Dasa Maha Vidya Stotras – ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

೧. ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ

See ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

೨. ಶ್ರೀ ತಾರಾ ದೇವಿ

ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ತಾರಾಷ್ಟಕಂ)

ಶ್ರೀ ತಾರಾಂಬಾ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತಾರಾಂಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತಾರಾಂಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

೩. ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣಂ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ವೇದಪಾದ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಷಟ್ಕಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

೪.ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ)

ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

೫. ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ಭೈರವೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ)

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

೬. ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ದೇವಿ

ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ದೇವಿ ಹೃದಯಂ

ಪ್ರಚಂಡ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

೭. ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ

ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

೮. ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖಿ

ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ದಶನಾಮಾತ್ಮಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ವರ್ಣ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

೯. ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗಿನೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳ ಕವಚಂ)

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಕವಚಂ (ಸುಮುಖೀ ಕವಚಂ)

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

೧೦. ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed