Category: Dasa Mahavidya – ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ

Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಭದ್ರಕಾಳೀಮಹಂ ವಂದೇ ವೀರಭದ್ರಸತೀಂ ಶಿವಾಮ್ | ಸುತ್ರಾಮಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ || ೧ || ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ | ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ದಕ್ಷಯಾಗವಿಭೇದಿನೀ || ೨ ||...

Sri Matangi Kavacham – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಕವಚಂ (ಸುಮುಖೀ ಕವಚಂ)

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕ | ಮಾತಂಗ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಯದಿ ಸ್ನೇಹೋಽಸ್ತಿ ತೇ ಮಯಿ || ೧ || ಶಿವ ಉವಾಚ | ಅತ್ಯಂತಗೋಪನಂ ಗುಹ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |...

Sri Bagalamukhi Varna Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ವರ್ಣ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀವರ್ಣಕವಚಸ್ಯ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾ ಓಂ ಬೀಜಂ ಹ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಬಗಲಾಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಮ್ | ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಮಾದಾಯ ಕರೇಣ ದೇವೀಂ ವಾಮೇನ...

Sri Kali Karpura Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕರ್ಪೂರಂ ಮಧ್ಯಮಾಂತ್ಯ ಸ್ವರಪರರಹಿತಂ ಸೇಂದುವಾಮಾಕ್ಷಿಯುಕ್ತಂ ಬೀಜಂ ತೇ ಮಾತರೇತತ್ತ್ರಿಪುರಹರವಧು ತ್ರಿಃಕೃತಂ ಯೇ ಜಪಂತಿ | ತೇಷಾಂ ಗದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ಚ ಮುಖಕುಹರಾದುಲ್ಲಸಂತ್ಯೇವ ವಾಚಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ಧ್ವಾಂತಧಾರಾಧರರುಚಿರುಚಿರೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಗತಾನಾಮ್ || ೧ ||...

Sri Bhairavi Kavacham (Trailokyavijayam) – ಶ್ರೀ ಭೈರವೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ)

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ | ಭೈರವ್ಯಾಃ ಸಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಶ್ರುತಾಶ್ಚಾಧಿಗತಾ ಮಯಾ | ಸಾಂಪ್ರತಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಯತ್ಪುರೋದಿತಮ್ || ೧ || ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಣಮ್ | ತ್ವತ್ತಃ ಪರತರೋ ನಾಥ ಕಃ...

Sri Chinnamasta Kavacham – ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಕವಚಂ

ದೇವ್ಯುವಾಚ | ಕಥಿತಾಶ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯಾ ಯಾ ಯಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಸುಗೋಪಿತಾಃ | ತ್ವಯಾ ನಾಥೇನ ಜೀವೇಶ ಶ್ರುತಾಶ್ಚಾಧಿಗತಾ ಮಯಾ || ೧ || ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಪೂರ್ವಸೂಚಿತಮ್ | ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಕೃಪಯಾ...

Sri Bagalamukhi Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಕವಚಂ

ಕೈಲಾಸಾಚಲಮಧ್ಯಗಂ ಪುರವಹಂ ಶಾಂತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಶಿವಂ ವಾಮಸ್ಥಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಗಿರಿಜಾ ಭೂತಿಪ್ರದಂ ಪೃಚ್ಛತಿ | ದೇವೀ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ರಿಪುಕುಲಾರಣ್ಯಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಚ ಯಾ ತಸ್ಯಾಶ್ಚಾಪವಿಮುಕ್ತ ಮಂತ್ರಸಹಿತಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾಽಧುನಾ ಬ್ರೂಹಿ ಮಾಮ್ || ೧...

Sri Dhumavati Kavacham – ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಧೂಮಾವತ್ಯರ್ಚನಂ ಶಂಭೋ ಶ್ರುತಂ ವಿಸ್ತರತೋ ಮಯಾ | ಕವಚಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಯಾ ದೇವ ವದಸ್ವ ಮೇ || ೧ || ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದೇವಿ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ...

Sri Tara Kavacham – ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಕವಚಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಕೋಟಿತಂತ್ರೇಷು ಗೋಪ್ಯಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾತಿಭಯಮೋಚಿನೀ | ದಿವ್ಯಂ ಹಿ ಕವಚಂ ತಸ್ಯಾಃ ಶೃಣುಷ್ವ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೧ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತಾರಾಕವಚಸ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಭಗವತೀ...

Prachanda Chandika Stavaraja – ಪ್ರಚಂಡ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಆನಂದಯಿತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವೇದಗರ್ಭೇ ಮಾತಃ ಪುರಂದರಪುರಾಂತರಲಬ್ಧನೇತ್ರೇ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಶೇಷಜಗತಾಂ ಪರಿಭಾವಯಂತಃ ಸಂತೋ ಭಜಂತಿ ಭವತೀಂ ಧನದೇಶಲಬ್ಧ್ಯೈ || ೧ || ಲಜ್ಜಾನುಗಾಂ ವಿಮಲವಿದ್ರುಮಕಾಂತಿಕಾಂತಾಂ ಕಾಂತಾನುರಾಗರಸಿಕಾಃ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತ್ವಾಮ್ | ಯೇ ಭಾವಯಂತಿ ಮನಸಾ...

Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ)

ದೇವ್ಯುವಾಚ | ದೇವೇಶ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ಯಾ ಯಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಾಃ | ಶ್ರುತಾಶ್ಚಾಧಿಗತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ || ೧ || ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಯತ್ಪುರೋದಿತಮ್ | ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಮಮ...

Sri Bhuvaneshwari Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಇದಂ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಪಂಜರಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಮ್ | ಯೇನ ಸಂರಕ್ಷಿತೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಬಾಣೈಃ ಶಸ್ತ್ರೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ೧ || ಜ್ವರ ಮಾರೀ ಪಶು ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೃತ್ಯಾ ಚೌರಾದ್ಯುಪದ್ರವೈಃ | ನದ್ಯಂಬು...

Sri Tripura Bhairavi Kavacham – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ – ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ | ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಧರ್ಮಜ್ಞೋಸಿ ಮಹಾಮತೇ || ೧ || ಭೈರವೀ ಯಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಪೂರ್ವಿಕಾ | ತಸ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ...

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ – ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಕಮಲಾಯಾ ವರಾನನೇ | ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯತಿಗುಹ್ಯಂ ಹಿ ನ ಕದಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ || ೧ || ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ | ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿ-ರ್ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ...

Kamala stotram – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ದೇವಿ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ || ದೇವಾನಾಂ ಜನನೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧ || ತನ್ಮಾತ್ರಂಚೈವ ಭೂತಾನಿ ತವ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಸ್ಮೃತಮ್ | ತ್ವಮೇವ ವೇದಗಮ್ಯಾ ತು ಪ್ರಸನ್ನಾ...

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭೈರವ್ಯುವಾಚ – ಭಗವನ್ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಮಾತಂಗ್ಯಾಶ್ಶತನಾಮಕಮ್ | ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ನ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೧ || ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ – ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ |...

Sri Mathangi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಹೃದಯಂ

ಏಕದಾ ಕೌತುಕಾವಿಷ್ಟಾ ಭೈರವಂ ಭೂತಸೇವಿತಮ್ | ಭೈರವೀ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾ || ೧ || ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಭೂತವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವನ | ಅಹಂ ತು ವೇತ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಮ್ || ೨ ||...

Sri Mathangi Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತಶ್ಚರಣಾಂಬುಜೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಿಸ್ತೃತ ಕೀರ್ತಿಮಾಯುಃ | ಅನ್ಯೇ ಪರಂ ವಾ ವಿಭವಂ ಮುನೀಂದ್ರಾಃ ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿ ಪರೇಣ ಚಾನ್ಯೇ || ೧ ನಮಾಮಿ ದೇವೀಂ...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರ | ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಬಗಳಾಯಾ ವದಾಧುನಾ || ೧ || ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ | ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ | ಪೀತಾಂಬರ್ಯಾ...

Sri Bagalamukhi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಹೃದಯಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಹೃದಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾರದಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀ ದೇವತಾ | ಹ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್ | ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಐಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಅಥ...

Sri Bagalamukhi Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ೨

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ – ನಾರದೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ – ಅತಿಜಗತೀಛಂದಃ – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ದೇವತಾ – ಲಾಂ ಬೀಜಂ ಇಂ ಶಕ್ತಿಃ – ಲಂ ಕೀಲಕಂ-ಮಮ ದೂರಸ್ಥಾನಾಂ ಸಮೀಪಸ್ಥಾನಾಂ ಗತಿ ಮತಿ...

Sri Bagalamukhi stotram 1 – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ-ನಾರದಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ದೇವತಾ- ಮಮ ಸನ್ನಿಹಿತಾನಾಂ ವಿರೋಧಿನಾಂ ವಾಙ್ಮುಖ-ಪದಬುದ್ಧೀನಾಂ ಸ್ತಂಭನಾರ್ಥೇ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಮಧ್ಯೇಸುಧಾಬ್ಧಿ ಮಣಿಮಂಟಪ ರತ್ನವೇದಿ ಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿಗತಾಂ ಪರಿಪೀತವರ್ಣಾಂ | ಪೀತಾಂಬರಾಭರಣ ಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಂಗೀಂ ದೇವೀಂ ಭಜಾಮಿ ಧೃತಮುದ್ಗರವೈರಿ...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ – ಓಂ ಧೂಮಾವತೀ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾ ಧೂಮ್ರಪಾನಪರಾಯಣಾ | ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಮಥಿನೀ ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀ || ೧ || ಅಘೋರಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾ ಅಘೋರಾಚಾರಮಂಡಿತಾ | ಅಘೋರಮಂತ್ರಸಂಪ್ರೀತಾ ಅಘೋರಮಂತ್ರಪೂಜಿತಾ || ೨ || ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾ ಮಲಿನಾಂಬರಧಾರಿಣೀ...

Sri Dhumavathi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಹೃದಯಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ-ಪಿಪ್ಪಲಾದಋಷಿಃ- ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ- ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ದೇವತಾ- ಧೂಂ ಬೀಜಂ- ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ- ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ -ಸರ್ವಶತ್ರು ಸಂಹಾರಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಕರನ್ಯಾಸಃ – ಓಂ ಧಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ...

error: Not allowed