Category: Shiva – ಶಿವ

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿಃ (ಕೃಷ್ಣ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ – ಮತ್ತಸಿಂಧುರಮಸ್ತಕೋಪರಿ ನೃತ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಂ ಭಕ್ತಚಿಂತಿತಸಿದ್ಧಿದಾನವಿಚಕ್ಷಣಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ | ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಭವಪದ್ಮಜಾಽಚ್ಯುತಪೂಜಿತಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧ || ವಿತ್ತದಪ್ರಿಯಮರ್ಚಿತಂ ಕೃತಕೃಚ್ಛ್ರತೀವ್ರತಪಶ್ಚರೈಃ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಿಭಿರಾಶ್ರಿತೈರ್ಮುನಿಭಿರ್ದೃಢಾಮಲಭಕ್ತಿಭಿಃ | ಮುಕ್ತಿದಂ ನಿಜಪಾದಪಂಕಜಸಕ್ತಮಾನಸಯೋಗಿನಾಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ...

Sri Shiva Ashtakam 3 (Shankaracharya Kritam) – ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೩ (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)

ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪರಮಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ದೀಪ್ತೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಲಿತಪಿಂಗಳಲೋಚನಾಯ | ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಕೃತಕುಂಡಲಭೂಷಣಾಯ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಿಷ್ಣುವರದಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೧ || ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಸನ್ನಶಶಿಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ ಶೈಲೇಂದ್ರಜಾವದನಚುಂಬಿತಲೋಚನಾಯ | ಕೈಲಾಸಮಂದಿರಮಹೇಂದ್ರನಿಕೇತನಾಯ ಲೋಕತ್ರಯಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೨ || ಪದ್ಮಾವದಾತಮಣಿಕುಂಡಲಗೋವೃಷಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಗರುಪ್ರಚುರಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯ...

Sri Shiva Hrudayam – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಹೃದಯಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ) ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ ಪಂಕ್ತ್ಯೈಶ್ಛಂಧಃ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ದೇವತಾಃ ಓಂ ಬೀಜಂ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಾಪ್ತಯೇ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವ ಸ್ತುತಿಃ (ಯಮ ಕೃತಂ)

ಧ್ಯಾನಂ | ಮಾಧವೋಮಾಧವಾವೀಶೌ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಹಾಯಿನೌ | ವಂದೇ ಪರಸ್ಪರಾತ್ಮಾನೌ ಪರಸ್ಪರನುತಿಪ್ರಿಯೌ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶಂಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ | ದಾಮೋದರಾಽಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮತ್ತರೋಗ ಶಿರೋಪರಿಸ್ಥಿತ ನೃತ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಂ ಭಕ್ತಚಿಂತಿತಸಿದ್ಧಿಕಾಲವಿಚಕ್ಷಣಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ | ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಭುವಿಪದ್ಮಜಾಚ್ಯುತಪೂಜಿತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧ || ವಿತ್ತದಪ್ರಿಯಮರ್ಚಿತಂ ಕೃತಕೃಶಾ ತೀವ್ರತಪೋವ್ರತೈಃ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಿಭಿರಾಶ್ರಿತೈಃ ಮುಹುರ್ಮುನಿಭಿರ್ದೃಢಮಾನಸೈಃ | ಮುಕ್ತಿದಂ ನಿಜಪಾದಪಂಕಜಸಕ್ತಮಾನಸಯೋಗಿನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ...

Sri Shiva Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨

ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ | ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧ || ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ- -ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ | ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೨...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ | ದೇವೇಶಿ ದೇಹರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕಾರಣಂ ಕಥ್ಯತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ | ಮ್ರಿಯಂತೇ ಸಾಧಕಾ ಯೇನ ವಿನಾ ಶ್ಮಶಾನಭೂಮಿಷು || ರಣೇಷು ಚಾತಿಘೋರೇಷು ಮಹಾವಾಯುಜಲೇಷು ಚ | ಶೃಂಗಿಮಕರವಜ್ರೇಷು ಜ್ವರಾದಿವ್ಯಾಧಿವಹ್ನಿಷು || ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) -ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ)

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ | ಶಂಕರಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾದಿಷು | ಆಪದುದ್ಧಾರಣಂ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಬಟುಕ ಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಮೌಳಯೇ ನಮಃ |...

error: Not allowed