Category: Bhagavadgita – ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ

Saptashloki Bhagavad Gita – ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ | ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧ || ಸ್ಥಾನೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಾ ಜಗತ್ಪ್ರಹೃಷ್ಯತ್ಯನುರಜ್ಯತೇ ಚ | ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ...

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam – ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ

ಧರೋವಾಚ – ಭಗವನ್ಪರೇಮೇಶಾನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ | ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವತಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರುವಾಚ – ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭುಜ್ಯಮಾನೋ ಹಿ ಗೀತಾಭ್ಯಾಸರತಃ ಸದಾ | ಸ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 18 – ಅಷ್ಟಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಮೋಕ್ಷಸನ್ನ್ಯಾಸಯೋಗಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ – ಸನ್ನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಮ್ | ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಹೃಷೀಕೇಶ ಪೃಥಕ್ಕೇಶಿನಿಷೂದನ || ೧ || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ |...

Srimad Bhagavadgita Chapter 17 – ಸಪ್ತದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯವಿಭಾಗಯೋಗಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ – ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ | ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ || ೧ || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 16 – ಷೋಡಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ದೈವಾಸುರಸಂಪದ್ವಿಭಾಗಯೋಗಃ

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ಅಭಯಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿರ‍್ಜ್ಞಾನಯೋಗವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ | ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಮ್ || ೧ || ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಮ್ | ದಯಾ ಭೂತೇಷ್ವಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ ಮಾರ್ದವಂ ಹ್ರೀರಚಾಪಲಮ್ || ೨ ||...

Srimad Bhagavadgita Chapter 15 – ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗಃ

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ | ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ || ೧ || ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಗುಣಪ್ರವೃದ್ಧಾ ವಿಷಯಪ್ರವಾಲಾಃ | ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 14 – ಚತುರ್ದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಯೋಗಃ

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ಪರಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ | ಯಜ್‍ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ || ೧ || ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ | ಸರ್ಗೇಽಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೇ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 13 – ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವಿಭಾಗಯೋಗಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ – ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ | ಏತದ್ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ || ೧ || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 12 – ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಭಕ್ತಿಯೋಗಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ – ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ | ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ || ೧ || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ...

Srimad Bhagavadgita Chapter 11 – ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಯೋಗಃ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ – ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಮ್ | ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋಽಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ || ೧ || ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶೋ ಮಯಾ | ತ್ವತ್ತಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ...

error: Not allowed