Narayaneeyam Dasakam 53 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್

ತ್ರಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ (೫೩) – ಧೇನುಕಾಸುರವಧಮ್

ಅತೀತ್ಯ ಬಾಲ್ಯಂ ಜಗತಾಂ ಪತೇ ತ್ವಮುಪೇತ್ಯ ಪೌಗಣ್ಡವಯೋ ಮನೋಜ್ಞಮ್ |
ಉಪೇಕ್ಷ್ಯ ವತ್ಸಾವನಮುತ್ಸವೇನ ಪ್ರಾವರ್ತಥಾ ಗೋಗಣಪಾಲನಾಯಾಮ್ || ೫೩-೧ ||

ಉಪಕ್ರಮಸ್ಯಾನುಗುಣೈವ ಸೇಯಂ ಮರುತ್ಪುರಾಧೀಶ ತವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ |
ಗೋತ್ರಾಪರಿತ್ರಾಣಕೃತೇಽವತೀರ್ಣಸ್ತದೇವ ದೇವಾರಭಥಾಸ್ತದಾ ಯತ್ || ೫೩-೨ ||

ಕದಾಪಿ ರಾಮೇಣ ಸಮಂ ವನಾನ್ತೇ ವನಶ್ರಿಯಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಚರನ್ಸುಖೇನ |
ಶ್ರೀದಾಮನಾಮ್ನಃ ಸ್ವಸಖಸ್ಯ ವಾಚಾ ಮೋದಾದಗಾ ಧೇನುಕಕಾನನಂ ತ್ವಮ್ || ೫೩-೩ ||

ಉತ್ತಾಲತಾಲೀನಿವಹೇ ತ್ವದುಕ್ತ್ಯಾ ಬಲೇನ ಧೂತೇಽಥ ಬಲೇನ ದೋರ್ಭ್ಯಾಮ್ |
ಮೃದುಃ ಖರಶ್ಚಾಭ್ಯಪತತ್ಪುರಸ್ತಾತ್ ಫಲೋತ್ಕರೋ ಧೇನುಕದಾನವೋಽಪಿ || ೫೩-೪ ||

ಸಮುದ್ಯತೋ ಧೈನುಕಪಾಲನೇಽಹಂ ಕಥಂ ವಧಂ ಧೈನುಕಮದ್ಯ ಕುರ್ವೇ |
ಇತೀವ ಮತ್ವಾ ಧ್ರುವಮಗ್ರಜೇನ ಸುರೌಘಯೋದ್ಧಾರಮಜೀಘನಸ್ತ್ವಮ್ || ೫೩-೫ ||

ತದೀಯಭೃತ್ಯಾನಪಿ ಜಂಬುಕತ್ವೇನೋಪಾಗತಾನಗ್ರಜಸಂಯುತಸ್ತ್ವಮ್ |
ಜಂಬೂಫಲಾನೀವ ತದಾ ನಿರಾಸ್ಥಸ್ತಾಲೇಷು ಖೇಲನ್ಭಗವನ್ ನಿರಾಸ್ಥಃ || ೫೩-೬ ||

ವಿನಿಘ್ನತಿ ತ್ವಯ್ಯಥ ಜಂಬುಕೌಘಂ ಸನಾಮಕತ್ವಾದ್ವರುಣಸ್ತದಾನೀಮ್ |
ಭಯಾಕುಲೋ ಜಂಬುಕನಾಮಧೇಯಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ವ್ಯಧಿತೇತಿ ಮನ್ಯೇ || ೫೩-೭ ||

ತವಾವತಾರಸ್ಯ ಫಲಂ ಮುರಾರೇ ಸಞ್ಜಾತಮದ್ಯೇತಿ ಸುರೈರ್ನುತಸ್ತ್ವಮ್ |
ಸತ್ಯಂ ಫಲಂ ಜಾತಮಿಹೇತಿ ಹಾಸೀ ಬಾಲೈಃ ಸಮಂ ತಾಲಫಲಾನ್ಯಭುಙ್ಕ್ಥಾಃ || ೫೩-೮ ||

ಮಧುದ್ರವಸ್ರುನ್ತಿ ಬೃಹನ್ತಿ ತಾನಿ ಫಲಾನಿ ಮೇದೋಭರಭೃನ್ತಿ ಭುಕ್ತ್ವಾ |
ತೃಪ್ತೈಶ್ಚ ದೃಪ್ತೈರ್ಭವನಂ ಫಲೌಘಂ ವಹದ್ಭಿರಾಗಾಃ ಖಲು ಬಾಲಕೈಸ್ತ್ವಮ್ || ೫೩-೯ ||

ಹತೋ ಹತೋ ಧೇನುಕ ಇತ್ಯುಪೇತ್ಯ ಫಲಾನ್ಯದದ್ಭಿರ್ಮಧುರಾಣಿ ಲೋಕೈಃ |
ಜಯೇತಿ ಜೀವೇತಿ ನುತೋ ವಿಭೋ ತ್ವಂ ಮರುತ್ಪುರಾಧೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ರೋಗಾತ್ || ೫೩-೧೦ ||

ಇತಿ ತ್ರಿಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed