Sri Matangi Kavacham – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಕವಚಂ (ಸುಮುಖೀ ಕವಚಂ)


ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕ |
ಮಾತಂಗ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಯದಿ ಸ್ನೇಹೋಽಸ್ತಿ ತೇ ಮಯಿ || ೧ ||

ಶಿವ ಉವಾಚ |
ಅತ್ಯಂತಗೋಪನಂ ಗುಹ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಮಯಾಽಽಖ್ಯಾತಂ ನಾನ್ಯೇಷು ಕಥ್ಯತೇ ಶುಭೇ || ೨ ||

ಶಪಥಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ಯದಿ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಸೇ |
ಅನಯಾ ಸದೃಶೀ ವಿದ್ಯಾ ನ ಭೂತಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೩ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶವಾಸನಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಂ ಯುವತೀಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ಪಠೇತ್ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಕವಚಮ್ |
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ರಕ್ಷತು ಶಿರಃ ಶಿಖಾಂ ಚಂಡಾಲಿನೀ ತತಃ |
ಸುಮುಖೀ ಕವಚಂ ರಕ್ಷೇದ್ದೇವೀ ರಕ್ಷತು ಚಕ್ಷುಷೀ || ೫ ||

ಮಹಾಪಿಶಾಚಿನೀ ಪಾಯಾನ್ನಾಸಿಕಾಂ ಹ್ರೀಂ ಸದಾಽವತು |
ಠಃ ಪಾತು ಕಂಠದೇಶಂ ಮೇ ಠಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ತಥಾ || ೬ ||

ಠೋ ಭುಜೌ ಬಾಹುಮೂಲೇ ಚ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಚಂಡಿಕಾ |
ಐಂ ಚ ರಕ್ಷತು ಪಾದೌ ಮೇ ಸೌಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಸರ್ವತಃ ಶಿವಾ || ೭ ||

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕಟಿದೇಶಂ ಚ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಸಂಧಿಷು ಸರ್ವದಾ |
ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾತಂಗ್ಯಂಗುಲೀರ್ಮೇ ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇ ನಮಾಮಿ ಚ || ೮ ||

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಚಾಂಡಾಲಿ ಮಾಂ ಪಾತು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ ವಶಂಕರೀ |
ಶಿವೇ ಸ್ವಾಹಾ ಶರೀರಂ ಮೇ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ || ೯ ||

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಚಾಂಡಾಲಿ ಮಾತಂಗಿ ಸರ್ವವಶಂಕರಿ ನಮಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ತನದ್ವಯಂ ಪಾತು ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ || ೧೦ ||

ಅತ್ಯಂತಗೋಪನಂ ದೇವಿ ದೇವೈರಪಿ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ |
ಭ್ರಷ್ಟೇಭ್ಯಃ ಸಾಧಕೇಭ್ಯೋಽಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ನ ಕದಾಚನ || ೧೧ ||

ದತ್ತೇನ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವಥಾ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತಾಮ್ |
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೇನ ಬಲಿಂ ದತ್ವಾ ಶನೌ ವಾ ಮಂಗಲೇ ನಿಶಿ || ೧೨ ||

ರಜಸ್ವಲಾಭಗಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಚ ಸಾಧಕಃ |
ರಜಸ್ವಲಾಯಾ ವಸ್ತ್ರೇಣ ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಸದಾ ಸುಧೀಃ || ೧೩ ||

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಇತೋ ನಾಸ್ತಿ ನಿಯಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ |
ಅಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ದಶಾಂಶಂ ಹವನಾದಿಕಮ್ || ೧೪ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಚ ರಕ್ತಸೂತ್ರೇಣ ವೇಷ್ಟಯೇತ್ |
ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಂತ್ರೇಣ ಜೀವನ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೧೫ ||

ಸ್ವರ್ಣಮಧ್ಯೇ ತು ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಧಾರಯೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಅಚಿರಾತ್ಪುತ್ರವಾನ್ಭವೇತ್ || ೧೬ ||

ಸ್ತ್ರೀಭಿರ್ವಾಮಕರೇ ಧಾರ್ಯಂ ಬಹುಪುತ್ರಾ ಭವೇತ್ತದಾ |
ವಂಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಸಾಂಗನಾ || ೧೭ ||

ಜೀವದ್ವತ್ಸಾ ಭವೇತ್ಸಾಪಿ ಸಮೃದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ |
ಶಕ್ತಿಪೂಜಾಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾಚ್ಛಿವಾಬಲಿಂ ಪ್ರದಾಪಯೇತ್ || ೧೮ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾತಂಗೀ ಯೋ ಜಪೇತ್ಸದಾ |
ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಭವತಿ ಪುರಶ್ಚರಣಲಕ್ಷತಃ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತಂತ್ರೇ ಮಾತಂಗೀ ಸುಮುಖೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed