Category: Krishna

Trailokya Mangala Krishna Kavacham – త్రైలోక్యమంగళకవచం

శ్రీ నారద ఉవాచ – భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ కవచం యత్ప్రకాశితం | త్రైలోక్యమంగళం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౧ || సనత్కుమార ఉవాచ – శృణు వక్ష్యామి విప్రేంద్ర కవచం పరమాద్భుతం...

Garbha Stuti (Deva Krutham) – గర్భ స్తుతి (దేవ కృతం)

దేవా ఊచుః – జగద్యోనిరయోనిస్త్వమనంతోఽవ్యయ ఏవ చ | జ్యోతిస్స్వరూపో హ్యనిశః సగుణో నిర్గుణో మహాన్ || ౧ || భక్తానురోధాత్సాకారో నిరాకారో నిరంకుశః | నిర్వ్యూహో నిఖిలాధారో నిఃశంకో నిరుపద్రవః ||...

Sri Gokulesha Ashtakam – శ్రీ గోకులేశాష్టకం

నందగోపభూపవంశభూషణం విదూషణం భూమిభూతిభూరిభాగ్యభాజనం భయాపహమ్ | ధేనుధర్మరక్షణావతీర్ణపూర్ణవిగ్రహం నీలవారివాహకాంతి గోకులేశమాశ్రయే || ౧ || గోపబాలసుందరీగణావృతం కళానిధిం రాసమండలీవిహారకారికామసుందరమ్ | పద్మయోనిశంకరాదిదేవబృందవందితం నీలవారివాహకాంతి గోకులేశమాశ్రయే || ౨ || గోపరాజరత్నరాజిమందిరానురింగణం గోపబాలబాలికాకలానురుద్ధగాయనమ్ |...

Sri Krishna Ashraya Stotram – శ్రీ కృష్ణాశ్రయ స్తోత్రం

సర్వమార్గేషు నష్టేషు కాలే చ కలిధర్మిణి | పాషండప్రచురే లోకే కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ || ౧ || మ్లేచ్ఛాక్రాన్తేషు దేశేషు పాపైకనిలయేషు చ | సత్పీడావ్యగ్రలోకేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ ||...

Sri Krishna Stotram (Brahma Krutam) – శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (బ్రహ్మ కృతం)

బ్రహ్మోవాచ – రక్ష రక్ష హరే మాం చ నిమగ్నం కామసాగరే | దుష్కీర్తిజలపూర్ణే చ దుష్పారే బహుసంకటే || ౧ || భక్తివిస్మృతిబీజే చ విపత్సోపానదుస్తరే | అతీవ నిర్మలజ్ఞానచక్షుః ప్రచ్ఛన్నకారిణే...

Sri Krishna Stotram (Indra Kritam) – శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (ఇంద్ర కృతం)

ఇంద్ర ఉవాచ – అక్షరం పరమం బ్రహ్మ జ్యోతీరూపం సనాతనమ్ | గుణాతీతం నిరాకారం స్వేచ్ఛామయమనంతకమ్ || ౧ || భక్తధ్యానాయ సేవాయై నానారూపధరం వరమ్ | శుక్లరక్తపీతశ్యామం యుగానుక్రమణేన చ ||...

Sri Krishna Stotram (Mohini Kritam) – శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (మోహినీ రచితం)

మోహిన్యువాచ – సర్వేంద్రియాణాం ప్రవరం విష్ణోరంశం చ మానసమ్ | తదేవ కర్మణాం బీజం తదుద్భవ నమోఽస్తు తే || ౧ || స్వయమాత్మా హి భగవాన్ జ్ఞానరూపో మహేశ్వరః | నమో...

Sri Krishna Stotram (Viprapatni Krutam) – శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రం (విప్రపత్నీ కృతం)

విప్రపత్న్య ఊచుః – త్వం బ్రహ్మ పరమం ధామ నిరీహో నిరహంకృతిః | నిర్గుణశ్చ నిరాకారస్సాకారస్సగుణస్స్వయమ్ || ౧ || సాక్షిరూపశ్చ నిర్లిప్తః పరమాత్మా నిరాకృతిః | ప్రకృతిః పురుషస్త్వం చ కారణం...

Sri Gopijana Vallabha Ashtakam – శ్రీ గోపీజనవల్లభాష్టకం

నవాంబుదానీకమనోహరాయ ప్రఫుల్లరాజీవవిలోచనాయ | వేణుస్వనామోదితగోపికాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ || ౧ || కిరీటకేయూరవిభూషితాయ గ్రైవేయమాలామణిరంజితాయ | స్ఫురచ్చలత్కాంచనకుండలాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ || ౨ || దివ్యాంగనాబృందనిషేవితాయ స్మితప్రభాచారుముఖాంబుజాయ | త్రైలోక్యసమ్మోహనసుందరాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ...

Sri Krishna Ashtakam 3 – శ్రీ కృష్ణాష్టకం – ౩

శ్రీగోపగోకులవివర్ధన నందసూనో రాధాపతే వ్రజజనార్తిహరావతార | మిత్రాత్మజాతటవిహారణ దీనబంధో దామోదరాచ్యుత విభో మమ దేహి దాస్యమ్ || ౧ || శ్రీరాధికారమణ మాధవ గోకులేంద్ర- సూనో యదూత్తమ రమార్చితపాదపద్మ | శ్రీశ్రీనివాస పురుషోత్తమ...

error: Download Stotra Nidhi mobile app