Category: Krishna – కృష్ణ

Sri Gopala Sahasranama Stotram – శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం

కైలాసశిఖరే రమ్యే గౌరీ పప్రచ్ఛ శంకరమ్ | బ్రహ్మాండాఖిలనాథస్త్వం సృష్టిసంహారకారకః || ౧ || త్వమేవ పూజ్యసే లోకైర్బ్రహ్మవిష్ణుసురాదిభిః | నిత్యం పఠసి దేవేశ కస్య స్తోత్రం మహేశ్వర || ౨ ||...

Sri Brahma Samhita – శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా

ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానందవిగ్రహః | అనాదిరాదిర్గోవిందః సర్వకారణకారణమ్ || ౧ || సహస్రపత్రకమలం గోకులాఖ్యం మహత్పదమ్ | తత్కర్ణికారం తద్ధామ తదనంతాశసంభవమ్ || ౨ || కర్ణికారం మహద్యంత్రం షట్కోణం వజ్రకీలకమ్...

Sri Nanda Nandanastakam – శ్రీ నందనందనాష్టకం

సుచారువక్త్రమండలం సుకర్ణరత్నకుండలమ్ | సుచర్చితాంగచందనం నమామి నందనందనమ్ || ౧ || సుదీర్ఘనేత్రపంకజం శిఖీశిఖండమూర్ధజమ్ | అనంతకోటిమోహనం నమామి నందనందనమ్ || ౨ || సునాసికాగ్రమౌక్తికం స్వచ్ఛదంతపంక్తికమ్ | నవాంబుదాంగచిక్కణం నమామి నందనందనమ్...

Sri Radha Kavacham – శ్రీ రాధా కవచం

పార్వత్యువాచ | కైలాస వాసిన్ భగవన్ భక్తానుగ్రహకారక | రాధికా కవచం పుణ్యం కథయస్వ మమ ప్రభో || ౧ || యద్యస్తి కరుణా నాథ త్రాహి మాం దుఃఖతో భయాత్ |...

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – వాసుదేవ స్తోత్రం (మహాభారతే)

(శ్రీమహాభారతే భీష్మపర్వణి పంచషష్టితమోఽధ్యాయే శ్లో: ౪౭) విశ్వావసుర్విశ్వమూర్తిర్విశ్వేశో విష్వక్సేనో విశ్వకర్మా వశీ చ | విశ్వేశ్వరో వాసుదేవోఽసి తస్మా- -ద్యోగాత్మానం దైవతం త్వాముపైమి || ౪౭ || జయ విశ్వ మహాదేవ జయ...

Sri Krishna Jananam (Bhagavatam) – శ్రీ కృష్ణ జననం (శ్రీమద్భాగవతం)

శ్రీశుక ఉవాచ | అథ సర్వగుణోపేతః కాలః పరమశోభనః | యర్హ్యేవాజనజన్మర్క్షం శాంతర్క్షగ్రహతారకమ్ || ౧ || దిశః ప్రసేదుర్గగనం నిర్మలోడుగణోదయమ్ | మహీమంగళభూయిష్ఠపురగ్రామవ్రజాకరా || ౨ || నద్యః ప్రసన్నసలిలా హ్రదా...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రామకృష్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీరామచంద్రశ్రీకృష్ణ సూర్యచంద్రకులోద్భవౌ | కౌసల్యాదేవకీపుత్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧ || దివ్యరూపౌ దశరథవసుదేవాత్మసంభవౌ | జానకీరుక్మిణీకాంతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨ || ఆయోధ్యాద్వారకాధీశౌ శ్రీమద్రాఘవయాదవౌ | శ్రీకాకుత్స్థేంద్రరాజేంద్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ...

Akrura Kruta Krishna Stuti – శ్రీ కృష్ణ స్తుతిః (అకౄర కృతం)

(శ్రీమద్భాగవతం ౧౦.౪౦.౧) అక్రూర ఉవాచ | నతోఽస్మ్యహం త్వాఖిలహేతుహేతుం నారాయణం పూరుషమాద్యమవ్యయమ్ | యన్నాభిజాతదరవిందకోశాద్ బ్రహ్మాఽఽవిరాసీద్యత ఏష లోకః || ౧ || భూస్తోయమగ్నిః పవనః ఖమాది- -ర్మహానజాదిర్మన ఇంద్రియాణి | సర్వేన్ద్రియార్థా...

Jwara Hara Stotram – జ్వరహర స్తోత్రం

ధ్యానమ్ | త్రిపాద్భస్మప్రహరణస్త్రిశిరా రక్తలోచనః | స మే ప్రీతస్సుఖం దద్యాత్ సర్వామయపతిర్జ్వరః || స్తోత్రం | విద్రావితే భూతగణే జ్వరస్తు త్రిశిరాస్త్రిపాత్ | [* పాఠభేదః – మహాదేవప్రయుక్తోఽసౌ ఘోరరూపో భయావహః...

Sri Krishna Kavacham – శ్రీ కృష్ణ కవచం

ప్రణమ్య దేవం విప్రేశం ప్రణమ్య చ సరస్వతీమ్ | ప్రణమ్య చ మునీన్ సర్వాన్ సర్వశాస్త్ర విశారదాన్ || ౧ || శ్రీకృష్ణ కవచం వక్ష్యే శ్రీకీర్తివిజయప్రదమ్ | కాంతారే పథి దుర్గే...

error: Not allowed