Category: 1008 – ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳೀ

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಏಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ |...

Sri Yajnavalkya Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸುನಂದಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮಾಮ್ನಾಯತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಮುನಿಗಣಪರಿವೇಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ |...

Sri Saraswati Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Vishnu Sahasra Namavali – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಭೃತೇ ನಮಃ |...

Sri Venkateshwara Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಸೃಜೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿರಾಡ್ವಪುಷೇ...

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ನಾಮಭಿರ್ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ | ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತು ಕಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ || ೧ || ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗುಣಯೋಗಪರಾಣಿ ಕಿಮ್ |...

Sri Krishna Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಮದ್ರುಕ್ಮಿಮಹೀಪಾಲವಂಶರಕ್ಷಾಮಣಿಃ ಸ್ಥಿರಃ | ರಾಜಾ ಹರಿಹರಃ ಕ್ಷೋಣೀಂ ರಕ್ಷತ್ಯಂಬುಧಿಮೇಖಲಾಮ್ |೧ || ಸ ರಾಜಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವರಪ್ರದಮ್ | ದೇವಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಂ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೌದ್ವೇದವೇದಿತಮ್ || ೨ || ತಸ್ಯ...

Sri Lalitha Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ...

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ – ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ | ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ವನ್ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಮ್ || ೧ || ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ದೇವ ಯೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ನು ವಾ...

Sri Lakshmi Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಂತನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜನರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ |...

error: Not allowed