Sri Rama Karnamrutham – ஶ்ரீ ராம கர்ணாம்ருதம்


மங்க³ளஶ்லோகா꞉ ।
மங்க³ளம் ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்மங்க³ளம் மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
மங்க³ளம் புண்ட³ரீகாக்ஷோ மங்க³ளம் க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ॥ 1

மங்க³ளம் கோஸலேந்த்³ராய மஹநீயகு³ணாப்³த⁴யே ।
சக்ரவர்திதநூஜாய ஸார்வபௌ⁴மாய மங்க³ளம் ॥ 2

வேத³வேதா³ந்தவேத்³யாய மேக⁴ஶ்யாமளமூர்தயே ।
பும்ஸாம் மோஹநரூபாய புண்யஶ்லோகாய மங்க³ளம் ॥ 3

விஶ்வாமித்ராந்தரங்கா³ய மிதி²லாநக³ரீபதே꞉ ।
பா⁴க்³யாநாம் பரிபாகாய ப⁴வ்யரூபாய மங்க³ளம் ॥ 4

பித்ருப⁴க்தாய ஸததம் ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹ ஸீதயா ।
நந்தி³தாகி²லலோகாய ராமசந்த்³ராய மங்க³ளம் ॥ 5

த்யக்தஸாகேதவாஸாய சித்ரகூடவிஹாரிணே ।
ஸேவ்யாய ஸர்வயமிநாம் தீ⁴ரோதா³த்தாய மங்க³ளம் ॥ 6

ஸௌமித்ரிணா ச ஜாநக்யா சாபபா³ணாஸிதா⁴ரிணா ।
ஸம்ஸேவ்யாய ஸதா³ ப⁴க்த்யா ஸாநுஜாயாஸ்து மங்க³ளம் ॥ 7

த³ண்ட³காரண்யவாஸாய க²ண்டி³தாமரஶத்ரவே ।
க்³ருத்⁴ரராஜாய ப⁴க்தாய முக்திதா³யாஸ்து மங்க³ளம் ॥ 8

ஸாத³ரம் ஶப³ரீத³த்தப²லமூலாபி⁴லாஷிணே ।
ஸௌலப்⁴யபரிபூர்ணாய ஸத்த்வோத்³யுக்தாய மங்க³ளம் ॥ 9

ஹநூமத்ஸமவேதாய ஹரீஶாபீ⁴ஷ்டதா³யிநே ।
வாலிப்ரமத²நாயாஸ்து மஹாதீ⁴ராய மங்க³ளம் ॥ 10

ஶ்ரீமதே ரகு⁴வீராய ஸேதுலங்கி⁴தஸிந்த⁴வே ।
ஜிதராக்ஷஸராஜாய ரணதீ⁴ராய மங்க³ளம் ॥ 11

ஆஸாத்³ய நக³ரீம் தி³வ்யாமபி⁴ஷிக்தாய ஸீதயா ।
ராஜாதி⁴ராஜராஜாய ராமப⁴த்³ராய மங்க³ளம் ॥ 12

விபீ⁴ஷணக்ருதே ப்ரீத்யா விஶ்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யிநே ।
ஜாநகீப்ராணநாதா²ய ஸதா³ ராமாய மங்க³ளம் ॥ 13

—-

ஶ்ரீராமம் த்ரிஜக³த்³கு³ரும் ஸுரவரம் ஸீதாமநோநாயகம்
ஶ்யாமாங்க³ம் ஶஶிகோடிபூர்ணவத³நம் சஞ்சத்கலாகௌஸ்துப⁴ம் ।
ஸௌம்யம் ஸத்யகு³ணோத்தமம் ஸுஸரயூதீரே வஸந்தம் ப்ரபு⁴ம்
த்ராதாரம் ஸகலார்த²ஸித்³தி⁴ஸஹிதம் வந்தே³ ரகூ⁴ணாம் பதிம் ॥ 14

ஶ்ரீராக⁴வம் த³ஶரதா²த்மஜமப்ரமேயம்
ஸீதாபதிம் ரகு⁴வராந்வயரத்நதீ³பம் ।
ஆஜாநுபா³ஹுமரவிந்த³த³ளாயதாக்ஷம்
ராமம் நிஶாசரவிநாஶகரம் நமாமி ॥ 15

ஶ்ரீராமசந்த்³ர கருணாகர ராக⁴வேந்த்³ர
ராஜேந்த்³ரசந்த்³ர ரகு⁴வம்ஶஸமுத்³ரசந்த்³ர ।
ஸுக்³ரீவநேத்ரயுக³ளோத்பல-பூர்ணசந்த்³ர
ஸீதாமந꞉குமுத³சந்த்³ர நமோ நமஸ்தே ॥ 16

ஸீதாமநோமாநஸராஜஹம்ஸ
ஸம்ஸாரஸந்தாபஹர க்ஷமாவந் ।
ஶ்ரீராம தை³த்யாந்தக ஶாந்தரூப
ஶ்ரீதாரகப்³ரஹ்ம நமோ நமஸ்தே ॥ 17

விஷ்ணோ ராக⁴வ வாஸுதே³வ ந்ருஹரே தே³வௌக⁴சூடா³மணே ।
ஸம்ஸாரார்ணவகர்ணதா⁴ரக ஹரே க்ருஷ்ணாய துப்⁴யம் நம꞉ ॥ 18

ஸுக்³ரீவாதி³ஸமஸ்தவாநரவரைஸ்ஸம்ஸேவ்யமாநம் ஸதா³ ।
விஶ்வாமித்ரபராஶராதி³முநிபி⁴ஸ்ஸம்ஸ்தூயமாநம் ப⁴ஜே ॥ 19

ராமம் சந்த³நஶீதளம் க்ஷிதிஸுதாமோஹாகரம் ஶ்ரீகரம்
வைதே³ஹீநயநாரவிந்த³மிஹிரம் ஸம்பூர்ணசந்த்³ராநநம் ।
ராஜாநம் கருணாஸமேதநயநம் ஸீதாமநோநந்த³நம்
ஸீதாத³ர்பணசாருக³ண்ட³லலிதம் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 20

ஜாநாதி ராம தவ நாமருசிம் மஹேஶோ
ஜாநாதி கௌ³தமஸதீ சரணப்ரபா⁴வம் ।
ஜாநாதி தோ³ர்ப³லபராக்ரமமீஶசாபோ
ஜாநாத்யமோக⁴படுபா³ணக³திம் பயோதி⁴꞉ ॥ 21

மாதா ராமோ மத்பிதா ராமசந்த்³ரோ
ப்⁴ராதா ராமோ மத்ஸகா² ராக⁴வேஶ꞉ ।
ஸர்வஸ்வம் மே ராமசந்த்³ரோ தா³யாளு-
ர்நாந்யம் தை³வம் நைவ ஜாநே ந ஜாநே ॥ 22

விமலகமலநேத்ரம் விஸ்பு²ரந்நீலகா³த்ரம்
தபநகுலபவித்ரம் தா³நவத்⁴வந்தமித்ரம் ।
பு⁴வநஶுப⁴சரித்ரம் பூ⁴மிபுத்ரீகளத்ரம்
த³ஶரத²வரபுத்ரம் நௌமி ராமாக்²யமித்ரம் ॥ 23

மார்கே³ மார்கே³ ஶாகி²நாம் ரத்நவேதீ³
வேத்³யாம் வேத்³யாம் கிந்நரீப்³ருந்த³கீ³தம் ।
கீ³தே கீ³தே மஞ்ஜுளாலாபகோ³ஷ்டீ²
கோ³ஷ்ட்²யாம் கோ³ஷ்ட்²யாம் த்வத்கதா² ராமசந்த்³ர ॥ 24

வ்ருக்ஷே வ்ருக்ஷே வீக்ஷிதா꞉ பக்ஷிஸங்கா⁴꞉
ஸங்கே⁴ ஸங்கே⁴ மஞ்ஜுளாமோத³வாக்யம் ।
வாக்யே வாக்யே மஞ்ஜுளாலாபகோ³ஷ்டீ²
கோ³ஷ்ட்²யாம் கோ³ஷ்ட்²யாம் த்வத்கதா² ராமசந்த்³ர ॥ 25

து³ரிததிமிரசந்த்³ரோ து³ஷ்டகஞ்ஜாதசந்த்³ர꞉
ஸுரகுவலயசந்த்³ரஸ்ஸூர்யவம்ஶாப்³தி⁴சந்த்³ர꞉ ।
ஸ்வஜநநிவஹசந்த்³ரஶ்ஶத்ருராஜீவசந்த்³ர꞉
ப்ரணதகுமுத³சந்த்³ர꞉ பாது மாம் ராமசந்த்³ர꞉ ॥ 26

கல்யாணத³ம் கௌஶிகயஜ்ஞபாலம்
கலாநிதி⁴ம் காஞ்சநஶைலதீ⁴ரம் ।
கஞ்ஜாதநேத்ரம் கருணாஸமுத்³ரம்
காகுத்ஸ்த²ராமம் கலயாமி சித்தே ॥ 27

ராஜீவாயதலோசநம் ரகு⁴வரம் நீலோத்பலஶ்யாமளம்
மந்தா³ராஞ்சிதமண்ட³பே ஸுலலிதே ஸௌவர்ணகே புஷ்பகே ।
ஆஸ்தா²நே நவரத்நராஜிக²சிதே ஸிம்ஹாஸநே ஸம்ஸ்தி²தம்
ஸீதாலக்ஷ்மணலோகபாலஸஹிதம் வந்தே³ முநீந்த்³ராஸ்பத³ம் ॥ 28

த்⁴யாயே ராமம் ஸுதா⁴ம்ஶும் நதஸகலப⁴வாரண்யதாபப்ரஹாரம் ।
ஶ்யாமம் ஶாந்தம் ஸுரேந்த்³ரம் ஸுரமுநிவிநுதம் கோடிஸூர்யப்ரகாஶம் ।
ஸீதாஸௌமித்ரிஸேவ்யம் ஸுரநரஸுக³மம் தி³வ்யஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம் ।
ஸாயாஹ்நே ராமசந்த்³ரம் ஸ்மிதருசிரமுக²ம் ஸர்வதா³ மே ப்ரஸந்நம் ॥ 29

இந்த்³ரநீலமணிஸந்நிப⁴தே³ஹம்
வந்த³நீயமஸக்ருந்முநிப்³ருந்தை³꞉ ।
லம்ப³மாநதுலஸீவநமாலம்
சிந்தயாமி ஸததம் ரகு⁴வீரம் ॥ 30

ஸம்பூர்ணசந்த்³ரவத³நம் ஸரஸீருஹாக்ஷம்
மாணிக்யகுண்ட³லத⁴ரம் முகுடாபி⁴ராமம் ।
சாம்பேயகௌ³ரவஸநம் ஶரசாபஹஸ்தம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ரமநிஶம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 31

மாது꞉ பார்ஶ்வே சரந்தம் மணிமயஶயநே மஞ்ஜுபூ⁴ஷாஞ்சிதாங்க³ம் ।
மந்த³ம் மந்த³ம் பிப³ந்தம் முகுலிதநயநம் ஸ்தந்யமந்யஸ்தநாக்³ரம் ।
அங்கு³ல்யாக்³ரை꞉ ஸ்ப்ருஶந்தம் ஸுக²பரவஶயா ஸஸ்மிதாலிங்கி³தாங்க³ம் ।
கா³ட⁴ம் கா³ட⁴ம் ஜநந்யா கலயது ஹ்ருத³யம் மாமகம் ராமபா³லம் ॥ 32

ராமாபி⁴ராமம் நயநாபி⁴ராமம்
வாசாபி⁴ராமம் வத³நாபி⁴ராமம் ।
ஸர்வாபி⁴ராமம் ச ஸதா³பி⁴ராமம்
வந்தே³ ஸதா³ தா³ஶரதி²ம் ச ராமம் ॥ 33

ராஶப்³தோ³ச்சாரமாத்ரேண முகா²ந்நிர்யாதி பாதகா꞉ ।
புந꞉ ப்ரவேஶபீ⁴த்யா ச மகாரஸ்து கவாடவத் ॥ 34

அநர்க⁴மாணிக்யவிராஜமாந-
ஶ்ரீபாது³காலங்க்ருதஶோப⁴நாப்⁴யாம் ।
அஶேஷப்³ருந்தா³ரகவந்தி³தாப்⁴யாம்
நமோ நமோ ராமபதா³ம்பு³ஜாப்⁴யாம் ॥ 35

சலத்கநககுண்ட³லோல்லஸிததி³வ்யக³ண்ட³ஸ்த²லம்
சராசரஜக³ந்மயம் சரணபத்³மக³ங்கா³ஶ்ரயம் ।
சதுர்வித⁴ப²லப்ரத³ம் சரமபீட²மத்⁴யஸ்தி²தம்
சித³ம்ஶமகி²லாஸ்பத³ம் த³ஶரதா²த்மஜம் சிந்தயே ॥ 36

ஸநந்த³நமுநிப்ரியம் ஸகலவர்ணவேதா³த்மகம்
ஸமஸ்தநிக³மாக³மஸ்பு²ரிததத்த்வஸிம்ஹாஸநம் ।
ஸஹஸ்ரநயநாப்³ஜஜாத்³யமரப்³ருந்த³ஸம்ஸேவிதம்
ஸமஷ்டிபுரவல்லப⁴ம் த³ஶரதா²த்மஜம் சிந்தயே ॥ 37

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்தி-காலவிளஸத்தத்த்வாத்மசிந்மாத்ரகம்
சைதந்யாத்மகமாதி⁴பாபரஹிதம் பூ⁴ம்யாதி³தந்மாத்ரகம் ।
ஶாம்ப⁴வ்யாதி³ஸமஸ்தயோக³குலகம் ஸாங்க்²யாதி³தத்த்வாத்பரம்
ஶப்³தா³வாச்யமஹம் நமாமி ஸததம் வ்யுத்பத்திநாஶாத்பரம் ॥ 38

இக்ஷ்வாகுவம்ஶார்ணவஜாதரத்நம்
ஸீதாங்க³நாயௌவநபா⁴க்³யரத்நம் ।
வைகுண்ட²ரத்நம் மம பா⁴க்³யரத்நம்
ஶ்ரீராமரத்நம் ஶிரஸா நமாமி ॥ 39

இக்ஷ்வாகுநந்த³நம் ஸுக்³ரீவபூஜிதம்
த்ரைலோக்யரக்ஷகம் ஸத்யஸந்த⁴ம் ஸதா³ ।
ராக⁴வம் ரகு⁴பதிம் ராஜீவலோசநம்
ராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே ராக⁴வேஶம் ப⁴ஜே ॥ 40

ப⁴க்தப்ரியம் ப⁴க்தஸமாதி⁴க³ம்யம்
சிந்தாஹரம் சிந்திதகாமதே⁴நும் ।
ஸூர்யேந்து³கோடித்³யுதிபா⁴ஸ்வரம் தம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வராமசந்த்³ரம் ॥ 41

ஶ்ரீராமம் ஜநகக்ஷிதீஶ்வரஸுதாவக்த்ராம்பு³ஜாஹாரிணம்
ஶ்ரீமத்³பா⁴நுகுலாப்³தி⁴கௌஸ்துப⁴மணிம் ஶ்ரீரத்நவக்ஷஸ்ஸ்த²லம் ।
ஶ்ரீகண்டா²த்³யமரௌக⁴ரத்நமகுடாலங்காரபாதா³ம்பு³ஜம்
ஶ்ரீவத்ஸோஜ்ஜ்வலமிந்த்³ரநீலஸத்³ருஶம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே ॥ 42

ராமசந்த்³ர சரிதாகதா²ம்ருதம்
லக்ஷ்மணாக்³ரஜகு³ணாநுகீர்தநம் ।
ராக⁴வேஶ தவ பாத³ஸேவநம்
ஸம்ப⁴வந்து மம ஜந்மஜந்மநி ॥ 43

அஜ்ஞாநஸம்ப⁴வ-ப⁴வாம்பு³தி⁴பா³ட³பா³க்³நி-
ரவ்யக்ததத்த்வநிகரப்ரணவாதி⁴ரூட⁴꞉ ।
ஸீதாஸமேதமநுஜேந ஹ்ருத³ந்தராளே
ப்ராணப்ரயாணஸமயே மம ஸந்நித⁴த்தே ॥ 44

ராமோ மத்குலதை³வதம் ஸகருணம் ராமம் ப⁴ஜே ஸாத³ரம்
ராமேணாகி²லகோ⁴ரபாபநிஹதீ ராமாய தஸ்மை நம꞉ ।
ராமாந்நாஸ்தி ஜக³த்ரயைகஸுலபோ⁴ ராமஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம்
ராமே ப்ரீதிரதீவ மே குலகு³ரோ ஶ்ரீராம ரக்ஷஸ்வ மாம் ॥ 45

வைதே³ஹீஸஹிதம் ஸுரத்³ருமதலே ஹைமே மஹாமண்டபே ।
மத்⁴யேபுஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸநே ஸம்ஸ்தி²தம் ।
அக்³ரே வாசயதி ப்ரப⁴ஞ்ஜநஸுதே தத்த்வம் முநிப்⁴ய꞉ பரம் ।
வ்யாக்²யாந்தம் ப⁴ரதாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 46

வாமே பூ⁴மிஸுதா புரஸ்து ஹநுமாந்பஶ்சாத்ஸுமித்ராஸுத-
ஶ்ஶத்ருக்⁴நோ ப⁴ரதஶ்ச பார்ஶ்வத³ளயோர்வாய்வாதி³கோணேஷ்வபி ।
ஸுக்³ரீவஶ்ச விபீ⁴ஷணஶ்ச யுவராட் தாராஸுதோ ஜாம்ப³வாந்
மத்⁴யே நீலஸரோஜகோமளருசிம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 47

கேயூராங்க³த³கங்கணைர்மணிக³ணைர்வைரோசமாநம் ஸதா³
ராகாபர்வணிசந்த்³ரகோடிஸத்³ருஶம் ச²த்ரேண வைராஜிதம் ।
ஹேமஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரஷோட³ஶயுதே மத்⁴யே மஹாமண்ட³பே
தே³வேஶம் ப⁴ரதாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 48

ஸாகேதே ஶரதி³ந்து³குந்த³த⁴வளே ஸௌகே⁴ மஹாமண்டபே ।
பர்யஸ்தாக³ருதூ⁴பதூ⁴மபடலே கர்பூரதீ³போஜ்ஜ்வலே ।
ஸுக்³ரீவாங்க³த³வாயுபுத்ரஸஹிதம் ஸௌமித்ரிணா ஸேவிதம்
லீலாமாநுஷவிக்³ரஹம் ரகு⁴பதிம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 49

ஶாந்தம் ஶாரத³சந்த்³ரகோடிஸத்³ருஶம் சந்த்³ராபி⁴ராமாநநம்
சந்த்³ரார்காக்³நிவிகாஸிகுண்ட³லத⁴ரம் சந்த்³ராவதம்ஸஸ்துதம் ।
வீணாபுஸ்தகஸாக்ஷஸூத்ரவிளஸத்³வ்யாக்²யாநமுத்³ராகரம்
தே³வேஶம் ப⁴ரதாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 50

ராமம் ராக்ஷஸமர்த³நம் ரகு⁴பதிம் ஶக்ராரிவித்⁴வம்ஸிநம்
ஸுக்³ரீவேப்ஸிதராஜ்யத³ம் ஸுரபதே꞉ புத்ராந்தகம் ஶார்ங்கி³ணம் ।
ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரத³ம் ப⁴யஹரம் பாபௌக⁴வித்⁴வம்ஸிநம்
ஸீதாஸேவிதபாத³பத்³மயுக³ளம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 51

கந்த³ர்பாயுதகோடிகோடிதுலிதம் காலாம்பு³த³ஶ்யாமளம்
கம்பு³க்³ரீவமுதா³ரகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் கர்ணாவதம்ஸோத்பலம் ।
கஸ்தூரீதிலகோஜ்ஜ்வலம் ஸ்மிதமுக²ம் சிந்முத்³ரயாளங்க்ருதம்
ஸீதாலக்ஷ்மணவாயுபுத்ரஸஹிதம் ஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம் ப⁴ஜே ॥ 52

ஸாகேதே நவரத்நபங்க்திக²சிதே சித்ரத்⁴வஜாலங்க்ருதே
வாஸே ஸ்வர்ணமயே த³ளாஷ்டலலிதே பத்³மே விமாநோத்தமே ।
ஆஸீநம் ப⁴ரதாதி³ஸோத³ரஜநை꞉ ஶாகா²ம்ருகை³꞉ கிந்நரை꞉
தி³க்பாலைர்முநிபுங்க³வைர்ந்ருபக³ணைஸ்ஸம்ஸேவ்யமாநம் ப⁴ஜே ॥ 53

கஸ்தூரீக⁴நஸாரகுங்குமலஸச்ச்²ரீசந்த³நாலங்க்ருதம்
கந்த³ர்பாதி⁴கஸுந்த³ரம் க⁴நநிப⁴ம் காகுத்ஸ்த²வம்ஶத்⁴வஜம் ।
கல்யாணாம்ப⁴ரவேஷ்டிதம் கமலயா யுக்தம் கலாவள்லப⁴ம்
கல்யாணாசலகார்முகப்ரியஸக²ம் கல்யாணராமம் ப⁴ஜே ॥ 54

முக்தேர்மூலம் முநிவரஹ்ருதா³நந்த³கந்த³ம் முகுந்த³ம்
கூடஸ்தா²க்²யம் ஸகலவரத³ம் ஸர்வசைதந்யரூபம் ।
நாதா³தீதம் கமலநிலயம் நாத³நாதா³ந்ததத்த்வம்
நாதா³தீதம் ப்ரக்ருதிரஹிதம் ராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 55

தாராகாரம் நிகி²லநிலயம் தத்த்வமஸ்யாதி³ளக்ஷ்யம்
ஶப்³தா³வாச்யம் த்ரிகு³ணரஹிதம் வ்யோமமங்கு³ஷ்ட²மாத்ரம் ।
நிர்வாணாக்²யம் ஸகு³ணமகு³ணவ்யோமரந்த்⁴ராந்தரஸ்த²ம்
ஸௌஷும்நாந்த꞉ ப்ரணவஸஹிதம் ராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 56

நிஜாநந்தா³காரம் நிக³மதுரகா³ராதி⁴தபத³ம்
பரப்³ரஹ்மாநந்த³ம் பரமபத³க³ம் பாபஹரணம் ।
க்ருபாபாராவாரம் பரமபுருஷம் பத்³மநிலயம்
ப⁴ஜே ராமம் ஶ்யாமம் ப்ரக்ருதிரஹிதம் நிர்கு³ணமஹம் ॥ 57

ஸாகேதே நக³ரே ஸமஸ்தமஹிமாதா⁴ரே ஜக³ந்மோஹநே
ரத்நஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரமண்டபமஹாஸிம்ஹாஸநே ஸாம்பு³ஜே ।
விஶ்வாமித்ரவஸிஷ்ட²கௌ³தமஶுகவ்யாஸாதி³பி⁴ர்மௌநிபி⁴꞉
த்⁴யேயம் லக்ஷ்மணலோகபாலஸஹிதம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 58

ராமம் ஶ்யாமாபி⁴ராமம் ரவிஶஶிநயநம் கோடிஸூர்யப்ரகாஶம்
தி³வ்யம் தி³வ்யாஸ்த்ரபாணிம் ஶரமுக²ஶரதி⁴ம் சாருகோட³ண்ட³ஹஸ்தம் ।
காலம் காலாக்³நிருத்³ரம் ரிபுகுலத³ஹநம் விக்⁴நவிச்சே²த³த³க்ஷம்
பீ⁴மம் பீ⁴மாட்டஹாஸம் ஸகலப⁴யஹரம் ராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 59

ஶ்ரீராமம் பு⁴வநைகஸுந்த³ரதநும் தா⁴ராத⁴ரஶ்யாமளம்
ராஜீவாயதலோசநம் ரகு⁴வரம் ராகேந்து³பி³ம்பா³நநம் ।
கோத³ண்டா³தி³நிஜாயுதா⁴ஶ்ரிதபு⁴ஜைர்ப்⁴ராந்தம் விதே³ஹாத்மஜா-
தீ⁴ஶம் ப⁴க்தஜநாவநம் ரகு⁴வரம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே ॥ 60

ஶ்ரீவத்ஸாங்கமுதா³ரகௌஸ்துப⁴லஸத்பீதாம்ப³ராளங்க்ருதம்
நாநாரத்நவிராஜமாநமகுடம் நீலாம்பு³த³ஶ்யாமளம் ।
கஸ்தூரீக⁴நஸாரசர்சிததநும் மந்தா³ரமாலாத⁴ரம்
கந்த³ர்பாயுதஸுந்த³ரம் ரகு⁴பதிம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 61

ஸதா³நந்த³தே³வே ஸஹஸ்ராரபத்³மே
க³ளச்சந்த்³ரபீயூஷதா⁴ராம்ருதாந்தே ।
ஸ்தி²தம் ராமமூர்திம் நிஷேவே நிஷேவே-
(அ)ந்யதை³வம் ந ஸேவே ந ஸேவே ந ஸேவே ॥ 62

ஸுதா⁴பா⁴ஸிதத்³வீபமத்⁴யே விமாநே
ஸுபர்வாலிவ்ருக்ஷோஜ்ஜ்வலே ஶேஷதல்பே ।
நிஷண்ணம் ரமாங்கம் நிஷேவே நிஷேவே-
(அ)ந்யதை³வம் ந ஸேவே ந ஸேவே ந ஸேவே ॥ 63

சித³ம்ஶம் ஸமாநந்த³மாநந்த³கந்த³ம்
ஸுஷும்நாக்²யரந்த்⁴ராந்தராளே ச ஹம்ஸம் ।
ஸசக்ரம் ஸஶங்க²ம் ஸபீதாம்ப³ராங்கம்
பரஞ்சாந்யதை³வம் ந ஜாநே ந ஜாநே ॥ 64

சதுர்வேத³கூடோல்லஸத்காரணாக்²யம்
ஸ்பு²ரத்³தி³வ்யவைமாநிகே போ⁴கி³தல்பே ।
பரந்தா⁴மமூர்திம் நிஷண்ணம் நிஷேவே
நிஷேவே(அ)ந்யதை³வம் ந ஸேவே ந ஸேவே ॥ 65

ஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம் ஸுரஸேவிதவ்யம்
ரத்நாங்கிதாலங்க்ருதபாத³பத்³மம் ।
ஸீதாஸமேதம் ஶஶிஸூர்யநேத்ரம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வ ராமசந்த்³ரம் ॥ 66

ராமம் புராணபுருஷம் ரமணீயவேஷம்
ராஜாதி⁴ராஜமகுடார்சிதபாத³பீட²ம் ।
ஸீதாபதிம் ஸுநயநம் ஜக³தே³கவீரம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ரமநிஶம் கலயாமி சித்தே ॥ 67

பராநந்த³வஸ்துஸ்வரூபாதி³ஸாக்ஷிம்
பரப்³ரஹ்மக³ம்யம் பரஞ்ஜ்யோதிமூர்திம் ।
பராஶக்திமித்ரா(அ)ப்ரியாராதி⁴தாங்க்⁴ரிம்
பரந்தா⁴மரூபம் ப⁴ஜே ராமசந்த்³ரம் ॥ 68

மந்த³ஸ்மிதம் குண்ட³லக³ண்ட³பா⁴க³ம்
பீதாம்ப³ரம் பூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாங்க³ம் ।
நீலோத்பலாங்க³ம் பு⁴வநைகமித்ரம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வ ராமசந்த்³ரம் ॥ 69

அசிந்த்யமவ்யக்தமநந்தரூப-
மத்³வைதமாநந்த³மநாதி³க³ம்யம் ।
புண்யஸ்வரூபம் புருஷோத்தமாக்²யம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வ ராமசந்த்³ரம் ॥ 70

பத்³மாஸநஸ்த²ம் ஸுரஸேவிதவ்யம்
பத்³மாலயாநந்த³கடாக்ஷவீக்ஷ்யம் ।
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரகீ³யமாநம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வ ராமசந்த்³ரம் ॥ 71

அநந்தகீர்திம் வரத³ம் ப்ரஸந்நம்
பத்³மாஸநம் ஸேவகபாரிஜாதம் ।
ராஜாதி⁴ராஜம் ரகு⁴வீரகேதும்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வ ராமசந்த்³ரம் ॥ 72

ஸுக்³ரீவமித்ரம் ஸுஜநாநுரூபம்
லங்காஹரம் ராக்ஷஸவம்ஶநாஶம் ।
வேதா³ஶ்ரயாங்க³ம் விபுலாயதாக்ஷம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வ ராமசந்த்³ரம் ॥ 73

ஸக்ருத்ப்ரணதரக்ஷாயாம் ஸாக்ஷீ யஸ்ய விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஸாபராத⁴ப்ரதீகார꞉ ஸ ஶ்ரீராமோ க³திர்மம ॥ 74

ப²லமூலாஶிநௌ தா³ந்தௌ தாபஸௌ த⁴ர்மசாரிணௌ ।
ரக்ஷ꞉குலவிஹந்தாரௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 75

தருணௌ ரூபஸம்பந்நௌ ஸுகுமாரௌ மஹாப³லௌ ।
புண்ட³ரீக விஶாலாக்ஷௌ சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரௌ ॥ 76

கௌஸல்யாநயநேந்து³ம் த³ஶரத²முகா²ரவிந்த³மார்தாண்ட³ம் ।
ஸீதாமாநஸஹம்ஸம் ராமம் ராஜீவலோசநம் வந்தே³ ॥ 77

ப⁴ர்ஜநம் ப⁴வபீ³ஜாநாம் மார்ஜநம் ஸுக²ஸம்பதா³ம் ।
தர்ஜநம் யமதூ³தாநாம் ராமராமேதி கீர்தநம் ॥ 78

ந ஜாநே ஜாநகீ ஜாநே ராம த்வந்நாமவைப⁴வம் ।
ஸர்வேஶோ ப⁴க³வாந் ஶம்பு⁴ர்வால்மீகிர்வேத்தி வா நவா ॥ 79

கரதலத்⁴ருதசாபம் காலமேக⁴ஸ்வரூபம்
ஸரஸிஜத³ளநேத்ரம் சாருஹாஸம் ஸுகா³த்ரம் ।
விசிநுதவநவாஸம் விக்ரமோத³க்³ரவேஷம்
ப்ரணமத ரகு⁴நாத²ம் ஜாநகீப்ராணநாத²ம் ॥ 80

வித்³யுத்ஸ்பு²ரந்மகரகுண்ட³லதீ³ப்தசாரு-
க³ண்ட³ஸ்த²லம் மணிகிரீடவிராஜமாநம் ।
பீதாம்ப³ரம் ஜலத³நீலமுதா³ரகாந்திம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ரமநிஶம் கலயாமி சித்தே ॥ 81

ரத்நோல்லஸஜ்ஜ்வலிதகுண்ட³லக³ண்ட³பா⁴க³ம்
கஸ்தூரிகாதிலகஶோபி⁴தபா²லபா⁴க³ம் ।
கர்ணாந்ததீ³ர்க⁴நயநம் கருணாகடாக்ஷம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ர முக²மாத்மநி ஸந்நித⁴த்தம் ॥ 82

வைதே³ஹீஸஹிதம் ச லக்ஷ்மணயுதம் கைகேயிபுத்ராந்விதம்
ஸுக்³ரீவம் ச விபீ⁴ஷணாநிலஸுதௌ நீலம் ளம் ஸாங்க³த³ம் ।
விஶ்வாமித்ரவஸிஷ்ட²கௌ³தமப⁴ரத்³வாஜாதி³காந் மாநயந்
ராமோ மாருதிஸேவித꞉ ஸ்மரது மாம் ஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸநே ॥ 83

ஸகலகு³ணநிதா⁴நம் யோகி³பி⁴ஸ்ஸ்தூயமாநம்
ப⁴ஜிதஸுரவிமாநம் ரக்ஷிதேந்த்³ராதி³மாநம் ।
மஹிதவ்ருஷப⁴யாநம் ஸீதயா ஶோப⁴மாநம்
ஸ்மரது ஹ்ருத³யபா⁴நும் ப்³ரஹ்மராமாபி⁴ராமம் ॥ 84

த்ரித³ஶகுமுத³சந்த்³ரோ தா³நவாம்போ⁴ஜசந்த்³ரோ
து³ரிததிமிரசந்த்³ரோ யோகி³நாம் ஜ்ஞாநசந்த்³ர꞉ ।
ப்ரணதநயநசந்த்³ரோ மைதி²லீநேத்ரசந்த்³ரோ
த³ஶமுக²ரிபுசந்த்³ர꞉ பாது மாம் ராமசந்த்³ர꞉ ॥ 85

யந்நாமைவ ஸஹஸ்ரநாமஸத்³ருஶம் யந்நாம வேதை³ஸ்ஸமம்
யந்நாமாங்கிதவாக்ய-மாஸுரப³லஸ்த்ரீக³ர்ப⁴விச்சே²த³நம் ।
யந்நாம ஶ்வபசார்யபே⁴த³ரஹிதம் முக்திப்ரதா³நோஜ்ஜ்வலம்
தந்நாமா(அ)லகு⁴ராமராமரமணம் ஶ்ரீராமநாமாம்ருதம் ॥ 86

ராஜீவநேத்ர ரகு⁴புங்க³வ ராமப⁴த்³ர
ராகேந்து³பி³ம்ப³ஸத்³ருஶாநந நீலகா³த்ர ।
ராமா(அ)பி⁴ராம ரகு⁴வம்ஶஸமுத்³ப⁴வ த்வம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ர மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 87

மாணிக்யமஞ்ஜீரபதா³ரவிந்த³ம்
ராமார்கஸம்பு²ல்லமுகா²ரவிந்த³ம் ।
ப⁴க்தாப⁴யப்ராபிகராரவிந்தா³ம்
தே³வீம் ப⁴ஜே ராக⁴வவல்லபா⁴ம் தாம் ॥ 88

ஜயது விஜயகாரீ ஜாநகீமோத³காரீ
தபநகுலவிஹாரீ த³ண்ட³காரண்யசாரீ ।
த³ஶவத³நகுடா²ரீ தை³த்யவிச்சே²த³காரீ
மணிமகுடகதா⁴ரீ சண்ட³கோத³ண்ட³தா⁴ரீ ॥ 89

ராம꞉ பிதா ரக⁴வ ஏவ மாதா
ராமஸ்ஸுப³ந்து⁴ஶ்ச ஸகா² ஹிதஶ்ச ।
ராமோ கு³ருர்மே பரமம் ச தை³வம்
ராமம் விநா நா(அ)ந்யமஹம் ஸ்மராமி ॥ 90

ஶ்ரீராம மே த்வம் ஹி பிதா ச மாதா
ஶ்ரீராம மே த்வம் ஹி ஸுஹ்ருச்ச ப³ந்து⁴꞉ ।
ஶ்ரீராம மே த்வம் ஹி கு³ருஶ்ச கோ³ஷ்டீ²
ஶ்ரீராம மே த்வம் ஹி ஸமஸ்தமேவ ॥ 91

ராமசந்த்³ரசரிதாம்ருதபாநம்
ஸோமபாநஶதகோடிஸமாநம் ।
ஸோமபாநஶதகோடிபி⁴ரீயா-
ஜ்ஜந்ம நைதி ரகு⁴நாயகநாம்நா ॥ 92

ராம ராம த³யாஸிந்தோ⁴ ராவணாரே ஜக³த்பதே ।
த்வத்பாத³கமலாஸக்தி-ர்ப⁴வேஜ்ஜந்மநி ஜந்மநி ॥ 93

ஶ்ரீராமசந்த்³ரேதி த³யாபரேதி
ப⁴க்தப்ரியேதி ப⁴வப³ந்த⁴நமோசநேதி ।
நாதே²தி நாக³ஶயநேதி ஸதா³ ஸ்துவந்தம்
மாம் பாஹி பீ⁴தமநிஶம் க்ருபணம் க்ருபாலோ ॥ 94

அயோத்⁴யாநாத² ராஜேந்த்³ர ஸீதாகாந்த ஜக³த்பதே ।
ஶ்ரீராம புண்ட³ரீகாக்ஷ ராமசந்த்³ர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 95

ஹே ராம ஹே ரமண ஹே ஜக³தே³கவீர
ஹே நாத² ஹே ரகு⁴பதே கருணாலவால ।
ஹே ஜாநகீரமண ஹே ஜக³தே³கப³ந்தோ⁴
மாம் பாஹி தீ³நமநிஶம் க்ருபணம் க்ருதக்⁴நம் ॥ 96

ஜாநாதி ராம தவ தத்த்வக³திம் ஹநூமாந் ।
ஜாநாதி ராம தவ ஸக்²யக³திம் கபீஶ꞉ ।
ஜாநாதி ராம தவ யுத்³த⁴க³திம் த³ஶாஸ்யோ ।
ஜாநாதி ராம த⁴நதா³நுஜ ஏவ ஸத்யம் ॥ 97

ஸேவ்யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் ஶ்ரவணஶுப⁴கரம் ஶ்ரேஷ்ட²ஸுஜ்ஞாநிமந்த்ரம்
ஸ்தவ்யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் நரகது³ரிதது³ர்வாரநிர்கா⁴தமந்த்ரம் ।
ப⁴வ்யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் ப⁴ஜது ப⁴ஜது ஸம்ஸாரநிஸ்தாரமந்த்ரம்
தி³வ்யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் தி³வி பு⁴வி விளஸந்மோக்ஷரக்ஷைகமந்த்ரம் ॥ 98

நிகி²லநிலயமந்த்ரம் நித்யதத்த்வாக்²யமந்த்ரம்
ப⁴வகுலஹரமந்த்ரம் பூ⁴மிஜாப்ராணமந்த்ரம் ।
பவநஜநுதமந்த்ரம் பார்வதீமோக்ஷமந்த்ரம்
பஶுபதிநிஜமந்த்ரம் பாது மாம் ராமமந்த்ரம் ॥ 99

ப்ரணவநிலயமந்த்ரம் ப்ராணநிர்வாணமந்த்ரம்
ப்ரக்ருதிபுருஷமந்த்ரம் ப்³ரஹ்மருத்³ரேந்த்³ரமந்த்ரம் ।
ப்ரகடது³ரிதராக³த்³வேஷநிர்ணாஶமந்த்ரம்
ரகு⁴பதிநிஜமந்த்ரம் ராமராமேதிமந்த்ரம் ॥ 100

த³ஶரத²ஸுதமந்த்ரம் தை³த்யஸம்ஹாரமந்த்ரம்
விபு³த⁴விநுதமந்த்ரம் விஶ்வவிக்²யாதமந்த்ரம் ।
முநிக³ணநுதமந்த்ரம் முக்திமார்கை³கமந்த்ரம்
ரகு⁴பதிநிஜமந்த்ரம் ராமராமேதிமந்த்ரம் ॥ 101

ஸம்ஸாரஸாக³ரப⁴யாபஹவிஶ்வமந்த்ரம்
ஸாக்ஷாந்முமுக்ஷுஜநஸேவிதஸித்³த⁴மந்த்ரம் ।
ஸாரங்க³ஹஸ்தமுக²ஹஸ்தநிவாஸமந்த்ரம்
கைவல்யமந்த்ரமநிஶம் ப⁴ஜ ராமமந்த்ரம் ॥ 102

ஜயது ஜயது மந்த்ரம் ஜந்மஸாப²ல்யமந்த்ரம்
ஜநநமரணபே⁴த³க்லேஶவிச்சே²த³மந்த்ரம் ।
ஸகலநிக³மமந்த்ரம் ஸர்வஶாஸ்த்ரைகமந்த்ரம்
ரகு⁴பதிநிஜமந்த்ரம் ராமராமேதிமந்த்ரம் ॥ 103

ஜக³தி விஶத³மந்த்ரம் ஜாநகீப்ராணமந்த்ரம்
விபு³த⁴விநுதமந்த்ரம் விஶ்வவிக்²யாதமந்த்ரம் ।
த³ஶரத²ஸுதமந்த்ரம் தை³த்யஸம்ஹாரமந்த்ரம்
ரகு⁴பதிநிஜமந்த்ரம் ராமராமேதிமந்த்ரம் ॥ 104

ப்³ரஹ்மாதி³யோகி³முநிபூஜிதஸித்³த⁴மந்த்ரம்
தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ப⁴வரோக³விநாஶமந்த்ரம் ।
ஸம்ஸாரஸாக³ரஸமுத்தரணைகமந்த்ரம்
வந்தே³ மஹாப⁴யஹரம் ரகு⁴ராமமந்த்ரம் ॥ 105

ஶத்ருச்சே²தை³கமந்த்ரம் ஸரஸமுபநிஷத்³வாக்யஸம்பூஜ்யமந்த்ரம்
ஸம்ஸாரோத்தாரமந்த்ரம் ஸமுசிதஸமயே ஸங்க³நிர்யாணமந்த்ரம் ।
ஸர்வைஶ்வர்யைகமந்த்ரம் வ்யஸநபு⁴ஜக³ஸந்த³ஷ்டஸந்த்ராணமந்த்ரம்
ஜிஹ்வே ஶ்ரீராமமந்த்ரம் ஜப ஜப ஸப²லம் ஜந்மஸாப²ல்யமந்த்ரம் ॥ 106

நித்யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் நிருபமமதி⁴கம் நீதிஸுஜ்ஞாநமந்த்ரம்
ஸத்யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் ஸத³மலஹ்ருத³யே ஸர்வதா³ரோக்³யமந்த்ரம் ।
ஸ்துத்யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் ஸுலலிதஸுமநஸ்ஸௌக்²யஸௌபா⁴க்³யமந்த்ரம்
பட்²யம் ஶ்ரீராமமந்த்ரம் பவநஜவரத³ம் பாது மாம் ராமமந்த்ரம் ॥ 107

வ்யாமோஹப்ரஶமௌஷத⁴ம் முநிமநோவ்ருத்திப்ரவ்ருத்த்யௌஷத⁴ம்
தை³த்யோந்மூலகரௌஷத⁴ம் ப⁴வப⁴யப்ரத்⁴வம்ஸநைகௌஷத⁴ம் ।
ப⁴க்தாநந்த³கரௌஷத⁴ம் த்ரிபு⁴வநே ஸஞ்ஜீவநைகௌஷத⁴ம்
ஶ்ரேய꞉ ப்ராப்திகரௌஷத⁴ம் பிப³ மந꞉ ஶ்ரீராமநாமௌஷத⁴ம் ॥ 108

ஸகலபு⁴வநரத்நம் ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ரத்நம்
ஸமரவிஜயரத்நம் ஸச்சிதா³நந்த³ரத்நம் ।
த³ஶமுக²ஹரரத்நம் தா³நவாராதிரத்நம்
ரகு⁴குலந்ருபரத்நம் பாது மாம் ராமரத்நம் ॥ 109

ஸகலபு⁴வநரத்நம் ஸச்சிதா³நந்த³ரத்நம்
ஸகலஹ்ருத³யரத்நம் ஸூர்யபி³ம்பா³ந்தரத்நம் ।
விமலஸுக்ருதரத்நம் வேத³வேதா³ந்தரத்நம்
புரஹரஜபரத்நம் பாது மாம் ராமரத்நம் ॥ 110

நிக³மஶிக²ரரத்நம் நிர்மலாநந்த³ரத்நம்
நிருபமகு³ணரத்நம் நாத³நாதா³ந்தரத்நம் ।
த³ஶரத²குலரத்நம் த்³வாத³ஶாந்தஸ்ஸ்த²ரத்நம்
பஶுபதிஜபரத்நம் பாது மாம் ராமரத்நம் ॥ 111

ஶதமக²ஸுதரத்நம் ஷோட³ஶாந்தஸ்ஸ்த²ரத்நம்
முநிஜநஜபரத்நம் முக்²யவைகுண்ட²ரத்நம் ।
நிருபமகு³ணரத்நம் நீரஜாந்தஸ்ஸ்த²ரத்நம்
பரமபத³விரத்நம் பாது மாம் ராமரத்நம் ॥ 112

ஸகலஸுக்ருதரத்நம் ஸத்யவாக்யார்த²ரத்நம்
ஶமத³மகு³ணரத்நம் ஶாஶ்வதாநந்த³ரத்நம் ।
ப்ரணயநிலயரத்நம் ப்ரஸ்பு²டத்³யோதிரத்நம்
பரமபத³விரத்நம் பாது மாம் ராமரத்நம் ॥ 113

நிக³மஶிக²ரரத்நம் நித்யமாஶாஸ்யரத்நம்
ஜநநுதந்ருபரத்நம் ஜாநகீரூபரத்நம் ।
பு⁴வநவலயரத்நம் பூ⁴பு⁴ஜாமேகரத்நம்
ரகு⁴குலவரரத்நம் பாது மாம் ராமரத்நம் ॥ 114

விஶாலநேத்ரம் பரிபூர்ணகா³த்ரம்
ஸீதாகளத்ரம் ஸுரவைரிஜைத்ரம் ।
காருண்யபாத்ரம் ஜக³த꞉ பவித்ரம்
ஶ்ரீராமரத்நம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் ॥ 115

ஹே கோ³பாலக ஹே த³யாஜலநிதே⁴ ஹே ஸத்³கு³ணாம்போ⁴நிதே⁴
ஹே தை³த்யாந்தக ஹே விபீ⁴ஷணத³யாபரீண ஹே பூ⁴பதே ।
ஹே வைதே³ஹஸுதாமநோஜவிஹ்ருதே ஹே கோடிமாராக்ருதே
ஹே நவ்யாம்பு³ஜநேத்ர பாலய பரம் ஜாநாமி ந த்வாம் விநா ॥ 116

யஸ்ய கிஞ்சித³பி நோ ஹரணீயம்
கர்ம கிஞ்சித³பி நோ சரணீயம் ।
ராமநாம ச ஸதா³ ஸ்மரணீயம்
லீலயா ப⁴வஜலம் தரணீயம் ॥ 117

த³ஶரத²ஸுதமீஶம் த³ண்ட³காரண்யவாஸம்
ஶதமக²மணிநீலம் ஜாநகீப்ராணலோலம் ।
ஸகலபு⁴வநமோஹம் ஸந்நுதாம்போ⁴த³தே³ஹம்
ப³ஹுளநுதஸமுத்³ரம் பா⁴வயே ராமப⁴த்³ரம் ॥ 118

விஶாலநேத்ரம் பரிபூர்ணகா³த்ரம்
ஸீதாகளத்ரம் ஸுரவைரிஜைத்ரம் ।
ஜக³த்பவித்ரம் பரமாத்மதந்த்ரம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ப்ரணமாமி சித்தே ॥ 119

ஜய ஜய ரகு⁴ராம ஶ்ரீமுகா²ம்போ⁴ஜபா⁴நோ
ஜய ஜய ரகு⁴வீர ஶ்ரீமத³ம்போ⁴ஜநேத்ர ।
ஜய ஜய ரகு⁴நாத² ஶ்ரீகராப்⁴யர்சிதாங்க்⁴ரி
ஜய ஜய ரகு⁴வர்ய ஶ்ரீஶ காருண்யஸிந்தோ⁴ ॥ 120

மந்தா³ரமூலே மணிபீட²ஸம்ஸ்த²ம்
ஸுதா⁴ப்லுதம் தி³வ்யவிராட்ஸ்வரூபம் ।
ஸபி³ந்து³நாதா³ந்தகலாந்ததுர்ய-
மூர்திம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ரகு⁴வம்ஶரத்நம் ॥ 121

நாத³ம் நாத³விநீலசித்தபவநம் நாதா³ந்தத்த்வப்ரியம்
நாமாகாரவிவர்ஜிதம் நவக⁴நஶ்யாமாங்க³நாத³ப்ரியம் ।
நாதா³ம்போ⁴ஜமரந்த³மத்தவிளஸத்³ப்⁴ருங்க³ம் மதா³ந்தஸ்ஸ்தி²தம்
நாதா³ந்தத்⁴ருவமண்ட³லாப்³ஜருசிரம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 122

நாநாபூ⁴தஹ்ருத³ப்³ஜபத்³மநிலயம் நாமோஜ்ஜ்வலாபூ⁴ஷணம் ।
நாமஸ்தோத்ரபவித்ரிதத்ரிபு⁴வநம் நாராயணாஷ்டாக்ஷரம் ।
நாதா³ந்தேந்து³க³ளத்ஸுதா⁴ப்லுததநும் நாநாத்மசிந்மாத்ரகம் ।
நாநாகோடியுகா³ந்தபா⁴நுஸத்³ருஶம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 123

வேத்³யம் வேத³கு³ரும் விரிஞ்சிஜநகம் வேதா³ந்தமூர்திம் ஸ்பு²ர-
த்³வேத³ம் வேத³கலாபமூலமஹிமாதா⁴ராந்தகந்தா³ங்குரம் ।
வேத³ஶ்ருங்க³ஸமாநஶேஷஶயநம் வேதா³ந்தவேத்³யாத்மகம்
வேதா³ராதி⁴தபாத³பங்கஜமஹம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 124

மஜ்ஜீவம் மத³நுக்³ரஹம் மத³தி⁴பம் மத்³பா⁴வநம் மத்ஸுக²ம்
மத்தாதம் மம ஸத்³கு³ரும் மம வரம் மோஹாந்த⁴விச்சே²த³நம் ।
மத்புண்யம் மத³நேகபா³ந்த⁴வஜநம் மஜ்ஜீவநம் மந்நிதி⁴ம்
மத்ஸித்³தி⁴ம் மம ஸர்வகர்மஸுக்ருதம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 125

நித்யம் நீரஜலோசநம் நிருபமம் நீவாரஶூகோபமம்
நிர்பே⁴தா³நுப⁴வம் நிரந்தரகு³ணம் நீலாங்க³ராகோ³ஜ்ஜ்வலம் ।
நிஷ்பாபம் நிக³மாக³மார்சிதபத³ம் நித்யாத்மகம் நிர்மலம்
நிஷ்புண்யம் நிகி²லம் நிரஞ்ஜநபத³ம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 126

த்⁴யாயே த்வாம் ஹ்ருத³யாம்பு³ஜே ரகு⁴பதிம் விஜ்ஞாநதீ³பாங்குரம்
ஹம்ஸோஹம்ஸபரம்பராதி³மஹிமாதா⁴ரம் ஜக³ந்மோஹநம் ।
ஹஸ்தாம்போ⁴ஜக³தா³ப்³ஜசக்ரமதுலம் பீதாம்ப³ரம் கௌஸ்துப⁴ம்
ஶ்ரீவத்ஸம் புருஷோத்தமம் மணிநிப⁴ம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 127

ஸத்யஜ்ஞாநமநந்தமச்யுதமஜம் சாவ்யாக்ருதம் தத்பரம்
கூடஸ்தா²தி³ஸமஸ்தஸாக்ஷிமநக⁴ம் ஸாக்ஷாத்³விராட்தத்த்வத³ம் ।
வேத்³யம் விஶ்வமயம் ஸ்வலீநபு⁴வநஸ்வாராஜ்யஸௌக்²யப்ரத³ம்
பூர்ணம் பூர்ணதரம் புராணபுருஷம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 128

ராமம் ராக்ஷஸவம்ஶநாஶநகரம் ராகேந்து³பி³ம்பா³நநம்
ரக்ஷோரிம் ரகு⁴வம்ஶவர்த⁴நகரம் ரக்தாத⁴ரம் ராக⁴வம் ।
ராதா⁴யாத்மநிவாஸிநம் ரவிநிப⁴ம் ரம்யம் ரமாநாயகம்
ரந்த்⁴ராந்தர்க³தஶேஷஶாயிநமஹம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 129

ஓதப்ரோதஸமஸ்தவஸ்துநிசயம் ஓங்காரபீ³ஜாக்ஷரம்
ஓங்காரப்ரக்ருதிம் ஷட³க்ஷரஹிதம் ஓங்காரகந்தா³ங்குரம் ।
ஓங்காரஸ்பு²டபூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுபரிதம் ஓக⁴த்ரயாராதி⁴தம்
ஓங்காரோஜ்ஜ்வலஸிம்ஹபீட²நிலயம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 130

ஸாகேதே நக³ரே ஸமஸ்தஸுக²தே³ ஹர்ம்யே(அ)ப்³ஜகோடித்³யுதே
நக்ஷத்ரக்³ரஹபங்க்திலக்³நஶிக²ரே சாந்தர்யபங்கேருஹே ।
வால்மீகாத்ரிபராஶராதி³முநிபி⁴ஸ்ஸம்ஸேவ்யமாநம் ஸ்தி²தம்
ஸீதாலங்க்ருதவாமபா⁴க³மநிஶம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 131

வைகுண்டே² நக³ரே ஸுரத்³ருமதலே சாநந்த³வப்ராந்தரே
நாநாரத்நவிநிர்மிதஸ்பு²டபடுப்ராகாரஸம்வேஷ்டிதே ।
ஸௌதே⁴ந்தூ³பலஶேஷதல்பலலிதே நீலோத்பலச்சா²தி³தே
பர்யங்கே ஶயநம் ரமாதி³ஸஹிதம் ராமம் ப⁴ஜே தாரகம் ॥ 132

வந்தே³ ராமமநாதி³பூருஷமஜம் வந்தே³ ரமாநாயகம்
வந்தே³ ஹாரிகிரீடகுண்ட³லத⁴ரம் வந்தே³ ஸுநீலத்³யுதிம் ।
வந்தே³ சாபகலம்ப³கோஜ்ஜ்வலகரம் வந்தே³ ஜக³ந்மங்க³ளம்
வந்தே³ பங்க்திரதா²த்மஜம் மம கு³ரும் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 133

வந்தே³ ஶௌநககௌ³தமாத்³யபி⁴நுதம் வந்தே³ க⁴நஶ்யாமளம்
வந்தே³ தாரகபீட²மத்⁴யநிலயம் வந்தே³ ஜக³ந்நாயகம் ।
வந்தே³ ப⁴க்தஜநௌக⁴தே³விவடபம் வந்தே³ த⁴நுர்வல்லப⁴ம்
வந்தே³ தத்த்வமஸீதிவாக்யஜநகம் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 134

வந்தே³ ஸூர்யஶஶாங்கலோசநயுக³ம் வந்தே³ ஜக³த்பாவநம்
வந்தே³ பத்ரஸஹஸ்ரபத்³மநிலயம் வந்தே³ புராரிப்ரியம் ।
வந்தே³ ராக்ஷஸவம்ஶநாஶநகரம் வந்தே³ ஸுதா⁴ஶீதளம்
வந்தே³ தே³வகபீந்த்³ரகோடிவிநுதம் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 135

வந்தே³ ஸாக³ரக³ர்வப⁴ங்க³விஶிக²ம் வந்தே³ ஜக³ஜ்ஜீவநம்
வந்தே³ கௌஶிகயாக³ரக்ஷணகரம் வந்தே³ கு³ருணாம் கு³ரும் ।
வந்தே³ பா³ணஶராஸநோஜ்ஜ்வலகரம் வந்தே³ ஜடாவள்கலம்
வந்தே³ லக்ஷ்மணபூ⁴மிஜாந்விதமஹம் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 136

வந்தே³ பாண்ட³ரபுண்ட³ரீகநயநம் வந்தே³(அ)ப்³ஜபி³ம்பா³நநம்
வந்தே³ கம்பு³க³ளம் கராப்³ஜயுக³ளம் வந்தே³ லலாடோஜ்ஜ்வலம் ।
வந்தே³ பீதது³கூலமம்பு³த³நிப⁴ம் வந்தே³ ஜக³ந்மோஹநம்
வந்தே³ காரணமாநுஷோஜ்ஜ்வலதநும் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 137

வந்தே³ நீலஸரோஜகோமளருசிம் வந்தே³ ஜக³த்³வந்தி³தம்
வந்தே³ ஸூர்யகுலாப்³தி⁴கௌஸ்துப⁴மணிம் வந்தே³ ஸுராராதி⁴தம் ।
வந்தே³ பாதகபஞ்சகப்ரஹரணம் வந்தே³ ஜக³த்காரணம்
வந்தே³ விம்ஶதிபஞ்சதத்த்வரஹிதம் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 138

வந்தே³ ஸாத⁴கவர்க³கல்பகதரும் வந்தே³ த்ரிமூர்த்யாத்மகம்
வந்தே³ நாத³ளயாந்தரஸ்த²லக³தம் வந்தே³ த்ரிவர்கா³த்மகம் ।
வந்தே³ ராக³விஹீநசித்தஸுலப⁴ம் வந்தே³ ஸபா⁴நாயகம்
வந்தே³ பூர்ணத³யாம்ருதார்ணவமஹம் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 139

வந்தே³ ஸாத்த்விகதத்த்வமுத்³ரிததநும் வந்தே³ ஸுதா⁴தா³யகம்
வந்தே³ சாருசதுர்பு⁴ஜம் மணிநிப⁴ம் வந்தே³ ஷட³ப்³ஜஸ்தி²தம் ।
வந்தே³ ப்³ரஹ்மபிபீலிகாதி³நிலயம் வந்தே³ விராட்விக்³ரஹம்
வந்தே³ பந்நக³தல்பஶாயிநமஹம் வந்தே³ ஸதா³ ராக⁴வம் ॥ 140

ஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம் முநிஸித்³த⁴ஸேவ்யம்
ரக்தோத்பலாலங்க்ருதபாத³பத்³மம் ।
ஸீதாஸமேதம் ஶஶிஸூர்யநேத்ரம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வராமசந்த்³ரம் ॥ 141

ஶ்ரீராமப⁴த்³ராஶ்ரிதஸத்³கு³ரூணாம்
பாதா³ரவிந்த³ம் ப⁴ஜதாம் நராணாம் ।
ஆரோக்³யமைஶ்வர்யமநந்தகீர்தி-
ரந்தே ச விஷ்ணோ꞉ பத³மஸ்தி ஸத்யம் ॥ 142

த³ஶரத²வரபுத்ரம் ஜாநகீஸத்களத்ரம்
த³ஶமுக²ஹரத³க்ஷம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷம் ।
கரத்⁴ருதஶரசாபம் சாருமுக்தாகலாபம்
ரகு⁴குலந்ருவரேண்யம் ராமமீடே³ ஶரண்யம் ॥ 143

த³ஶமுக²க³ஜஸிம்ஹம் தை³த்யக³ர்வாதிரம்ஹம்
கத³நப⁴யத³ஹஸ்தம் தாரகப்³ரஹ்ம ஶஸ்தம் ।
மணிக²சிதகிரீடம் மஞ்ஜுளாலாபவாடம்
த³ஶரத²குலசந்த்³ரம் ராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 144

ராமம் ரக்தஸரோருஹாக்ஷமமலம் லங்காதி⁴நாதா²ந்தகம்
கௌஸல்யாநயநோத்ஸுகம் ரகு⁴வரம் நாகே³ந்த்³ரதல்பஸ்தி²தம் ।
வைதே³ஹீகுசகும்ப⁴குங்குமரஜோலங்காரஹாரம் ஹரிம்
மாயாமாநுஷவிக்³ரஹம் ரகு⁴பதிம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 145

ராமம் ராக்ஷஸமர்த³நம் ரகு⁴வரம் தை³தேயபி⁴த்⁴வம்ஸிநம்
ஸுக்³ரீவேப்ஸிதராஜ்யத³ம் ஸுரபதேர்பீ⁴த்யந்தகம் ஶார்ங்கி³ணம் ।
ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரத³ம் ப⁴யஹரம் பாபௌக⁴வித்⁴வம்ஸிநம்
ஸாமீரிஸ்துதபாத³பத்³மயுக³ளம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 146

யத்பாதா³ம்பு³ஜரேணுநா முநிஸதீ முக்திங்க³தா யந்மஹ꞉
புண்யம் பாதகநாஶநம் த்ரிஜக³தாம் பா⁴தி ஸ்ம்ருதம் பாவநம் ।
ஸ்ம்ருத்வா ராக⁴வமப்ரமேயமமலம் பூர்ணேந்து³மந்த³ஸ்மிதம்
தம் ராமம் ஸரஸீருஹாக்ஷமமலம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 147

வைதே³ஹீகுசமண்ட³லாக்³ர-விளஸந்மாணிக்யஹஸ்தாம்பு³ஜம்
சஞ்சத்கங்கணஹாரநூபுர-லஸத்கேயூரஹாராந்விதம் ।
தி³வ்யஶ்ரீமணிகுண்ட³லோஜ்ஜ்வல-மஹாபூ⁴ஷாஸஹஸ்ராந்விதம்
வீரஶ்ரீரகு⁴புங்க³வம் கு³ணநிதி⁴ம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 148

வைதே³ஹீகுசமண்ட³லோபரி-லஸந்மாணிக்யஹாராவளீ-
மத்⁴யஸ்த²ம் நவநீதகோமளருசிம் நீலோத்பலஶ்யாமளம் ।
கந்த³ர்பாயுதகோடிஸுந்த³ரதநும் பூர்ணேந்து³பி³ம்பா³நநம்
கௌஸல்யாகுலபூ⁴ஷணம் ரகு⁴பதிம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 149

தி³வ்யாரண்யயதீந்த்³ரநாமநக³ரே மத்⁴யே மஹாமண்டபே
ஸ்வர்ணஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரஷோட³ஶயுதே மந்தா³ரமூலாஶ்ரிதே ।
நாநாரத்நவிசித்ரநிர்மலமஹாஸிம்ஹாஸநே ஸம்ஸ்தி²தம்
ஸீதாலக்ஷ்மணஸேவிதம் ரகு⁴பதிம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 150

கஸ்தூரீதிலகம் கபீந்த்³ரஹரணம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம்
க்ஷீராம்போ⁴தி⁴ஸுதாமுகா²ப்³ஜமது⁴பம் கல்யாணஸம்பந்நிதி⁴ம் ।
கௌஸல்யாநயநோத்ஸுகம் கபிவரத்ராணம் மஹாபௌருஷம்
கௌமாரப்ரியமர்ககோடிஸத்³ருஶம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 151

வித்³யுத்கோடிதி³வாகரத்³யுதிநிப⁴ம் ஶ்ரீகௌஸ்துபா⁴லங்க்ருதம்
யோகீ³ந்த்³ரைஸ்ஸநகாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதம் கைலாஸநாத²ப்ரியம் ।
முக்தாரத்நகிரீடகுண்ட³லத⁴ரம் க்³ரைவேயஹாராந்விதம்
வைதே³ஹீகுசஸந்நிவாஸமநிஶம் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 152

மேக⁴ஶ்யாமளமம்பு³ஜாதநயநம் விஸ்தீர்ணவக்ஷஸ்ஸ்த²லம்
பா³ஹுத்³வந்த்³வவிராஜிதம் ஸுவத³நம் ஶோணாங்க்⁴ரிபங்கேருஹம் ।
நாநாரத்நவிசித்ரபூ⁴ஷணயுதம் கோத³ண்ட³பா³ணாங்கிதம்
த்ரைலோக்யா(அ)ப்ரதிமாநஸுந்த³ரதநும் ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 153

வைதே³ஹீயுதவாமபா⁴க³மதுலம் வந்தா³ருமந்தா³ரகம்
வந்தே³ ப்ரஸ்துதகீர்திவாஸிததருச்சா²யாநுகாரிப்ரப⁴ம் ।
வைதே³ஹீகுசகுங்குமாங்கிதமஹோரஸ்கம் மஹாபூ⁴ஷணம்
வேதா³ந்தைருபகீ³யமாநமஸக்ருத்ஸீதாஸமேதம் ப⁴ஜே ॥ 154

தே³வாநாம் ஹிதகாரணேந பு⁴வநே த்⁴ருத்வா(அ)வதாரம் த்⁴ருவம்
ராமம் கௌஶிகயஜ்ஞவிக்⁴நத³ளநம் தத்தாடகாஸம்ஹரம் ।
நித்யம் கௌ³தமபத்நிஶாபத³ளநஶ்ரீபாத³ரேணும் ஶுப⁴ம்
ஶம்போ⁴ருத்கடசாபக²ண்ட³நமஹாஸத்வம் ப⁴ஜே ராக⁴வம் ॥ 155

ஶ்ரீராமம் நவரத்நகுண்ட³லத⁴ரம் ஶ்ரீராமரக்ஷாமணிம்
ஶ்ரீராமம் ச ஸஹஸ்ரபா⁴நுஸத்³ருஶம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரோத³யம் ।
ஶ்ரீராமம் ஶ்ருதகீர்திமாகரமஹம் ஶ்ரீராமமுக்திப்ரத³ம்
ஶ்ரீராமம் ரகு⁴நந்த³நம் ப⁴யஹரம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே ॥ 156

ராமமிந்தீ³வரஶ்யாமம் ராஜீவாயதலோசநம் ।
ஜ்யாகோ⁴ஷநிர்ஜிதாராதிம் ஜாநகீரமணம் ப⁴ஜே ॥ 157

தீ³ர்க⁴பா³ஹுமரவிந்த³ளோசநம்
தீ³நவத்ஸலமநாத²ரக்ஷகம் ।
தீ³க்ஷிதம் ஸகலலோகரக்ஷணே
தை³வதம் த³ஶரதா²த்மஜம் ப⁴ஜே ॥ 158

ப்ராதஸ்ஸ்மராமி ரகு⁴நாத²முகா²ரவிந்த³ம்
மந்த³ஸ்மிதம் மது⁴ரபா⁴ஷி விஶாலபா²லம் ।
கர்ணாவளம்பி³சலகுண்ட³லக³ண்ட³பா⁴க³ம்
கர்ணாந்ததீ³ர்க⁴நயநம் நயநாபி⁴ராமம் ॥ 159

ப்ராதர்ப⁴ஜாமி ரகு⁴நாத²கராரவிந்த³ம்
ரக்ஷோக³ணாய ப⁴யத³ம் வரத³ம் நிஜேப்⁴ய꞉ ।
யத்³ராஜஸம்ஸதி³ விபி⁴த்³ய மஹேஶசாபம்
ஸீதாகரக்³ரஹணமங்க³ளமாப ஸத்³ய꞉ ॥ 160

ப்ராதர்நமாமி ரகு⁴நாத²பதா³ரவிந்த³ம்
பத்³மாங்குஶாதி³ஶுப⁴ரேக²ஶுபா⁴வஹம் ச ।
யோகீ³ந்த்³ரமாநஸமது⁴வ்ரதஸேவ்யமாநம்
ஶாபாபஹம் ஸபதி³ கௌ³தமத⁴ர்மபத்ந்யா꞉ ॥ 161

ப்ராதர்வதா³மி வசஸா ரகு⁴நாத²நாம
வாக்³தோ³ஷஹாரி ஸகலம் கலுஷம் நிஹந்த்ரு ।
யத்பார்வதீ ஸ்வபதிநா ஸஹ போ⁴க்துகாமா
ப்ரீத்யா ஸஹஸ்ரஹரிநாமஸமம் ஜஜாப ॥ 162

ப்ராத꞉ ஶ்ரயே ஶ்ருதிநுதம் ரகு⁴நாத²மூர்திம்
நீலாம்பு³தோ³த்பலஸிதேதரரத்நநீலாம் ।
ஆமுக்தமௌக்திகவிஶேஷவிபூ⁴ஷணாட்⁴யாம்
த்⁴யேயாம் ஸமஸ்தமுநிபி⁴ர்நிஜப்⁴ருத்யமுக்²யை꞉ ॥ 163

ரகு⁴குலவரநாதோ² ஜாநகீப்ராணநாத²꞉
பித்ருவசநவிதா⁴தா கீஶராஜ்யப்ரதா³தா ।
ப்ரதிநிஶிசரநாஶ꞉ ப்ராப்தராஜ்யப்ரவேஶோ
விஹிதபு⁴வநரக்ஷ꞉ பாது பத்³மாயதாக்ஷ꞉ ॥ 164

குவலயத³ளநீல꞉ பீதவாஸா꞉ ஸ்மிதாஸ்யோ
விவித⁴ருசிரபூ⁴ஷாபூ⁴ஷிதோ தி³வ்யமூர்தி꞉ ।
த³ஶரத²குலநாதோ² ஜாநகீப்ராணநாதோ²
நிவஸது மம சித்தே ஸர்வதா³ ராமசந்த்³ர꞉ ॥ 165

ஜயது ஜயது ராமோ ஜாநகீவல்லபோ⁴(அ)யம்
ஜயது ஜயது ராமஶ்சந்த்³ரசூடா³ர்சிதாங்க்⁴ரி꞉ ।
ஜயது ஜயது வாணீநாத²நாத²꞉ பராத்மா
ஜயது ஜயது ராமோ(அ)நாத²நாத²꞉ க்ருபாலு꞉ ॥ 166

வத³து வத³து வாணீ ராமராமேதி நித்யம்
ஜயது ஜயது சித்தம் ராமபாதா³ரவிந்த³ம் ।
நமது நமது தே³ஹம் ஸந்ததம் ராமசந்த்³ரம்
ந ப⁴வது மம பாபம் ஜந்மஜந்மாந்தரேஷு ॥ 167

ஆநந்த³ரூபம் வரத³ம் ப்ரஸந்நம்
ஸிம்ஹேக்ஷணம் ஸேவகபாரிஜாதம் ।
நீலோத்பலாங்க³ம் பு⁴வநைகமித்ரம்
ராமம் ப⁴ஜே ராக⁴வராமசந்த்³ரம் ॥ 168

லங்காவிராமம் ரணரங்க³பீ⁴மம்
ராஜீவநேத்ரம் ரகு⁴வம்ஶமித்ரம் ।
காருண்யமூர்திம் கருணாப்ரபூர்திம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 169

ஸுக்³ரீவமித்ரம் பரமம் பவித்ரம்
ஸீதாகளத்ரம் நவஹேமஸூத்ரம் ।
காருண்யபாத்ரம் ஶதபத்ரநேத்ரம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ஶிரஸா நமாமி ॥ 170

ஶ்ரீராக⁴வேதி ரமணேதி ரகூ⁴த்³வஹேதி
ராமேதி ராவணஹரேதி ரமாத⁴வேதி ।
ஸாகேதநாத²ஸுமுகே²தி ச ஸுவ்ரதேதி
வாணீ ஸதா³ வத³து ராம ஹரே ஹரேதி ॥ 171

ஶ்ரீராமநாமாம்ருதமந்த்ரபீ³ஜம்
ஸஞ்ஜீவநம் சேந்மநஸி ப்ரதிஷ்ட²ம் ।
ஹாலாஹலம் வா ப்ரளயாநலம் வா
ம்ருத்யோர்முக²ம் வா விததீ²கரோதி ॥ 172

கிம் யோக³ஶாஸ்த்ரை꞉ கிமஶேஷவித்³யா
கிம் யாக³க³ங்கா³தி³விஶேஷதீர்தை²꞉ ।
கிம் ப்³ரஹ்மசர்யாஶ்ரமஸஞ்சரேண
ப⁴க்திர்நசேத்தே ரகு⁴வம்ஶகீர்த்யாம் ॥ 173

இத³ம் ஶரீரம் ஶ்லத²ஸந்தி⁴ஜர்ஜ²ரம்
பதத்யவஶ்யம் பரிணாமபேஶலம் ।
கிமௌஷத²ம் ப்ருச்ச²ஸி மூட⁴ து³ர்மதே
நிராமயம் ராமகதா²ம்ருதம் பிப³ ॥ 174

ஹே ராமப⁴த்³ராஶ்ரய ஹே க்ருபாலோ
ஹே ப⁴க்தலோகைகஶரண்யமூர்தே ।
புநீஹி மாம் த்வச்சரணாரவிந்த³ம்
ஜக³த்பவித்ரம் ஶரணம் மமா(அ)ஸ்து ॥ 175

நீலாப்⁴ரதே³ஹ நிகி²லேஶ ஜக³ந்நிவாஸ
ராஜீவநேத்ர ரமணீயகு³ணாபி⁴ராம ।
ஶ்ரீதா³ம தை³த்யகுலமர்த³ந ராமசந்த்³ர
த்வத்பாத³பத்³மமநிஶம் கலயாமி சித்தே ॥ 176

ஶ்ரீராமசந்த்³ர கருணாகர தீ³நப³ந்தோ⁴
ஸீதாஸமேத ப⁴ரதாக்³ரஜ ராக⁴வேஶ ।
பாபார்திப⁴ஞ்ஜந ப⁴யாதுரதீ³நப³ந்தோ⁴
பாபாம்பு³தௌ⁴ பதிதமுத்³த⁴ர மாமநாத²ம் ॥ 177

இந்தீ³வரத³ளஶ்யாம-மிந்து³கோடிநிபா⁴நநம் ।
கந்த³ர்பகோடிலாவண்யம் வந்தே³(அ)ஹம் ரகு⁴நந்த³நம் ॥ 175

இதி ஶ்ரீபோ³தே⁴ந்த்³ரஸரஸ்வதீ க்ருத ஶ்ரீராமகர்ணாம்ருதம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed