Sri Varahi Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ


|| ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ ||
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಸುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾತ್ತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತರಾಗಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ವಿಹಾಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖನಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಧಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾನಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘುರ್ಘುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋಣಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘರ್ಘರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋಣಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾತುಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಮ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯವ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ತರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶಾನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಷ್ಠಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಗ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ನಾಭಿಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಕಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾತಾಳಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಿಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀರ್ಥಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜುರ್-ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೧೨೦

ಓಂ ಪೋತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದುಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಷ್ಟಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಂಗಬಲೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೋತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೪೦

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧುರಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ಯುಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇದಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದ್ಯರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ | ೧೬೦

ಓಂ ಅಮರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಮಯಹರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಹರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇನಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮೦

ಓಂ ಮಹಿಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ಛಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಷಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಘಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯ್ವಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಕ್ಷಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಷಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧುನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೇನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೦೦

ಓಂ ಧಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಧ್ವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಿಪುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಕ್ಷರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರುಟಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವಾಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ | ೨೨೦

ಓಂ ಸುಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೇವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಷವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ | ೨೪೦

ಓಂ ಕರಿರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಪವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಗಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವೇರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉರಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೨೬೦

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌರಭ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಧೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಪೀಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ | ೨೮೦

ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನತಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಾವರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಪರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦೦

ಓಂ ದುರಾರಿಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದವೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಪ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಪ್ರಕಂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರೂಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಘತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ | [ದುರ್ಗಾಯೈ]
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶುಪತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಣಪ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೨೦

ಓಂ ಕುಣಪಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಸಾವಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಕಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಾಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಕಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಂಕಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾರುಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೪೦

ಓಂ ತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಭಾನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲವಂಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಶಾಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬೦

ಓಂ ಭದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರ್ಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೩೮೦

ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮ್ನಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮ್ನನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಿಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೦೦

ಓಂ ದ್ರವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖಆಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಗ್ಧ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ವೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ವಲಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಯುಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚರಾಯೈ ನಮಃ | ೪೨೦

ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಂತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಬ್ಜಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯವಸಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ | ೪೪೦

ಓಂ ಸುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗದಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಭಾಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರಿಷ್ಟದಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಿಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ಲಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉರುಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರತೀಕಾಯೈ ನಮಃ | ೪೬೦

ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವ್ಯವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಲಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಭಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಶಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಷದಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಭೋಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರತೀಕಾಯೈ ನಮಃ | ೪೮೦

ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಧರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರುಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೦೦

ಓಂ ಗಾನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿದಾಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಾಥಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಥಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣೈಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಂಚನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಊಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೂಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರೂಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿಗ್ರಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ | ೫೨೦

ಓಂ ಯಾಯಜೂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಪೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಸೂಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಭಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಸವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಜಿತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಲಾಯವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪೦

ಓಂ ರಥಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾವಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋದೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಪಿಂಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಂಡಿನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪನಾಗಾಹಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಹಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ | ೫೬೦

ಓಂ ಉಪಾಂಶವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬರ್ಹಿರಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯುದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಿದಾಹ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಠಾಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋದೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನೂನಪಾತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ | ೫೮೦

ಓಂ ಶ್ಯೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಕಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದ್ಯಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕಲಾಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರೀಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈದಲಾಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಠಾಯೈ ನಮಃ | ೬೦೦

ಓಂ ಶೋಚಿಷ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಚಿಕೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈನತೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಚಾಟನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶೀಕರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂದರ್ಪಬಲಶಾತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೌದ್ರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಹಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಭೃಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಕಪಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೌಷಟ್ ನಮಃ | ೬೨೦

ಓಂ ವೌಷಟ್ ನಮಃ |
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನರಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರೀರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನದಾನಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌತ್ರಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರುಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಚೇತಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಂಭಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವಿಃಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುತ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೪೦

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಮಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ರುಚೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಲೂಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಕ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಢ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಶ್ಮಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಶವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೋದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ | ೬೬೦

ಓಂ ದ್ರೋಣಕಲಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರಾವರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ವಿನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾತ್ನೀವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಥ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾರಿಯೋಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಿಧೇನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಿಧೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೋತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ವರ್ಯವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ಗಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಗ್ನೀಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಛಾವಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾವಚೇ ನಮಃ | ೬೮೦

ಓಂ ಗ್ರಾವಸ್ತುತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತರ್ದಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರಾವರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜಮಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ರುವಂತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಮಿಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜುಹುತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೦೦

ಓಂ ತ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರೋಡಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶೂಕರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ಭರೋಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಪ್ರಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಲ್ಬಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಭಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨೦

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಮೂರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರರಾವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪ್ತನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಲಭ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೪೦

ಓಂ ವೀಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಶಾರ್ಙ್ಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೇಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೬೦

ಓಂ ಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಹ್ಲಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನ್ಯಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೭೮೦

ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸುರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತಿಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಾನಾಂ ಪರಿವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೦೦

ಓಂ ಅಂಕುಶಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಂಟಾವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇತಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇತಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೇತಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಿದೇವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಿಭೂತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೨೦

ಓಂ ಅಂಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಂಟಾರವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಿವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೃಂಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೪೦

ಓಂ ಕದ್ರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ವಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ಛಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ಛನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೋಧಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೬೦

ಓಂ ಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೋಪನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕರ್ಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರುಂಧತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೮೦

ಓಂ ಸಿನೀವಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಹ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋತುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಟಭೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಮರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳೇಬರಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦೦

ಓಂ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಪಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೃಗಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿತಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಹವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೨೦

ಓಂ ವೀಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಹಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋದಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ಲವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ಲಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ಲುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಭಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೯೪೦

ಓಂ ಚತುರಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರ್ಮಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ | ೯೬೦

ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಿನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಿಂಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣೋತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ | ೯೮೦

ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಂತಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಸೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ಛಾಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದನುಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦೦

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: