Sri Vittala Stavaraja – ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ತವರಾಜಃ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅತಿಜಗತೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಾ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ವರದಾಭಯಹಸ್ತೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ-
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ | ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಶ್ರೀಗುರುಂ ವಿಠ್ಠಲಾನಂದಂ ಪರಾತ್ಪರಜಗತ್ಪ್ರಭುಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಕಂ ದೇವಂ ಶುದ್ಧಮತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಮ್ || ೧ ||

ನಾಸಾಗ್ರೇಽವಸ್ಥಿತಂ ದೇವಮಾಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಸಂಯುತಮ್ |
ಊರ್ಣತಂತುನಿಭಾಕಾರಂ ಸೂತ್ರಜ್ಞಂ ವಿಠ್ಠಲಂ ಸ್ವಯಮ್ || ೨ ||

ಗಂಗಾಯಮುನಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ತ್ರಿಕೂಟಂ ರಂಗಮಂದರಮ್ |
ಜ್ಞಾನಂ ಭೀಮರಥೀತೀರಂ ಸ್ವದೇವಂ ಪಂಡರೀಪುರಮ್ || ೩ ||

ರುಕ್ಮಣೀಶಕ್ತಿಹಸ್ತೇನ ಕ್ರೀಡಂತಂ ಚಲಲೋಚನಮ್ |
ಆಜ್ಞಾಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಲಾಂತಸ್ಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಸ್ವರೂಪಕಮ್ || ೪ ||

ಸಹಸ್ರದಳಪದ್ಮಸ್ಥಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ |
ಸರ್ವದೇವಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಓಮಿತಿಜ್ಯೋತಿರೂಪಕಮ್ || ೫ ||

ಸಮಪರ್ವತ ಊರ್ಧ್ವಸ್ಥಂ ಶ್ರೋಣಿತ್ರಯಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸ್ತಂಭೋ ಮಧ್ಯಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಾನಂ ಕಲೌ ವೇಂಕಟನಾಯಕಮ್ || ೬ ||

ಪೀತವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಂ ತುಲಸೀವನಮಾಲಿನಮ್ |
ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಮ್ || ೭ ||

ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಮಯಂ ದೇವಂ ಚಿತ್ರಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ |
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ದೇವಂ ಸುವರ್ಣಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ೮ ||

ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕೇಯೂರಂ ರತ್ನಮಂಟಪಶೋಭಿತಮ್ |
ಪೌಂಡ್ರಂ ಚ ಪಾಲಿನಂ ರಂಗಂ ಯದೂನಾಂ ಕುಲದೀಪಕಮ್ || ೯ ||

ದೇವಾರಿದೈತ್ಯದರ್ಪಘ್ನಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಮ್ |
ಓಂ ನಮಶ್ಶಾಂತಿರೂಪಾಯ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೦ ||

ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಯಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಪರಮಂತ್ರಪ್ರಣಾಶಾಯ ಪರಯಂತ್ರನಿವಾರಿಣೇ |
ಪರತಂತ್ರವಿನಾಶಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಪರಾತ್ಪರಸ್ವರೂಪಾಯ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩ ||

ವಿಶ್ವರೂಪಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ವಿಶ್ವಂಭರಸ್ವಮಿತ್ರಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಪರಮಹಂಸಸ್ವರೂಪಾಯ ಸೋಽಹಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಹಂಸಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಅಖಂಡಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ |
ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಾಯ ಅಕ್ಷರಾಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯರೂಪಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತ ಭಿನ್ನದೇಹಸಮಪ್ರಭ |
ಅಭಿನ್ನಾಯೈವ ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಭೀಮಾತೀರನಿವಾಸಾಯ ಪಂಡರೀಪುರವಾಸಿನೇ |
ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ರಕಾಶಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಸರ್ವಯೋಗಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇರತ |
ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಸ್ತೌತಿ ಮಾಧವಮ್ |
ಸರ್ವಯೋಗಪ್ರದಂ ನಿತ್ಯಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೨೧ ||

ಸರ್ವೇ ಜ್ವರಾ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಬಂಧನಾತ್ |
ಆವರ್ತನಸಹಸ್ರಸ್ತು ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ || ೨೨ ||

ಯ ಇದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ನ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ |
ಸ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಾಪ್ನೋತಿ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ೨೩ ||

ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವಾಪಮೃತ್ಯುಶಮನಂ ಸರ್ವರಾಜವಶೀಕರಮ್ || ೨೪ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಶನಂ ಚೈವ ಸುಲಕ್ಷ್ಮೀಸುಖದಾಯಕಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ಭಯೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೫ ||

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಂಕಟೇ ಚೈವ ವಿವಾದೇ ಶತ್ರುಮಧ್ಯಗೇ |
ಶೃಂಖಲಾಬಂಧನೇ ಚೈವ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷಾತ್ || ೨೬ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರಭಯೇಷು ಚ |
ಸಾಧಕಃ ಸ್ತಂಭನೇ ಚೈವ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೨೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಪುರಾಣೇ ವಾಮಕೇಶ್ವರತಂತ್ರೇ ನಾರದವಸಿಷ್ಠಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed