Sri Rudram – Namakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ನಮಕಪ್ರಶ್ನಃ


॥ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಕ ॥

ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮ॑: ।
ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮ॑: ।

ಯಾ ತ॒ ಇಷು॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮಾ ಶಿ॒ವಂ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನು॑: ।
ಶಿ॒ವಾ ಶ॑ರ॒ವ್ಯಾ॑ ಯಾ ತವ॒ ತಯಾ॑ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ ।

ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ ತ॒ನೂರಘೋ॒ರಾಽಪಾ॑ಪಕಾಶಿನೀ ।
ತಯಾ॑ ನಸ್ತ॒ನುವಾ॒ ಶನ್ತ॑ಮಯಾ॒ ಗಿರಿ॑ಶನ್ತಾ॒ಭಿಚಾ॑ಕಶೀಹಿ ।

ಯಾಮಿಷುಂ॑ ಗಿರಿಶನ್ತ॒ ಹಸ್ತೇ॒ ಬಿಭ॒ರ್ಷ್ಯಸ್ತ॑ವೇ ।
ಶಿ॒ವಾಂ ಗಿ॑ರಿತ್ರ॒ ತಾಂ ಕು॑ರು॒ ಮಾ ಹಿಗ್ಂ॑ಸೀ॒: ಪುರು॑ಷಂ॒ ಜಗ॑ತ್ ।

ಶಿ॒ವೇನ॒ ವಚ॑ಸಾ ತ್ವಾ॒ ಗಿರಿ॒ಶಾಚ್ಛಾ॑ವದಾಮಸಿ ।
ಯಥಾ॑ ನ॒: ಸರ್ವ॒ಮಿಜ್ಜಗ॑ದಯ॒ಕ್ಷ್ಮಗ್ಂ ಸು॒ಮನಾ॒ ಅಸ॑ತ್ ।

ಅಧ್ಯ॑ವೋಚದಧಿವ॒ಕ್ತಾ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮೋ ದೈವ್ಯೋ॑ ಭಿ॒ಷಕ್ ।
ಅಹೀಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಸರ್ವಾ᳚ಞ್ಜ॒ಮ್ಭಯ॒ನ್ತ್ಸರ್ವಾ᳚ಶ್ಚ ಯಾತುಧಾ॒ನ್ಯ॑: ।

ಅ॒ಸೌ ಯಸ್ತಾ॒ಮ್ರೋ ಅ॑ರು॒ಣ ಉ॒ತ ಬ॒ಭ್ರುಃ ಸು॑ಮ॒ಙ್ಗಲ॑: ।
ಯೇ ಚೇ॒ಮಾಗ್ಂ ರು॒ದ್ರಾ ಅ॒ಭಿತೋ॑ ದಿ॒ಕ್ಷು ಶ್ರಿ॒ತಾಃ
ಸ॑ಹಸ್ರ॒ಶೋಽವೈ॑ಷಾ॒ಗ್ಂ॒ ಹೇಡ॑ ಈಮಹೇ ।

ಅ॒ಸೌ ಯೋ॑ಽವ॒ಸರ್ಪ॑ತಿ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವೋ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತಃ ।
ಉ॒ತೈನಂ॑ ಗೋ॒ಪಾ ಅ॑ದೃಶ॒ನ್ನದೃ॑ಶನ್ನುದಹಾ॒ರ್ಯ॑: ।

ಉ॒ತೈನಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॒ ಸ ದೃ॒ಷ್ಟೋ ಮೃ॑ಡಯಾತಿ ನಃ ।
ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ ।

ಅಥೋ॒ ಯೇ ಅ॑ಸ್ಯ॒ ಸತ್ತ್ವಾ॑ನೋ॒ಽಹಂ ತೇಭ್ಯೋ॑ಽಕರ॒ನ್ನಮ॑: ।
ಪ್ರಮು॑ಞ್ಚ॒ ಧನ್ವ॑ನ॒ಸ್ತ್ವಮು॒ಭಯೋ॒ರಾರ್ತ್ನಿ॑ಯೋ॒ರ್ಜ್ಯಾಮ್ ।

ಯಾಶ್ಚ॑ ತೇ॒ ಹಸ್ತ॒ ಇಷ॑ವ॒: ಪರಾ॒ ತಾ ಭ॑ಗವೋ ವಪ ।
ಅ॒ವ॒ತತ್ಯ॒ ಧನು॒ಸ್ತವಗ್ಂ ಸಹ॑ಸ್ರಾಕ್ಷ॒ ಶತೇ॑ಷುಧೇ ।

ನಿ॒ಶೀರ್ಯ॑ ಶ॒ಲ್ಯಾನಾಂ॒ ಮುಖಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ನ॑: ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ ।
ವಿಜ್ಯಂ॒ ಧನು॑: ಕಪ॒ರ್ದಿನೋ॒ ವಿಶ॑ಲ್ಯೋ॒ ಬಾಣ॑ವಾಗ್ಂ ಉ॒ತ ।

ಅನೇ॑ಶನ್ನ॒ಸ್ಯೇಷ॑ವ ಆ॒ಭುರ॑ಸ್ಯ ನಿಷ॒ಙ್ಗಥಿ॑: ।
ಯಾ ತೇ॑ ಹೇ॒ತಿರ್ಮೀ॑ಢುಷ್ಟಮ॒ ಹಸ್ತೇ॑ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನು॑: ।

ತಯಾ॒ಽಸ್ಮಾನ್ ವಿ॒ಶ್ವತ॒ಸ್ತ್ವಮ॑ಯ॒ಕ್ಷ್ಮಯಾ॒ ಪರಿ॑ಬ್ಭುಜ ।
ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅ॒ಸ್ತ್ವಾಯು॑ಧಾ॒ಯಾನಾ॑ತತಾಯ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ ।

ಉ॒ಭಾಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮೋ॑ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒ ತವ॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ।
ಪರಿ॑ತೇ॒ ಧನ್ವ॑ನೋ ಹೇ॒ತಿರ॒ಸ್ಮಾನ್ವೃ॑ಣಕ್ತು ವಿ॒ಶ್ವತ॑: ।

ಅಥೋ॒ ಯ ಇ॑ಷು॒ಧಿಸ್ತವಾ॒ರೇ ಅ॒ಸ್ಮನ್ನಿಧೇ॑ಹಿ॒ ತಮ್ ॥

ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವ॒ರಾಯ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑
ತ್ರ್ಯಮ್ಬ॒ಕಾಯ॑ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತ॒ಕಾಯ॑ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾ॒ಲಾಯ॑
ಕಾಲಾಗ್ನಿರು॒ದ್ರಾಯ॑ ನೀಲಕ॒ಣ್ಠಾಯ॑ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜ॒ಯಾಯ॑
ಸರ್ವೇಶ್ವ॒ರಾಯ॑ ಸದಾಶಿ॒ವಾಯ॑ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॒ ನಮ॑: ॥ 1 ॥

॥ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಬಾಹವೇ ಸೇನಾ॒ನ್ಯೇ॑ ದಿ॒ಶಾಂ ಚ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಸ॒ಸ್ಪಿಞ್ಜ॑ರಾಯ॒ ತ್ವಿಷೀ॑ಮತೇ ಪಥೀ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಬಭ್ಲು॒ಶಾಯ॑ ವಿವ್ಯಾ॒ಧಿನೇಽನ್ನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶಾಯೋಪವೀ॒ತಿನೇ॑ ಪು॒ಷ್ಟಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಭ॒ವಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತ್ಯೈ ಜಗ॑ತಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯಾ॑ತತಾ॒ವಿನೇ॒ ಕ್ಷೇತ್ರಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಸೂ॒ತಾಯಾಹ॑ನ್ತ್ಯಾಯ॒ ವನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॒ ರೋಹಿ॑ತಾಯ ಸ್ಥ॒ಪತ॑ಯೇ ವೃ॒ಕ್ಷಾಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಮ॒ನ್ತ್ರಿಣೇ॑ ವಾಣಿ॒ಜಾಯ॒ ಕಕ್ಷಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಭುವ॒ನ್ತಯೇ॑ ವಾರಿವಸ್ಕೃ॒ತಾಯೌಷ॑ಧೀನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑ ಉ॒ಚ್ಚೈರ್ಘೋ॑ಷಾಯಾಕ್ರ॒ನ್ದಯ॑ತೇ ಪತ್ತೀ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಕೃತ್ಸ್ನವೀ॒ತಾಯ॒ ಧಾವ॑ತೇ॒ ಸತ್ತ್ವ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮ॑: ॥ 2 ॥

॥ ತೃತೀಯ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮ॒: ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾ॒ಧಿನ॑ ಆವ್ಯಾ॒ಧಿನೀ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಕಕು॒ಭಾಯ॑ ನಿಷ॒ಙ್ಗಿಣೇ᳚ ಸ್ತೇ॒ನಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ನಿಷ॒ಙ್ಗಿಣ॑ ಇಷುಧಿ॒ಮತೇ॒ ತಸ್ಕ॑ರಾಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॒ ವಞ್ಚ॑ತೇ ಪರಿ॒ವಞ್ಚ॑ತೇ ಸ್ತಾಯೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ನಿಚೇ॒ರವೇ॑ ಪರಿಚ॒ರಾಯಾರ॑ಣ್ಯಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಸೃಕಾ॒ವಿಭ್ಯೋ॒ ಜಿಘಾಗ್ಂ॑ಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣ॒ತಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ಽಸಿ॒ಮದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಕ್ತ॒ಞ್ಚರ॑ದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃ॒ನ್ತಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑ ಉಷ್ಣೀ॒ಷಿಣೇ॑ ಗಿರಿಚ॒ರಾಯ॑ ಕುಲು॒ಞ್ಚಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॒ ಇಷು॑ಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾ॒ವಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑ ಆತನ್ವಾ॒ನೇಭ್ಯ॑: ಪ್ರತಿ॒ದಧಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑ ಆ॒ಯಚ್ಛ॑ದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃ॒ಜದ್ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ ಽಸ್ಯ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ವಿಧ್ಯ॑ದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॒ ಆಸೀ॑ನೇಭ್ಯ॒: ಶಯಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಸ್ವ॒ಪದ್ಭ್ಯೋ॒ ಜಾಗ್ರ॑ದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮಸ್ತಿ॒ಷ್ಠ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ಧಾವ॑ದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಸ॒ಭಾಭ್ಯ॑: ಸ॒ಭಾಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॒ ಅಶ್ವೇ॒ಭ್ಯೋಽಶ್ವ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮ॑: ॥ 3 ॥

॥ ಚತುರ್ಥ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮ॑ ಆವ್ಯಾ॒ಧಿನೀ᳚ಭ್ಯೋ ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ನ್ತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॒ ಉಗ॑ಣಾಭ್ಯಸ್ತೃಗ್ಂಹ॒ತೀಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಗೃ॒ತ್ಸೇಭ್ಯೋ॑ ಗೃ॒ತ್ಸಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॒ ವ್ರಾತೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ವ್ರಾತ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಗ॒ಣೇಭ್ಯೋ॑ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॒ ವಿರೂ॑ಪೇಭ್ಯೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಮ॒ಹದ್ಭ್ಯ॑:, ಕ್ಷುಲ್ಲ॒ಕೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ರ॒ಥಿಭ್ಯೋ॑ಽರ॒ಥೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॒ ರಥೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ರಥ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॒: ಸೇನಾ᳚ಭ್ಯಃ ಸೇನಾ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑:, ಕ್ಷ॒ತ್ತೃಭ್ಯ॑: ಸಙ್ಗ್ರಹೀ॒ತೃಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॒ಸ್ತಕ್ಷ॑ಭ್ಯೋ ರಥಕಾ॒ರೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॒: ಕುಲಾ॑ಲೇಭ್ಯಃ ಕ॒ರ್ಮಾರೇ᳚ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑: ಪು॒ಞ್ಜಿಷ್ಟೇ᳚ಭ್ಯೋ ನಿಷಾ॒ದೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॑ ಇಷು॒ಕೃದ್ಭ್ಯೋ॑ ಧನ್ವ॒ಕೃದ್ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮೋ॑ ಮೃಗ॒ಯುಭ್ಯ॑: ಶ್ವ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒
ನಮ॒: ಶ್ವಭ್ಯ॒: ಶ್ವಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮ॑: ॥ 4 ॥

॥ ಪಞ್ಚಮ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮೋ॑ ಭ॒ವಾಯ॑ ಚ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮ॑: ಶ॒ರ್ವಾಯ॑ ಚ
ಪಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒ ನಮೋ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಶಿತಿ॒ಕಣ್ಠಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ॑ ಚ॒ ವ್ಯು॑ಪ್ತಕೇಶಾಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಚ ಶ॒ತಧ॑ನ್ವನೇ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಗಿರಿ॒ಶಾಯ॑ ಚ ಶಿಪಿವಿ॒ಷ್ಟಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ಚೇಷು॑ಮತೇ ಚ॒
ನಮೋ᳚ ಹ್ರ॒ಸ್ವಾಯ॑ ಚ ವಾಮ॒ನಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಬೃಹ॒ತೇ ಚ॒ ವರ್ಷೀ॑ಯಸೇ ಚ॒
ನಮೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಾಯ॑ ಚ ಸಂ॒ವೃಧ್ವ॑ನೇ ಚ॒
ನಮೋ॒ ಅಗ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಥ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॑ ಆ॒ಶವೇ॑ ಚಾಜಿ॒ರಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॒: ಶೀಘ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ಶೀಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑ ಊ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವಸ್ವ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಸ್ರೋತ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ದ್ವೀಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ ॥ 5 ॥

॥ ಷಷ್ಠಮ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ ಕನಿ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॑: ಪೂರ್ವ॒ಜಾಯ॑ ಚಾಪರ॒ಜಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಮಧ್ಯ॒ಮಾಯ॑ ಚಾಪಗ॒ಲ್ಭಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಜಘ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಬುಧ್ನಿ॑ಯಾಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಸೋ॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರತಿಸ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॒ ಯಾಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑ ಉರ್ವ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಖಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॒: ಶ್ಲೋಕ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಽವಸಾ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॒ ವನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕಕ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ ಪ್ರತಿಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॑ ಆ॒ಶುಷೇ॑ಣಾಯ ಚಾ॒ಶುರ॑ಥಾಯ ಚ॒
ನಮ॒: ಶೂರಾ॑ಯ ಚಾವಭಿನ್ದ॒ತೇ ಚ॒
ನಮೋ॑ ವ॒ರ್ಮಿಣೇ॑ ಚ ವರೂ॒ಥಿನೇ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಬಿ॒ಲ್ಮಿನೇ॑ ಚ ಕವ॒ಚಿನೇ॑ ಚ॒
ನಮ॑: ಶ್ರು॒ತಾಯ॑ ಚ ಶ್ರುತಸೇ॒ನಾಯ॑ ಚ ॥ 6 ॥

॥ ಸಪ್ತಮ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮೋ॑ ದುನ್ದು॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಹನ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ॑ ಚ ಪ್ರಮೃ॒ಶಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ದೂ॒ತಾಯ॑ ಚ॒ ಪ್ರಹಿ॑ತಾಯ ಚ॒
ನಮೋ॑ ನಿಷ॒ಙ್ಗಿಣೇ॑ ಚೇಷುಧಿ॒ಮತೇ॑ ಚ॒
ನಮ॑ಸ್ತೀ॒ಕ್ಷ್ಣೇಷ॑ವೇ ಚಾಯು॒ಧಿನೇ॑ ಚ॒
ನಮ॑: ಸ್ವಾಯು॒ಧಾಯ॑ ಚ ಸು॒ಧನ್ವ॑ನೇ ಚ॒
ನಮ॒: ಸ್ರುತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಪಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ ನೀ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॒: ಸೂದ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಸರ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾಯ॑ ಚ ವೈಶ॒ನ್ತಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॒: ಕೂಪ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॒ ವರ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವ॒ರ್ಷ್ಯಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಮೇ॒ಘ್ಯಾ॑ಯ ಚ ವಿದ್ಯು॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑ ಈ॒ಧ್ರಿಯಾ॑ಯ ಚಾತ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॒ ವಾತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ರೇಷ್ಮಿ॑ಯಾಯ ಚ॒
ನಮೋ॑ ವಾಸ್ತ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ವಾಸ್ತು॒ ಪಾಯ॑ ಚ ॥ 7 ॥

॥ ಅಷ್ಟಮ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮ॒: ಸೋಮಾ॑ಯ ಚ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ಮ್ರಾಯ॑ ಚಾರು॒ಣಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॑: ಶ॒ಙ್ಗಾಯ॑ ಚ ಪಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒
ನಮ॑ ಉ॒ಗ್ರಾಯ॑ ಚ ಭೀ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಅಗ್ರೇವ॒ಧಾಯ॑ ಚ ದೂರೇವ॒ಧಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ॑ ಹ॒ನ್ತ್ರೇ ಚ॒ ಹನೀ॑ಯಸೇ ಚ॒
ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯೋ॒
ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ರಾಯ॒ ನಮ॑ಶ್ಶ॒ಮ್ಭವೇ॑ ಚ ಮಯೋ॒ಭವೇ॑ ಚ॒
ನಮ॑: ಶಙ್ಕ॒ರಾಯ॑ ಚ ಮಯಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ಚ॒
ನಮ॑: ಶಿ॒ವಾಯ॑ ಚ ಶಿ॒ವತ॑ರಾಯ ಚ॒
ನಮ॒ಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕೂಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಪಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಪ್ರ॒ತರ॑ಣಾಯ ಚೋ॒ತ್ತರ॑ಣಾಯ ಚ॒
ನಮ॑ ಆತಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಲಾ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॒: ಶಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಫೇನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಸಿಕ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರವಾ॒ಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ ॥ 8 ॥

॥ ನವಮ ಅನುವಾಕ ॥

ನಮ॑ ಇರಿ॒ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರಪ॒ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಕಿಗ್ಂಶಿ॒ಲಾಯ॑ ಚ॒ ಕ್ಷಯ॑ಣಾಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ॑ ಚ ಪುಲ॒ಸ್ತಯೇ॑ ಚ॒
ನಮೋ॒ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಗೃಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॒ಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಗೇಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಗಹ್ವರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒
ನಮೋ᳚ ಹ್ರದ॒ಯ್ಯಾ॑ಯ ಚ ನಿವೇ॒ಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಪಾಗ್ಂ ಸ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ರಜ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॒: ಶುಷ್ಕ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಹರಿ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॒ ಲೋಪ್ಯಾ॑ಯ ಚೋಲ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑ ಊ॒ರ್ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಸೂ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮ॑: ಪ॒ರ್ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪರ್ಣಶ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒
ನಮೋ॑ಽಪಗು॒ರಮಾ॑ಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನ॒ತೇ ಚ॒
ನಮ॑ ಆಖ್ಖಿದ॒ತೇ ಚ॑ ಪ್ರಖ್ಖಿದ॒ತೇ ಚ॒
ನಮೋ॑ ವಃ ಕಿರಿ॒ಕೇಭ್ಯೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃದ॑ಯೇಭ್ಯೋ॒
ನಮೋ॑ ವಿಕ್ಷೀಣ॒ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ವಿಚಿನ್ವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯೋ॒
ನಮ॑ ಆನಿರ್ಹ॒ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ ಆಮೀವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯ॑: ॥ 9 ॥

॥ ದಶಮ ಅನುವಾಕ ॥

ದ್ರಾಪೇ॒ ಅನ್ಧ॑ಸಸ್ಪತೇ॒ ದರಿ॑ದ್ರ॒ನ್ನೀಲ॑ಲೋಹಿತ ।
ಏ॒ಷಾಂ ಪುರು॑ಷಾಣಾಮೇ॒ಷಾಂ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾಽರೋ॒
ಮೋ ಏ॑ಷಾಂ॒ ಕಿಞ್ಚ॒ನಾಮ॑ಮತ್ ।

ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ ತ॒ನೂಃ ಶಿ॒ವಾ ವಿ॒ಶ್ವಾಹ॑ಭೇಷಜೀ ।
ಶಿ॒ವಾ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಭೇಷ॒ಜೀ ತಯಾ॑ ನೋ ಮೃಡ ಜೀ॒ವಸೇ᳚ ।

ಇ॒ಮಾಗ್ಂ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ತ॒ವಸೇ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ᳚
ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ಪ್ರಭ॑ರಾಮಹೇ ಮ॒ತಿಮ್ ।
ಯಥಾ॑ ನ॒: ಶಮಸ॑ದ್ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ॒
ವಿಶ್ವಂ॑ ಪು॒ಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ॑ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ನನಾ॑ತುರಮ್ ।

ಮೃ॒ಡಾ ನೋ॑ ರುದ್ರೋ॒ತ ನೋ॒ ಮಯ॑ಸ್ಕೃಧಿ
ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ ।
ಯಚ್ಛಂ ಚ॒ ಯೋಶ್ಚ॒ ಮನು॑ರಾಯ॒ಜೇ
ಪಿ॒ತಾ ತದ॑ಶ್ಯಾಮ॒ ತವ॑ ರುದ್ರ॒ ಪ್ರಣೀ॑ತೌ ।

ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾನ್ತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ
ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷ॑ನ್ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಮ್ ।
ಮಾ ನೋ॑ಽವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತ ಮಾ॒ತರಂ॑
ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಮಾ ನ॑ಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ ।

ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯು॑ಷಿ॒
ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ ।
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾ ನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋಽವ॑ಧೀರ್ಹ॒ವಿಷ್ಮ॑ನ್ತೋ॒
ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ ।

ಆ॒ರಾತ್ತೇ॑ ಗೋ॒ಘ್ನ ಉ॒ತ ಪೂ॑ರುಷ॒ಘ್ನೇ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ
ಸು॒ಮ್ನಮ॒ಸ್ಮೇ ತೇ॑ ಅಸ್ತು ।
ರಕ್ಷಾ॑ ಚ ನೋ॒ ಅಧಿ॑ ಚ ದೇವ ಬ್ರೂ॒ಹ್ಯಧಾ॑ ಚ ನ॒:
ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛ ದ್ವಿ॒ಬರ್ಹಾ᳚: ।

ಸ್ತು॒ಹಿ ಶ್ರು॒ತಂ ಗ॑ರ್ತ॒ಸದಂ॒ ಯುವಾ॑ನಂ ಮೃ॒ಗನ್ನ
ಭೀ॒ಮಮು॑ಪಹ॒ತ್ನುಮು॒ಗ್ರಮ್ ।
ಮೃ॒ಡಾ ಜ॑ರಿ॒ತ್ರೇ ರು॑ದ್ರ॒ ಸ್ತವಾ॑ನೋ ಅ॒ನ್ಯನ್ತೇ॑
ಅ॒ಸ್ಮನ್ನಿವ॑ಪನ್ತು॒ ಸೇನಾ᳚: ।

ಪರಿ॑ಣೋ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತಿರ್ವೃ॑ಣಕ್ತು॒ ಪರಿ॑ ತ್ವೇ॒ಷಸ್ಯ॑
ದುರ್ಮ॒ತಿ ರ॑ಘಾ॒ಯೋಃ ।
ಅವ॑ ಸ್ಥಿ॒ರಾ ಮ॒ಘವ॑ದ್ಭ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ॒ ಮೀಢ್ವ॑ಸ್ತೋ॒ಕಾಯ॒
ತನ॑ಯಾಯ ಮೃಡಯ ।

ಮೀಢು॑ಷ್ಟಮ॒ ಶಿವ॑ತಮ ಶಿ॒ವೋ ನ॑: ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ ।
ಪ॒ರ॒ಮೇ ವೃ॒ಕ್ಷ ಆಯು॑ಧನ್ನಿ॒ಧಾಯ॒ ಕೃತ್ತಿಂ॒ ವಸಾ॑ನ॒
ಆಚ॑ರ॒ ಪಿನಾ॑ಕಂ॒ ಬಿಭ್ರ॒ದಾಗ॑ಹಿ ।

ವಿಕಿ॑ರಿದ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ ।
ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಗ್ಂ॑ ಹೇ॒ತಯೋ॒ನ್ಯಮ॒ಸ್ಮನ್ನಿವ॑ಪನ್ತು॒ ತಾಃ ।

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಧಾ ಬಾ॑ಹು॒ವೋಸ್ತವ॑ ಹೇ॒ತಯ॑: ।
ತಾಸಾ॒ಮೀಶಾ॑ನೋ ಭಗವಃ ಪರಾ॒ಚೀನಾ॒ ಮುಖಾ॑ ಕೃಧಿ ॥ 10 ॥

॥ ಏಕಾದಶ ಅನುವಾಕ ॥

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಶೋ ಯೇ ರು॒ದ್ರಾ ಅಧಿ॒ ಭೂಮ್ಯಾ᳚ಮ್ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ ।

ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ಮ॑ಹ॒ತ್ಯ॑ರ್ಣ॒ವೇ᳚ಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಭ॒ವಾ ಅಧಿ॑ ।
ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಣ್ಠಾ᳚: ಶ॒ರ್ವಾ ಅ॒ಧಃ ಕ್ಷ॑ಮಾಚ॒ರಾಃ ।
ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಣ್ಠಾ॒ ದಿವಗ್ಂ॑ ರು॒ದ್ರಾ ಉಪ॑ಶ್ರಿತಾಃ ।
ಯೇ ವೃ॒ಕ್ಷೇಷು॑ ಸ॒ಸ್ಪಿಞ್ಜ॑ರಾ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತಾಃ ।
ಯೇ ಭೂ॒ತಾನಾ॒ಮಧಿ॑ಪತಯೋ ವಿಶಿ॒ಖಾಸ॑: ಕಪ॒ರ್ದಿನ॑: ।
ಯೇ ಅನ್ನೇ॑ಷು ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ನ್ತಿ॒ ಪಾತ್ರೇ॑ಷು॒ ಪಿಬ॑ತೋ॒ ಜನಾನ್॑ ।
ಯೇ ಪ॒ಥಾಂ ಪ॑ಥಿ॒ರಕ್ಷ॑ಯ ಐಲಬೃ॒ದಾ ಯ॒ವ್ಯುಧ॑: ।
ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಾನಿ॑ ಪ್ರ॒ಚರ॑ನ್ತಿ ಸೃ॒ಕಾವ॑ನ್ತೋ ನಿಷ॒ಙ್ಗಿಣ॑: ।
ಯ ಏ॒ತಾವ॑ನ್ತಶ್ಚ॒ ಭೂಯಾಗ್ಂ॑ಸಶ್ಚ॒ ದಿಶೋ॑ ರು॒ದ್ರಾ ವಿ॑ತಸ್ಥಿ॒ರೇ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ ।

ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಂ ಯೇ᳚ಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ॒ ಯೇ ದಿ॒ವಿ
ಯೇಷಾ॒ಮನ್ನಂ॒ ವಾತೋ॑ ವ॒ರ್॒ಷಮಿಷ॑ವ॒ಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒ ದಶ॒ ಪ್ರಾಚೀ॒ರ್ದಶ॑
ದಕ್ಷಿ॒ಣಾ ದಶ॑ ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॒ರ್ದಶೋದೀ॑ಚೀ॒ರ್ದಶೋ॒ರ್ಧ್ವಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತೇ ನೋ॑
ಮೃಡಯನ್ತು॒ ತೇ ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ॑ ನೋ॒ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ತಂ
ವೋ॒ ಜಮ್ಭೇ॑ ದಧಾಮಿ ॥ 11 ॥

ತ್ರ್ಯ॑ಮ್ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗ॒ನ್ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ ।
ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬನ್ಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ ।

ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಪ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ
ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ।

ತಮು॑ ಷ್ಟು॒ಹಿ॒ ಯಃ ಸ್ವಿ॒ಷುಃ ಸು॒ಧನ್ವಾ॒
ಯೋ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯ॑ತಿ ಭೇಷ॒ಜಸ್ಯ॑ ।
ಯಕ್ಷ್ವಾ᳚ಮ॒ಹೇ ಸೌ᳚ಮನ॒ಸಾಯ॑ ರು॒ದ್ರಂ
ನಮೋ᳚ಭಿರ್ದೇ॒ವಮಸು॑ರಂ ದುವಸ್ಯ ।

ಅ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಹಸ್ತೋ॒ ಭಗ॑ವಾನ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಭಗ॑ವತ್ತರಃ ।
ಅ॒ಯಂ ಮೇ᳚ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ᳚ಷಜೋ॒ಽಯಗ್ಂ ಶಿ॒ವಾಭಿ॑ಮರ್ಶನಃ ।

ಯೇ ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮ॒ಯುತಂ॒ ಪಾಶಾ॒ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಮರ್ತ್ಯಾ॑ಯ॒ ಹನ್ತ॑ವೇ ।
ತಾನ್ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಮಾ॒ಯಯಾ॒ ಸರ್ವಾ॒ನವ॑ಯಜಾಮಹೇ ।
ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು॑ರ್ಮೇ ಪಾ॒ಹಿ ॥

ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ॑ ವಿಶಾ॒ನ್ತಕಃ ।
ತೇನಾನ್ನೇನಾ᳚ಪ್ಯಾಯ॒ಸ್ವ । ಸದಾಶಿ॒ವೋಮ್ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Rudram – Namakam – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ – ನಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed