Sri Brahma Samhita – ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ


ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ |
ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೋವಿಂದಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || ೧ ||

ಸಹಸ್ರಪತ್ರಕಮಲಂ ಗೋಕುಲಾಖ್ಯಂ ಮಹತ್ಪದಮ್ |
ತತ್ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ತದ್ಧಾಮ ತದನಂತಾಶಸಂಭವಮ್ || ೨ ||

ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ಮಹದ್ಯಂತ್ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಂ ವಜ್ರಕೀಲಕಮ್
ಷಡಂಗ ಷಟ್ಪದೀಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಪುರುಷೇಣ ಚ |
ಪ್ರೇಮಾನಂದಮಹಾನಂದರಸೇನಾವಸ್ಥಿತಂ ಹಿ ಯತ್
ಜ್ಯೋತೀರೂಪೇಣ ಮನುನಾ ಕಾಮಬೀಜೇನ ಸಂಗತಮ್ || ೩ ||

ತತ್ಕಿಂಜಲ್ಕಂ ತದಂಶಾನಾಂ ತತ್ಪತ್ರಾಣಿ ಶ್ರಿಯಾಮಪಿ || ೪ ||

ಚತುರಸ್ರಂ ತತ್ಪರಿತಃ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾಖ್ಯಮದ್ಭುತಮ್ |
ಚತುರಸ್ರಂ ಚತುರ್ಮೂರ್ತೇಶ್ಚತುರ್ಧಾಮ ಚತುಷ್ಕೃತಮ್ |
ಚತುರ್ಭಿಃ ಪುರುಷಾರ್ಥೈಶ್ಚ ಚತುರ್ಭಿರ್ಹೇತುಭಿರ್ವೃತಮ್ |
ಶೂಲೈರ್ದಶಭಿರಾನದ್ಧಮೂರ್ಧ್ವಾಧೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಷ್ವಪಿ |
ಅಷ್ಟಭಿರ್ನಿಧಿಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಷ್ಟಭಿಃ ಸಿದ್ಧಿಭಿಸ್ತಥಾ |
ಮನುರೂಪೈಶ್ಚ ದಶಭಿರ್ದಿಕ್ಪಾಲೈಃ ಪರಿತೋ ವೃತಮ್ |
ಶ್ಯಾಮೈರ್ಗೌರೈಶ್ಚ ರಕ್ತೈಶ್ಚ ಶುಕ್ಲೈಶ್ಚ ಪಾರ್ಷದರ್ಷಭೈಃ |
ಶೋಭಿತಂ ಶಕ್ತಿಭಿಸ್ತಾಭಿರದ್ಭುತಾಭಿಃ ಸಮಂತತಃ || ೫ ||

ಏವಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ದೇವಃ ಸದಾನಂದಂ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಆತ್ಮಾರಾಮಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನ ಸಮಾಗಮಃ || ೬ ||

ಮಾಯಯಾಽರಮಮಾಣಸ್ಯ ನ ವಿಯೋಗಸ್ತಯಾ ಸಹ |
ಆತ್ಮನಾ ರಮಯಾ ರೇಮೇ ತ್ಯಕ್ತಕಾಲಂ ಸಿಸೃಕ್ಷಯಾ || ೭ ||

ನಿಯತಿಃ ಸಾ ರಮಾದೇವೀ ತತ್ಪ್ರಿಯಾ ತದ್ವಶಂ ತದಾ |
ತಲ್ಲಿಂಗಂ ಭಗವಾನ್ ಶಂಭುರ್ಜೋತಿರೂಪಃ ಸನಾತನಃ |
ಯಾ ಯೋನಿಃ ಸಾಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮೋ ಬೀಜಂ ಮಹದ್ಧರೇಃ || ೮ ||

ಲಿಂಗಯೋನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಜಾತಾ ಇಮಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಜಾಃ || ೯ ||

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಪುರುಷಃ ಸೋಽಯಂ ಲಿಂಗರೂಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ತಸ್ಮಿನ್ನಾವಿರಭೂಲ್ಲಿಂಗೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೧೦ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ |
ಸಹಸ್ರಬಾಹುರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶಃ ಸಹಸ್ರಸೂಃ || ೧೧ ||

ನಾರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನಾಪಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸನಾತನಾತ್ |
ಆವಿರಾಸೀತ್ಕಾರಣಾರ್ಣೋ ನಿಧಿಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ |
ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಗತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸಹಸ್ರಾಂಶಃ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾನ್ || ೧೨ ||

ತದ್ರೋಮಬಿಲ ಜಾಲೇಷು ಬೀಜಂ ಸಂಕರ್ಷಣಸ್ಯ ಚ |
ಹೈಮಾನ್ಯಂಡಾನಿ ಜಾತಾನಿ ಮಹಾಭೂತಾವೃತಾನಿ ತು || ೧೩ ||

ಪ್ರತ್ಯಂಡಮೇವಮೇಕಾಂಶಾದೇಕಾಂಶಾದ್ವಿಶತಿ ಸ್ವಯಮ್ |
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಸನಾತನಃ || ೧೪ ||

ವಾಮಾಂಗಾದಸೃಜದ್ವಿಷ್ಣುಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗಾತ್ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಮಯಂ ಶಂಭುಂ ಕೂರ್ಚದೇಶಾದವಾಸೃಜತ್ || ೧೫ ||

ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಂ ತಸ್ಮಾದೇತದ್ವ್ಯಜಾಯತ || ೧೬ ||

ಅಥ ತೈಸ್ತ್ರಿವಿಧೈರ್ವೇಶೈರ್ಲೀಲಾಮುದ್ವಹತಃ ಕಿಲ |
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಭಗವತೀ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀರಿವ ಸಂಗತಾ || ೧೭ ||

ಸಸೃಕ್ಷಾಯಾಂ ತತೋ ನಾಭೇಸ್ತಸ್ಯ ಪದ್ಮಂ ವಿನಿರ್ಯಯೌ |
ತನ್ನಾಲಂ ಹೇಮನಲಿನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲೋಕಮದ್ಭುತಮ್ || ೧೮ ||

ತತ್ತ್ವಾನಿ ಪೂರ್ವರೂಢಾನಿ ಕಾರಣಾನಿ ಪರಸ್ಪರಮ್ |
ಸಮವಾಯಾಪ್ರಯೋಗಾಚ್ಚ ವಿಭಿನ್ನಾನಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ |
ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾ ಸಜ್ಜಮಾನೋಽಥ ಭಗವಾನಾದಿಪೂರುಷಃ |
ಯೋಜಯನ್ಮಾಯಯಾ ದೇವೋ ಯೋಗನಿದ್ರಾಮಕಲ್ಪಯತ್ || ೧೯ ||

ಯೋಜಯಿತ್ವಾ ತು ತಾನ್ಯೇವ ಪ್ರವಿವೇಶ ಸ್ವಯಂ ಗುಹಾಮ್ |
ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತು ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಿಬುಧ್ಯತೇ || ೨೦ ||

ಸ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧಃ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪರೈವ ಸಾ || ೨೧ ||

ಏವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಸಂಬಂಧಂ ನಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮಂ ಹರೇರಭೂತ್ |
ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಭವದ್ಭೂಯಶ್ಚತುರ್ವೇದೀ ಚತುರ್ಮುಖಃ || ೨೨ ||

ಸ ಜಾತೋ ಭಗವಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ಕಾಲಂ ಕಿಲ ಚೋದಿತಃ |
ಸಿಸೃಕ್ಷಾಯಾಂ ಮತಿಂ ಚಕ್ರೇ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಸಂಸ್ಕೃತಃ |
ದದರ್ಶ ಕೇವಲಂ ಧ್ವಾಂತಂ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಮಪಿ ಸರ್ವತಃ || ೨೩ ||

ಉವಾಚ ಪುರತಸ್ತಸ್ಮೈ ತಸ್ಯ ದಿವ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ |
ಕಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋಪೀಜನ ಇತ್ಯಪಿ |
ವಲ್ಲಭಾಯ ಪ್ರಿಯಾ ವಹ್ನೇರ್ಮಂತ್ರಂ ತೇ ದಾಸ್ಯತಿ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೨೪ ||

ತಪಸ್ತ್ವಂ ತಪ ಏತೇನ ತವ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೨೫ ||

ಅಥ ತೇಪೇ ಸ ಸುಚಿರಂ ಪ್ರೀಣನ್ ಗೋವಿಂದಮವ್ಯಯಮ್ |
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಪತಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಗೋಲೋಕಸ್ಥಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ |
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಗುಣರೂಪಿಣ್ಯಾ ರೂಪಿಣ್ಯಾ ಪರ್ಯುಪಾಸಿತಮ್ |
ಸಹಸ್ರದಲಸಂಪನ್ನೇ ಕೋಟಿಕಿಂಜಲ್ಕಬೃಂಹಿತೇ |
ಭೂಮಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ತತ್ರ ಕರ್ಣಿಕಾರೇ ಮಹಾಸನೇ |
ಸಮಾಸೀನಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ವೇಣುಂ ವಾದಯಂತಂ ಮುಖಾಂಬುಜೇ |
ವಿಲಾಸಿನೀಗಣವೃತಂ ಸ್ವೈಃ ಸ್ವೈರಂಶೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ || ೨೬ ||

ಅಥ ವೇಣುನಿನಾದಸ್ಯ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಮಯೀ ಗತಿಃ |
ಸ್ಫುರಂತೀ ಪ್ರವಿವೇಶಾಶು ಮುಖಾಬ್ಜಾನಿ ಸ್ವಯಂಭುವಃ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಗಾಯತಸ್ತಸ್ಮಾದಧಿಗತ್ಯ ಸರೋಜಜಃ |
ಸಂಸ್ಕೃತಶ್ಚಾದಿಗುರುಣಾ ದ್ವಿಜತಾಮಗಮತ್ತತಃ || ೨೭ ||

ತ್ರಯ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ಧೋಽಥ ವಿಧಿರ್ವಿಜ್ಞಾತತತ್ತ್ವಸಾಗರಃ |
ತುಷ್ಟಾವ ವೇದಸಾರೇಣ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಕೇಶವಮ್ || ೨೮ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರಕರಸದ್ಮಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭೀರಭಿಪಾಲಯಂತಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರಶತಸಂಭ್ರಮಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೨೯ ||

ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಬರ್ಹಾವತಂಸಮಸಿತಾಂಬುದಸುಂದರಾಂಗಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಕಮನೀಯವಿಶೇಷಶೋಭಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೦ ||

ಆಲೋಲಚಂದ್ರಕಲಸದ್ವನಮಾಲ್ಯವಂಶೀ-
-ರತ್ನಾಂಗದಂ ಪ್ರಣಯಕೇಲಿಕಲಾವಿಲಾಸಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಂ ತ್ರಿಭಂಗಲಲಿತಂ ನಿಯತಪ್ರಕಾಶಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೧ ||

ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಮಂತಿ
ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ |
ಆನಂದಚಿನ್ಮಯಸದುಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೨ ||

ಅದ್ವೈತಮಚ್ಯುತಮನಾದಿಮನಂತರೂಪಂ
ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ |
ವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಮದುರ್ಲಭಮಾತ್ಮಭಕ್ತೌ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೩ ||

ಪಂಥಾಸ್ತು ಕೋಟಿಶತವತ್ಸರಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ
ವಾಯೋರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಮುನಿಪುಂಗವಾನಾಮ್ |
ಸೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಯತ್ಪ್ರಪದಸೀಮ್ನ್ಯವಿಚಿಂತ್ಯತತ್ತ್ವೇ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೪ ||

ಏಕೋಽಪ್ಯಸೌ ರಚಯಿತುಂ ಜಗದಂಡಕೋಟಿಂ
ಯಚ್ಛಕ್ತಿರಸ್ತಿ ಜಗದಂಡಚಯಾ ಯದಂತಃ |
ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥಪರಮಾಣುಚಯಾಂತರಸ್ಥಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೫ ||

ಯದ್ಭಾವಭಾವಿತಧಿಯೋ ಮನುಜಾಸ್ತಥೈವ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪಮಹಿಮಾಸನಯಾನಭೂಷಾಃ |
ಸೂಕ್ತೈರ್ಯಮೇವ ನಿಗಮಪ್ರಥಿತೈಃ ಸ್ತುವಂತಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೬ ||

ಆನಂದಚಿನ್ಮಯರಸಪ್ರತಿಭಾವಿತಾಭಿ-
-ಸ್ತಾಭಿರ್ಯ ಏವ ನಿಜರೂಪತಯಾ ಕಲಾಭಿಃ |
ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತ್ಯಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೭ ||

ಪ್ರೇಮಾಂಜನಚ್ಛುರಿತಭಕ್ತಿವಿಲೋಚನೇನ
ಸಂತಃ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ |
ಯಂ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಮಚಿಂತ್ಯಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೮ ||

ರಾಮಾದಿಮೂರ್ತಿಷು ಕಲಾನಿಯಮೇನ ತಿಷ್ಠನ್
ನಾನಾವತಾರಮಕರೋದ್ಭುವನೇಷು ಕಿಂತು |
ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಭವತ್ಪರಮಃ ಪುಮಾನ್ ಯೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೩೯ ||

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗದಂಡಕೋಟಿ-
-ಕೋಟಿಷ್ವಶೇಷವಸುಧಾದಿ ವಿಭೂತಿಭಿನ್ನಮ್ |
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮನಂತಮಶೇಷಭೂತಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೦ ||

ಮಾಯಾ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಜಗದಂಡಶತಾನಿ ಸೂತೇ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯತದ್ವಿಷಯವೇದವಿತಾಯಮಾನಾ |
ಸತ್ತ್ವಾವಲಂಬಿಪರಸತ್ತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೧ ||

ಆನಂದಚಿನ್ಮಯರಸಾತ್ಮತಯಾ ಮನಃಸು
ಯಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಸ್ಮರತಾಮುಪೇತ್ಯ |
ಲೀಲಾಯಿತೇನ ಭುವನಾನಿ ಜಯತ್ಯಜಸ್ರಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೨ ||

ಗೋಲೋಕನಾಮ್ನಿ ನಿಜಧಾಮ್ನಿ ತಲೇ ಚ ತಸ್ಯ
ದೇವಿ ಮಹೇಶಹರಿಧಾಮಸು ತೇಷು ತೇಷು |
ತೇ ತೇ ಪ್ರಭಾವನಿಚಯಾ ವಿಹಿತಾಶ್ಚ ಯೇನ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೩ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಸಾಧನಶಕ್ತಿರೇಕಾ
ಛಾಯೇವ ಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ |
ಇಚ್ಛಾನುರೂಪಮಪಿ ಯಸ್ಯ ಚ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸಾ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೪ ||

ಕ್ಷೀರಂ ಯಥಾ ದಧಿ ವಿಕಾರವಿಶೇಷಯೋಗಾತ್
ಸಂಜಾಯತೇ ನ ಹಿ ತತಃ ಪೃಥಗಸ್ತಿ ಹೇತೋಃ |
ಯಃ ಶಂಭುತಾಮಪಿ ತಥಾ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾರ್ಯಾ-
-ದ್ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೫ ||

ದೀಪಾರ್ಚಿರೇವ ಹಿ ದಶಾಂತರಮಭ್ಯುಪೇತ್ಯ
ದೀಪಾಯತೇ ವಿವೃತಹೇತುಸಮಾನಧರ್ಮಾ |
ಯಸ್ತಾದೃಗೇವ ಹಿ ಚ ವಿಷ್ಣುತಯಾ ವಿಭಾತಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೬ ||

ಯಃ ಕಾರಣಾರ್ಣವಜಲೇ ಭಜತಿ ಸ್ಮ ಯೋಗ-
-ನಿದ್ರಾಮನಂತಜಗದಂಡಸರೋಮಕೂಪಃ |
ಆಧಾರಶಕ್ತಿಮವಲಂಬ್ಯ ಪರಾಂ ಸ್ವಮೂರ್ತಿಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೭ ||

ಯಸ್ಯೈಕನಿಶ್ವಸಿತಕಾಲಮಥಾವಲಂಬ್ಯ
ಜೀವಂತಿ ಲೋಮಬಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥಾಃ |
ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹಾನ್ ಸ ಇಹ ಯಸ್ಯ ಕಲಾವಿಶೇಷೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೮ ||

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಥಾಶ್ಮಶಕಲೇಷು ನಿಜೇಷು ತೇಜಃ
ಸ್ವೀಯಂ ಕಿಯತ್ಪ್ರಕಟಯತ್ಯಪಿ ತದ್ವದತ್ರ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯ ಏಷ ಜಗದಂಡವಿಧಾನಕರ್ತಾ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೪೯ ||

ಯತ್ಪಾದಪಲ್ಲವಯುಗಂ ವಿನಿಧಾಯ ಕುಂಭ-
-ದ್ವಂದ್ವೇ ಪ್ರಣಾಮಸಮಯೇ ಸ ಗಣಾಧಿರಾಜಃ |
ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಹಂತುಮಲಮಸ್ಯ ಜಗತ್ತ್ರಯಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೦ ||

ಅಗ್ನಿರ್ಮಹೀ ಗಗನಮಂಬು ಮರುದ್ದಿಶಶ್ಚ
ಕಾಲಸ್ತಥಾತ್ಮಮನಸೀತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯಾಣಿ |
ಯಸ್ಮಾದ್ಭವಂತಿ ವಿಭವಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯಂ ಚ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೧ ||

ಯಚ್ಚಕ್ಷುರೇಷ ಸವಿತಾ ಸಕಲಗ್ರಹಾಣಾಂ
ರಾಜಾ ಸಮಸ್ತಸುರಮೂರ್ತಿರಶೇಷತೇಜಾಃ |
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಭ್ರಮತಿ ಸಂಭೃತಕಾಲಚಕ್ರೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೨ ||

ಧರ್ಮೋಽಥ ಪಾಪನಿಚಯಃ ಶ್ರುತಯಸ್ತಪಾಂಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೀಟಪತಗಾವಧಯಶ್ಚ ಜೀವಾಃ |
ಯದ್ದತಮಾತ್ರವಿಭವಪ್ರಕಟಪ್ರಭಾವಾ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೩ ||

ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಗೋಪಮಥವೇಂದ್ರಮಹೋ ಸ್ವಕರ್ಮ-
-ಬಂಧಾನುರೂಪಫಲಭಾಜನಮಾತನೋತಿ |
ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೪ ||

ಯಂ ಕ್ರೋಧಕಾಮಸಹಜಪ್ರಣಯಾದಿಭೀತಿ-
-ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೋಹಗುರುಗೌರವಸೇವ್ಯಭಾವೈಃ |
ಸಂಚಿಂತ್ಯ ತಸ್ಯ ಸದೃಶೀಂ ತನುಮಾಪುರೇತೇ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ || ೫೫ ||

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಃ ಕಾಂತಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಕಲ್ಪತರವೋ
ದ್ರುಮಾ ಭೂಮಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಗಣಮಯಿ ತೋಯಮಮೃತಮ್ |
ಕಥಾ ಗಾನಂ ನಾಟ್ಯಂ ಗಮನಮಪಿ ವಂಶೀ ಪ್ರಿಯಸಖಿ
ಚಿದಾನಂದಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮಪಿ ತದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಪಿ ಚ |
ಸ ಯತ್ರ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಃ ಸ್ರವತಿ ಸುರಭೀಭ್ಯಶ್ಚ ಸುಮಹಾನ್
ನಿಮೇಷಾರ್ಧಾಖ್ಯೋ ವಾ ವ್ರಜತಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರಾಪಿ ಸಮಯಃ |
ಭಜೇ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ತಮಹಮಿಹ ಗೋಲೋಕಮಿತಿ ಯಂ
ವಿದಂತಸ್ತೇ ಸಂತಃ ಕ್ಷಿತಿವಿರಲಚಾರಾಃ ಕತಿಪಯೇ || ೫೬ ||

ಅಥೋವಾಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭಗವಂತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಹತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಜಾಸರ್ಗೇ ಚ ಚೇನ್ಮತಿಃ |
ಪಂಚಶ್ಲೋಕೀಮಿಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವತ್ಸ ದತ್ತಾಂ ನಿಬೋಧ ಮೇ || ೫೭ ||

ಪ್ರಬುದ್ಧೇ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಭ್ಯಾಮಾತ್ಮನ್ಯಾನಂದಚಿನ್ಮಯೀ |
ಉದೇತ್ಯನುತ್ತಮಾ ಭಕ್ತಿರ್ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮಲಕ್ಷಣಾ || ೫೮ ||

ಪ್ರಮಾಣೈಸ್ತತ್ ಸದಾಚಾರೈಸ್ತದಭ್ಯಾಸೈರ್ನಿರಂತರಮ್ |
ಬೋಧಯನಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಭಕ್ತಿಮಪ್ಯುತ್ತಮಾಂ ಲಭೇತ್ || ೫೯ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ನಾಸ್ತಿ ಯಯಾ ನಿರ್ವೃತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಯಾ ಸಾಧಯತಿ ಮಾಮೇವ ಭಕ್ತಿಂ ತಾಮೇವ ಸಾಧಯೇತ್ || ೬೦ ||

ಧರ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಭಜ ವಿಶ್ವಸನ್ |
ಯಾದೃಶೀ ಯಾದೃಶೀ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ತಾದೃಶೀ |
ಕುರ್ವನ್ನಿರಂತರಂ ಕರ್ಮ ಲೋಕೋಽಯಮನುವರ್ತತೇ |
ತೇನೈವ ಕರ್ಮಣಾ ಧ್ಯಾಯನ್ಮಾಂ ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಿಚ್ಛತಿ || ೬೧ ||

ಅಹಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ
ಬೀಜಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾಂಶ್ಚ |
ಮಯಾಹಿತಂ ತೇಜ ಇದಂ ಬಿಭರ್ಷಿ
ವಿಧೇ ವಿಧೇಹಿ ತ್ವಮಥೋ ಜಗಂತಿ || ೬೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed