Category: Krishna

Gopi Gitam (Gopika Gitam) – గోపీ గీతం (గోపికా గీతం)

గోప్య ఊచుః | జయతి తేఽధికం జన్మనా వ్రజః శ్రయత ఇందిరా శశ్వదత్ర హి | దయిత దృశ్యతాం దిక్షు తావకా- స్త్వయి ధృతాసవస్త్వాం విచిన్వతే || ౧ || శరదుదాశయే సాధుజాతసత్...

Krishna Ashtakam 4 (Bhaje Vrajaika Mandanam) – శ్రీ కృష్ణాష్టకం – ౪

భజే వ్రజైకమండనం సమస్తపాపఖండనం స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ నందనందనమ్ | సుపిచ్ఛగుచ్ఛమస్తకం సునాదవేణుహస్తకం అనంగరంగసాగరం నమామి కృష్ణనాగరమ్ || ౧ || మనోజగర్వమోచనం విశాలలోలలోచనం విధూతగోపశోచనం నమామి పద్మలోచనమ్ | కరారవిందభూధరం స్మితావలోకసుందరం మహేంద్రమానదారణం...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్-౨

తరేయుస్సంసారం కథమగతపారం సురజనాః కథం భావాత్మానం హరిమనుసరేయుశ్చ సరసాః | కథం వా మాహాత్మ్యం నిజహృది నయేయుర్వ్రజభువాం భవేదావిర్భావో యది న భువి వాగీశ భవతః || ౧ || శ్రయేయుస్సన్మార్గం కథమనుభవేయుస్సుఖకరం...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్

పతిః శ్రీవల్లభోఽస్మాకం గతిః శ్రీవల్లభస్సదా | మతిః శ్రీవల్లభే హ్యాస్తాం రతిః శ్రీవల్లభేఽస్తు మే || ౧ || వృత్తిః శ్రీవల్లభా యైవ కృతిః శ్రీవల్లభార్థినీ | దర్శనం శ్రీవల్లభస్య స్మరణం వల్లభప్రభోః...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – శ్రీ కృష్ణ శరణాష్టకమ్ ౨

స్వామినీచింతయా చిత్తఖేదఖిన్న ముఖాంబుజః | నిమీలన్నేత్రయుగళః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౧ || మనోజభావభరితో భావయన్మనసా రతిమ్ | మీలనవ్యాకులమనాః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౨ || నిశ్శ్వాసశుష్యద్వదనో మధురాధరపల్లవః | మురళీనాదనిరతః...

Sri Krishna Tandava Stotram – శ్రీ కృష్ణ తాండవ స్తోత్రమ్

భజే వ్రజైకనందనం సమస్తపాపఖండనం స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ నందనందనమ్ | సుపిచ్ఛగుచ్ఛమస్తకం సునాదవేణుహస్తకం అనంగరంగసారగం నమామి సాగరం భజే || ౧ || మనోజగర్వమోచనం విశాంఫాలలోచనం విఘాతగోపశోభనం నమామి పద్మలోచనమ్ | కరారవిందభూధరం స్మితావలోకసుందరం...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – గోవర్ధనధరాష్టకమ్

గోపనారీ ముఖాంభోజభాస్కరం వేణువాద్యకమ్ | రాధికారసభోక్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౧ || ఆభీరనగరీప్రాణప్రియం సత్యపరాక్రమమ్ | స్వభృత్యభయభేత్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౨ || వ్రజస్త్రీ విప్రయోగాగ్ని నివారకమహర్నిశమ్ | మహామరకతశ్యామం...

Sri Venugopala Ashtakam – శ్రీ వేణుగోపాలాష్టకమ్

కలితకనకచేలం ఖండితాపత్కుచేలం గళధృతవనమాలం గర్వితారాతికాలమ్ | కలిమలహరశీలం కాంతిధూతేన్ద్రనీలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౧ || వ్రజయువతివిలోలం వందనానందలోలం కరధృతగురుశైలం కంజగర్భాదిపాలమ్ | అభిమతఫలదానం శ్రీజితామర్త్యసాలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౨ ||...

Sri Parankusa Ashtakam – శ్రీ పరాంకుశాష్టకమ్

త్రైవిద్యవృద్ధజనమూర్ధవిభూషణం యత్ సంపచ్చ సాత్త్వికజనస్య యదేవ నిత్యమ్ | యద్వా శరణ్యమశరణ్యజనస్య పుణ్యం తత్సంశ్రయేమ వకులాభరణాఙ్ఘ్రియుగ్మమ్ || ౧ || భక్తిప్రభావ భవదద్భుతభావబన్ధ సన్ధుక్షిత ప్రణయసారరసౌఘ పూర్ణః | వేదార్థరత్ననిధిరచ్యుతదివ్యధామ జీయాత్పరాఙ్కుశ పయోధిరసీమ...

Chatusloki Stotram – చతుఃశ్లోకీ స్తోత్రమ్

సర్వదా సర్వభావేన భజనీయో వ్రజాధిపః | స్వస్యాయమేవ ధర్మో హి నాన్యః క్వాపి కదాచన || ౧ || ఏవం సదాస్మత్కర్తవ్యం స్వయమేవ కరిష్యతి | ప్రభుస్సర్వసమర్థో హి తతో నిశ్చింతతాం వ్రజేత్...

error: Not allowed