Category: Dasa Mahavidya – ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ

Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ)

ದೇವ್ಯುವಾಚ | ದೇವೇಶ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ಯಾ ಯಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಾಃ | ಶ್ರುತಾಶ್ಚಾಧಿಗತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ || ೧ || ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಯತ್ಪುರೋದಿತಮ್ | ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಮಮ...

Sri Bhuvaneshwari Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಇದಂ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಪಂಜರಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಮ್ | ಯೇನ ಸಂರಕ್ಷಿತೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಬಾಣೈಃ ಶಸ್ತ್ರೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ೧ || ಜ್ವರ ಮಾರೀ ಪಶು ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೃತ್ಯಾ ಚೌರಾದ್ಯುಪದ್ರವೈಃ | ನದ್ಯಂಬು...

Sri Tripura Bhairavi Kavacham – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ – ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ | ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಧರ್ಮಜ್ಞೋಸಿ ಮಹಾಮತೇ || ೧ || ಭೈರವೀ ಯಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಪೂರ್ವಿಕಾ | ತಸ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ...

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ – ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಕಮಲಾಯಾ ವರಾನನೇ | ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯತಿಗುಹ್ಯಂ ಹಿ ನ ಕದಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ || ೧ || ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ | ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿ-ರ್ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ...

Kamala stotram – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ದೇವಿ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ || ದೇವಾನಾಂ ಜನನೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧ || ತನ್ಮಾತ್ರಂಚೈವ ಭೂತಾನಿ ತವ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಸ್ಮೃತಮ್ | ತ್ವಮೇವ ವೇದಗಮ್ಯಾ ತು ಪ್ರಸನ್ನಾ...

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭೈರವ್ಯುವಾಚ – ಭಗವನ್ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಮಾತಂಗ್ಯಾಶ್ಶತನಾಮಕಮ್ | ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ನ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೧ || ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ – ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ |...

Sri Mathangi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಹೃದಯಂ

ಏಕದಾ ಕೌತುಕಾವಿಷ್ಟಾ ಭೈರವಂ ಭೂತಸೇವಿತಮ್ | ಭೈರವೀ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾ || ೧ || ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಭೂತವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವನ | ಅಹಂ ತು ವೇತ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಮ್ || ೨ ||...

Sri Mathangi Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತಶ್ಚರಣಾಂಬುಜೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಿಸ್ತೃತ ಕೀರ್ತಿಮಾಯುಃ | ಅನ್ಯೇ ಪರಂ ವಾ ವಿಭವಂ ಮುನೀಂದ್ರಾಃ ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿ ಪರೇಣ ಚಾನ್ಯೇ || ೧ ನಮಾಮಿ ದೇವೀಂ...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರ | ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಬಗಳಾಯಾ ವದಾಧುನಾ || ೧ || ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ | ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ | ಪೀತಾಂಬರ್ಯಾ...

Sri Bagalamukhi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಹೃದಯಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಹೃದಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾರದಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀ ದೇವತಾ | ಹ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್ | ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಐಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಅಥ...

error: Not allowed