ ಹೇ ಜಗದೇಕಬಂಧೋ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ದೀನಮನಿಶಂ ಕೃಪಣಂ ಕೃತಘ್ನಮ್ || ೯೬

ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ತತ್ತ್ವಗತಿಂ ಹನೂಮಾನ್ |
ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ಸಖ್ಯಗತಿಂ ಕಪೀಶಃ |
ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ಯುದ್ಧಗತಿಂ ದಶಾಸ್ಯೋ |
ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ಧನದಾನುಜ ಏವ ಸತ್ಯಮ್ || ೯೭

ಸೇವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಶ್ರವಣಶುಭಕರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಸುಜ್ಞಾನಿಮಂತ್ರಂ
ಸ್ತವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ನರಕದುರಿತದುರ್ವಾರನಿರ್ಘಾತಮಂತ್ರಮ್ |
ಭವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಭಜತು ಭಜತು ಸಂಸಾರನಿಸ್ತಾರಮಂತ್ರಂ
ದಿವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ದಿವಿ ಭುವಿ ವಿಲಸನ್ಮೋಕ್ಷರಕ್ಷೈಕಮಂತ್ರಮ್ || ೯೮

ನಿಖಿಲನಿಲಯಮಂತ್ರಂ ನಿತ್ಯತತ್ತ್ವಾಖ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಭವಕುಲಹರಮಂತ್ರಂ ಭೂಮಿಜಾಪ್ರಾಣಮಂತ್ರಮ್ |
ಪವನಜನುತಮಂತ್ರಂ ಪಾರ್ವತೀಮೋಕ್ಷಮಂತ್ರಂ
ಪಶುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಮಂತ್ರಮ್ || ೯೯

ಪ್ರಣವನಿಲಯಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಣಮಂತ್ರಂ
ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಮಂತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಮಂತ್ರಮ್ |
ಪ್ರಕಟದುರಿತರಾಗದ್ವೇಷನಿರ್ಣಾಶಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೦

ದಶರಥಸುತಮಂತ್ರಂ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಮಂತ್ರಂ
ವಿಬುಧವಿನುತಮಂತ್ರಂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಮಂತ್ರಮ್ |
ಮುನಿಗಣನುತಮಂತ್ರಂ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗೈಕಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೧

ಸಂಸಾರಸಾಗರಭಯಾಪಹವಿಶ್ವಮಂತ್ರಂ
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮುಮುಕ್ಷುಜನಸೇವಿತಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಮ್ |
ಸಾರಂಗಹಸ್ತಮುಖಹಸ್ತನಿವಾಸಮಂತ್ರಂ
ಕೈವಲ್ಯಮಂತ್ರಮನಿಶಂ ಭಜ ರಾಮಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೨

ಜಯತು ಜಯತು ಮಂತ್ರಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಜನನಮರಣಭೇದಕ್ಲೇಶವಿಚ್ಛೇದಮಂತ್ರಮ್ |
ಸಕಲನಿಗಮಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೈಕಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೩

ಜಗತಿ ವಿಶದಮಂತ್ರಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣಮಂತ್ರಂ
ವಿಬುಧವಿನುತಮಂತ್ರಂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಮಂತ್ರಮ್ |
ದಶರಥಸುತಮಂತ್ರಂ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೪

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಯೋಗಿಮುನಿಪೂಜಿತಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಂ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭವರೋಗವಿನಾಶಮಂತ್ರಮ್ |
ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುತ್ತರಣೈಕಮಂತ್ರಂ
ವಂದೇ ಮಹಾಭಯಹರಂ ರಘುರಾಮಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೫

ಶತ್ರುಚ್ಛೇದೈಕಮಂತ್ರಂ ಸರಸಮುಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಮಂತ್ರಂ ಸಮುಚಿತಸಮಯೇ ಸಂಗನಿರ್ಯಾಣಮಂತ್ರಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯೈಕಮಂತ್ರಂ ವ್ಯಸನಭುಜಗಸನ್ದಷ್ಟಸನ್ತ್ರಾಣಮಂತ್ರಂ
ಜಿಹ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಜಪ ಜಪ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೬

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ನಿರುಪಮಮಧಿಕಂ ನೀತಿಸುಜ್ಞಾನಮಂತ್ರಂ
ಸತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಸದಮಲಹೃದಯೇ ಸರ್ವದಾರೋಗ್ಯಮಂತ್ರಮ್ |
ಸ್ತುತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಸುಲಲಿತಸುಮನಸ್ಸೌಖ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಪಠ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಪವನಜವರದಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಮಂತ್ರಮ್ || ೧೦೭

ವ್ಯಾಮೋಹಪ್ರಶಮೌಷಧಂ ಮುನಿಮನೋವೃತ್ತಿಪ್ರವೃತ್ತ್ಯೌಷಧಂ
ದೈತ್ಯೋನ್ಮೂಲಕರೌಷಧಂ ಭವಭಯಪ್ರಧ್ವಂಸನೈಕೌಷಧಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಂದಕರೌಷಧಂ ತ್ರಿಭುವನೇ ಸಂಜೀವನೈಕೌಷಧಂ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರೌಷಧಂ ಪಿಬ ಮನಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮೌಷಧಮ್ || ೧೦೮

ಸಕಲಭುವನರತ್ನಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಂ
ಸಮರವಿಜಯರತ್ನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರತ್ನಮ್ |
ದಶಮುಖಹರರತ್ನಂ ದಾನವಾರಾತಿರತ್ನಂ
ರಘುಕುಲನೃಪರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ || ೧೦೯

ಸಕಲಭುವನರತ್ನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರತ್ನಂ
ಸಕಲಹೃದಯರತ್ನಂ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಾಂತರತ್ನಮ್ |
ವಿಮಲಸುಕೃತರತ್ನಂ ವೇದವೇದಾಂತರತ್ನಂ
ಪುರಹರಜಪರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ || ೧೧೦

ನಿಗಮಶಿಖರರತ್ನಂ ನಿರ್ಮಲಾನಂದರತ್ನಂ
ನಿರುಪಮಗುಣರತ್ನಂ ನಾದನಾದಾಂತರತ್ನಮ್ |
ದಶರಥಕುಲರತ್ನಂ ದ್ವಾದಶಾಂತಸ್ಸ್ಥರತ್ನಂ
ಪಶುಪತಿಜಪರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ || ೧೧೧

ಶತಮಖಸುತರತ್ನಂ ಷೋಡಶಾಂತಸ್ಸ್ಥರತ್ನಂ
ಮುನಿಜನಜಪರತ್ನಂ ಮುಖ್ಯವೈಕುಂಠರತ್ನಮ್ |
ನಿರುಪಮಗುಣರತ್ನಂ ನೀರಜಾಂತಸ್ಸ್ಥರತ್ನಂ
ಪರಮಪದವಿರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ || ೧೧೨

ಸಕಲಸುಕೃತರತ್ನಂ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಾರ್ಥರತ್ನಂ
ಶಮದಮಗುಣರತ್ನಂ ಶಾಶ್ವತಾನಂದರತ್ನಮ್ |
ಪ್ರಣಯನಿಲಯರತ್ನಂ ಪ್ರಸ್ಫುಟದ್ಯೋತಿರತ್ನಂ
ಪರಮಪದವಿರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ || ೧೧೩

ನಿಗಮಶಿಖರರತ್ನಂ ನಿತ್ಯಮಾಶಾಸ್ಯರತ್ನಂ
ಜನನುತನೃಪರತ್ನಂ ಜಾನಕೀರೂಪರತ್ನಮ್ |
ಭುವನವಲಯರತ್ನಂ ಭೂಭುಜಾಮೇಕರತ್ನಂ
ರಘುಕುಲವರರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ || ೧೧೪

ವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಲತ್ರಂ ಸುರವೈರಿಜೈತ್ರಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಜಗತಃ ಪವಿತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮರತ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ || ೧೧೫

ಹೇ ಗೋಪಾಲಕ ಹೇ ದಯಾಜಲನಿಧೇ ಹೇ ಸದ್ಗುಣಾಂಭೋನಿಧೇ
ಹೇ ದೈತ್ಯಾಂತಕ ಹೇ ವಿಭೀಷಣದಯಾಪರೀಣ ಹೇ ಭೂಪತೇ |
ಹೇ ವೈದೇಹಸುತಾಮನೋಜವಿಹೃತೇ ಹೇ ಕೋಟಿಮಾರಾಕೃತೇ
ಹೇ ನವ್ಯಾಂಬುಜನೇತ್ರ ಪಾಲಯ ಪರಂ ಜಾನಾಮಿ ನ ತ್ವಾಂ ವಿನಾ || ೧೧೬

ಯಸ್ಯ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನೋ ಹರಣೀಯಂ
ಕರ್ಮ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನೋ ಚರಣೀಯಮ್ |
ರಾಮನಾಮ ಚ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯಂ
ಲೀಲಯಾ ಭವಜಲಂ ತರಣೀಯಮ್ || ೧೧೭

ದಶರಥಸುತಮೀಶಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಂ
ಶತಮಖಮಣಿನೀಲಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣಲೋಲಮ್ |
ಸಕಲಭುವನಮೋಹಂ ಸನ್ನುತಾಂಭೋದದೇಹಂ
ಬಹುಳನುತಸಮುದ್ರಂ ಭಾವಯೇ ರಾಮಭದ್ರಮ್ || ೧೧೮

ವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ಸುರವೈರಿಜೈತ್ರಮ್ |
ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಾತ್ಮತಂತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ || ೧೧೯

ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮ ಶ್ರೀಮುಖಾಂಭೋಜಭಾನೋ
ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಶ್ರೀಮದಂಭೋಜನೇತ್ರ |
ಜಯ ಜಯ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀಕರಾಭ್ಯರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿ
ಜಯ ಜಯ ರಘುವರ್ಯ ಶ್ರೀಶ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧೋ || ೧೨೦

ಮಂದಾರಮೂಲೇ ಮಣಿಪೀಠಸಂಸ್ಥಂ
ಸುಧಾಪ್ಲುತಂ ದಿವ್ಯವಿರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಸಬಿಂದುನಾದಾಂತಕಲಾಂತತುರ್ಯ-
ಮೂರ್ತಿಂ ಭಜೇಽಹಂ ರಘುವಂಶರತ್ನಮ್ || ೧೨೧

ನಾದಂ ನಾದವಿನೀಲಚಿತ್ತಪವನಂ ನಾದಾಂತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಂ
ನಾಮಾಕಾರವಿವರ್ಜಿತಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಂಗನಾದಪ್ರಿಯಮ್ |
ನಾದಾಂಭೋಜಮರಂದಮತ್ತವಿಲಸದ್ಭೃಂಗಂ ಮದಾಂತಸ್ಸ್ಥಿತಂ
ನಾದಾಂತಧೃವಮಂಡಲಾಬ್ಜರುಚಿರಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೨

ನಾನಾಭೂತಹೃದಬ್ಜಪದ್ಮನಿಲಯಂ ನಾಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಭೂಷಣಂ |
ನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪವಿತ್ರಿತತ್ರಿಭುವನಂ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮ್ |
ನಾದಾಂತೇಂದುಗಳತ್ಸುಧಾಪ್ಲುತತನುಂ ನಾನಾತ್ಮಚಿನ್ಮಾತ್ರಕಮ್ |
ನಾನಾಕೋಟಿಯುಗಾಂತಭಾನುಸದೃಶಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೩

ವೇದ್ಯಂ ವೇದಗುರುಂ ವಿರಿಂಚಿಜನಕಂ ವೇದಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಫುರ-
ದ್ವೇದಂ ವೇದಕಲಾಪಮೂಲಮಹಿಮಾಧಾರಾಂತಕಂದಾಂಕುರಮ್ |
ವೇದಶೃಂಗಸಮಾನಶೇಷಶಯನಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾತ್ಮಕಂ
ವೇದಾರಾಧಿತಪಾದಪಂಕಜಮಹಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೪

ಮಜ್ಜೀವಂ ಮದನುಗ್ರಹಂ ಮದಧಿಪಂ ಮದ್ಭಾವನಂ ಮತ್ಸುಖಂ
ಮತ್ತಾತಂ ಮಮ ಸದ್ಗುರುಂ ಮಮ ವರಂ ಮೋಹಾಂಧವಿಚ್ಛೇದನಮ್ |
ಮತ್ಪುಣ್ಯಂ ಮದನೇಕಬಾಂಧವಜನಂ ಮಜ್ಜೀವನಂ ಮನ್ನಿಧಿಂ
ಮತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಮಮ ಸರ್ವಕರ್ಮಸುಕೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೫

ನಿತ್ಯಂ ನೀರಜಲೋಚನಂ ನಿರುಪಮಂ ನೀವಾರಶೂಕೋಪಮಂ
ನಿರ್ಭೇದಾನುಭವಂ ನಿರಂತರಗುಣಂ ನೀಲಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ನಿಷ್ಪಾಪಂ ನಿಗಮಾಗಮಾರ್ಚಿತಪದಂ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ನಿಷ್ಪುಣ್ಯಂ ನಿಖಿಲಂ ನಿರಂಜನಪದಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೬

ಧ್ಯಾಯೇ ತ್ವಾಂ ಹೃದಯಾಂಬುಜೇ ರಘುಪತಿಂ ವಿಜ್ಞಾನದೀಪಾಂಕುರಂ
ಹಂಸೋಹಂಸಪರಂಪರಾದಿಮಹಿಮಾಧಾರಂ ಜಗನ್ಮೋಹನಮ್ |
ಹಸ್ತಾಂಭೋಜಗದಾಬ್ಜಚಕ್ರಮತುಲಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಮಣಿನಿಭಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೭

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಮನಂತಮಚ್ಯುತಮಜಂ ಚಾವ್ಯಾಕೃತಂ ತತ್ಪರಂ
ಕೂಟಸ್ಥಾದಿಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಮನಘಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿರಾಟ್ತತ್ತ್ವದಮ್ |
ವೇದ್ಯಂ ವಿಶ್ವಮಯಂ ಸ್ವಲೀನಭುವನಸ್ವಾರಾಜ್ಯಸೌಖ್ಯಪ್ರದಂ
ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣತರಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೮

ರಾಮಂ ರಾಕ್ಷಸವಂಶನಾಶನಕರಂ ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಾನನಂ
ರಕ್ಷೋರಿಂ ರಘುವಂಶವರ್ಧನಕರಂ ರಕ್ತಾಧರಂ ರಾಘವಮ್ |
ರಾಧಾಯಾತ್ಮನಿವಾಸಿನಂ ರವಿನಿಭಂ ರಮ್ಯಂ ರಮಾನಾಯಕಂ
ರಂಧ್ರಾಂತರ್ಗತಶೇಷಶಾಯಿನಮಹಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೨೯

ಓತಪ್ರೋತಸಮಸ್ತವಸ್ತುನಿಚಯಂ ಓಂಕಾರಬೀಜಾಕ್ಷರಂ
ಓಂಕಾರಪ್ರಕೃತಿಂ ಷಡಕ್ಷರಹಿತಂ ಓಂಕಾರಕಂದಾಂಕುರಮ್ |
ಓಂಕಾರಸ್ಫುಟಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುಪರಿತಂ ಓಘತ್ರಯಾರಾಧಿತಮ್
ಓಂಕಾರೋಜ್ಜ್ವಲಸಿಂಹಪೀಠನಿಲಯಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೩೦

ಸಾಕೇತೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತಸುಖದೇ ಹರ್ಮ್ಯೇಽಬ್ಜಕೋಟಿದ್ಯುತೇ
ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹಪಂಕ್ತಿಲಗ್ನಶಿಖರೇ ಚಾಂತರ್ಯಪಂಕೇರುಹೇ |
ವಾಲ್ಮೀಕಾತ್ರಿಪರಾಶರಾದಿಮುನಿಭಿಸ್ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸ್ಥಿತಂ
ಸೀತಾಲಂಕೃತವಾಮಭಾಗಮನಿಶಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೩೧

ವೈಕುಂಠೇ ನಗರೇ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಚಾನಂದವಪ್ರಾಂತರೇ
ನಾನಾರತ್ನವಿನಿರ್ಮಿತಸ್ಫುಟಪಟುಪ್ರಾಕಾರಸಂವೇಷ್ಟಿತೇ |
ಸೌಧೇಂದೂಪಲಶೇಷತಲ್ಪಲಲಿತೇ ನೀಲೋತ್ಪಲಚ್ಛಾದಿತೇ
ಪರ್ಯಂಕೇ ಶಯನಂ ರಮಾದಿಸಹಿತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ || ೧೩೨

ವಂದೇ ರಾಮಮನಾದಿಪೂರುಷಮಜಂ ವಂದೇ ರಮಾನಾಯಕಂ
ವಂದೇ ಹಾರಿಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಂ ವಂದೇ ಸುನೀಲದ್ಯುತಿಮ್ |
ವಂದೇ ಚಾಪಕಲಂಬಕೋಜ್ಜ್ವಲಕರಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಂಗಳಂ
ವಂದೇ ಪಂಕ್ತಿರಥಾತ್ಮಜಂ ಮಮ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೩೩

ವಂದೇ ಶೌನಕಗೌತಮಾದ್ಯಭಿನುತಂ ವಂದೇ ಘನಶ್ಯಾಮಲಂ
ವಂದೇ ತಾರಕಪೀಠಮಧ್ಯನಿಲಯಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ನಾಯಕಮ್ |
ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನೌಘದೇವಿವಟಪಂ ವಂದೇ ಧನುರ್ವಲ್ಲಭಂ
ವಂದೇ ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿವಾಕ್ಯಜನಕಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೩೪

ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕಲೋಚನಯುಗಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪಾವನಂ
ವಂದೇ ಪತ್ರಸಹಸ್ರಪದ್ಮನಿಲಯಂ ವಂದೇ ಪುರಾರಿಪ್ರಿಯಮ್ |
ವಂದೇ ರಾಕ್ಷಸವಂಶನಾಶನಕರಂ ವಂದೇ ಸುಧಾಶೀತಲಂ
ವಂದೇ ದೇವಕಪೀಂದ್ರಕೋಟಿವಿನುತಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೩೫

ವಂದೇ ಸಾಗರಗರ್ವಭಂಗವಿಶಿಖಂ ವಂದೇ ಜಗಜ್ಜೀವನಂ
ವಂದೇ ಕೌಶಿಕಯಾಗರಕ್ಷಣಕರಂ ವಂದೇ ಗುರುಣಾಂ ಗುರುಮ್ |
ವಂದೇ ಬಾಣಶರಾಸನೋಜ್ಜ್ವಲಕರಂ ವಂದೇ ಜಟಾವಲ್ಕಲಂ
ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಭೂಮಿಜಾನ್ವಿತಮಹಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೩೬

ವಂದೇ ಪಾಂಡರಪುಂಡರೀಕನಯನಂ ವಂದೇಽಬ್ಜಬಿಂಬಾನನಂ
ವಂದೇ ಕಂಬುಗಳಂ ಕರಾಬ್ಜಯುಗಳಂ ವಂದೇ ಲಲಾಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ವಂದೇ ಪೀತದುಕೂಲಮಂಬುದನಿಭಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮೋಹನಂ
ವಂದೇ ಕಾರಣಮಾನುಷೋಜ್ಜ್ವಲತನುಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೩೭

ವಂದೇ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ವಂದಿತಂ
ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಕುಲಾಬ್ಧಿಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಂ ವಂದೇ ಸುರಾರಾಧಿತಮ್ |
ವಂದೇ ಪಾತಕಪಂಚಕಪ್ರಹರಣಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವಂದೇ ವಿಂಶತಿಪಂಚತತ್ತ್ವರಹಿತಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೩೮

ವಂದೇ ಸಾಧಕವರ್ಗಕಲ್ಪಕತರುಂ ವಂದೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ
ವಂದೇ ನಾದಲಯಾಂತರಸ್ಥಲಗತಂ ವಂದೇ ತ್ರಿವರ್ಗಾತ್ಮಕಮ್ |
ವಂದೇ ರಾಗವಿಹೀನಚಿತ್ತಸುಲಭಂ ವಂದೇ ಸಭಾನಾಯಕಂ
ವಂದೇ ಪೂರ್ಣದಯಾಮೃತಾರ್ಣವಮಹಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೩೯

ವಂದೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತತ್ತ್ವಮುದ್ರಿತತನುಂ ವಂದೇ ಸುಧಾದಾಯಕಂ
ವಂದೇ ಚಾರುಚತುರ್ಭುಜಂ ಮಣಿನಿಭಂ ವಂದೇ ಷಡಬ್ಜಸ್ಥಿತಮ್ |
ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಪಿಪೀಲಿಕಾದಿನಿಲಯಂ ವಂದೇ ವಿರಾಟ್ವಿಗ್ರಹಂ
ವಂದೇ ಪನ್ನಗತಲ್ಪಶಾಯಿನಮಹಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ || ೧೪೦

ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಮುನಿಸಿದ್ಧಸೇವ್ಯಂ
ರಕ್ತೋತ್ಪಲಾಲಂಕೃತಪಾದಪದ್ಮಮ್ |
ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೧೪೧

ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರಾಶ್ರಿತಸದ್ಗುರೂಣಾಂ
ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಭಜತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ |
ಆರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿ-
ರಂತೇ ಚ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಮಸ್ತಿ ಸತ್ಯಮ್ || ೧೪೨

ದಶರಥವರಪುತ್ರಂ ಜಾನಕೀಸತ್ಕಳತ್ರಂ
ದಶಮುಖಹರದಕ್ಷಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷಮ್ |
ಕರಧೃತಶರಚಾಪಂ ಚಾರುಮುಕ್ತಾಕಲಾಪಂ
ರಘುಕುಲನೃವರೇಣ್ಯಂ ರಾಮಮೀಡೇ ಶರಣ್ಯಮ್ || ೧೪೩

ದಶಮುಖಗಜಸಿಂಹಂ ದೈತ್ಯಗರ್ವಾತಿರಂಹಂ
ಕದನಭಯದಹಸ್ತಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ಶಸ್ತಮ್ |
ಮಣಿಖಚಿತಕಿರೀಟಂ ಮಂಜುಲಾಲಾಪವಾಟಂ
ದಶರಥಕುಲಚಂದ್ರಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧೪೪

ರಾಮಂ ರಕ್ತಸರೋರುಹಾಕ್ಷಮಮಲಂ ಲಂಕಾಧಿನಾಥಾಂತಕಂ
ಕೌಸಲ್ಯಾನಯನೋತ್ಸುಕಂ ರಘುವರಂ ನಾಗೇಂದ್ರತಲ್ಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ವೈದೇಹೀಕುಚಕುಂಭಕುಂಕುಮರಜೋಲಂಕಾರಹಾರಂ ಹರಿಂ
ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೪೫

ರಾಮಂ ರಾಕ್ಷಸಮರ್ದನಂ ರಘುವರಂ ದೈತೇಯಭಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಂ ಸುರಪತೇರ್ಭೀತ್ಯಂತಕಂ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಿಣಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸಾಮೀರಿಸ್ತುತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೪೬

ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜರೇಣುನಾ ಮುನಿಸತೀ ಮುಕ್ತಿಂಗತಾ ಯನ್ಮಹಃ
ಪುಣ್ಯಂ ಪಾತಕನಾಶನಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಭಾತಿ ಸ್ಮೃತಂ ಪಾವನಮ್ |
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ರಾಘವಮಪ್ರಮೇಯಮಮಲಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಮಂದಸ್ಮಿತಂ
ತಂ ರಾಮಂ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷಮಮಲಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೪೭

ವೈದೇಹೀಕುಚಮಂಡಲಾಗ್ರ-ವಿಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಸ್ತಾಂಬುಜಂ
ಚಂಚತ್ಕಂಕಣಹಾರನೂಪುರ-ಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಮ್ |
ದಿವ್ಯಶ್ರೀಮಣಿಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲ-ಮಹಾಭೂಷಾಸಹಸ್ರಾನ್ವಿತಂ
ವೀರಶ್ರೀರಘುಪುಂಗವಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೪೮

ವೈದೇಹೀಕುಚಮಂಡಲೋಪರಿ-ಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಾವಳೀ-
ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ನವನೀತಕೋಮಲರುಚಿಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಲಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಾಯುತಕೋಟಿಸುಂದರತನುಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಾನನಂ
ಕೌಸಲ್ಯಾಕುಲಭೂಷಣಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೪೯

ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯಯತೀಂದ್ರನಾಮನಗರೇ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಮಂಟಪೇ
ಸ್ವರ್ಣಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರಷೋಡಶಯುತೇ ಮಂದಾರಮೂಲಾಶ್ರಿತೇ |
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರನಿರ್ಮಲಮಹಾಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಂ
ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇವಿತಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೫೦

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಕಪೀಂದ್ರಹರಣಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂನಿಧಿಂ
ಕ್ಷೀರಾಂಭೋಧಿಸುತಾಮುಖಾಬ್ಜಮಧುಪಂ ಕಲ್ಯಾಣಸಂಪನ್ನಿಧಿಮ್ |
ಕೌಸಲ್ಯಾನಯನೋತ್ಸುಕಂ ಕಪಿವರತ್ರಾಣಂ ಮಹಾಪೌರುಷಂ
ಕೌಮಾರಪ್ರಿಯಮರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೫೧

ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿದಿವಾಕರದ್ಯುತಿನಿಭಂ ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಂ
ಯೋಗೀಂದ್ರೈಸ್ಸನಕಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ಕೈಲಾಸನಾಥಪ್ರಿಯಮ್ |
ಮುಕ್ತಾರತ್ನಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ
ವೈದೇಹೀಕುಚಸನ್ನಿವಾಸಮನಿಶಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೫೨

ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮಂಬುಜಾತನಯನಂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಂ
ಬಾಹುದ್ವಂದ್ವವಿರಾಜಿತಂ ಸುವದನಂ ಶೋಣಾಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹಮ್ |
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಯುತಂ ಕೋದಂಡಬಾಣಾಂಕಿತಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಽಪ್ರತಿಮಾನಸುಂದರತನುಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೫೩

ವೈದೇಹೀಯುತವಾಮಭಾಗಮತುಲಂ ವಂದಾರುಮಂದಾರಕಂ
ವಂದೇ ಪ್ರಸ್ತುತಕೀರ್ತಿವಾಸಿತತರುಚ್ಛಾಯಾನುಕಾರಿಪ್ರಭಮ್ |
ವೈದೇಹೀಕುಚಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಮಹೋರಸ್ಕಂ ಮಹಾಭೂಷಣಂ
ವೇದಾನ್ತೈರುಪಗೀಯಮಾನಮಸಕೃತ್ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ || ೧೫೪

ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಣೇನ ಭುವನೇ ಧೃತ್ವಾಽವತಾರಂ ಧ್ರುವಂ
ರಾಮಂ ಕೌಶಿಕಯಜ್ಞವಿಘ್ನದಲನಂ ತತ್ತಾಟಕಾಸಂಹರಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಗೌತಮಪತ್ನಿಶಾಪದಲನಶ್ರೀಪಾದರೇಣುಂ ಶುಭಂ
ಶಂಭೋರುತ್ಕಟಚಾಪಖಂಡನಮಹಾಸತ್ವಂ ಭಜೇ ರಾಘವಮ್ || ೧೫೫

ಶ್ರೀರಾಮಂ ನವರತ್ನಕುಂಡಲಧರಂ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಮಣಿಂ
ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚ ಸಹಸ್ರಭಾನುಸದೃಶಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೋದಯಮ್ |
ಶ್ರೀರಾಮಂ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಮಾಕರಮಹಂ ಶ್ರೀರಾಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ
ಶ್ರೀರಾಮಂ ರಘುನಂದನಂ ಭಯಹರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ || ೧೫೬

ರಾಮಮಿಂದೀವರಶ್ಯಾಮಂ ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಮ್ |
ಜ್ಯಾಘೋಷನಿರ್ಜಿತಾರಾತಿಂ ಜಾನಕೀರಮಣಂ ಭಜೇ || ೧೫೭

ದೀರ್ಘಬಾಹುಮರವಿಂದಲೋಚನಂ
ದೀನವತ್ಸಲಮನಾಥರಕ್ಷಕಮ್ |
ದೀಕ್ಷಿತಂ ಸಕಲಲೋಕರಕ್ಷಣೇ
ದೈವತಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಭಜೇ || ೧೫೮

ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಾಮಿ ರಘುನಾಥಮುಖಾರವಿಂದಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮಧುರಭಾಷಿ ವಿಶಾಲಫಾಲಮ್ |
ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿಚಲಕುಂಡಲಗಂಡಭಾಗಂ
ಕರ್ಣಾನ್ತದೀರ್ಘನಯನಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಮ್ || ೧೫೯

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ರಘುನಾಥಕರಾರವಿಂದಂ
ರಕ್ಷೋಗಣಾಯ ಭಯದಂ ವರದಂ ನಿಜೇಭ್ಯಃ |
ಯದ್ರಾಜಸಂಸದಿ ವಿಭಿದ್ಯ ಮಹೇಶಚಾಪಂ
ಸೀತಾಕರಗ್ರಹಣಮಂಗಳಮಾಪ ಸದ್ಯಃ || ೧೬೦

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ರಘುನಾಥಪದಾರವಿಂದಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶಾದಿಶುಭರೇಖಶುಭಾವಹಂ ಚ |
ಯೋಗೀಂದ್ರಮಾನಸಮಧುವ್ರತಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಶಾಪಾಪಹಂ ಸಪದಿ ಗೌತಮಧರ್ಮಪತ್ನ್ಯಾಃ || ೧೬೧

ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ವಚಸಾ ರಘುನಾಥನಾಮ
ವಾಗ್ದೋಷಹಾರಿ ಸಕಲಂ ಕಲುಷಂ ನಿಹನ್ತೃ |
ಯತ್ಪಾರ್ವತೀ ಸ್ವಪತಿನಾ ಸಹ ಭೋಕ್ತುಕಾಮಾ
ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಹರಿನಾಮಸಮಂ ಜಜಾಪ || ೧೬೨

ಪ್ರಾತಃ ಶ್ರಯೇ ಶ್ರುತಿನುತಂ ರಘುನಾಥಮೂರ್ತಿಂ
ನೀಲಾಂಬುದೋತ್ಪಲಸಿತೇತರರತ್ನನೀಲಾಮ್ |
ಆಮುಕ್ತಮೌಕ್ತಿಕವಿಶೇಷವಿಭೂಷಣಾಢ್ಯಾಂ
ಧ್ಯೇಯಾಂ ಸಮಸ್ತಮುನಿಭಿರ್ನಿಜಭೃತ್ಯಮುಖ್ಯೈಃ || ೧೬೩

ರಘುಕುಲವರನಾಥೋ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥಃ
ಪಿತೃವಚನವಿಧಾತಾ ಕೀಶರಾಜ್ಯಪ್ರದಾತಾ |
ಪ್ರತಿನಿಶಿಚರನಾಶಃ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶೋ
ವಿಹಿತಭುವನರಕ್ಷಃ ಪಾತು ಪದ್ಮಾಯತಾಕ್ಷಃ || ೧೬೪

ಕುವಲಯದಳನೀಲಃ ಪೀತವಾಸಾಃ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯೋ
ವಿವಿಧರುಚಿರಭೂಷಾಭೂಷಿತೋ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ |
ದಶರಥಕುಲನಾಥೋ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥೋ
ನಿವಸತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ಸರ್ವದಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ || ೧೬೫

ಜಯತು ಜಯತು ರಾಮೋ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋಽಯಂ
ಜಯತು ಜಯತು ರಾಮಶ್ಚಂದ್ರಚೂಡಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಃ |
ಜಯತು ಜಯತು ವಾಣೀನಾಥನಾಥಃ ಪರಾತ್ಮಾ
ಜಯತು ಜಯತು ರಾಮೋಽನಾಥನಾಥಃ ಕೃಪಾಳುಃ || ೧೬೬

ವದತು ವದತು ವಾಣೀ ರಾಮರಾಮೇತಿ ನಿತ್ಯಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಚಿತ್ತಂ ರಾಮಪಾದಾರವಿಂದಮ್ |
ನಮತು ನಮತು ದೇಹಂ ಸಂತತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ
ನ ಭವತು ಮಮ ಪಾಪಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರೇಷು || ೧೬೭

ಆನಂದರೂಪಂ ವರದಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಸಿಂಹೇಕ್ಷಣಂ ಸೇವಕಪಾರಿಜಾತಮ್ |
ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಗಂ ಭುವನೈಕಮಿತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ೧೬೮

ಲಂಕಾವಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಭೀಮಂ
ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶಮಿತ್ರಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಕರುಣಾಪ್ರಪೂರ್ತಿಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೬೯

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ನವಹೇಮಸೂತ್ರಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ || ೧೭೦

ಶ್ರೀರಾಘವೇತಿ ರಮಣೇತಿ ರಘೂದ್ವಹೇತಿ
ರಾಮೇತಿ ರಾವಣಹರೇತಿ ರಮಾಧವೇತಿ |
ಸಾಕೇತನಾಥಸುಮುಖೇತಿ ಚ ಸುವ್ರತೇತಿ
ವಾಣೀ ಸದಾ ವದತು ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇತಿ || ೧೭೧

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಮೃತಮಂತ್ರಬೀಜಂ
ಸಂಜೀವನಂ ಚೇನ್ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮ್ |
ಹಾಲಾಹಲಂ ವಾ ಪ್ರಳಯಾನಲಂ ವಾ
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಖಂ ವಾ ವಿತಥೀಕರೋತಿ || ೧೭೨

ಕಿಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೈಃ ಕಿಮಶೇಷವಿದ್ಯಾ
ಕಿಂ ಯಾಗಗಂಗಾದಿವಿಶೇಷತೀರ್ಥೈಃ |
ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಸಂಚರೇಣ
ಭಕ್ತಿರ್ನಚೇತ್ತೇ ರಘುವಂಶಕೀರ್ತ್ಯಾಮ್ || ೧೭೩

ಇದಂ ಶರೀರಂ ಶ್ಲಥಸಂಧಿಜರ್ಝರಂ
ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಪರಿಣಾಮಪೇಶಲಮ್ |
ಕಿಮೌಷಥಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೇ
ನಿರಾಮಯಂ ರಾಮಕಥಾಮೃತಂ ಪಿಬ || ೧೭೪

ಹೇ ರಾಮಭದ್ರಾಶ್ರಯ ಹೇ ಕೃಪಾಳೋ
ಹೇ ಭಕ್ತಲೋಕೈಕಶರಣ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಪುನೀಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಂ ಶರಣಂ ಮಮಾಽಸ್ತು || ೧೭೫

ನೀಲಾಭ್ರದೇಹ ನಿಖಿಲೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ
ರಾಜೀವನೇತ್ರ ರಮಣೀಯಗುಣಾಭಿರಾಮ |
ಶ್ರೀದಾಮ ದೈತ್ಯಕುಲಮರ್ದನ ರಾಮಚಂದ್ರ
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ || ೧೭೬

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬಂಧೋ
ಸೀತಾಸಮೇತ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಘವೇಶ |
ಪಾಪಾರ್ತಿಭಂಜನ ಭಯಾತುರದೀನಬಂಧೋ
ಪಾಪಾಂಬುಧೌ ಪತಿತಮುದ್ಧರ ಮಾಮನಾಥಮ್ || ೧೭೭

ಇಂದೀವರದಳಶ್ಯಾಮ-ಮಿಂದುಕೋಟಿನಿಭಾನನಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಂ ವಂದೇಽಹಂ ರಘುನಂದನಮ್ || ೧೭೫

ಇತಿ ಶ್ರೀಬೋಧೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮಕರ್ಣಾಮೃತಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Rama Karnamrutham – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed