Narayaneeyam Dasakam 54 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್

ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ (೫೪) – ಕಾಲಿಯಸ್ಯ ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ತಥಾ ವಿಷಬಾಧಾ

ತ್ವತ್ಸೇವೋತ್ಕಃ ಸೌಭರಿರ್ನಾಮ ಪೂರ್ವಂ
ಕಾಲಿನ್ದ್ಯನ್ತರ್ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಂ ತಪಸ್ಯನ್ |
ಮೀನವ್ರಾತೇ ಸ್ನೇಹವಾನ್ಭೋಗಲೋಲೇ
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಾದೈಕ್ಷತಾಗ್ರೇ ಕದಾಚಿತ್ || ೫೪-೧ ||

ತ್ವದ್ವಾಹಂ ತಂ ಸಕ್ಷುಧಂ ತೃಕ್ಷಸೂನುಂ
ಮೀನಂ ಕಞ್ಚಿಜ್ಜಕ್ಷತಂ ಲಕ್ಷಯನ್ ಸಃ |
ತಪ್ತಶ್ಚಿತ್ತೇ ಶಪ್ತವಾನತ್ರ ಚೇತ್ತ್ವಂ
ಜನ್ತೂನ್ ಭೋಕ್ತಾ ಜೀವಿತಂ ಚಾಪಿ ಮೋಕ್ತಾ || ೫೪-೨ ||

ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಕಾಲಿಯಃ ಕ್ಷ್ವೇಲದರ್ಪಾತ್
ಸರ್ಪಾರಾತೇಃ ಕಲ್ಪಿತಂ ಭಾಗಮಶ್ನನ್ |
ತೇನ ಕ್ರೋಧಾತ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋಜಭಾಜಾ
ಪಕ್ಷಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ತದ್ದುರಾಪಂ ಪಯೋಽಗಾತ್ || ೫೪-೩ ||

ಘೋರೇ ತಸ್ಮಿನ್ಸೂರಜಾನೀರವಾಸೇ
ತೀರೇ ವೃಕ್ಷಾ ವಿಕ್ಷತಾಃ ಕ್ಷ್ವೇಲವೇಗಾತ್ |
ಪಕ್ಷಿವ್ರಾತಾಃ ಪೇತುರಭ್ರೇ ಪತನ್ತಃ
ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ದ್ರಂ ತ್ವನ್ಮನಸ್ತೇನ ಜಾತಮ್ || ೫೪-೪ ||

ಕಾಲೇ ತಸ್ಮಿನ್ನೇಕದಾ ಸೀರಪಾಣಿಂ
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಯಾತೇ ಯಾಮುನಂ ಕಾನನಾನ್ತಮ್ |
ತ್ವಯ್ಯುದ್ದಾಮಗ್ರೀಷ್ಮಭೀಷ್ಮೋಷ್ಮತಪ್ತಾ
ಗೋಗೋಪಾಲಾ ವ್ಯಾಪಿಬನ್ ಕ್ಷ್ವೇಲತೋಯಮ್ || ೫೪-೫ ||

ನಶ್ಯಜ್ಜೀವಾನ್ ವಿಚ್ಯುತಾನ್ ಕ್ಷ್ಮಾತಲೇ ತಾನ್
ವಿಶ್ವಾನ್ ಪಶ್ಯನ್ನಚ್ಯುತ ತ್ವಂ ದಯಾರ್ದ್ರಃ |
ಪ್ರಾಪ್ಯೋಪಾನ್ತಂ ಜೀವಯಾಮಾಸಿಥ ದ್ರಾಕ್
ಪೀಯೂಷಾಂಭೋವರ್ಷಿಭಿಃ ಶ್ರೀಕಟಾಕ್ಷೈಃ || ೫೪-೬ ||

ಕಿಂ ಕಿಂ ಜಾತೋ ಹರ್ಷವರ್ಷಾತಿರೇಕಃ
ಸರ್ವಾಙ್ಗೇಷ್ವಿತ್ಯುತ್ಥಿತಾ ಗೋಪಸಙ್ಘಾಃ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಗ್ರೇ ತ್ವಾಂ ತ್ವತ್ಕೃತಂ ತದ್ವಿದನ್ತ-
ಸ್ತ್ವಾಮಾಲಿಙ್ಗನ್ ದೃಷ್ಟನಾನಾಪ್ರಭಾವಾಃ || ೫೪-೭ ||

ಗಾವಶ್ಚೈವಂ ಲಬ್ಧಜೀವಾಃ ಕ್ಷಣೇನ
ಸ್ಫೀತಾನನ್ದಾಸ್ತ್ವಾಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರಸ್ತಾತ್ |
ದ್ರಾಗಾವವ್ರುಃ ಸರ್ವತೋ ಹರ್ಷಬಾಷ್ಪಂ
ವ್ಯಾಮುಞ್ಚನ್ತ್ಯೋ ಮನ್ದಮುದ್ಯನ್ನಿನಾದಾಃ || ೫೪-೮ ||

ರೋಮಾಞ್ಚೋಽಯಂ ಸರ್ವತೋ ನಃ ಶರೀರೇ
ಭೂಯಸ್ಯನ್ತಃ ಕಾಚಿದಾನನ್ದಮೂರ್ಛಾ |
ಆಶ್ಚರ್ಯೋಽಯಂ ಕ್ಷ್ವೇಲವೇಗೋ ಮುಕುನ್ದೇ-
ತ್ಯುಕ್ತೋ ಗೋಪೈರ್ನನ್ದಿತೋ ವನ್ದಿತೋಽಭೂಃ || ೫೪-೯ ||

ಏವಂ ಭಕ್ತಾನ್ಮುಕ್ತಜೀವಾನಪಿ ತ್ವಂ
ಮುಗ್ಧಾಪಾಙ್ಕೈರಸ್ತರೋಗಾಂಸ್ತನೋಷಿ |
ತಾದೃಗ್ಭೂತಸ್ಫೀತಕಾರುಣ್ಯಭೂಮಾ
ರೋಗಾತ್ಪಾಯಾ ವಾಯುಗೇಹಾಧಿನಾಥ || ೫೪-೧೦ ||

ಇತಿ ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed