Complete Narayaneeyam in Kannada – ನಾರಾಯಣೀಯಂ


ನಾರಾಯಣೀಯಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 1 – ಭಗವತಃ ಸ್ವರೂಪಂ ತಥಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 2 – ಭಗವತಃ ಸ್ವರೂಪಮಾಧುರ್ಯಂ ತಥಾ ಭಕ್ತಿಮಹತ್ತ್ವಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 3 – ಉತ್ತಮಭಕ್ತಸ್ಯ ಗುಣಾಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 4 – ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಃ ತಥಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 5 – ವಿರಾಟ್ಪುರುಷೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 6 – ವಿರಾಟ್ಸ್ವರೂಪವರ್ಣನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 7 – ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜನ್ಮ, ತಪಃ ತಥಾ ವೈಕುಣ್ಠದರ್ಶನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 8 – ಪ್ರಲಯವರ್ಣನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 9 – ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ತಪಃ ತಥಾ ಲೋಕಸೃಷ್ಟಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 10 – ಸೃಷ್ಟಿವೈವಿಧ್ಯಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 11 – ಸನಕಾದೀನಾಂ ವೈಕುಣ್ಠದರ್ಶನಮ್ ಚ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಸ್ಯ ತಥಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋಃ ಜನನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 12 – ವರಾಹಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 13 – ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 14 – ಕಪಿಲಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 15 – ಕಪಿಲೋಪದೇಶಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 16 – ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರಂ ತಥಾ ದಕ್ಷಯಾಗಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 17 – ಧ್ರುವಚರಿತಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 18 – ಪೃಥುಚರಿತಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 19 – ಪ್ರಚೇತೃಣಾಂ ಚರಿತಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 20 – ಋಷಭಯೋಗೀಶ್ವರಚರಿತಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 21 – ನವ ವರ್ಷಾಃ ತಥಾ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 22 – ಅಜಾಮಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 23 – ದಕ್ಷಚರಿತಂ ತಥಾ ಚಿತ್ರಕೇತೂಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 24 – ಪ್ರಹ್ಲಾದಚರಿತಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 25 – ನರಸಿಂಹಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 26 – ಗಜೇನ್ದ್ರಮೋಕ್ಷಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 27 – ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನಂ ತಥಾ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 28 – ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವಯಂವರಂ ತಥಾ ಅಮೃತೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 29 – ಮೋಹಿನ್ಯವತಾರಂ ಆದಿ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 30 – ವಾಮನಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 31 – ಬಲಿದರ್ಪಹರಣಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 32 – ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 33 – ಅಂಬರೀಷಚರಿತಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 34 – ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 35 – ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರಮ್-೨

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 36 – ಪರಶುರಾಮಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 37 – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರೋಪಕ್ರಮಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 38 – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 39 – ಯೋಗಮಾಯಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಂ ತಥಾ ಗೋಕುಲೇ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮೋತ್ಸವಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 40 – ಪೂತನಾಮೋಕ್ಷಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 41 – ಪೂತನಾದಹನಂ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಲಾಲನಾಹ್ಲಾದಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 42 – ಶಕಟಾಸುರವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 43 – ತೃಣಾವರ್ತವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 44 – ನಾಮಕರಣಸಂಸ್ಕಾರಾದಿ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 45 – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಬಾಲಲೀಲಾಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 46 – ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 47 – ಉಲೂಖಲಬನ್ಧನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 48 – ನಳಕೂಬರ-ಮಣಿಗ್ರೀವಯೋಃ ಶಾಪಮೋಕ್ಷಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 49 – ವೃನ್ದಾವನಪ್ರವೇಶಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 50 – ವತ್ಸಾಸುರ-ಬಕಾಸುರಯೋಃ ವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 51 – ಅಘಾಸುರವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 52 – ವತ್ಸಸ್ತೇಯಂ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವಶಮನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 53 – ಧೇನುಕಾಸುರವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 54 – ಕಾಲಿಯಸ್ಯ ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ತಥಾ ವಿಷಬಾಧಾ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 55 – ಕಾಲಿಯನರ್ತನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 56 – ಕಾಲಿಯಗರ್ವಶಮನಂ ತಥಾ ಭಗವದನುಗ್ರಹಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 57 – ಪ್ರಲಂಬಾಸುರವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 58 – ದಾವಾಗ್ನಿಸಂರಕ್ಷಣಂ ತಥಾ ಋತುವರ್ಣನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 59 – ವೇಣುಗಾನವರ್ಣನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 60 – ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 61 – ವಿಪ್ರಪತ್ನ್ಯನುಗ್ರಹಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 62 – ಇನ್ದ್ರಯಜ್ಞನಿರೋಧನಂ ತಥಾ ಗೋವರ್ಧನಯಾಗಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 63 – ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 64 – ಗೋವಿನ್ದಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 65 – ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಭಗವತ್ಸಾಮೀಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 66 – ಗೋಪೀಜನಾಹ್ಲಾದನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 67 – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತಿರೋಧಾನಂ ತಥಾ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭೂಯ ಗೋಪಿಕಾಃ ಪ್ರೀಣನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 68 – ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಆಹ್ಲಾದಪ್ರಕಟನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 69 – ರಾಸಕ್ರೀಡಾ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 70 – ಸುದರ್ಶನಶಾಪಮೋಕ್ಷಂ ತಥಾ ಶಙ್ಖಚೂಡ-ಅರಿಷ್ಟವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 71 – ಕೇಶೀ ತಥಾ ವ್ಯೋಮಾಸುರವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 72 – ಅಕ್ರೂರಗೋಕುಲಯಾತ್ರಾ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 73 – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮಥುರಾಯಾತ್ರಾ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 74 – ಭಗವತಃ ಮಥುರಾಪುರೀಪ್ರವೇಶಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 75 – ಕಂಸವಧ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 76 – ಉದ್ಧವದೌತ್ಯಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 77 – ಜರಾಸನ್ಧಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಯುದ್ಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 78 – ದ್ವಾರಕಾವಾಸಃ ತಥಾ ರುಕ್ಮಣೀಸನ್ದೇಶಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 79 – ರುಕ್ಮಿಣೀಹರಣಂ ವಿವಾಹಮ್ ಚ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 80 – ಸ್ಯಮನ್ತಕೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 81 – ನರಕಾಸುರವಧಂ ತಥಾ ಸುಭದ್ರಾಹರಣಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 82 – ಬಾಣಾಸುರಯುದ್ಧಂ ತಥಾ ನೃಗಶಾಪಮೋಕ್ಷಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 83 – ಪೌಣ್ಡ್ರಕವಧಂ – ದ್ನಿನಿದವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 84 – ಸಮನ್ತಪಞ್ಚಕತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ – ಬನ್ಧುಮಿತ್ರಾದಿ ಸಮಾಗಮಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 85 – ಜರಾಸನ್ಧವಧಂ – ಶಿಶುಪಾಲವಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 86 – ಸಾಲ್ವವಧಮ್ – ಮಹಾಭಾರತಯುದ್ಧಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 87 – ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 88 – ಸನ್ತಾನಗೋಪಾಲಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 89 – ವೃಕಾಸುರವಧಂ – ಭೃಗುಪರೀಕ್ಷಣಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 90 – ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತತ್ತ್ವಸ್ಥಾಪನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 91 – ಭಕ್ತಿಮಹತ್ತ್ವಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 92 – ಕರ್ಮಮಿಶ್ರಭಕ್ತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 93 – ಪಞ್ಚವಿಂಶತಿ ಗುರವಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 94 – ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 95 – ಧ್ಯಾನಯೋಗಃ – ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾರ್ಗಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 96 – ಭಗವದ್ವಿಭೂತಯಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭಕ್ತಿಯೋಗಾಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 97 – ಉತ್ತಮಭಕ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಥಾ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಕಥಾ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 98 – ನಿಷ್ಕಲಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 99 – ವೇದಮನ್ತ್ರಮೂಲಾತ್ಮಕಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಮ್ 100 – ಭಗವತಃ ಕೇಶಾದಿಪಾದವರ್ಣನಮ್


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed