Category: Shiva – ಶಿವ

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿಃ (ಕೃಷ್ಣ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ – ಮತ್ತಸಿಂಧುರಮಸ್ತಕೋಪರಿ ನೃತ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಂ ಭಕ್ತಚಿಂತಿತಸಿದ್ಧಿದಾನವಿಚಕ್ಷಣಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ | ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಭವಪದ್ಮಜಾಽಚ್ಯುತಪೂಜಿತಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧ || ವಿತ್ತದಪ್ರಿಯಮರ್ಚಿತಂ ಕೃತಕೃಚ್ಛ್ರತೀವ್ರತಪಶ್ಚರೈಃ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಿಭಿರಾಶ್ರಿತೈರ್ಮುನಿಭಿರ್ದೃಢಾಮಲಭಕ್ತಿಭಿಃ | ಮುಕ್ತಿದಂ ನಿಜಪಾದಪಂಕಜಸಕ್ತಮಾನಸಯೋಗಿನಾಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ...

Sri Shiva Ashtakam 3 (Shankaracharya Kritam) – ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೩ (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)

ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪರಮಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ದೀಪ್ತೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಲಿತಪಿಂಗಳಲೋಚನಾಯ | ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಕೃತಕುಂಡಲಭೂಷಣಾಯ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಿಷ್ಣುವರದಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೧ || ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಸನ್ನಶಶಿಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ ಶೈಲೇಂದ್ರಜಾವದನಚುಂಬಿತಲೋಚನಾಯ | ಕೈಲಾಸಮಂದಿರಮಹೇಂದ್ರನಿಕೇತನಾಯ ಲೋಕತ್ರಯಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೨ || ಪದ್ಮಾವದಾತಮಣಿಕುಂಡಲಗೋವೃಷಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಗರುಪ್ರಚುರಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯ...

Sri Shiva Hrudayam – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಹೃದಯಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ) ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ ಪಂಕ್ತ್ಯೈಶ್ಛಂಧಃ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ದೇವತಾಃ ಓಂ ಬೀಜಂ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಾಪ್ತಯೇ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವ ಸ್ತುತಿಃ (ಯಮ ಕೃತಂ)

ಧ್ಯಾನಂ | ಮಾಧವೋಮಾಧವಾವೀಶೌ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಹಾಯಿನೌ | ವಂದೇ ಪರಸ್ಪರಾತ್ಮಾನೌ ಪರಸ್ಪರನುತಿಪ್ರಿಯೌ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶಂಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ | ದಾಮೋದರಾಽಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮತ್ತರೋಗ ಶಿರೋಪರಿಸ್ಥಿತ ನೃತ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಂ ಭಕ್ತಚಿಂತಿತಸಿದ್ಧಿಕಾಲವಿಚಕ್ಷಣಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ | ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಭುವಿಪದ್ಮಜಾಚ್ಯುತಪೂಜಿತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧ || ವಿತ್ತದಪ್ರಿಯಮರ್ಚಿತಂ ಕೃತಕೃಶಾ ತೀವ್ರತಪೋವ್ರತೈಃ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಿಭಿರಾಶ್ರಿತೈಃ ಮುಹುರ್ಮುನಿಭಿರ್ದೃಢಮಾನಸೈಃ | ಮುಕ್ತಿದಂ ನಿಜಪಾದಪಂಕಜಸಕ್ತಮಾನಸಯೋಗಿನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ...

Sri Shiva Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨

ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ | ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧ || ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ- -ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ | ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೨...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ | ದೇವೇಶಿ ದೇಹರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕಾರಣಂ ಕಥ್ಯತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ | ಮ್ರಿಯಂತೇ ಸಾಧಕಾ ಯೇನ ವಿನಾ ಶ್ಮಶಾನಭೂಮಿಷು || ರಣೇಷು ಚಾತಿಘೋರೇಷು ಮಹಾವಾಯುಜಲೇಷು ಚ | ಶೃಂಗಿಮಕರವಜ್ರೇಷು ಜ್ವರಾದಿವ್ಯಾಧಿವಹ್ನಿಷು || ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) -ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ)

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ | ಶಂಕರಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾದಿಷು | ಆಪದುದ್ಧಾರಣಂ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಬಟುಕ ಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಮೌಳಯೇ ನಮಃ |...

Maha Mrityunjaya Mantram – ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂ

(ಋ|ವೇ|7|59|12) ಓಂ ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸು॒ಗಂಧಿಂ॑ ಪುಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ | ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮೃ॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ॑ತ್ || (ಯ|ವೇ|ತೈ|ಸಂ|1|8|6|2) ಓಂ ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ | ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮೃ॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ || ———– ಪದಚ್ಛೇದಂ...

Sri Halasyesha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ

ಕುಂಡೋದರ ಉವಾಚ | ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಶೂಲೋಗ್ರಾಗ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕ ಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಸ್ಥಲ | ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾವಿಲಾಸ ಕುಶಲ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೧ || ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದರೂಪಮಾಧವ ಸುರಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕ ನೀಲಾರ್ಧಾಂಗ...

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram – ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ | ಅದ್ರೀಶಜಾಽಧೀಶ ವಿದ್ರಾವಿತಾಘೌಘ ಭದ್ರಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ | ಆಕಾಶಕೇಶಾಽಮರಾಧೀಶವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ | ಇಂದೂಪಲೇಂದುಪ್ರಭೋತ್ಫುಲ್ಲ ಕುಂದಾರವಿಂದಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |...

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಗದ್ಯಂ (ಶ್ರೀ ಶಿವಾಪದಾನ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶೈಲಾದಿಕೃತನಿಷೇವಣ ಕೈಲಾಸಶಿಖರಭೂಷಣ ತತ್ವಾರ್ಥಗೋಚರ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರ ಪಾಶಾಯುಧಕುಲಾರ್ಥ್ಯಸ್ಮಿತಾಪಾಂಗ ಕೋಪಾರುಣಕಟಾಕ್ಷ ಭಸ್ಮಿತಾನಂಗ ಸಸ್ಮಿತಾಪಾಂಗ ಊರೀಕೃತವಿಭೂತಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗ ಗೌರೀಪರಿಗೃಹೀತಸವ್ಯಾಂಗಭಾಗ ಅಂಗಾನುಷಂಗ ಪಾವಿತನರಾಸ್ಥಿದೇಶ ಗಂಗಾತರಂಗಭಾಸಿತಜಟಾಪ್ರದೇಶ ವಂದನಾಭಿರತಾಖಂಡಲ ಸ್ಯಂದನಾಯಿತಭೂಮಂಡಲ ಆಶ್ರಿತದಾಸತಾಪಸಕದಂಬ ಚಕ್ರೀಕೃತಾರ್ಕಶೀತಕರಬಿಂಬ ಆದೃತಪುರಾಣವೇತಂಡ ಸ್ವೀಕೃತಸುಮೇರುಕೋದಂಡ ಖರ್ವೀಕೃತಾಸುರಮದಾನುಪೂರ್ವೀವಿಕಾಸ-ದರ್ವೀಕರೇಶ್ವರ ಗೃಹೀತಮೌರ್ವೀವಿಲಾಸ-ವೀಣಾಮುನೀಂದ್ರಖ್ಯಾಪಿತ ಗರಿಮ ಪೌರುಷ...

Sri Shiva Stuti (Vande Shambhum Umapathim) – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ವಂದೇ ಶಂಭುಂ ಉಮಾಪತಿಂ)

ವಂದೇ ಶಂಭುಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ವಂದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವಂದೇ ಪಶೂನಾಂಪತಿಮ್ | ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕವಹ್ನಿನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಮ್ || ೧...

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಬಾಣೇಶ್ವರ ಕವಚ ಸಹಿತಂ)

(ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ) ಓಂ ನಮೋ ಮಹಾದೇವಾಯ | [– ಕವಚಂ –] ಬಾಣಾಸುರ ಉವಾಚ | ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಭಾಗ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ | ಸಂಸಾರಪಾವನಂ ನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ || ೪೩...

Parvathi Vallabha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ

ನಮೋ ಭೂತನಾಥಂ ನಮೋ ದೇವದೇವಂ ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಂ ನಮೋ ದಿವ್ಯತೇಜಮ್ | ನಮಃ ಕಾಮಭಸ್ಮಂ ನಮಶ್ಶಾಂತಶೀಲಂ ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ ನೀಲಕಂಠಮ್ || ೧ || ಸದಾ ತೀರ್ಥಸಿದ್ಧಂ ಸದಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಂ ಸದಾ ಶೈವಪೂಜ್ಯಂ...

Sri Shiva Rama Ashtakam – ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶಿವ ಹರೇ ಶಿವರಾಮಸಖೇ ಪ್ರಭೋ ತ್ರಿವಿಧತಾಪನಿವಾರಣ ಹೇ ವಿಭೋ | ಅಜಜನೇಶ್ವರಯಾದವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ || ೧ || ಕಮಲಲೋಚನ ರಾಮ ದಯಾನಿಧೇ ಹರ...

Dakshinamurthy stotram – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೌನವ್ಯಾಖಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಯುವಾನಂ ವರ್ಷಿಷ್ಠಾನ್ತೇ ವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ | ಆಚಾರ್ಯೇನ್ದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ || ೧ || ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇ ಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ | ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ...

Sri Dakshinamurthy Stotram 4 – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೪

ಮಂದಸ್ಮಿತ ಸ್ಫುರಿತ ಮುಗ್ಧಮುಖಾರವಿಂದ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿ ಶತಸುಂದರದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ | ಆತಾಮ್ರಕೋಮಲ ಜಟಾಘಟಿತೇಂದುಲೇಖ- ಮಾಲೋಕಯೇ ವಟತಟೀ ನಿಲಯಂ ದಯಳುಮ್ || ೧ || ಕಂದಳಿತ ಬೋಧಮುದ್ರಂ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ ಸಂವಿದುನ್ನಿದ್ರಮ್ | ಕಲಯೇ ಕಂಚನರುದ್ರಂ ಕರುಣಾರಸಪೂರಪೂರಿತ ಸಮುದ್ರಮ್...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ – ೨ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮದ್ಗುರೋ ನಿಖಿಲವೇದಶಿರೋನಿಗೂಢ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಬೋಧ ಸುಖಸಾಂದ್ರತನೋ ಮಹಾತ್ಮನ್ | ಶ್ರೀಕಾಂತವಾಕ್ಪತಿ ಮುಖಾಖಿಲದೇವಸಂಘ ಸ್ವಾತ್ಮಾವಬೋಧಕ ಪರೇಶ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾತ್ರಮುಪಲಭ್ಯಸಮಸ್ತಮೇತ- ದಾಭಾತಿ ಯಸ್ಯ ಜಗದತ್ರ ಚರಾಚರಂ ಚ...

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶಮ್ಭವೇ ನಮಃ |...

Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ |...

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali – ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಚಾಮುಂಡಿಕಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |...

error: Not allowed