Category: Shiva – ಶಿವ

Sri Shiva Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨

ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ | ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧ || ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ- -ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ | ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೨...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ | ದೇವೇಶಿ ದೇಹರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕಾರಣಂ ಕಥ್ಯತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ | ಮ್ರಿಯಂತೇ ಸಾಧಕಾ ಯೇನ ವಿನಾ ಶ್ಮಶಾನಭೂಮಿಷು || ರಣೇಷು ಚಾತಿಘೋರೇಷು ಮಹಾವಾಯುಜಲೇಷು ಚ | ಶೃಂಗಿಮಕರವಜ್ರೇಷು ಜ್ವರಾದಿವ್ಯಾಧಿವಹ್ನಿಷು || ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) -ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ)

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ | ಶಂಕರಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾದಿಷು | ಆಪದುದ್ಧಾರಣಂ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಬಟುಕ ಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಮೌಳಯೇ ನಮಃ |...

Maha Mrityunjaya Mantram – ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂ

(ಋ|ವೇ|7|59|12) ಓಂ ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸು॒ಗಂಧಿಂ॑ ಪುಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ | ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮೃ॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ॑ತ್ || (ಯ|ವೇ|ತೈ|ಸಂ|1|8|6|2) ಓಂ ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ | ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮೃ॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ || ———– ಪದಚ್ಛೇದಂ...

Sri Halasyesha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ

ಕುಂಡೋದರ ಉವಾಚ | ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಶೂಲೋಗ್ರಾಗ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕ ಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಸ್ಥಲ | ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾವಿಲಾಸ ಕುಶಲ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೧ || ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದರೂಪಮಾಧವ ಸುರಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕ ನೀಲಾರ್ಧಾಂಗ...

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram – ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ | ಅದ್ರೀಶಜಾಽಧೀಶ ವಿದ್ರಾವಿತಾಘೌಘ ಭದ್ರಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ | ಆಕಾಶಕೇಶಾಽಮರಾಧೀಶವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ | ಇಂದೂಪಲೇಂದುಪ್ರಭೋತ್ಫುಲ್ಲ ಕುಂದಾರವಿಂದಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |...

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಗದ್ಯಂ (ಶ್ರೀ ಶಿವಾಪದಾನ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶೈಲಾದಿಕೃತನಿಷೇವಣ ಕೈಲಾಸಶಿಖರಭೂಷಣ ತತ್ವಾರ್ಥಗೋಚರ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರ ಪಾಶಾಯುಧಕುಲಾರ್ಥ್ಯಸ್ಮಿತಾಪಾಂಗ ಕೋಪಾರುಣಕಟಾಕ್ಷ ಭಸ್ಮಿತಾನಂಗ ಸಸ್ಮಿತಾಪಾಂಗ ಊರೀಕೃತವಿಭೂತಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗ ಗೌರೀಪರಿಗೃಹೀತಸವ್ಯಾಂಗಭಾಗ ಅಂಗಾನುಷಂಗ ಪಾವಿತನರಾಸ್ಥಿದೇಶ ಗಂಗಾತರಂಗಭಾಸಿತಜಟಾಪ್ರದೇಶ ವಂದನಾಭಿರತಾಖಂಡಲ ಸ್ಯಂದನಾಯಿತಭೂಮಂಡಲ ಆಶ್ರಿತದಾಸತಾಪಸಕದಂಬ ಚಕ್ರೀಕೃತಾರ್ಕಶೀತಕರಬಿಂಬ ಆದೃತಪುರಾಣವೇತಂಡ ಸ್ವೀಕೃತಸುಮೇರುಕೋದಂಡ ಖರ್ವೀಕೃತಾಸುರಮದಾನುಪೂರ್ವೀವಿಕಾಸ-ದರ್ವೀಕರೇಶ್ವರ ಗೃಹೀತಮೌರ್ವೀವಿಲಾಸ-ವೀಣಾಮುನೀಂದ್ರಖ್ಯಾಪಿತ ಗರಿಮ ಪೌರುಷ...

Sri Shiva Stuti (Vande Shambhum Umapathim) – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ವಂದೇ ಶಂಭುಂ ಉಮಾಪತಿಂ)

ವಂದೇ ಶಂಭುಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ವಂದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವಂದೇ ಪಶೂನಾಂಪತಿಮ್ | ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕವಹ್ನಿನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಮ್ || ೧...

error: Not allowed