Puja Vidhanam (Poorvangam) – ಪೂಜಾ ವಿಧಿ – ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಮ್


ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ ।

ಶುಚಿಃ –
ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ ॥
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ॥

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಂ ।
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ದೇ॒ವೀಂ ವಾಚ॑ಮಜನಯಂತ ದೇ॒ವಾಸ್ತಾಂ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಃ ಪ॒ಶವೋ॑ ವದಂತಿ ।
ಸಾ ನೋ॑ ಮಂ॒ದ್ರೇಷ॒ಮೂರ್ಜಂ॒ ದುಹಾ॑ನಾ ಧೇ॒ನುರ್ವಾಗ॒ಸ್ಮಾನುಪ॒ ಸುಷ್ಟು॒ತೈತು॑ ॥

ಯಃ ಶಿವೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ತಯೋಃ ಸಂಸ್ಮರಣಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ॥

ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ
ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ।
ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ತೇಽಙ್ಘ್ರಿಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಲಾಭಸ್ತೇಷಾಂ ಜಯಸ್ತೇಷಾಂ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಪರಾಭವಃ ।
ಏಷಾಮಿಂದೀವರಶ್ಯಾಮೋ ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಜನಾರ್ದನಃ ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವಾಣೀಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶಚೀಪುರಂದರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಅರುಂಧತೀವಸಿಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮಾತಾಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಜನೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।

ದೀಪಾರಾಧನಂ –
ದೀಪಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಽಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ॥
ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿ ರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಹ್ಯವಿಘ್ನಕೃತ್ ।
ಯಾವತ್ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತಾವತ್ತ್ವಂ ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭವ ॥
ದೀಪಾರಾಧನ ಮುಹೂರ್ತಃ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಽಸ್ತು ॥
ಪೂಜಾರ್ಥೇ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನಂ –
ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು ಭೂತಪಿಶಾಚಾಃ ಯ ಏತೇ ಭೂಮಿ ಭಾರಕಾಃ ।
ಏತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ॥
ಅಪಸರ್ಪಂತು ತೇ ಭೂತಾ ಯೇ ಭೂತಾ ಭೂಮಿಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ।
ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಸ್ತೇ ಗಚ್ಛಂತು ಶಿವಾಽಜ್ಞಯಾ ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ –
ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವ॑: ಓಗ್ಂ ಸುವ॑: ಓಂ ಮಹ॑: ಓಂ ಜನ॑: ಓಂ ತಪ॑: ಓಗ್ಂ ಸತ್ಯಂ ।
ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥

ಸಂಕಲ್ಪಂ –
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶುಭಾಭ್ಯಾಂ ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ___ ಪ್ರದೇಶೇ ___, ___ ನದ್ಯೋಃ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಗೃಹೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿ ಹರ ಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮನೇ ವ್ಯಾವಹರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಶ್ರೀ ____ (*೧) ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ___ ಅಯನೇ (*೨) ___ ಋತೌ (*೩) ___ ಮಾಸೇ(*೪) ___ ಪಕ್ಷೇ (*೫) ___ ತಿಥೌ (*೬) ___ ವಾಸರೇ (*೭) ___ ನಕ್ಷತ್ರೇ (*೮) ___ ಯೋಗೇ (*೯) ___ ಕರಣ (*೧೦) ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ ___ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ___ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ (ಮಮ ಧರ್ಮಪತ್ನೀ ಶ್ರೀಮತಃ ___ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ___ ನಾಮಧೇಯಃ ಸಮೇತಸ್ಯ) ಮಮ/ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹಕುಟುಂಬಸ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆಯುಃ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನ ಸಮೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ _____ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ _____ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಭವದ್ಭಿಃ ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಂಭವದ್ಭಿಃ ಉಪಚಾರೈಶ್ಚ ಸಂಭವತಾ ನಿಯಮೇನ ಸಂಭವಿತಾ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ* ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

(ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪೂಜಾ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆದೌ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।)

ತದಂಗ ಕಲಶಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।

ಕಲಶಾರಾಧನಂ –
ಕಲಶೇ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ।
ಕಲಶೇ ಉದಕಂ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ।
ಕಲಶಸ್ಯೋಪರಿ ಹಸ್ತಂ ನಿಧಾಯ ।

ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಂಠೇ ರುದ್ರಃ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಮೂಲೇ ತ್ವಸ್ಯ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಾತೃಗಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾ ॥
ಕುಕ್ಷೌ ತು ಸಾಗರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುಂಧರಾ ।
ಋಗ್ವೇದೋಽಥ ಯಜುರ್ವೇದೋ ಸಾಮವೇದೋ ಹ್ಯಥರ್ವಣಃ ॥
ಅಂಗೈಶ್ಚ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಲಶಾಂಬು ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ ।

ಓಂ ಆಕ॒ಲಶೇ᳚ಷು ಧಾವತಿ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॒ ಪರಿ॑ಷಿಚ್ಯತೇ ।
ಉ॒ಕ್ಥೈರ್ಯ॒ಜ್ಞೇಷು॑ ವರ್ಧತೇ ।

ಆಪೋ॒ ವಾ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾ ವಾ ಆಪ॑: ಪ॒ಶವ॒ ಆಪೋಽನ್ನ॒ಮಾಪೋಽಮೃ॑ತ॒ಮಾಪ॑:
ಸ॒ಮ್ರಾಡಾಪೋ॑ ವಿ॒ರಾಡಾಪ॑: ಸ್ವ॒ರಾಡಾಪ॒ಶ್ಛಂದಾ॒ಗ್॒ಸ್ಯಾಪೋ॒
ಜ್ಯೋತೀ॒ಗ್॒ಷ್ಯಾಪೋ॒ ಯಜೂ॒ಗ್॒ಷ್ಯಾಪ॑: ಸ॒ತ್ಯಮಾಪ॒:
ಸರ್ವಾ॑ ದೇ॒ವತಾ॒ ಆಪೋ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸುವ॒ರಾಪ॒ ಓಂ ॥

ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತೀ ।
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರೀ ಜಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥
ಕಾವೇರೀ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಚ ಕೃಷ್ಣವೇಣೀ ಚ ಗೌತಮೀ ।
ಭಾಗೀರಥೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾಃ ಪಂಚಗಂಗಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥

ಆಯಾಂತು ಶ್ರೀ ____ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಮಮ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಾಃ ।
ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಕಲಶೋದಕೇನ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ,
ದೇವಂ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ, ಆತ್ಮಾನಂ ಚ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ॥

ಶಂಖಪೂಜಾ –
ಕಲಶೋದಕೇನ ಶಂಖಂ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ।
ಶಂಖೇ ಗಂಧಕುಂಕುಮಪುಷ್ಪತುಲಸೀಪತ್ರೈರಲಂಕೃತ್ಯ ।

ಶಂಖಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ದೈವತಂ ಮಧ್ಯೇ ವರುಣ ದೇವತಾಂ ।
ಪೃಷ್ಠೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ವಿಂದ್ಯಾದಗ್ರೇ ಗಂಗಾ ಸರಸ್ವತೀಂ ॥
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ವಾಸುದೇವಸ್ಯದದ್ರಯಾ ।
ಶಂಖೇ ತಿಷ್ಠಂತು ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಂಖಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ॥
ತ್ವಂ ಪುರಾ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುನಾ ವಿಧೃತಃ ಕರೇ ।
ಪೂಜಿತಃ ಸರ್ವದೇವೈಶ್ಚ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಗರ್ಭಾದೇವಾರಿನಾರೀಣಾಂ ವಿಶೀರ್ಯಂತೇ ಸಹಸ್ರಧಾ ।
ನವನಾದೇನಪಾತಾಲೇ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಓಂ ಶಂಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಸಕಲಪೂಜಾರ್ಥೇ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಘಂಟಪೂಜಾ –
ಓಂ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಂತ್ರಮಾತಃ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಘಂಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಸಕಲೋಪಚಾರ ಪೂಜಾರ್ಥೇ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಘಂಟಾನಾದಂ –
ಆಗಮಾರ್ಥಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ತು ರಾಕ್ಷಸಾಂ ।
ಘಂಟಾರವಂ ಕರೋಮ್ಯಾದೌ ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಲಾಂಛನಂ ॥
ಇತಿ ಘಂಟಾನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed