Sri Vittala Kavacham – ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಕವಚಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಕವಚಸೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಇತಿ ಬೀಜಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಾಪತಿರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಪಾಂಡುರಂಗೇಶ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕವರದ ಇತಿ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಪಾಂಡುರಂಗೇಶ ಇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಭಾಗಾಸರೋವಾಸ ಇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ರಜಶಕ್ತಿದಂಡಧರ ಇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲವಂಶರಹಕ್ರಾಂತ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಏನೋಂತಕೃನ್ನಾಮಧ್ಯೇಯ ಇತಿ ಕರತಲಕರ ಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶ್ರೀಗುರುಂ ವಿಠ್ಠಲಾನಂದಂ ಪರಾತ್ಪರಜಗತ್ಪ್ರಭುಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಕಂ ದೇವಂ ಶುದ್ಧಮತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಮ್ || ೧ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಶಿರೋ ಮೇ ವಿಠ್ಠಲಃ ಪಾತು ಕಪೋಲೌ ಮುದ್ಗರಪ್ರಿಯಃ |
ನೇತ್ರಯೋರ್ವಿಷ್ಣುರೂಪೀ ಚ ವೈಕುಂಠೋ ಘ್ರಾಣಮೇವ ಚ || ೧ ||

ಮುಖಂ ಪಾತು ಮುನಿಸ್ಸೇವ್ಯೋ ದಂತಪಂಕ್ತಿಂ ಸುರೇಶ್ವರಃ |
ವಿದ್ಯಾಧೀಶಸ್ತು ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಂ ಕಂಠಂ ವಿಶ್ವೇಶವಂದಿತಃ || ೨ ||

ವ್ಯಾಪಕೋ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುಖಪ್ರದಃ |
ಭುಜೌ ಮೇ ನೃಹರಿಃ ಪಾತು ಕರೌ ಚ ಸುರನಾಯಕಃ || ೩ ||

ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಾಧೀಶೋ ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಸುರಾಲಯಃ |
ಸುರವಂದ್ಯಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಕಮಲಾಸನಃ || ೪ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪಾದೌ ಪಾತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಅಖಿಲಂ ಚ ಶರೀರಂ ಮೇ ಪಾತಾಂ ಗೋವಿಂದಮಾಧವೌ || ೫ ||

ಅಕಾರೋ ವ್ಯಾಪಕೋ ವಿಷ್ಣುರಕ್ಷರಾತ್ಮಕ ಏವ ಚ |
ಪಾವಕಸ್ಸರ್ವಪಾಪಾನಾಮಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ತಾರಕಸ್ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಗೀಯತೇ |
ಪುನಾತು ವಿಶ್ವಭುವನಾತ್ವೋಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾ ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ |
ತಸ್ಯಾ ಬೀಜೇನ ಸಂಯುಕ್ತೋ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವೈಕುಂಠಪದದಾಯಕಃ |
ವೈಜಯಂತೀಸಮಾಯುಕ್ತೋ ವಿಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಸ್ನಾತಸ್ಸರ್ವೇಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಪೂತೋ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಸು |
ಪಾವನೋ ದ್ವಿಜಪಙ್ಕ್ತೀನಾಂ ಟಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ವಾಹನಂ ಗರುಡೋ ಯಸ್ಯ ಭುಜಂಗಶ್ಶಯನಂ ತಥಾ |
ವಾಮಭಾಗೇ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಲಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ನಾರದಾದಿಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |
ಲಭತೇ ಮಾನವೋ ನಿತ್ಯಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಧರ್ಮಮಾಶ್ರಿತಃ || ೧೨ ||

ವ್ಯಾಧಯೋ ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಸಮುದ್ಭವಾಃ |
ಭೂತಾನಿ ಚ ಪಲಾಯಂತೇ ಮಂತ್ರೋಪಾಸಕದರ್ಶನಾತ್ || ೧೩ ||

ಇದಂ ಷಡಕ್ಷರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯೋ ಜಪೇಚ್ಛ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ವಿಷ್ಣುಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಸೂತಶೌನಕ ಸಂವಾದೇ ವಿಠ್ಠಲಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed