Category: Krishna

Chatusloki Stotram – చతుఃశ్లోకీ స్తోత్రమ్

సర్వదా సర్వభావేన భజనీయో వ్రజాధిపః | స్వస్యాయమేవ ధర్మో హి నాన్యః క్వాపి కదాచన || ౧ || ఏవం సదాస్మత్కర్తవ్యం స్వయమేవ కరిష్యతి | ప్రభుస్సర్వసమర్థో హి తతో నిశ్చింతతాం వ్రజేత్...

Sri Vittala Kavacham – శ్రీ విఠ్ఠల కవచమ్

ఓం అస్య శ్రీ విఠ్ఠలకవచసోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ పురందర ఋషిః శ్రీ గురుః పరమాత్మా శ్రీవిఠ్ఠలో దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ పుండరీక వరద ఇతి బీజం రుక్మిణీ రమాపతిరితి శక్తిః పాండురంగేశ...

Sri Vittala Stavaraja – విఠ్ఠలస్తవరాజః

ఓం అస్య శ్రీవిఠ్ఠలస్తవరాజస్తోత్రమహామంత్రస్య భగవాన్ వేదవ్యాస ఋషిః అతిజగతీ ఛందః శ్రీవిఠ్ఠలః పరమాత్మా దేవతా త్రిమూర్త్యాత్మకా ఇతి బీజమ్ సృష్టిసంరక్షణార్థేతి శక్తిః వరదాభయహస్తేతి కీలకమ్ మమ సర్వాభీష్టఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | అథ...

Sri Bala Raksha Stotram – శ్రీ బాలరక్షా స్తోత్రమ్ (గోపీ కృతం)

అవ్యాదజోఽంఘ్రి మణిమాంస్తవ జాన్వథోరూ యజ్ఞోఽచ్యుతః కటితటం జఠరం హయాస్యః | హృత్కేశవస్త్వదుర ఈశ ఇనస్తు కంఠం విష్ణుర్భుజం ముఖమురుక్రమ ఈశ్వరః కమ్ || ౧ || చక్ర్యగ్రతః సహగదో హరిరస్తు పశ్చాత్ త్వత్పార్శ్వయోర్ధనురసీ...

Sri Gokula Ashtakam – శ్రీ గోకులాష్టకం

శ్రీమద్గోకులసర్వస్వం శ్రీమద్గోకులమండనమ్ | శ్రీమద్గోకులదృక్తారా శ్రీమద్గోకులజీవనమ్ || ౧ || శ్రీమద్గోకులమాత్రేశః శ్రీమద్గోకులపాలకః | శ్రీమద్గోకులలీలాబ్ధిః శ్రీమద్గోకులసంశ్రయః || ౨ || శ్రీమద్గోకులజీవాత్మా శ్రీమద్గోకులమానసః | శ్రీమద్గోకులదుఃఖఘ్నం శ్రీమద్గోకులవీక్షితః || ౩ ||...

Trailokya Mangala Krishna Kavacham – త్రైలోక్యమంగళకవచం

శ్రీ నారద ఉవాచ – భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ కవచం యత్ప్రకాశితం | త్రైలోక్యమంగళం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౧ || సనత్కుమార ఉవాచ – శృణు వక్ష్యామి విప్రేంద్ర కవచం పరమాద్భుతం...

Garbha Stuti (Deva Krutham) – గర్భ స్తుతి (దేవ కృతం)

దేవా ఊచుః – జగద్యోనిరయోనిస్త్వమనంతోఽవ్యయ ఏవ చ | జ్యోతిస్స్వరూపో హ్యనిశః సగుణో నిర్గుణో మహాన్ || ౧ || భక్తానురోధాత్సాకారో నిరాకారో నిరంకుశః | నిర్వ్యూహో నిఖిలాధారో నిఃశంకో నిరుపద్రవః ||...

Sri Gopijana Vallabha Ashtakam 2 – శ్రీ గోపీజనవల్లభాష్టకం 2

సరోజనేత్రాయ కృపాయుతాయ మందారమాలాపరిభూషితాయ | ఉదారహాసాయ లసన్ముఖాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ || ౧ || ఆనందనందాదికదాయకాయ బకీబకప్రాణవినాశకాయ | మృగేంద్రహస్తాగ్రజభూషణాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ || ౨ || గోపాలలీలాకృతకౌతుకాయ గోపాలకాజీవనజీవనాయ | భక్తైకగణ్యాయ...

Sri Gokulesha Ashtakam – శ్రీ గోకులేశాష్టకం

నందగోపభూపవంశభూషణం విదూషణం భూమిభూతిభూరిభాగ్యభాజనం భయాపహమ్ | ధేనుధర్మరక్షణావతీర్ణపూర్ణవిగ్రహం నీలవారివాహకాంతి గోకులేశమాశ్రయే || ౧ || గోపబాలసుందరీగణావృతం కళానిధిం రాసమండలీవిహారకారికామసుందరమ్ | పద్మయోనిశంకరాదిదేవబృందవందితం నీలవారివాహకాంతి గోకులేశమాశ్రయే || ౨ || గోపరాజరత్నరాజిమందిరానురింగణం గోపబాలబాలికాకలానురుద్ధగాయనమ్ |...

Sri Krishna Ashraya Stotram – శ్రీ కృష్ణాశ్రయ స్తోత్రం

సర్వమార్గేషు నష్టేషు కాలే చ కలిధర్మిణి | పాషండప్రచురే లోకే కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ || ౧ || మ్లేచ్ఛాక్రాన్తేషు దేశేషు పాపైకనిలయేషు చ | సత్పీడావ్యగ్రలోకేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ ||...

error: Download Stotra Nidhi mobile app