Sri Dattatreya Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಸಙ್ಕಲ್ಪಿತ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಮ್ಬೇ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸ್ಥಿರೋಭವ ವರದೋಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಮಾಲಾ ಕಮಣ್ಡಲುರಧಃಕರಪದ್ಮಯುಗ್ಮೇ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಪಾಣಿಯುಗಲೇ ಡಮರುತ್ರಿಶೂಲೇ ।
ಯನ್ನ್ಯಸ್ತ ಊರ್ಧ್ವಕರಯೋಃ ಶುಭಶಙ್ಖಚಕ್ರೇ
ವನ್ದೇ ತಮತ್ರಿವರದಂ ಭುಜಷಟ್ಕಯುಕ್ತಮ್ ॥
ಬಾಲಾರ್ಕಪ್ರಭಮಿನ್ದ್ರನೀಲಜಟಿಲಂ ಭಸ್ಮಾಙ್ಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಶಾನ್ತಂ ನಾದವಿಲೀನಚಿತ್ತಪವನಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಮ್ಬರಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೈಃ ಸನಕಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ಸಿದ್ಧೈಃ ಸಮಾರಾಧಿತಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಹೃದಿ ಮುದಾ ಧ್ಯೇಯಂ ಸದಾ ಯೋಗಿಭಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್
ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ ।
ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಙ್ಗು॒ಲಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿಃ ಶಾನ್ತಿಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನ್ತರಸ್ಥಂ
ಓಙ್ಕಾರಾಖ್ಯಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಮ್ ।
ಸಾಙ್ಗಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸಾಯುಧಂ ಭಕ್ತಿಸೇವ್ಯಂ
ಸರ್ವಾಕಾರಂ ದತ್ತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್
ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ ।
ಯ॒ದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ।
ನವರತ್ನಖಚಿತಂ ಚಾಪಿ ಮೃದುತೂಲ ಪರಿಚ್ಛದಮ್ ।
ಸಿಂಹಾಸನಮಿದಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ಸುಖಾಸನಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್
ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ ।
ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ।
ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ ।
ಗುರುದೇವ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನರಕಾರ್ಣವತಾರಕ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದತ್ತೇಶ ಮಮ ಸೌಖ್ಯಂ ವಿವರ್ಧಯ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್
ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನ॑: ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ ।
ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ।
ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕ ।
ಮಯಾ ನಿವೇದಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಅರ್ಘ್ಯೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋರರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ ।
ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ ।
ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ।
ಗೋದಾವರ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಶುಭಮ್ ।
ತದಿದಂ ಕಲ್ಪಿತಂ ದೇವ ಸಮ್ಯಗಾಚಮ್ಯತಾಂ ಪ್ರಭೋ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮ್
ಸ್ನಾನಂ ಪಞ್ಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ಅನಾಥನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಗೀರ್ವಾಣ ಪ್ರಣತಿ ಪ್ರಿಯ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಮ್
ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ ।
ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ ।
ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಮ್᳚ ।
ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ ।
ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಗಙ್ಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಆನೀತಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಜಲಮ್ ।
ಸ್ನಾನಂ ಕುರುಷ್ವ ದೇವೇಶ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್
ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ಪರಿ॒ಧಯ॑: ।
ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧ॑: ಕೃ॒ತಾಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ ।
ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ ।
ವೇದಸೂಕ್ತಸಮಾಯುಕ್ತೇ ಯಜ್ಞಸಾಮಸಮನ್ವಿತೇ ।
ಸ್ವರ್ಗವರ್ಗಪ್ರದೇ ದೇವ ವಾಸಸೀ ತೌ ವಿನಿರ್ಮಿತೌ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್
ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ ।
ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ।
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜನ್ತ ।
ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಉಪವೀತಂ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವಿಧಿರೇಷ ಸನಾತನಃ ।
ಗೃಹಾಣ ಭಗವನ್ ದತ್ತಃ ಸರ್ವೇಷ್ಟಫಲದೋ ಭವ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಸಮ್ಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ ।
ಪ॒ಶೂಗ್ಸ್ತಾಗ್ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ ।
ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಶ್ರೀಖಣ್ಡಂ ಚನ್ದನಂ ದಿವ್ಯಂ ಗನ್ಧಾಢ್ಯಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ವಿಲೇಪನಂ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಋಚ॒: ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಹಾರ ನಾಗೇನ್ದ್ರ ಮಣಿಕಙ್ಕಣ ಮುಖ್ಯಾನಿ ।
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭೂಷಣಾನಿ ಗೃಹಾಣ ಗುರುಸತ್ತಮ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ನಾನಾಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಧವಲಾನ್ ದಿವ್ಯಾನ್ ತಾಪಸೋತ್ತಮಪೂಜಿತ ।
ಅರ್ಪಯಾಮಿ ಮಹಾಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಮಹಾಮುನೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಮ್
ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯನ್ತ ।
ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯ॑: ।
ಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ ।
ಸರ್ವಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲ್ಯಾದಿಕಂ ಪರಾತ್ಮನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗಪೂಜ
ಓಂ ಅನಸೂಯಾಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅವಧೂತಾಯ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾಯ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ – ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಡಮರುತ್ರಿಶೂಲಕಮಣ್ಡಲುಧಾರಿಣೇ ನಮಃ – ಪಾಣಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ – ಬಾಹೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕಣ್ಠಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ – ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನುಗ್ರಹದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ – ನೇತ್ರಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ನಮಃ – ಶಿರಸಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸದಸತ್ಸಂಶಯವಿಚ್ಛೇದಕಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ॥

ಧೂಪಮ್
ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ ।
ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ ।
ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ ।
ದಶಾಙ್ಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಸುಗನ್ಧಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಣ ದತ್ತೇಶ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ ।
ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯ॑: ಕೃ॒ತಃ ।
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯ॑: ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ।
ಘೃತತ್ರಿವರ್ತಿಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾಯೋಜಿತಂ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಹ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಧೂಪದೀಪಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ ।
ಚಕ್ಷೋ॒: ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ ।
ಭವದೀಯ ಕೃಪಾಯುಕ್ತಂ ಸಮ್ಭಾವಿತ ನಿವೇದಿತಮ್ ।
ತ್ವಮೇವ ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಸುರಸೋಽಪಿ ತ್ವಮೇವ ಚ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್
ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶ॒: ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ ।
ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಫೂಗೀಫಲೈಶ್ಚ ಕರ್ಪೂರೈಃ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತಮ್᳚ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ ।
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರ॑: ।
ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್॒ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ ।
ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಸರ್ವತ್ರ ಮಙ್ಗಲಾನಿ ಚ ।
ನಿತ್ಯಶ್ರೀರಸ್ತು ದತ್ತೇಶ ನೀರಾಜನಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಆನನ್ದಮಙ್ಗಲ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್
ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ ।
ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ ।
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅವಧೂತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥
ಅನಸೂಯಾಸುತೋ ದತ್ತೋ ಹ್ಯತ್ರಿಪುತ್ರೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ಇದಂ ದಿವ್ಯಂ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ನರೋತ್ತಮ ॥
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಃ ।
ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ನಿಗಮಾಗಮವನ್ದಿತ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ॥
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಶ್ರೀದತ್ತೇಶ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಉಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಛತ್ರಮಾಚ್ಛಾದಯಾಮಿ । ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ । ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ । ಆನ್ದೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ । ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ದೇವೋಪಚಾರ ಭಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಶಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಮನ್ತ್ರೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಮಿನ್ದ್ರನೀಲನಿಭಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಆತ್ಮಮಾಯಾರತಂ ದೇವಂ ಅವಧೂತಂ ದಿಗಮ್ಬರಮ್ ॥
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕನಾಥ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸುಪವಿತ್ರಗಾಥ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಾಮಧೀಶ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಪರಾವರೇಶ ॥
ಜಟಾಧರಂ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಂ ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್ ।
ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೇ ॥
ನಮಸ್ತೇ ಭಗವನ್ ದೇವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ ।
ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ಕುರು ಶಾನ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ॥

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ।
ನ್ಯೂನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವನ್ದೇ ತಮಚ್ಯುತಮ್ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಜನಾರ್ದನ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥
ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಮ್
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed