Category: Krishna – ಕೃಷ್ಣ

Sri Gopala Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಗೌರೀ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಶಂಕರಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕಃ || ೧ || ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಸೇ ಲೋಕೈರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಸುರಾದಿಭಿಃ | ನಿತ್ಯಂ ಪಠಸಿ ದೇವೇಶ ಕಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೇಶ್ವರ || ೨ ||...

Sri Brahma Samhita – ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ

ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ | ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೋವಿಂದಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || ೧ || ಸಹಸ್ರಪತ್ರಕಮಲಂ ಗೋಕುಲಾಖ್ಯಂ ಮಹತ್ಪದಮ್ | ತತ್ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ತದ್ಧಾಮ ತದನಂತಾಶಸಂಭವಮ್ || ೨ || ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ಮಹದ್ಯಂತ್ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಂ ವಜ್ರಕೀಲಕಮ್...

Sri Nanda Nandanastakam – ಶ್ರೀ ನಂದನಂದನಾಷ್ಟಕಂ

ಸುಚಾರುವಕ್ತ್ರಮಂಡಲಂ ಸುಕರ್ಣರತ್ನಕುಂಡಲಮ್ | ಸುಚರ್ಚಿತಾಂಗಚಂದನಂ ನಮಾಮಿ ನಂದನಂದನಮ್ || ೧ || ಸುದೀರ್ಘನೇತ್ರಪಂಕಜಂ ಶಿಖೀಶಿಖಂಡಮೂರ್ಧಜಮ್ | ಅನಂತಕೋಟಿಮೋಹನಂ ನಮಾಮಿ ನಂದನಂದನಮ್ || ೨ || ಸುನಾಸಿಕಾಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕಂ ಸ್ವಚ್ಛದಂತಪಂಕ್ತಿಕಮ್ | ನವಾಂಬುದಾಂಗಚಿಕ್ಕಣಂ ನಮಾಮಿ ನಂದನಂದನಮ್...

Sri Radha Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕವಚಂ

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಕೈಲಾಸ ವಾಸಿನ್ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ | ರಾಧಿಕಾ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕಥಯಸ್ವ ಮಮ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕರುಣಾ ನಾಥ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದುಃಖತೋ ಭಯಾತ್ |...

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – ವಾಸುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

(ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವಣಿ ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ಲೋ: ೪೭) ವಿಶ್ವಾವಸುರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಶೀ ಚ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಾಸುದೇವೋಽಸಿ ತಸ್ಮಾ- -ದ್ಯೋಗಾತ್ಮಾನಂ ದೈವತಂ ತ್ವಾಮುಪೈಮಿ || ೪೭ || ಜಯ ವಿಶ್ವ ಮಹಾದೇವ ಜಯ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವ ಸ್ತುತಿಃ (ಯಮ ಕೃತಂ)

ಧ್ಯಾನಂ | ಮಾಧವೋಮಾಧವಾವೀಶೌ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಹಾಯಿನೌ | ವಂದೇ ಪರಸ್ಪರಾತ್ಮಾನೌ ಪರಸ್ಪರನುತಿಪ್ರಿಯೌ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶಂಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ | ದಾಮೋದರಾಽಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ...

Sri Krishna Jananam (Bhagavatam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನನಂ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ)

ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ | ಅಥ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಃ ಕಾಲಃ ಪರಮಶೋಭನಃ | ಯರ್ಹ್ಯೇವಾಜನಜನ್ಮರ್ಕ್ಷಂ ಶಾಂತರ್ಕ್ಷಗ್ರಹತಾರಕಮ್ || ೧ || ದಿಶಃ ಪ್ರಸೇದುರ್ಗಗನಂ ನಿರ್ಮಲೋಡುಗಣೋದಯಮ್ | ಮಹೀಮಂಗಳಭೂಯಿಷ್ಠಪುರಗ್ರಾಮವ್ರಜಾಕರಾ || ೨ || ನದ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಸಲಿಲಾ ಹ್ರದಾ...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭವೌ | ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಕೀಪುತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ || ದಿವ್ಯರೂಪೌ ದಶರಥವಸುದೇವಾತ್ಮಸಂಭವೌ | ಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಕಾಂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ || ಆಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರಕಾಧೀಶೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಯಾದವೌ | ಶ್ರೀಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ...

Sri Krishna Govinda Hare Murari Bhajana – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ | ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ | ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮ ನಾರಾಯಣಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿ | ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ...

Akrura Kruta Krishna Stuti – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿಃ (ಅಕೄರ ಕೃತಂ)

(ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ೧೦.೪೦.೧) ಅಕ್ರೂರ ಉವಾಚ | ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಖಿಲಹೇತುಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷಮಾದ್ಯಮವ್ಯಯಮ್ | ಯನ್ನಾಭಿಜಾತದರವಿಂದಕೋಶಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಽವಿರಾಸೀದ್ಯತ ಏಷ ಲೋಕಃ || ೧ || ಭೂಸ್ತೋಯಮಗ್ನಿಃ ಪವನಃ ಖಮಾದಿ- -ರ್ಮಹಾನಜಾದಿರ್ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ | ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥಾ...

error: Not allowed