Stotra Nidhi Blog

Sri Datta Ashtakam – శ్రీ దత్తాష్టకం

గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం | నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం | సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం | అనఘాప్రియా విభుం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౩ || నిరాకారం నిరాభాసం...

Sri Chidambareshwara Stotram – శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం

కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం జటాధరం పార్వతీవామభాగమ్ | సదాశివం రుద్రమనంతరూపం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౧ || వాచామతీతం ఫణిభూషణాంగం గణేశతాతం ధనదస్య మిత్రమ్ | కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౨ || రమేశవంద్యం రజతాద్రినాథం శ్రీవామదేవం భవదుఃఖనాశమ్ | రక్షాకరం...

Vignana Nauka Ashtakam – విజ్ఞాననౌకాష్టకం

తపోయజ్ఞదానాదిభిశ్శుద్ధబుద్ధి- ర్విరక్తోగ్రజాతిః పరే తుచ్ఛ బుద్ధ్యా | పరిత్యజ్య సర్వం యదాప్నోతి తత్త్వం పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి || ౧ || దయాళుం గురుం బ్రహ్మనిష్ఠం ప్రశాంతం సమారాధ్య భక్త్యా విచార్య స్వరూపమ్ | యదాప్నోతి తత్త్వం నిదిధ్యస్య విద్వాన్ పరం బ్రహ్మ నిత్యం తదేవాహమస్మి...

Sri Surya Shodasopachara Puja – శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ

(కృతజ్ఞతలు – శ్రీ కే.పార్వతీకుమార్ గారికి) (గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతిపూజ చేయవలెను) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ, మమ శరీరే వర్తమాన వర్తిష్యమాన...

Sri Surya Kavacham – శ్రీ సూర్య కవచస్తోత్రం

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ | శృణుష్వ మునిశార్దూల సూర్యస్య కవచం శుభమ్ | శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧ || దేదీప్యమానముకుటం స్ఫురన్మకరకుండలమ్ | ధ్యాత్వా సహస్రకిరణం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౨ || శిరో మే భాస్కరః పాతు లలాటం మేఽమితద్యుతిః | నేత్రే దినమణిః పాతు...

Sri Ketu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం కేతవే నమః | ఓం స్థూలశిరసే నమః | ఓం శిరోమాత్రాయ నమః | ఓం ధ్వజాకృతయే నమః | ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః | ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః | ఓం మహాభీతికరాయ నమః | ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః | ఓం పింగళాక్షకాయ...

Sri Rahu Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ...

Sri Sani Ashtottara Satanamavali – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే...

Sri Sukra Ashtottara Satanamavali – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శుక్రాయ నమః | ఓం శుచయే నమః | ఓం శుభగుణాయ నమః | ఓం శుభదాయ నమః | ఓం శుభలక్షణాయ నమః | ఓం శోభనాక్షాయ నమః | ఓం శుభ్రరూపాయ నమః | ఓం శుద్ధస్ఫటికభాస్వరాయ నమః | ఓం దీనార్తిహరకాయ...

Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం గురవే నమః | ఓం గుణవరాయ నమః | ఓం గోప్త్రే నమః | ఓం గోచరాయ నమః | ఓం గోపతిప్రియాయ నమః | ఓం గుణినే నమః | ఓం గుణవతాం శ్రేష్ఠాయ నమః | ఓం గురూణాం గురవే నమః |...

Sri Budha Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం బుధాయ నమః | ఓం బుధార్చితాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః | ఓం శుభప్రదాయ నమః | ఓం దృఢవ్రతాయ నమః | ఓం దృఢఫలాయ నమః | ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధకాయ నమః | ఓం సత్యవాసాయ...

Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Satanamavali – శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహీసుతాయ నమః | ఓం మహాభాగాయ నమః | ఓం మంగళాయ నమః | ఓం మంగళప్రదాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం మహాశూరాయ నమః | ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః | ఓం మహారౌద్రాయ నమః | ఓం మహాభద్రాయ...

Sri Chandra Ashtottara Satanamavali – శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం శశధరాయ నమః | ఓం చంద్రాయ నమః | ఓం తారాధీశాయ నమః | ఓం నిశాకరాయ నమః | ఓం సుధానిధయే నమః | ఓం సదారాధ్యాయ నమః | ఓం సత్పతయే నమః | ఓం సాధుపూజితాయ...

Sri Surya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం అరుణాయ నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం కరుణారససింధవే నమః | ఓం అసమానబలాయ నమః | ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః | ఓం ఆదిభూతాయ నమః | ఓం అఖిలాగమవేదినే నమః | ఓం అచ్యుతాయ...

Aruna Prashna – అరుణ ప్రశ్నః 

(తై.ఆ.౧.౦.౦) ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||...

Navagraha Kavacham – నవగ్రహ కవచం

శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః | ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ || బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః | జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ || పాదౌ కేతుః సదా...

Sri Govardhana Ashtakam – శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం

గుణాతీతం పరంబ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్ | గోకులానందదాతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || ౧ || గోలోకాధిపతిం కృష్ణవిగ్రహం పరమేశ్వరమ్ | చతుష్పదార్థదం నిత్యం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || ౨ || నానాజన్మకృతం పాపం దహేత్ తూలం హుతాశనః | కృష్ణభక్తిప్రదం శశ్వద్వందే గోవర్ధనం గిరిమ్...

Sri Raama Shodasopachara Puja – శ్రీ రామ షోడశోపచార పూజ

గమనిక – ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను. పూర్వాంగం చూ. || పసుపు గణపతి పూజ చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ సంకల్పిత మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం...

Sri Narayana Kavacham – శ్రీ నారాయణ కవచం

రాజోవాచ | యేన గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహానరిసైనికాన్ | క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యం బుభుజే శ్రియమ్ || ౧ || భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ | యథాఽఽతతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోఽజయన్మృధే || ౨ || శ్రీ శుక ఉవాచ | వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే |...

Sri Durga Pancharatnam – శ్రీ దుర్గా పంచరత్నం

తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢామ్ | త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి || ౧ || దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతా మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా | గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠా మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి || ౨...

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram – శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ || ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ || ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందరరూప సురేశ శివ || ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవసేవిత కీర్తి...

Sri Shiva Dvadasha Nama Stotram – శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః | తృతీయః శంకరో జ్ఞేయశ్చతుర్థో వృషభధ్వజః || ౧ || పంచమః కృత్తివాసాశ్చ షష్ఠః కామాంగనాశనః | సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠశ్చాష్టమః స్మృతః || ౨ || ఈశ్వరో నవమో జ్ఞేయో దశమః పార్వతీపతిః | రుద్ర ఏకాదశశ్చైవ ద్వాదశః శివ...

Satarudriyam – శతరుద్రీయం

వ్యాస ఉవాచ – ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ | భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || ౧ || ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ | తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ || ౨ || మహాదేవం మహాత్మానమీశానం...

Rudradhyaya Stuti – రుద్రాధ్యాయ స్తుతి

ధ్యానం || ఆపాతాళ నభః స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర- జ్జ్యోతిః స్ఫాటిక లింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః | అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్ ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించేచ్ఛివమ్ || బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహాః భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత శశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.