Sri Dattatreya Stotras – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಅವಧೂತ ಗೀತಾ

ಔದುಂಬರ ಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟಚಕ್ರಬೀಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕರುಣಾ ತ್ರಿಪದಿ (ಮರಾಠೀ ಕೀರ್ತನ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಚತುರ್ದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಚಿನ್ಮಯಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದ್ವಾದಶನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ನಾಮ ಭಜನಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾವಸುಧಾರಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪಾದುಕಾಷ್ಟಕಂ (ನೃಸಿಂಹವಾಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರೇ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪ್ರಬೋಧಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಾರಾವಲೀ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಾನಸಪೂಜಾ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಜ್ರಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ವೇದಪಾದ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಷೋಡಶಾವತಾರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಷೋಡಶೀ (ಷೋಡಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ತವಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಲರ್ಕ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಘೋರ ಕಷ್ಟೋದ್ಧಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಚಿತ್ತಸ್ಥಿರೀಕರ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾರದ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಭೃಗು ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯಂ – 1

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೃದಯಂ – 2

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀಪಾದಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಸಿದ್ಧಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಃ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅನಘದೇವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅನಘದೇವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅನಘಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅನಘಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 2

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 3

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 4

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed