Category: Krishna – ಕೃಷ್ಣ

Sri Vittala Stavaraja – ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅತಿಜಗತೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಾ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ವರದಾಭಯಹಸ್ತೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಅಥ...

Sri Vittala Kavacham – ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಕವಚಸೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಇತಿ ಬೀಜಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಾಪತಿರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಪಾಂಡುರಂಗೇಶ...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಂ ೨

ತರೇಯುಸ್ಸಂಸಾರಂ ಕಥಮಗತಪಾರಂ ಸುರಜನಾಃ ಕಥಂ ಭಾವಾತ್ಮಾನಂ ಹರಿಮನುಸರೇಯುಶ್ಚ ಸರಸಾಃ | ಕಥಂ ವಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ನಿಜಹೃದಿ ನಯೇಯುರ್ವ್ರಜಭುವಾಂ ಭವೇದಾವಿರ್ಭಾವೋ ಯದಿ ನ ಭುವಿ ವಾಗೀಶ ಭವತಃ || ೧ || ಶ್ರಯೇಯುಸ್ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಕಥಮನುಭವೇಯುಸ್ಸುಖಕರಂ...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಂ

ಪತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಗತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಸ್ಸದಾ | ಮತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇ ಹ್ಯಾಸ್ತಾಂ ರತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಽಸ್ತು ಮೇ || ೧ || ವೃತ್ತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾ ಯೈವ ಕೃತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾರ್ಥಿನೀ | ದರ್ಶನಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಂ ವಲ್ಲಭಪ್ರಭೋಃ...

Sri Radha Krishna Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ

ಯಃ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಂ ಸಕಲಸುರಪತೀಂಸ್ತತ್ರಗೋಗೋಪಬೃಂದಂ ಸ್ವೀಯಂ ಸಂರಕ್ಷಿತುಂ ಚೇತ್ಯಮರಸುಖಕರಂ ಮೋಹಯನ್ ಸಂದಧಾರ | ತನ್ಮಾನಂ ಖಂಡಯಿತ್ವಾ ವಿಜಿತರಿಪುಕುಲೋ ನೀಲಧಾರಾಧರಾಭಃ ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೧ || ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ...

Murari Pancharatnam – ಮುರಾರಿ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಯತ್ಸೇವನೇನ ಪಿತೃಮಾತೃಸಹೋದರಾಣಾಂ ಚಿತ್ತಂ ನ ಮೋಹಮಹಿಮಾ ಮಲಿನಂ ಕರೋತಿ | ಇತ್ಥಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತವ ಭಕ್ತಜನಾನ್ಮುರಾರೇ ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ || ೧ || ಯೇ ಯೇ ವಿಲಗ್ನಮನಸಃ ಸುಖಮಾಪ್ತುಕಾಮಾಃ ತೇ...

Mukunda Mala Stotram – ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಘುಷ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ನಗರೇ ರಂಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ | ತಮಹಂ ಶಿರಸಾ ವಂದೇ ರಾಜಾನಂ ಕುಲಶೇಖರಮ್ || ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಠನಕೋವಿದೇತಿ | ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ ಆಲಾಪನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ...

Madhurashtakam – ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ

ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಮ್ | ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಮ್ || ೧ || ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ ವಸನಂ ಮಧುರಂ...

Krishna Bhujanga Prayata Ashtakam – ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಸದಾ ಗೋಪಿಕಾಮಂಡಲೇ ರಾಜಮಾನಂ ಲಸನ್ನೃತ್ಯಬಂಧಾದಿಲೀಲಾನಿದಾನಮ್ | ಗಲದ್ದರ್ಪಕಂದರ್ಪಶೋಭಾಭಿದಾನಂ ಭಜೇ ನಂದಸೂನುಂ ಸದಾನಂದರೂಪಮ್ || ೧ || ವ್ರಜಸ್ತ್ರೀಜನಾನಂದಸಂದೋಹಸಕ್ತಂ ಸುಧಾವರ್ಷಿವಂಶೀನಿನಾದಾನುರಕ್ತಮ್ | ತ್ರಿಭಂಗಾಕೃತಿ ಸ್ವೀಕೃತಸ್ವೀಯಭಕ್ತಂ ಭಜೇ ನಂದಸೂನುಂ ಸದಾನಂದರೂಪಮ್ || ೨ || ಸ್ಫುರದ್ರಾಸಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತಿರಮ್ಯಂ...

Bala Mukunda Ashtakam – ಬಾಲಮುಕುಂದಾಷ್ಟಕಂ

ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಮ್ | ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇ ಶಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧ || ಸಂಹೃತ್ಯ ಲೋಕಾನ್ವಟಪತ್ರಮಧ್ಯೇ ಶಯಾನಮಾದ್ಯಂತವಿಹೀನರೂಪಮ್ | ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಹಿತಾವತಾರಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ...

Sri Bala Raksha Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಗೋಪೀ ಕೃತಂ)

ಅವ್ಯಾದಜೋಽಂಘ್ರಿಮಣಿಮಾಂಸ್ತವ ಜಾನ್ವಥೋರೂ ಯಜ್ಞೋಽಚ್ಯುತಃ ಕಟಿತಟಂ ಜಠರಂ ಹಯಾಸ್ಯಃ | ಹೃತ್ಕೇಶವಸ್ತ್ವದುರ ಈಶಃ ಇನಸ್ತು ಕಂಠಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಭುಜಂ ಮುಖಮುರುಕ್ರಮ ಈಶ್ವರಃ ಕಮ್ || ೧ || ಚಕ್ರ್ಯಗ್ರತಃ ಸಹಗದೋ ಹರಿರಸ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ ತ್ವತ್ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ಧನುರಸೀ ಮಧುಹಾ...

Sri Balakrishna Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – ೨

ಶ್ರೀಮನ್ನಂದಯಶೋದಾಹೃದಯಸ್ಥಿತಭಾವತತ್ಪರೋ ಭಗವಾನ್ | ಪುತ್ರೀಕೃತನಿಜರೂಪಃ ಸುಜಯತಿ ಪುರತಃ ಕೃಪಾಳುರ್ಬಾಲಕೃಷ್ಣಃ || ೧ || ಕಥಮಪಿ ರಿಂಗಣಮಕರೋದಂಗಣಗತಜಾನುಘರ್ಷಣೋದ್ಯುಕ್ತಃ | ಕಟಿತಟಕಿಂಕಿಣೀಜಾಲಸ್ವನಶಂಕಿತಮಾನಸಃ ಸದಾ ಹ್ಯಾಸ್ತೇ || ೨ || ವಿಕಸಿತಪಂಕಜನಯನಃ ಪ್ರಕಟಿತಹರ್ಷಃ ಸದೈವ ಧೂಸರಾಂಗಃ |...

Sri Balakrishna Ashtakam – ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕಂ

ಲೀಲಯಾ ಕುಚೇಲ ಮೌನಿ ಪಾಲಿತಂ ಕೃಪಾಕರಂ ನೀಲ ನೀಲಮಿಂದ್ರನೀಲ ನೀಲಕಾಂತಿ ಮೋಹನಂ | ಬಾಲನೀಲ ಚಾರು ಕೋಮಲಾಲಕಂ ವಿಲಾಸ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಇಂದುಕುಂದ ಮಂದಹಾಸಮಿಂದಿರಾಧರಾಧರಂ...

Sri Panduranga Ashtakam – ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ತಟೇ ಭೀಮರಥ್ಯಾ ವರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯ ದಾತುಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ | ಸಮಾಗತ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಮಾನಂದಕಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಮ್ || ೧ || ತಟಿದ್ವಾಸಸಂ ನೀಲಮೇಘಾವಭಾಸಂ ರಮಾಮಂದಿರಂ ಸುಂದರಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಮ್ | ವರಂ ತ್ವಿಷ್ಟಕಾಯಾಂ...

Sri Parankusa Ashtakam – ಶ್ರೀ ಪರಾಂಕುಶಾಷ್ಟಕಂ

ತ್ರೈವಿದ್ಯವೃದ್ಧಜನಮೂರ್ಧವಿಭೂಷಣಂ ಯತ್ ಸಂಪಚ್ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಜನಸ್ಯ ಯದೇವ ನಿತ್ಯಮ್ | ಯದ್ವಾ ಶರಣ್ಯಮಶರಣ್ಯಜನಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ಸಂಶ್ರಯೇಮ ವಕುಲಾಭರಣಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗ್ಮಮ್ || ೧ || ಭಕ್ತಿಪ್ರಭಾವ ಭವದದ್ಭುತಭಾವಬನ್ಧ ಸನ್ಧುಕ್ಷಿತ ಪ್ರಣಯಸಾರರಸೌಘ ಪೂರ್ಣಃ | ವೇದಾರ್ಥರತ್ನನಿಧಿರಚ್ಯುತದಿವ್ಯಧಾಮ ಜೀಯಾತ್ಪರಾಙ್ಕುಶ ಪಯೋಧಿರಸೀಮ...

Panchakshara Mantra Garbha Stotram – ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಗರ್ಭ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದುಷ್ಟತಮೋಽಪಿ ದಯಾರಹಿತೋಽಪಿ ವಿಧರ್ಮವಿಶೇಷಕೃತಿಪ್ರಥಿತೋಽಪಿ | ದುರ್ಜನಸಂಗರತೋಽಪ್ಯವರೋಽಪಿ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಽಸ್ಮಿ ನ ಚಾಸ್ಮಿ ಪರಸ್ಯ || ೧ || ಲೋಭರತೋಽಪ್ಯಭಿಮಾನಯುತೋಽಪಿ ಪರಹಿತಕಾರಣಕೃತ್ಯಕರೋಽಪಿ | ಕ್ರೋಧಪರೋಽಪ್ಯವಿವೇಕಹತೋಽಪಿ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಽಸ್ಮಿ ನ ಚಾಽಸ್ಮಿ ಪರಸ್ಯ || ೨...

Sri Nandakumara Ashtakam – ಶ್ರೀ ನಂದಕುಮಾರಾಷ್ಟಕಂ

ಸುಂದರಗೋಪಾಲಂ ಉರವನಮಾಲಂ ನಯನವಿಶಾಲಂ ದುಃಖಹರಂ ಬೃಂದಾವನಚಂದ್ರಮಾನಂದಕಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಧರಣಿಧರಮ್ | ವಲ್ಲಭಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಂ ಅತ್ಯಭಿರಾಮಂ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭಜ ನಂದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ || ೧ || ಸುಂದರವಾರಿಜವದನಂ ನಿರ್ಜಿತಮದನಂ ಆನಂದಸದನಂ ಮುಕುಟಧರಂ...

Dainya Ashtakam – ದೈನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲಾಧೀಶ ನಂದಗೋಪತನೂದ್ಭವ | ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಂಭೂತ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು || ೧ || ವ್ರಜಾನಂದ ವ್ರಜಾವಾಸ ವ್ರಜಸ್ತ್ರೀಹೃದಯಸ್ಥಿತ | ವ್ರಜಲೀಲಾಕೃತೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು || ೨...

Trailokya Mangala Krishna Kavacham – ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ – ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಂ | ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ – ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ...

Govindashtakam – ಗೋವಿಂದಾಷ್ಟಕಂ

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ನಿತ್ಯಮನಾಕಾಶಂ ಪರಮಾಕಾಶಮ್ | ಗೋಷ್ಠಪ್ರಾಂಗಣರಿಂಖಣಲೋಲಮನಾಯಾಸಂ ಪರಮಾಯಾಸಮ್ | ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತನಾನಾಕಾರಮನಾಕಾರಂ ಭುವನಾಕಾರಮ್ | ಕ್ಷ್ಮಾಮಾನಾಥಮನಾಥಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಮ್ || ೧ || ಮೃತ್ಸ್ನಾಮತ್ಸೀಹೇತಿ ಯಶೋದಾತಾಡನಶೈಶವ ಸಂತ್ರಾಸಮ್ | ವ್ಯಾದಿತವಕ್ತ್ರಾಲೋಕಿತಲೋಕಾಲೋಕಚತುರ್ದಶಲೋಕಾಲಿಮ್ |...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – ಗೋವರ್ಧನಧರಾಷ್ಟಕಂ

ಗೋಪನಾರೀ ಮುಖಾಂಭೋಜಭಾಸ್ಕರಂ ವೇಣುವಾದ್ಯಕಮ್ | ರಾಧಿಕಾರಸಭೋಕ್ತಾರಂ ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ಭಜೇ || ೧ || ಆಭೀರನಗರೀಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಮ್ | ಸ್ವಭೃತ್ಯಭಯಭೇತ್ತಾರಂ ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ಭಜೇ || ೨ || ವ್ರಜಸ್ತ್ರೀ ವಿಪ್ರಯೋಗಾಗ್ನಿ ನಿವಾರಕಮಹರ್ನಿಶಮ್ | ಮಹಾಮರಕತಶ್ಯಾಮಂ...

Sri Govardhana Ashtakam – ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ

ಗುಣಾತೀತಂ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಪಕಂ ಭೂಧರೇಶ್ವರಮ್ | ಗೋಕುಲಾನಂದದಾತಾರಂ ವಂದೇ ಗೋವರ್ಧನಂ ಗಿರಿಮ್ || ೧ || ಗೋಲೋಕಾಧಿಪತಿಂ ಕೃಷ್ಣವಿಗ್ರಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ | ಚತುಷ್ಪದಾರ್ಥದಂ ನಿತ್ಯಂ ವಂದೇ ಗೋವರ್ಧನಂ ಗಿರಿಮ್ || ೨ ||...

Sri Gopijana Vallabha Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ – ೨

ಸರೋಜನೇತ್ರಾಯ ಕೃಪಾಯುತಾಯ ಮಂದಾರಮಾಲಾಪರಿಭೂಷಿತಾಯ | ಉದಾರಹಾಸಾಯ ಲಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ || ೧ || ಆನಂದನಂದಾದಿಕದಾಯಕಾಯ ಬಕೀಬಕಪ್ರಾಣವಿನಾಶಕಾಯ | ಮೃಗೇಂದ್ರಹಸ್ತಾಗ್ರಜಭೂಷಣಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ || ೨ || ಗೋಪಾಲಲೀಲಾಕೃತಕೌತುಕಾಯ ಗೋಪಾಲಕಾಜೀವನಜೀವನಾಯ | ಭಕ್ತೈಕಗಣ್ಯಾಯ...

Sri Gopijana Vallabha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ

ನವಾಂಬುದಾನೀಕಮನೋಹರಾಯ ಪ್ರಫುಲ್ಲರಾಜೀವವಿಲೋಚನಾಯ | ವೇಣುಸ್ವನಾಮೋದಿತಗೋಪಿಕಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ || ೧ || ಕಿರೀಟಕೇಯೂರವಿಭೂಷಿತಾಯ ಗ್ರೈವೇಯಮಾಲಾಮಣಿರಂಜಿತಾಯ | ಸ್ಫುರಚ್ಚಲತ್ಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ || ೨ || ದಿವ್ಯಾಂಗನಾಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯ ಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಚಾರುಮುಖಾಂಬುಜಾಯ | ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮ್ಮೋಹನಸುಂದರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ...

error: Not allowed