Category: Krishna – కృష్ణ

Sri Gopala Sahasranama Stotram – శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం

కైలాసశిఖరే రమ్యే గౌరీ పప్రచ్ఛ శంకరమ్ | బ్రహ్మాండాఖిలనాథస్త్వం సృష్టిసంహారకారకః || ౧ || త్వమేవ పూజ్యసే లోకైర్బ్రహ్మవిష్ణుసురాదిభిః | నిత్యం పఠసి దేవేశ కస్య స్తోత్రం మహేశ్వర || ౨ ||...

Sri Brahma Samhita – శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా

ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానందవిగ్రహః | అనాదిరాదిర్గోవిందః సర్వకారణకారణమ్ || ౧ || సహస్రపత్రకమలం గోకులాఖ్యం మహత్పదమ్ | తత్కర్ణికారం తద్ధామ తదనంతాశసంభవమ్ || ౨ || కర్ణికారం మహద్యంత్రం షట్కోణం వజ్రకీలకమ్...

Sri Nanda Nandanastakam – శ్రీ నందనందనాష్టకం

సుచారువక్త్రమండలం సుకర్ణరత్నకుండలమ్ | సుచర్చితాంగచందనం నమామి నందనందనమ్ || ౧ || సుదీర్ఘనేత్రపంకజం శిఖీశిఖండమూర్ధజమ్ | అనంతకోటిమోహనం నమామి నందనందనమ్ || ౨ || సునాసికాగ్రమౌక్తికం స్వచ్ఛదంతపంక్తికమ్ | నవాంబుదాంగచిక్కణం నమామి నందనందనమ్...

Sri Radha Kavacham – శ్రీ రాధా కవచం

పార్వత్యువాచ | కైలాస వాసిన్ భగవన్ భక్తానుగ్రహకారక | రాధికా కవచం పుణ్యం కథయస్వ మమ ప్రభో || ౧ || యద్యస్తి కరుణా నాథ త్రాహి మాం దుఃఖతో భయాత్ |...

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – వాసుదేవ స్తోత్రం (మహాభారతే)

(శ్రీమహాభారతే భీష్మపర్వణి పంచషష్టితమోఽధ్యాయే శ్లో: ౪౭) విశ్వావసుర్విశ్వమూర్తిర్విశ్వేశో విష్వక్సేనో విశ్వకర్మా వశీ చ | విశ్వేశ్వరో వాసుదేవోఽసి తస్మా- -ద్యోగాత్మానం దైవతం త్వాముపైమి || ౪౭ || జయ విశ్వ మహాదేవ జయ...

Sri Krishna Jananam (Bhagavatam) – శ్రీ కృష్ణ జననం (శ్రీమద్భాగవతం)

శ్రీశుక ఉవాచ | అథ సర్వగుణోపేతః కాలః పరమశోభనః | యర్హ్యేవాజనజన్మర్క్షం శాంతర్క్షగ్రహతారకమ్ || ౧ || దిశః ప్రసేదుర్గగనం నిర్మలోడుగణోదయమ్ | మహీమంగళభూయిష్ఠపురగ్రామవ్రజాకరా || ౨ || నద్యః ప్రసన్నసలిలా హ్రదా...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రామకృష్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీరామచంద్రశ్రీకృష్ణ సూర్యచంద్రకులోద్భవౌ | కౌసల్యాదేవకీపుత్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧ || దివ్యరూపౌ దశరథవసుదేవాత్మసంభవౌ | జానకీరుక్మిణీకాంతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨ || ఆయోధ్యాద్వారకాధీశౌ శ్రీమద్రాఘవయాదవౌ | శ్రీకాకుత్స్థేంద్రరాజేంద్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ...

Akrura Kruta Krishna Stuti – శ్రీ కృష్ణ స్తుతిః (అకౄర కృతం)

(శ్రీమద్భాగవతం ౧౦.౪౦.౧) అక్రూర ఉవాచ | నతోఽస్మ్యహం త్వాఖిలహేతుహేతుం నారాయణం పూరుషమాద్యమవ్యయమ్ | యన్నాభిజాతదరవిందకోశాద్ బ్రహ్మాఽఽవిరాసీద్యత ఏష లోకః || ౧ || భూస్తోయమగ్నిః పవనః ఖమాది- -ర్మహానజాదిర్మన ఇంద్రియాణి | సర్వేన్ద్రియార్థా...

Jwara Hara Stotram – జ్వరహర స్తోత్రం

ధ్యానమ్ | త్రిపాద్భస్మప్రహరణస్త్రిశిరా రక్తలోచనః | స మే ప్రీతస్సుఖం దద్యాత్ సర్వామయపతిర్జ్వరః || స్తోత్రం | విద్రావితే భూతగణే జ్వరస్తు త్రిశిరాస్త్రిపాత్ | [* పాఠభేదః – మహాదేవప్రయుక్తోఽసౌ ఘోరరూపో భయావహః...

Sri Krishna Kavacham – శ్రీ కృష్ణ కవచం

ప్రణమ్య దేవం విప్రేశం ప్రణమ్య చ సరస్వతీమ్ | ప్రణమ్య చ మునీన్ సర్వాన్ సర్వశాస్త్ర విశారదాన్ || ౧ || శ్రీకృష్ణ కవచం వక్ష్యే శ్రీకీర్తివిజయప్రదమ్ | కాంతారే పథి దుర్గే...

Sri Govinda Damodara Stotram – శ్రీ గోవింద దామోదర స్తోత్రం

శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ | జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ గోవింద దామోదర మాధవేతి || ౧ విక్రేతుకామాఖిలగోపకన్యా మురారిపాదార్పితచిత్తవృత్తిః | దధ్యాదికం మోహవశాదవోచత్ గోవింద దామోదర మాధవేతి...

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe – జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే

జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా || సుజనబాంధవా కృష్ణా సుందరాకృతే మదనకోమలా కృష్ణా మాధవా హరే వసుమతీపతే కృష్ణా వాసవానుజా...

Sri Krishna Aksharamalika Stotram – శ్రీ కృష్ణ అక్షరమాలికా స్తోత్రం

అవ్యయ మాధవ అంతవివర్జిత అబ్ధిసుతాప్రియ కాంతహరే | కృష్ణ జనార్దన కృష్ణ జనార్దన కృష్ణ జనార్దన కృష్ణ హరే || ౧ || ఆశరనాశన ఆదివివర్జిత ఆత్మజ్ఞానద నాథహరే | కృష్ణ జనార్దన...

Gopi Gitam (Gopika Gitam) – గోపీ గీతం (గోపికా గీతం)

గోప్య ఊచుః | జయతి తేఽధికం జన్మనా వ్రజః శ్రయత ఇందిరా శశ్వదత్ర హి | దయిత దృశ్యతాం దిక్షు తావకా- స్త్వయి ధృతాసవస్త్వాం విచిన్వతే || ౧ || శరదుదాశయే సాధుజాతసత్...

Krishna Ashtakam 4 (Bhaje Vrajaika Mandanam) – శ్రీ కృష్ణాష్టకం – ౪

భజే వ్రజైకమండనం సమస్తపాపఖండనం స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ నందనందనమ్ | సుపిచ్ఛగుచ్ఛమస్తకం సునాదవేణుహస్తకం అనంగరంగసాగరం నమామి కృష్ణనాగరమ్ || ౧ || మనోజగర్వమోచనం విశాలలోలలోచనం విధూతగోపశోచనం నమామి పద్మలోచనమ్ | కరారవిందభూధరం స్మితావలోకసుందరం మహేంద్రమానదారణం...

Tiruppavai – తిరుప్పావై

( శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః >> ) నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ | స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే గోదా తస్యై నమ...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్-౨

తరేయుస్సంసారం కథమగతపారం సురజనాః కథం భావాత్మానం హరిమనుసరేయుశ్చ సరసాః | కథం వా మాహాత్మ్యం నిజహృది నయేయుర్వ్రజభువాం భవేదావిర్భావో యది న భువి వాగీశ భవతః || ౧ || శ్రయేయుస్సన్మార్గం కథమనుభవేయుస్సుఖకరం...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్

పతిః శ్రీవల్లభోఽస్మాకం గతిః శ్రీవల్లభస్సదా | మతిః శ్రీవల్లభే హ్యాస్తాం రతిః శ్రీవల్లభేఽస్తు మే || ౧ || వృత్తిః శ్రీవల్లభా యైవ కృతిః శ్రీవల్లభార్థినీ | దర్శనం శ్రీవల్లభస్య స్మరణం వల్లభప్రభోః...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – శ్రీ కృష్ణ శరణాష్టకమ్ ౨

స్వామినీచింతయా చిత్తఖేదఖిన్న ముఖాంబుజః | నిమీలన్నేత్రయుగళః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౧ || మనోజభావభరితో భావయన్మనసా రతిమ్ | మీలనవ్యాకులమనాః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౨ || నిశ్శ్వాసశుష్యద్వదనో మధురాధరపల్లవః | మురళీనాదనిరతః...

Sri Krishna Tandava Stotram – శ్రీ కృష్ణ తాండవ స్తోత్రమ్

భజే వ్రజైకనందనం సమస్తపాపఖండనం స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ నందనందనమ్ | సుపిచ్ఛగుచ్ఛమస్తకం సునాదవేణుహస్తకం అనంగరంగసారగం నమామి సాగరం భజే || ౧ || మనోజగర్వమోచనం విశాలఫాలలోచనం విఘాతగోపశోభనం నమామి పద్మలోచనమ్ | కరారవిందభూధరం స్మితావలోకసుందరం...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – గోవర్ధనధరాష్టకమ్

గోపనారీ ముఖాంభోజభాస్కరం వేణువాద్యకమ్ | రాధికారసభోక్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౧ || ఆభీరనగరీప్రాణప్రియం సత్యపరాక్రమమ్ | స్వభృత్యభయభేత్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౨ || వ్రజస్త్రీ విప్రయోగాగ్ని నివారకమహర్నిశమ్ | మహామరకతశ్యామం...

Sri Venugopala Ashtakam – శ్రీ వేణుగోపాలాష్టకమ్

కలితకనకచేలం ఖండితాపత్కుచేలం గళధృతవనమాలం గర్వితారాతికాలమ్ | కలిమలహరశీలం కాంతిధూతేన్ద్రనీలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౧ || వ్రజయువతివిలోలం వందనానందలోలం కరధృతగురుశైలం కంజగర్భాదిపాలమ్ | అభిమతఫలదానం శ్రీజితామర్త్యసాలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౨ ||...

Sri Parankusa Ashtakam – శ్రీ పరాంకుశాష్టకమ్

త్రైవిద్యవృద్ధజనమూర్ధవిభూషణం యత్ సంపచ్చ సాత్త్వికజనస్య యదేవ నిత్యమ్ | యద్వా శరణ్యమశరణ్యజనస్య పుణ్యం తత్సంశ్రయేమ వకులాభరణాఙ్ఘ్రియుగ్మమ్ || ౧ || భక్తిప్రభావ భవదద్భుతభావబన్ధ సన్ధుక్షిత ప్రణయసారరసౌఘ పూర్ణః | వేదార్థరత్ననిధిరచ్యుతదివ్యధామ జీయాత్పరాఙ్కుశ పయోధిరసీమ...

Chatusloki Stotram – చతుఃశ్లోకీ స్తోత్రమ్

సర్వదా సర్వభావేన భజనీయో వ్రజాధిపః | స్వస్యాయమేవ ధర్మో హి నాన్యః క్వాపి కదాచన || ౧ || ఏవం సదాస్మత్కర్తవ్యం స్వయమేవ కరిష్యతి | ప్రభుస్సర్వసమర్థో హి తతో నిశ్చింతతాం వ్రజేత్...

error: Not allowed