Category: Krishna – ಕೃಷ್ಣ

Sri Gopala Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಗೌರೀ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಶಂಕರಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕಃ || ೧ || ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಸೇ ಲೋಕೈರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಸುರಾದಿಭಿಃ | ನಿತ್ಯಂ ಪಠಸಿ ದೇವೇಶ ಕಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೇಶ್ವರ || ೨ ||...

Sri Brahma Samhita – ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ

ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ | ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೋವಿಂದಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || ೧ || ಸಹಸ್ರಪತ್ರಕಮಲಂ ಗೋಕುಲಾಖ್ಯಂ ಮಹತ್ಪದಮ್ | ತತ್ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ತದ್ಧಾಮ ತದನಂತಾಶಸಂಭವಮ್ || ೨ || ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ಮಹದ್ಯಂತ್ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಂ ವಜ್ರಕೀಲಕಮ್...

Sri Nanda Nandanastakam – ಶ್ರೀ ನಂದನಂದನಾಷ್ಟಕಂ

ಸುಚಾರುವಕ್ತ್ರಮಂಡಲಂ ಸುಕರ್ಣರತ್ನಕುಂಡಲಮ್ | ಸುಚರ್ಚಿತಾಂಗಚಂದನಂ ನಮಾಮಿ ನಂದನಂದನಮ್ || ೧ || ಸುದೀರ್ಘನೇತ್ರಪಂಕಜಂ ಶಿಖೀಶಿಖಂಡಮೂರ್ಧಜಮ್ | ಅನಂತಕೋಟಿಮೋಹನಂ ನಮಾಮಿ ನಂದನಂದನಮ್ || ೨ || ಸುನಾಸಿಕಾಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕಂ ಸ್ವಚ್ಛದಂತಪಂಕ್ತಿಕಮ್ | ನವಾಂಬುದಾಂಗಚಿಕ್ಕಣಂ ನಮಾಮಿ ನಂದನಂದನಮ್...

Sri Radha Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕವಚಂ

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಕೈಲಾಸ ವಾಸಿನ್ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ | ರಾಧಿಕಾ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕಥಯಸ್ವ ಮಮ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕರುಣಾ ನಾಥ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದುಃಖತೋ ಭಯಾತ್ |...

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – ವಾಸುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

(ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವಣಿ ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ಲೋ: ೪೭) ವಿಶ್ವಾವಸುರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಶೀ ಚ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಾಸುದೇವೋಽಸಿ ತಸ್ಮಾ- -ದ್ಯೋಗಾತ್ಮಾನಂ ದೈವತಂ ತ್ವಾಮುಪೈಮಿ || ೪೭ || ಜಯ ವಿಶ್ವ ಮಹಾದೇವ ಜಯ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವ ಸ್ತುತಿಃ (ಯಮ ಕೃತಂ)

ಧ್ಯಾನಂ | ಮಾಧವೋಮಾಧವಾವೀಶೌ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಹಾಯಿನೌ | ವಂದೇ ಪರಸ್ಪರಾತ್ಮಾನೌ ಪರಸ್ಪರನುತಿಪ್ರಿಯೌ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶಂಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ | ದಾಮೋದರಾಽಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ...

Sri Krishna Jananam (Bhagavatam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನನಂ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ)

ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ | ಅಥ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಃ ಕಾಲಃ ಪರಮಶೋಭನಃ | ಯರ್ಹ್ಯೇವಾಜನಜನ್ಮರ್ಕ್ಷಂ ಶಾಂತರ್ಕ್ಷಗ್ರಹತಾರಕಮ್ || ೧ || ದಿಶಃ ಪ್ರಸೇದುರ್ಗಗನಂ ನಿರ್ಮಲೋಡುಗಣೋದಯಮ್ | ಮಹೀಮಂಗಳಭೂಯಿಷ್ಠಪುರಗ್ರಾಮವ್ರಜಾಕರಾ || ೨ || ನದ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಸಲಿಲಾ ಹ್ರದಾ...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭವೌ | ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಕೀಪುತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ || ದಿವ್ಯರೂಪೌ ದಶರಥವಸುದೇವಾತ್ಮಸಂಭವೌ | ಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಕಾಂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ || ಆಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರಕಾಧೀಶೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಯಾದವೌ | ಶ್ರೀಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ...

Sri Krishna Govinda Hare Murari Bhajana – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ | ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ | ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮ ನಾರಾಯಣಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿ | ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ...

Akrura Kruta Krishna Stuti – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿಃ (ಅಕೄರ ಕೃತಂ)

(ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ೧೦.೪೦.೧) ಅಕ್ರೂರ ಉವಾಚ | ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಖಿಲಹೇತುಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷಮಾದ್ಯಮವ್ಯಯಮ್ | ಯನ್ನಾಭಿಜಾತದರವಿಂದಕೋಶಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಽವಿರಾಸೀದ್ಯತ ಏಷ ಲೋಕಃ || ೧ || ಭೂಸ್ತೋಯಮಗ್ನಿಃ ಪವನಃ ಖಮಾದಿ- -ರ್ಮಹಾನಜಾದಿರ್ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ | ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥಾ...

Jwara Hara Stotram – ಜ್ವರಹರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ತ್ರಿಪಾದ್ಭಸ್ಮಪ್ರಹರಣಸ್ತ್ರಿಶಿರಾ ರಕ್ತಲೋಚನಃ | ಸ ಮೇ ಪ್ರೀತಸ್ಸುಖಂ ದದ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಾಮಯಪತಿರ್ಜ್ವರಃ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ವಿದ್ರಾವಿತೇ ಭೂತಗಣೇ ಜ್ವರಸ್ತು ತ್ರಿಶಿರಾಸ್ತ್ರಿಪಾತ್ | [* ಪಾಠಭೇದಃ – ಮಹಾದೇವಪ್ರಯುಕ್ತೋಽಸೌ ಘೋರರೂಪೋ ಭಯಾವಹಃ...

Sri Krishna Kavacham – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ದೇವಂ ವಿಪ್ರೇಶಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಸರಸ್ವತೀಮ್ | ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಮುನೀನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಾನ್ || ೧ || ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿವಿಜಯಪ್ರದಮ್ | ಕಾಂತಾರೇ ಪಥಿ ದುರ್ಗೇ...

Sri Govinda Damodara Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ | ಜಿಹ್ವೇ ಪಿಬಸ್ವಾಮೃತಮೇತದೇವ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ || ೧ ವಿಕ್ರೇತುಕಾಮಾಖಿಲಗೋಪಕನ್ಯಾ ಮುರಾರಿಪಾದಾರ್ಪಿತಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ | ದಧ್ಯಾದಿಕಂ ಮೋಹವಶಾದವೋಚತ್ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ...

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe – ಜಯ ಜನಾರ್ದನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಾಧಿಕಾಪತೇ

ಜಯ ಜನಾರ್ದನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಾಧಿಕಾಪತೇ ಜನವಿಮೋಚನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಜನ್ಮಮೋಚನಾ ಗರುಡವಾಹನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋಪಿಕಾಪತೇ ನಯನಮೋಹನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರಜೇಕ್ಷಣಾ || ಸುಜನಬಾಂಧವಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಸುಂದರಾಕೃತೇ ಮದನಕೋಮಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಾಧವಾ ಹರೇ ವಸುಮತೀಪತೇ ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಸವಾನುಜಾ...

Sri Krishna Aksharamalika Stotram – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅವ್ಯಯ ಮಾಧವ ಅಂತವಿವರ್ಜಿತ ಅಬ್ಧಿಸುತಾಪ್ರಿಯ ಕಾಂತಹರೇ | ಕೃಷ್ಣ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ || ೧ || ಆಶರನಾಶನ ಆದಿವಿವರ್ಜಿತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ನಾಥಹರೇ | ಕೃಷ್ಣ ಜನಾರ್ದನ...

Gopi Gitam (Gopika Gitam) – ಗೋಪೀ ಗೀತಂ (ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತಂ)

ಗೋಪ್ಯ ಊಚುಃ | ಜಯತಿ ತೇಽಧಿಕಂ ಜನ್ಮನಾ ವ್ರಜಃ ಶ್ರಯತ ಇಂದಿರಾ ಶಶ್ವದತ್ರ ಹಿ | ದಯಿತ ದೃಶ್ಯತಾಂ ದಿಕ್ಷು ತಾವಕಾ- ಸ್ತ್ವಯಿ ಧೃತಾಸವಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಚಿನ್ವತೇ || ೧ || ಶರದುದಾಶಯೇ ಸಾಧುಜಾತಸತ್...

Krishna Ashtakam 4 (Bhaje Vrajaika Mandanam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – ೪

ಭಜೇ ವ್ರಜೈಕಮಂಡನಂ ಸಮಸ್ತಪಾಪಖಂಡನಂ ಸ್ವಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಜನಂ ಸದೈವ ನಂದನಂದನಮ್ | ಸುಪಿಚ್ಛಗುಚ್ಛಮಸ್ತಕಂ ಸುನಾದವೇಣುಹಸ್ತಕಂ ಅನಂಗರಂಗಸಾಗರಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗರಮ್ || ೧ || ಮನೋಜಗರ್ವಮೋಚನಂ ವಿಶಾಲಲೋಲಲೋಚನಂ ವಿಧೂತಗೋಪಶೋಚನಂ ನಮಾಮಿ ಪದ್ಮಲೋಚನಮ್ | ಕರಾರವಿಂದಭೂಧರಂ ಸ್ಮಿತಾವಲೋಕಸುಂದರಂ ಮಹೇಂದ್ರಮಾನದಾರಣಂ...

Sri Krishna Stotram (Indra Kritam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ – ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ಸನಾತನಮ್ | ಗುಣಾತೀತಂ ನಿರಾಕಾರಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಯಮನಂತಕಮ್ || ೧ || ಭಕ್ತಧ್ಯಾನಾಯ ಸೇವಾಯೈ ನಾನಾರೂಪಧರಂ ವರಮ್ | ಶುಕ್ಲರಕ್ತಪೀತಶ್ಯಾಮಂ ಯುಗಾನುಕ್ರಮಣೇನ ಚ ||...

Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಮಲಾನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ...

Sri Krishna Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಮದ್ರುಕ್ಮಿಮಹೀಪಾಲವಂಶರಕ್ಷಾಮಣಿಃ ಸ್ಥಿರಃ | ರಾಜಾ ಹರಿಹರಃ ಕ್ಷೋಣೀಂ ರಕ್ಷತ್ಯಂಬುಧಿಮೇಖಲಾಮ್ |೧ || ಸ ರಾಜಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವರಪ್ರದಮ್ | ದೇವಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಂ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೌದ್ವೇದವೇದಿತಮ್ || ೨ || ತಸ್ಯ...

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ್ನಃ ಶ್ರೀಶೇಷ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಶ್ರೀಶೇಷ ಉವಾಚ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಸನಾತನಃ | ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ||...

Hare Krishna Mantram – ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಂ

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ | ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ || ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Santana Gopala Stotram – ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಶಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಂ ಹರಿಮ್ | ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೧ || ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಹರಿಮ್ | ಯಶೋದಾಙ್ಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನನ್ದನನ್ದನಮ್ || ೨ ||...

Sri Venugopala Ashtakam – ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಂ

ಕಲಿತಕನಕಚೇಲಂ ಖಂಡಿತಾಪತ್ಕುಚೇಲಂ ಗಳಧೃತವನಮಾಲಂ ಗರ್ವಿತಾರಾತಿಕಾಲಮ್ | ಕಲಿಮಲಹರಶೀಲಂ ಕಾಂತಿಧೂತೇನ್ದ್ರನೀಲಂ ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೧ || ವ್ರಜಯುವತಿವಿಲೋಲಂ ವಂದನಾನಂದಲೋಲಂ ಕರಧೃತಗುರುಶೈಲಂ ಕಂಜಗರ್ಭಾದಿಪಾಲಮ್ | ಅಭಿಮತಫಲದಾನಂ ಶ್ರೀಜಿತಾಮರ್ತ್ಯಸಾಲಂ ವಿನಮದವನಶೀಲಂ ವೇಣುಗೋಪಾಲಮೀಡೇ || ೨ ||...

error: Not allowed