Sri Dakshina Kali Kavacham 1 – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಕವಚಂ – 1


ಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಕಾಳಿಕಾ ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಕಥಿತಾ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಾ |
ತಥಾಽಪಿ ಹೃದಯೇ ಶಲ್ಯಮಸ್ತಿ ದೇವಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು || ೧ ||

ಕವಚಸ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಕಥಯಸ್ವಾನುಕಂಪಯಾ |
ಯದಿ ನೋ ಕಥ್ಯತೇ ಮಾತರ್ವಿಮುಂಚಾಮಿ ತದಾ ತನುಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಶಂಕಾಪಿ ಜಾಯತೇ ವತ್ಸ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ |
ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮತಿಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ || ೩ ||

ಕಾಳಿಕಾ ಜಗತಾಂ ಮಾತಾ ಶೋಕದುಃಖವಿನಾಶಿನೀ |
ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೇ ಮಹಾಪಾತಕಹಾರಿಣೀ || ೪ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ –
ಕಾಳೀ ಮೇ ಪುರತಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚ ಕಪಾಲಿನೀ |
ಕುಲ್ಲಾ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ತಥೋತ್ತರೇ || ೫ ||

ವಿರೋಧಿನೀ ಶಿರಃ ಪಾತು ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾ ತು ಚಕ್ಷುಷೀ |
ಉಗ್ರಾ ಮೇ ನಾಸಿಕಾಂ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಚೋಗ್ರಪ್ರಭಾ ಮತಾ || ೬ ||

ವದನಂ ಪಾತು ಮೇ ದೀಪ್ತಾ ನೀಲಾ ಚ ಚಿಬುಕಂ ಸದಾ |
ಘನಾ ಗ್ರೀವಂ ಸದಾ ಪಾತು ಬಲಾಕಾ ಬಾಹುಯುಗ್ಮಕಮ್ || ೭ ||

ಮಾತ್ರಾ ಪಾತು ಕರದ್ವಂದ್ವಂ ವಕ್ಷೋ ಮುದ್ರಾ ಸದಾವತು |
ಮಿತಾ ಪಾತು ಸ್ತನದ್ವಂದ್ವಂ ಯೋನಿಮಂಡಲದೇವತಾ || ೮ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮೇ ಜಠರಂ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ನಾರಾಯಣೀ ತಥಾ |
ಊರೂ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಂ ಚಾಮುಂಡಾ ಪಾತು ಲಿಂಗಕಮ್ || ೯ ||

ಕೌಮಾರೀ ಚ ಕಟಿಂ ಪಾತು ತಥೈವ ಜಾನುಯುಗ್ಮಕಮ್ |
ಅಪರಾಜಿತಾ ಚ ಪಾದೌ ಮೇ ವಾರಾಹೀ ಪಾತು ಚಾಂಗುಳೀನ್ || ೧೦ ||

ಸಂಧಿಸ್ಥಾನಂ ನಾರಸಿಂಹೀ ಪತ್ರಸ್ಥಾ ದೇವತಾವತು |
ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ತು ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ವರ್ಜಿತಂ ಕವಚೇನ ತು || ೧೧ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷ ಮೇ ದೇವಿ ಕಾಳಿಕೇ ಘೋರದಕ್ಷಿಣೇ |
ಊರ್ಧ್ವಮಧಸ್ತಥಾ ದಿಕ್ಷು ಪಾತು ದೇವೀ ಸ್ವಯಂ ವಪುಃ || ೧೨ ||

ಹಿಂಸ್ರೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಸಾಧಕಂ ಚ ಜಲಾಧಿಕಾತ್ |
ದಕ್ಷಿಣಾಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ವ್ಯಾಪಕತ್ವೇ ಸದಾವತು || ೧೩ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಜಪೇದ್ದೇವದಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ನ ಪೂಜಾಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ || ೧೪ ||

ಕವಚೇನಾವೃತೋ ನಿತ್ಯಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರೈವ ಗಚ್ಛತಿ |
ತತ್ರ ತತ್ರಾಽಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಕ್ಷೋಭಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಕಾಳೀಕುಲಸರ್ವಸ್ವೇ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed