Category: Shiva – ಶಿವ

Sri Shiva Hrudayam – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಹೃದಯಂ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ) ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ ಪಂಕ್ತ್ಯೈಶ್ಛಂಧಃ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ದೇವತಾಃ ಓಂ ಬೀಜಂ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಾಪ್ತಯೇ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವ ಸ್ತುತಿಃ (ಯಮ ಕೃತಂ)

ಧ್ಯಾನಂ | ಮಾಧವೋಮಾಧವಾವೀಶೌ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಹಾಯಿನೌ | ವಂದೇ ಪರಸ್ಪರಾತ್ಮಾನೌ ಪರಸ್ಪರನುತಿಪ್ರಿಯೌ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶಂಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ | ದಾಮೋದರಾಽಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮತ್ತರೋಗ ಶಿರೋಪರಿಸ್ಥಿತ ನೃತ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಂ ಭಕ್ತಚಿಂತಿತಸಿದ್ಧಿಕಾಲವಿಚಕ್ಷಣಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ | ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಭುವಿಪದ್ಮಜಾಚ್ಯುತಪೂಜಿತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧ || ವಿತ್ತದಪ್ರಿಯಮರ್ಚಿತಂ ಕೃತಕೃಶಾ ತೀವ್ರತಪೋವ್ರತೈಃ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಿಭಿರಾಶ್ರಿತೈಃ ಮುಹುರ್ಮುನಿಭಿರ್ದೃಢಮಾನಸೈಃ | ಮುಕ್ತಿದಂ ನಿಜಪಾದಪಂಕಜಸಕ್ತಮಾನಸಯೋಗಿನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ...

Sri Shiva Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨

ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ | ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧ || ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ- -ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ | ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೨...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ | ದೇವೇಶಿ ದೇಹರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕಾರಣಂ ಕಥ್ಯತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ | ಮ್ರಿಯಂತೇ ಸಾಧಕಾ ಯೇನ ವಿನಾ ಶ್ಮಶಾನಭೂಮಿಷು || ರಣೇಷು ಚಾತಿಘೋರೇಷು ಮಹಾವಾಯುಜಲೇಷು ಚ | ಶೃಂಗಿಮಕರವಜ್ರೇಷು ಜ್ವರಾದಿವ್ಯಾಧಿವಹ್ನಿಷು || ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) -ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ)

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ | ಶಂಕರಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ | ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾದಿಷು | ಆಪದುದ್ಧಾರಣಂ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಬಟುಕ ಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಮೌಳಯೇ ನಮಃ |...

Maha Mrityunjaya Mantram – ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂ

(ಋ|ವೇ|7|59|12) ಓಂ ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸು॒ಗಂಧಿಂ॑ ಪುಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ | ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮೃ॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ॑ತ್ || (ಯ|ವೇ|ತೈ|ಸಂ|1|8|6|2) ಓಂ ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ | ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮೃ॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ || ———– ಪದಚ್ಛೇದಂ...

Sri Halasyesha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ

ಕುಂಡೋದರ ಉವಾಚ | ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಶೂಲೋಗ್ರಾಗ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕ ಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಸ್ಥಲ | ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾವಿಲಾಸ ಕುಶಲ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೧ || ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದರೂಪಮಾಧವ ಸುರಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕ ನೀಲಾರ್ಧಾಂಗ...

error: Not allowed