Sri Brahma Samhita – శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా


ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానందవిగ్రహః |
అనాదిరాదిర్గోవిందః సర్వకారణకారణమ్ || ౧ ||

సహస్రపత్రకమలం గోకులాఖ్యం మహత్పదమ్ |
తత్కర్ణికారం తద్ధామ తదనంతాశసంభవమ్ || ౨ ||

కర్ణికారం మహద్యంత్రం షట్కోణం వజ్రకీలకమ్
షడంగ షట్పదీస్థానం ప్రకృత్యా పురుషేణ చ |
ప్రేమానందమహానందరసేనావస్థితం హి యత్
జ్యోతీరూపేణ మనునా కామబీజేన సంగతమ్ || ౩ ||

తత్కింజల్కం తదంశానాం తత్పత్రాణి శ్రియామపి || ౪ ||

చతురస్రం తత్పరితః శ్వేతద్వీపాఖ్యమద్భుతమ్ |
చతురస్రం చతుర్మూర్తేశ్చతుర్ధామ చతుష్కృతమ్ |
చతుర్భిః పురుషార్థైశ్చ చతుర్భిర్హేతుభిర్వృతమ్ |
శూలైర్దశభిరానద్ధమూర్ధ్వాధో దిగ్విదిక్ష్వపి |
అష్టభిర్నిధిభిర్జుష్టమష్టభిః సిద్ధిభిస్తథా |
మనురూపైశ్చ దశభిర్దిక్పాలైః పరితో వృతమ్ |
శ్యామైర్గౌరైశ్చ రక్తైశ్చ శుక్లైశ్చ పార్షదర్షభైః |
శోభితం శక్తిభిస్తాభిరద్భుతాభిః సమంతతః || ౫ ||

ఏవం జ్యోతిర్మయో దేవః సదానందం పరాత్పరః |
ఆత్మారామస్య తస్యాస్తి ప్రకృత్యా న సమాగమః || ౬ ||

మాయయాఽరమమాణస్య న వియోగస్తయా సహ |
ఆత్మనా రమయా రేమే త్యక్తకాలం సిసృక్షయా || ౭ ||

నియతిః సా రమాదేవీ తత్ప్రియా తద్వశం తదా |
తల్లింగం భగవాన్ శంభుర్జోతిరూపః సనాతనః |
యా యోనిః సాపరాశక్తిః కామో బీజం మహద్ధరేః || ౮ ||

లింగయోన్యాత్మికా జాతా ఇమా మాహేశ్వరీ ప్రజాః || ౯ ||

శక్తిమాన్ పురుషః సోఽయం లింగరూపీ మహేశ్వరః |
తస్మిన్నావిరభూల్లింగే మహావిష్ణుర్జగత్పతిః || ౧౦ ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
సహస్రబాహుర్విశ్వాత్మా సహస్రాంశః సహస్రసూః || ౧౧ ||

నారాయణః స భగవానాపస్తస్మాత్సనాతనాత్ |
ఆవిరాసీత్కారణార్ణో నిధిః సంకర్షణాత్మకః |
యోగనిద్రాం గతస్తస్మిన్ సహస్రాంశః స్వయం మహాన్ || ౧౨ ||

తద్రోమబిల జాలేషు బీజం సంకర్షణస్య చ |
హైమాన్యండాని జాతాని మహాభూతావృతాని తు || ౧౩ ||

ప్రత్యండమేవమేకాంశాదేకాంశాద్విశతి స్వయమ్ |
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా మహావిష్ణుః సనాతనః || ౧౪ ||

వామాంగాదసృజద్విష్ణుం దక్షిణాంగాత్ప్రజాపతిమ్ |
జ్యోతిర్లింగమయం శంభుం కూర్చదేశాదవాసృజత్ || ౧౫ ||

అహంకారాత్మకం విశ్వం తస్మాదేతద్వ్యజాయత || ౧౬ ||

అథ తైస్త్రివిధైర్వేశైర్లీలాముద్వహతః కిల |
యోగనిద్రా భగవతీ తస్య శ్రీరివ సంగతా || ౧౭ ||

ససృక్షాయాం తతో నాభేస్తస్య పద్మం వినిర్యయౌ |
తన్నాలం హేమనలినం బ్రహ్మణో లోకమద్భుతమ్ || ౧౮ ||

తత్త్వాని పూర్వరూఢాని కారణాని పరస్పరమ్ |
సమవాయాప్రయోగాచ్చ విభిన్నాని పృథక్ పృథక్ |
చిచ్ఛక్త్యా సజ్జమానోఽథ భగవానాదిపూరుషః |
యోజయన్మాయయా దేవో యోగనిద్రామకల్పయత్ || ౧౯ ||

యోజయిత్వా తు తాన్యేవ ప్రవివేశ స్వయం గుహామ్ |
గుహాం ప్రవిష్టే తస్మింస్తు జీవాత్మా ప్రతిబుధ్యతే || ౨౦ ||

స నిత్యో నిత్యసంబంధః ప్రకృతిశ్చ పరైవ సా || ౨౧ ||

ఏవం సర్వాత్మసంబంధం నాభ్యాం పద్మం హరేరభూత్ |
తత్ర బ్రహ్మాభవద్భూయశ్చతుర్వేదీ చతుర్ముఖః || ౨౨ ||

స జాతో భగవచ్ఛక్త్యా తత్కాలం కిల చోదితః |
సిసృక్షాయాం మతిం చక్రే పూర్వసంస్కారసంస్కృతః |
దదర్శ కేవలం ధ్వాంతం నాన్యత్కిమపి సర్వతః || ౨౩ ||

ఉవాచ పురతస్తస్మై తస్య దివ్యా సరస్వతీ |
కామః కృష్ణాయ గోవింద హే గోపీజన ఇత్యపి |
వల్లభాయ ప్రియా వహ్నేర్మంత్రం తే దాస్యతి ప్రియమ్ || ౨౪ ||

తపస్త్వం తప ఏతేన తవ సిద్ధిర్భవిష్యతి || ౨౫ ||

అథ తేపే స సుచిరం ప్రీణన్ గోవిందమవ్యయమ్ |
శ్వేతద్వీపపతిం కృష్ణం గోలోకస్థం పరాత్పరమ్ |
ప్రకృత్యా గుణరూపిణ్యా రూపిణ్యా పర్యుపాసితమ్ |
సహస్రదలసంపన్నే కోటికింజల్కబృంహితే |
భూమిశ్చింతామణిస్తత్ర కర్ణికారే మహాసనే |
సమాసీనం చిదానందం జ్యోతిరూపం సనాతనమ్ |
శబ్దబ్రహ్మమయం వేణుం వాదయంతం ముఖాంబుజే |
విలాసినీగణవృతం స్వైః స్వైరంశైరభిష్టుతమ్ || ౨౬ ||

అథ వేణునినాదస్య త్రయీమూర్తిమయీ గతిః |
స్ఫురంతీ ప్రవివేశాశు ముఖాబ్జాని స్వయంభువః |
గాయత్రీం గాయతస్తస్మాదధిగత్య సరోజజః |
సంస్కృతశ్చాదిగురుణా ద్విజతామగమత్తతః || ౨౭ ||

త్రయ్యా ప్రబుద్ధోఽథ విధిర్విజ్ఞాతతత్త్వసాగరః |
తుష్టావ వేదసారేణ స్తోత్రేణానేన కేశవమ్ || ౨౮ ||

చింతామణిప్రకరసద్మసు కల్పవృక్ష
లక్షావృతేషు సురభీరభిపాలయంతమ్ |
లక్ష్మీసహస్రశతసంభ్రమసేవ్యమానం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౨౯ ||

వేణుం క్వణంతమరవిందదలాయతాక్షం
బర్హావతంసమసితాంబుదసుందరాంగమ్ |
కందర్పకోటికమనీయవిశేషశోభం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౦ ||

ఆలోలచంద్రకలసద్వనమాల్యవంశీ-
-రత్నాంగదం ప్రణయకేలికలావిలాసమ్ |
శ్యామం త్రిభంగలలితం నియతప్రకాశం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౧ ||

అంగాని యస్య సకలేంద్రియవృత్తిమంతి
పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి |
ఆనందచిన్మయసదుజ్జ్వలవిగ్రహస్య
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౨ ||

అద్వైతమచ్యుతమనాదిమనంతరూపం
ఆద్యం పురాణపురుషం నవయౌవనం చ |
వేదేషు దుర్లభమదుర్లభమాత్మభక్తౌ
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౩ ||

పంథాస్తు కోటిశతవత్సరసంప్రగమ్యో
వాయోరథాపి మనసో మునిపుంగవానామ్ |
సోఽప్యస్తి యత్ప్రపదసీమ్న్యవిచింత్యతత్త్వే
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౪ ||

ఏకోఽప్యసౌ రచయితుం జగదండకోటిం
యచ్ఛక్తిరస్తి జగదండచయా యదంతః |
అండాంతరస్థపరమాణుచయాంతరస్థం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౫ ||

యద్భావభావితధియో మనుజాస్తథైవ
సంప్రాప్య రూపమహిమాసనయానభూషాః |
సూక్తైర్యమేవ నిగమప్రథితైః స్తువంతి
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౬ ||

ఆనందచిన్మయరసప్రతిభావితాభి-
-స్తాభిర్య ఏవ నిజరూపతయా కలాభిః |
గోలోక ఏవ నివసత్యఖిలాత్మభూతో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౭ ||

ప్రేమాంజనచ్ఛురితభక్తివిలోచనేన
సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి |
యం శ్యామసుందరమచింత్యగుణస్వరూపం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౮ ||

రామాదిమూర్తిషు కలానియమేన తిష్ఠన్
నానావతారమకరోద్భువనేషు కింతు |
కృష్ణః స్వయం సమభవత్పరమః పుమాన్ యో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౯ ||

యస్య ప్రభా ప్రభవతో జగదండకోటి-
-కోటిష్వశేషవసుధాది విభూతిభిన్నమ్ |
తద్బ్రహ్మ నిష్కలమనంతమశేషభూతం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౦ ||

మాయా హి యస్య జగదండశతాని సూతే
త్రైగుణ్యతద్విషయవేదవితాయమానా |
సత్త్వావలంబిపరసత్త్వం విశుద్ధసత్త్వం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౧ ||

ఆనందచిన్మయరసాత్మతయా మనఃసు
యః ప్రాణినాం ప్రతిఫలన్ స్మరతాముపేత్య |
లీలాయితేన భువనాని జయత్యజస్రం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౨ ||

గోలోకనామ్ని నిజధామ్ని తలే చ తస్య
దేవి మహేశహరిధామసు తేషు తేషు |
తే తే ప్రభావనిచయా విహితాశ్చ యేన
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౩ ||

సృష్టిస్థితిప్రలయసాధనశక్తిరేకా
ఛాయేవ యస్య భువనాని బిభర్తి దుర్గా |
ఇచ్ఛానురూపమపి యస్య చ చేష్టతే సా
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౪ ||

క్షీరం యథా దధి వికారవిశేషయోగాత్
సంజాయతే న హి తతః పృథగస్తి హేతోః |
యః శంభుతామపి తథా సముపైతి కార్యా-
-ద్గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౫ ||

దీపార్చిరేవ హి దశాంతరమభ్యుపేత్య
దీపాయతే వివృతహేతుసమానధర్మా |
యస్తాదృగేవ హి చ విష్ణుతయా విభాతి
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౬ ||

యః కారణార్ణవజలే భజతి స్మ యోగ-
-నిద్రామనంతజగదండసరోమకూపః |
ఆధారశక్తిమవలంబ్య పరాం స్వమూర్తిం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౭ ||

యస్యైకనిశ్వసితకాలమథావలంబ్య
జీవంతి లోమబిలజా జగదండనాథాః |
విష్ణుర్మహాన్ స ఇహ యస్య కలావిశేషో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౮ ||

భాస్వాన్ యథాశ్మశకలేషు నిజేషు తేజః
స్వీయం కియత్ప్రకటయత్యపి తద్వదత్ర |
బ్రహ్మా య ఏష జగదండవిధానకర్తా
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౯ ||

యత్పాదపల్లవయుగం వినిధాయ కుంభ-
-ద్వంద్వే ప్రణామసమయే స గణాధిరాజః |
విఘ్నాన్ విహంతుమలమస్య జగత్త్రయస్య
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౦ ||

అగ్నిర్మహీ గగనమంబు మరుద్దిశశ్చ
కాలస్తథాత్మమనసీతి జగత్త్రయాణి |
యస్మాద్భవంతి విభవంతి విశంతి యం చ
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౧ ||

యచ్చక్షురేష సవితా సకలగ్రహాణాం
రాజా సమస్తసురమూర్తిరశేషతేజాః |
యస్యాజ్ఞయా భ్రమతి సంభృతకాలచక్రో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౨ ||

ధర్మోఽథ పాపనిచయః శ్రుతయస్తపాంసి
బ్రహ్మాదికీటపతగావధయశ్చ జీవాః |
యద్దతమాత్రవిభవప్రకటప్రభావా
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౩ ||

యస్త్వింద్రగోపమథవేంద్రమహో స్వకర్మ-
-బంధానురూపఫలభాజనమాతనోతి |
కర్మాణి నిర్దహతి కింతు చ భక్తిభాజాం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౪ ||

యం క్రోధకామసహజప్రణయాదిభీతి-
-వాత్సల్యమోహగురుగౌరవసేవ్యభావైః |
సంచింత్య తస్య సదృశీం తనుమాపురేతే
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౫ ||

శ్రియః కాంతాః కాంతః పరమపురుషః కల్పతరవో
ద్రుమా భూమిశ్చింతామణిగణమయి తోయమమృతమ్ |
కథా గానం నాట్యం గమనమపి వంశీ ప్రియసఖి
చిదానందం జ్యోతిః పరమపి తదాస్వాద్యమపి చ |
స యత్ర క్షీరాబ్ధిః స్రవతి సురభీభ్యశ్చ సుమహాన్
నిమేషార్ధాఖ్యో వా వ్రజతి న హి యత్రాపి సమయః |
భజే శ్వేతద్వీపం తమహమిహ గోలోకమితి యం
విదంతస్తే సంతః క్షితివిరలచారాః కతిపయే || ౫౬ ||

అథోవాచ మహావిష్ణుర్భగవంతం ప్రజాపతిమ్ |
బ్రహ్మన్ మహత్త్వవిజ్ఞానే ప్రజాసర్గే చ చేన్మతిః |
పంచశ్లోకీమిమాం విద్యాం వత్స దత్తాం నిబోధ మే || ౫౭ ||

ప్రబుద్ధే జ్ఞానభక్తిభ్యామాత్మన్యానందచిన్మయీ |
ఉదేత్యనుత్తమా భక్తిర్భగవత్ప్రేమలక్షణా || ౫౮ ||

ప్రమాణైస్తత్ సదాచారైస్తదభ్యాసైర్నిరంతరమ్ |
బోధయనాత్మనాత్మానం భక్తిమప్యుత్తమాం లభేత్ || ౫౯ ||

యస్యాః శ్రేయస్కరం నాస్తి యయా నిర్వృతిమాప్నుయాత్ |
యా సాధయతి మామేవ భక్తిం తామేవ సాధయేత్ || ౬౦ ||

ధర్మానన్యాన్ పరిత్యజ్య మామేకం భజ విశ్వసన్ |
యాదృశీ యాదృశీ శ్రద్ధా సిద్ధిర్భవతి తాదృశీ |
కుర్వన్నిరంతరం కర్మ లోకోఽయమనువర్తతే |
తేనైవ కర్మణా ధ్యాయన్మాం పరాం భక్తిమిచ్ఛతి || ౬౧ ||

అహం హి విశ్వస్య చరాచరస్య
బీజం ప్రధానం ప్రకృతిః పుమాంశ్చ |
మయాహితం తేజ ఇదం బిభర్షి
విధే విధేహి త్వమథో జగంతి || ౬౨ ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed