Category: Krishna

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్-౨

తరేయుస్సంసారం కథమగతపారం సురజనాః కథం భావాత్మానం హరిమనుసరేయుశ్చ సరసాః | కథం వా మాహాత్మ్యం నిజహృది నయేయుర్వ్రజభువాం భవేదావిర్భావో యది న భువి వాగీశ భవతః || ౧ || శ్రయేయుస్సన్మార్గం కథమనుభవేయుస్సుఖకరం...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్

పతిః శ్రీవల్లభోఽస్మాకం గతిః శ్రీవల్లభస్సదా | మతిః శ్రీవల్లభే హ్యాస్తాం రతిః శ్రీవల్లభేఽస్తు మే || ౧ || వృత్తిః శ్రీవల్లభా యైవ కృతిః శ్రీవల్లభార్థినీ | దర్శనం శ్రీవల్లభస్య స్మరణం వల్లభప్రభోః...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – శ్రీ కృష్ణ శరణాష్టకమ్ ౨

స్వామినీచింతయా చిత్తఖేదఖిన్న ముఖాంబుజః | నిమీలన్నేత్రయుగళః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౧ || మనోజభావభరితో భావయన్మనసా రతిమ్ | మీలనవ్యాకులమనాః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౨ || నిశ్శ్వాసశుష్యద్వదనో మధురాధరపల్లవః | మురళీనాదనిరతః...

Sri Krishna Tandava Stotram – శ్రీ కృష్ణ తాండవ స్తోత్రమ్

భజే వ్రజైకనందనం సమస్తపాపఖండనం స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ నందనందనమ్ | సుపిచ్ఛగుచ్ఛమస్తకం సునాదవేణుహస్తకం అనంగరంగసారగం నమామి సాగరం భజే || ౧ || మనోజగర్వమోచనం విశాంఫాలలోచనం విఘాతగోపశోభనం నమామి పద్మలోచనమ్ | కరారవిందభూధరం స్మితావలోకసుందరం...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – గోవర్ధనధరాష్టకమ్

గోపనారీ ముఖాంభోజభాస్కరం వేణువాద్యకమ్ | రాధికారసభోక్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౧ || ఆభీరనగరీప్రాణప్రియం సత్యపరాక్రమమ్ | స్వభృత్యభయభేత్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౨ || వ్రజస్త్రీ విప్రయోగాగ్ని నివారకమహర్నిశమ్ | మహామరకతశ్యామం...

Sri Venugopala Ashtakam – శ్రీ వేణుగోపాలాష్టకమ్

కలితకనకచేలం ఖండితాపత్కుచేలం గళధృతవనమాలం గర్వితారాతికాలమ్ | కలిమలహరశీలం కాంతిధూతేన్ద్రనీలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౧ || వ్రజయువతివిలోలం వందనానందలోలం కరధృతగురుశైలం కంజగర్భాదిపాలమ్ | అభిమతఫలదానం శ్రీజితామర్త్యసాలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౨ ||...

Sri Parankusa Ashtakam – శ్రీ పరాంకుశాష్టకమ్

త్రైవిద్యవృద్ధజనమూర్ధవిభూషణం యత్ సంపచ్చ సాత్త్వికజనస్య యదేవ నిత్యమ్ | యద్వా శరణ్యమశరణ్యజనస్య పుణ్యం తత్సంశ్రయేమ వకులాభరణాఙ్ఘ్రియుగ్మమ్ || ౧ || భక్తిప్రభావ భవదద్భుతభావబన్ధ సన్ధుక్షిత ప్రణయసారరసౌఘ పూర్ణః | వేదార్థరత్ననిధిరచ్యుతదివ్యధామ జీయాత్పరాఙ్కుశ పయోధిరసీమ...

Chatusloki Stotram – చతుఃశ్లోకీ స్తోత్రమ్

సర్వదా సర్వభావేన భజనీయో వ్రజాధిపః | స్వస్యాయమేవ ధర్మో హి నాన్యః క్వాపి కదాచన || ౧ || ఏవం సదాస్మత్కర్తవ్యం స్వయమేవ కరిష్యతి | ప్రభుస్సర్వసమర్థో హి తతో నిశ్చింతతాం వ్రజేత్...

Sri Vittala Kavacham – శ్రీ విఠ్ఠల కవచమ్

ఓం అస్య శ్రీ విఠ్ఠలకవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ పురందర ఋషిః శ్రీ గురుః పరమాత్మా శ్రీవిఠ్ఠలో దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ పుండరీక వరద ఇతి బీజం రుక్మిణీ రమాపతిరితి శక్తిః పాండురంగేశ...

Sri Vittala Stavaraja – విఠ్ఠలస్తవరాజః

ఓం అస్య శ్రీవిఠ్ఠలస్తవరాజస్తోత్రమహామంత్రస్య భగవాన్ వేదవ్యాస ఋషిః అతిజగతీ ఛందః శ్రీవిఠ్ఠలః పరమాత్మా దేవతా త్రిమూర్త్యాత్మకా ఇతి బీజమ్ సృష్టిసంరక్షణార్థేతి శక్తిః వరదాభయహస్తేతి కీలకమ్ మమ సర్వాభీష్టఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | అథ...

error: Download Stotra Nidhi mobile app