Sri Rudram – Namakam – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – నమకప్రశ్నః

<< శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – లఘున్యాసః

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ||

|| ప్రథమ అనువాక ||
ఓం నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమ॑: |
నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమ॑: |

యా త॒ ఇషు॑: శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: |
శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ |

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాఽపా॑పకాశినీ |
తయా॑ నస్త॒నువా॒ శన్త॑మయా॒ గిరి॑శన్తా॒భిచా॑కశీహి |

యామిషు॑o గిరిశన్త॒ హస్తే॒ బిభ॒ర్ష్యస్త॑వే |
శి॒వాం గి॑రిత్ర॒ తాం కు॑రు॒ మా హిగ్॑oసీ॒: పురు॑ష॒o జగ॑త్ |

శి॒వేన॒ వచ॑సా త్వా॒ గిరి॒శాచ్ఛా॑వదామసి |
యథా॑ న॒: సర్వ॒మిజ్జగ॑దయ॒క్ష్మగ్ం సు॒మనా॒ అస॑త్ |

అధ్య॑వోచదధివ॒క్తా ప్ర॑థ॒మో దైవ్యో॑ భి॒షక్ |
అహీగ్॑శ్చ॒ సర్వా”ఞ్జ॒oభయ॒న్త్సర్వా”శ్చ యాతుధా॒న్య॑: |

అ॒సౌ యస్తా॒మ్రో అ॑రు॒ణ ఉ॒త బ॒భ్రుః సు॑మ॒ఙ్గల॑: |
యే చే॒మాగ్ం రు॒ద్రా అ॒భితో॑ ది॒క్షు శ్రి॒తాః
స॑హస్ర॒శోఽవై॑షా॒గ్॒o హేడ॑ ఈమహే |

అ॒సౌ యో॑ఽవ॒సర్ప॑తి॒ నీల॑గ్రీవో॒ విలో॑హితః |
ఉ॒తైన॑o గో॒పా అ॑దృశ॒న్నదృ॑శన్నుదహా॒ర్య॑: |

ఉ॒తైన॒o విశ్వా॑ భూ॒తాని॒ స దృ॒ష్టో మృ॑డయాతి నః |
నమో॑ అస్తు॒ నీల॑గ్రీవాయ సహస్రా॒క్షాయ॑ మీ॒ఢుషే” |

అథో॒ యే అ॑స్య॒ సత్త్వా॑నో॒ఽహం తేభ్యో॑ఽకర॒న్నమ॑: |
ప్రము॑ఞ్చ॒ ధన్వ॑న॒స్త్వము॒భయో॒రార్త్ని॑యో॒ర్జ్యామ్ |

యాశ్చ॑ తే॒ హస్త॒ ఇష॑వ॒: పరా॒ తా భ॑గవో వప |
అ॒వ॒తత్య॒ ధను॒స్తవగ్ం సహ॑స్రాక్ష॒ శతే॑షుధే |

ని॒శీర్య॑ శ॒ల్యానా॒o ముఖా॑ శి॒వో న॑: సు॒మనా॑ భవ |
విజ్య॒o ధను॑: కప॒ర్దినో॒ విశ॑ల్యో॒ బాణ॑వాగ్ం ఉ॒త |

అనే॑శన్న॒స్యేష॑వ ఆ॒భుర॑స్య నిష॒oగథి॑: |
యా తే॑ హే॒తిర్మీ॑ఢుష్టమ॒ హస్తే॑ బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: |

తయా॒ఽస్మాన్ వి॒శ్వత॒స్త్వమ॑య॒క్ష్మయా॒ పరి॑బ్భుజ |
నమ॑స్తే అ॒స్త్వాయు॑ధా॒యానా॑తతాయ ధృ॒ష్ణవే” |

ఉ॒భాభ్యా॑ము॒త తే॒ నమో॑ బా॒హుభ్యా॒o తవ॒ ధన్వ॑నే |
పరి॑తే॒ ధన్వ॑నో హే॒తిర॒స్మాన్వృ॑ణక్తు వి॒శ్వత॑: |

అథో॒ య ఇ॑షు॒ధిస్తవా॒రే అ॒స్మన్నిధే॑హి॒ తమ్ ||

నమ॑స్తే అస్తు భగవన్విశ్వేశ్వ॒రాయ॑ మహాదే॒వాయ॑
త్ర్యంబ॒కాయ॑ త్రిపురాన్త॒కాయ॑ త్రికాగ్నికా॒లాయ॑
కాలాగ్నిరు॒ద్రాయ॑ నీలక॒ణ్ఠాయ॑ మృత్యుఞ్జ॒యాయ॑
సర్వేశ్వ॒రాయ॑ సదాశి॒వాయ॑ శ్రీమన్మహాదే॒వాయ॒ నమ॑: || ౧ ||

|| ద్వితీయ అనువాక ||
నమో॒ హిర॑ణ్యబాహవే సేనా॒న్యే॑ ది॒శాం చ॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యః పశూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑: స॒స్పిఞ్జ॑రాయ॒ త్విషీ॑మతే పథీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ బభ్లు॒శాయ॑ వివ్యా॒ధినేఽన్నా॑నా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॒ హరి॑కేశాయోపవీ॒తినే॑ పు॒ష్టానా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ భ॒వస్య॑ హే॒త్యై జగ॑తా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ రు॒ద్రాయా॑తతా॒వినే॒ క్షేత్రా॑ణా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑: సూ॒తాయాహ॑న్త్యాయ॒ వనా॑నా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॒ రోహి॑తాయ స్థ॒పత॑యే వృ॒క్షాణా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ మ॒న్త్రిణే॑ వాణి॒జాయ॒ కక్షా॑ణా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ భువ॒oతయే॑ వారివస్కృ॒తాయౌష॑ధీనా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑ ఉ॒చ్చైర్ఘో॑షాయాక్ర॒న్దయ॑తే పత్తీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑: కృత్స్నవీ॒తాయ॒ ధావ॑తే॒ సత్త్వ॑నా॒o పత॑యే॒ నమ॑: || ౨ ||

|| తృతీయ అనువాక ||
నమ॒: సహ॑మానాయ నివ్యా॒ధిన॑ ఆవ్యా॒ధినీ॑నా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑: కకు॒భాయ॑ నిష॒ఙ్గిణే” స్తే॒నానా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ నిష॒ఙ్గిణ॑ ఇషుధి॒మతే॒ తస్క॑రాణా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమో॒ వఞ్చ॑తే పరి॒వఞ్చ॑తే స్తాయూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ నిచే॒రవే॑ పరిచ॒రాయార॑ణ్యానా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑: సృకా॒విభ్యో॒ జిఘాగ్॑oసద్భ్యో ముష్ణ॒తాం పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ఽసి॒మద్భ్యో॒ నక్త॒ఞ్చర॑ద్భ్యః ప్రకృ॒న్తానా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑ ఉష్ణీ॒షిణే॑ గిరిచ॒రాయ॑ కులు॒ఞ్చానా॒o పత॑యే॒ నమో॒
నమ॒ ఇషు॑మద్భ్యో ధన్వా॒విభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑ ఆతన్వా॒నేభ్య॑: ప్రతి॒దధా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑ ఆ॒యచ్ఛ॑ద్భ్యో విసృ॒జద్భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో ఽస్య॑ద్భ్యో॒ విధ్య॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒ ఆసీ॑నేభ్య॒: శయా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑: స్వ॒పద్భ్యో॒ జాగ్ర॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమస్తి॒ష్ఠ॑ద్భ్యో॒ ధావ॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑: స॒భాభ్య॑: స॒భాప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ అశ్వే॒భ్యోఽశ్వ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమ॑: || ౩ ||

|| చతుర్థ అనువాక ||
నమ॑ ఆవ్యా॒ధినీ”భ్యో వి॒విధ్య॑న్తీభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒ ఉగ॑ణాభ్యస్తృగ్ంహ॒తీభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ గృ॒త్సేభ్యో॑ గృ॒త్సప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ వ్రాతే”భ్యో॒ వ్రాత॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ గ॒ణేభ్యో॑ గ॒ణప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ విరూ॑పేభ్యో వి॒శ్వరూ॑పేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ మ॒హద్భ్య॑:, క్షుల్ల॒కేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ ర॒థిభ్యో॑ఽర॒థేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ రథే”భ్యో॒ రథ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒: సేనా”భ్యః సేనా॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑:, క్ష॒త్తృభ్య॑: సంగ్రహీ॒తృభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒స్తక్ష॑భ్యో రథకా॒రేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒: కులా॑లేభ్యః క॒ర్మారే”భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑: పు॒ఞ్జిష్టే”భ్యో నిషా॒దేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑ ఇషు॒కృద్భ్యో॑ ధన్వ॒కృద్భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ మృగ॒యుభ్య॑: శ్వ॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒: శ్వభ్య॒: శ్వప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమ॑: || ౪ ||

|| పంచమ అనువాక ||
నమో॑ భ॒వాయ॑ చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒ నమ॑: శ॒ర్వాయ॑ చ
పశు॒పత॑యే చ॒ నమో॒ నీల॑గ్రీవాయ చ శితి॒కణ్ఠా॑య చ॒
నమ॑: కప॒ర్దినే॑ చ॒ వ్యు॑ప్తకేశాయ చ॒
నమ॑: సహస్రా॒క్షాయ॑ చ శ॒తధ॑న్వనే చ॒
నమో॑ గిరి॒శాయ॑ చ శిపివి॒ష్టాయ॑ చ॒
నమో॑ మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ చేషు॑మతే చ॒
నమో” హ్ర॒స్వాయ॑ చ వామ॒నాయ॑ చ॒
నమో॑ బృహ॒తే చ॒ వర్షీ॑యసే చ॒
నమో॑ వృ॒ద్ధాయ॑ చ స॒oవృధ్వ॑నే చ॒
నమో॒ అగ్రి॑యాయ చ ప్రథ॒మాయ॑ చ॒
నమ॑ ఆ॒శవే॑ చాజి॒రాయ॑ చ॒
నమ॒: శీఘ్రి॑యాయ చ॒ శీభ్యా॑య చ॒
నమ॑ ఊ॒ర్మ్యా॑య చావస్వ॒న్యా॑య చ॒
నమ॑: స్రోత॒స్యా॑య చ॒ ద్వీప్యా॑య చ || ౫ ||

|| షష్ఠమ అనువాక ||
నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॑ చ కని॒ష్ఠాయ॑ చ॒
నమ॑: పూర్వ॒జాయ॑ చాపర॒జాయ॑ చ॒
నమో॑ మధ్య॒మాయ॑ చాపగ॒ల్భాయ॑ చ॒
నమో॑ జఘ॒న్యా॑య చ॒ బుధ్ని॑యాయ చ॒
నమ॑: సో॒భ్యా॑య చ ప్రతిస॒ర్యా॑య చ॒
నమో॒ యామ్యా॑య చ॒ క్షేమ్యా॑య చ॒
నమ॑ ఉర్వ॒ర్యా॑య చ॒ ఖల్యా॑య చ॒
నమ॒: శ్లోక్యా॑య చాఽవసా॒న్యా॑య చ॒
నమో॒ వన్యా॑య చ॒ కక్ష్యా॑య చ॒
నమ॑: శ్ర॒వాయ॑ చ ప్రతిశ్ర॒వాయ॑ చ॒
నమ॑ ఆ॒శుషే॑ణాయ చా॒శుర॑థాయ చ॒
నమ॒: శూరా॑య చావభిన్ద॒తే చ॒
నమో॑ వ॒ర్మిణే॑ చ వరూ॒థినే॑ చ॒
నమో॑ బి॒ల్మినే॑ చ కవ॒చినే॑ చ॒
నమ॑: శ్రు॒తాయ॑ చ శ్రుతసే॒నాయ॑ చ || ౬ ||

|| సప్తమ అనువాక ||
నమో॑ దున్దు॒భ్యా॑య చాహన॒న్యా॑య చ॒
నమో॑ ధృ॒ష్ణవే॑ చ ప్రమృ॒శాయ॑ చ॒
నమో॑ దూ॒తాయ॑ చ॒ ప్రహి॑తాయ చ॒
నమో॑ నిష॒ఙ్గిణే॑ చేషుధి॒మతే॑ చ॒
నమ॑స్తీ॒క్ష్ణేష॑వే చాయు॒ధినే॑ చ॒
నమ॑: స్వాయు॒ధాయ॑ చ సు॒ధన్వ॑నే చ॒
నమ॒: స్రుత్యా॑య చ॒ పథ్యా॑య చ॒
నమ॑: కా॒ట్యా॑య చ నీ॒ప్యా॑య చ॒
నమ॒: సూద్యా॑య చ సర॒స్యా॑య చ॒
నమో॑ నా॒ద్యాయ॑ చ వైశ॒న్తాయ॑ చ॒
నమ॒: కూప్యా॑య చావ॒ట్యా॑య చ॒
నమో॒ వర్ష్యా॑య చావ॒ర్ష్యాయ॑ చ॒
నమో॑ మే॒ఘ్యా॑య చ విద్యు॒త్యా॑య చ॒
నమ॑ ఈ॒ధ్రియా॑య చాత॒ప్యా॑య చ॒
నమో॒ వాత్యా॑య చ॒ రేష్మి॑యాయ చ॒
నమో॑ వాస్త॒వ్యా॑య చ వాస్తు॒ పాయ॑ చ || ౭ ||

|| అష్టమ అనువాక ||
నమ॒: సోమా॑య చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒
నమ॑స్తా॒మ్రాయ॑ చారు॒ణాయ॑ చ॒
నమ॑: శ॒ఙ్గాయ॑ చ పశు॒పత॑యే చ॒
నమ॑ ఉ॒గ్రాయ॑ చ భీ॒మాయ॑ చ॒
నమో॑ అగ్రేవ॒ధాయ॑ చ దూరేవ॒ధాయ॑ చ॒
నమో॑ హ॒న్త్రే చ॒ హనీ॑యసే చ॒
నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యో॒
నమ॑స్తా॒రాయ॒ నమ॑శ్శ॒oభవే॑ చ మయో॒భవే॑ చ॒
నమ॑: శఙ్క॒రాయ॑ చ మయస్క॒రాయ॑ చ॒
నమ॑: శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ॒
నమ॒స్తీర్థ్యా॑య చ॒ కూల్యా॑య చ॒
నమ॑: పా॒ర్యా॑య చావా॒ర్యా॑య చ॒
నమ॑: ప్ర॒తర॑ణాయ చో॒త్తర॑ణాయ చ॒
నమ॑ ఆతా॒ర్యా॑య చాలా॒ద్యా॑య చ॒
నమ॒: శష్ప్యా॑య చ॒ ఫేన్యా॑య చ॒
నమ॑: సిక॒త్యా॑య చ ప్రవా॒హ్యా॑య చ || ౮ ||

|| నవమ అనువాక ||
నమ॑ ఇరి॒ణ్యా॑య చ ప్రప॒థ్యా॑య చ॒
నమ॑: కిగ్ంశి॒లాయ॑ చ॒ క్షయ॑ణాయ చ॒
నమ॑: కప॒ర్దినే॑ చ పుల॒స్తయే॑ చ॒
నమో॒ గోష్ఠ్యా॑య చ॒ గృహ్యా॑య చ॒
నమ॒స్తల్ప్యా॑య చ॒ గేహ్యా॑య చ॒
నమ॑: కా॒ట్యా॑య చ గహ్వరే॒ష్ఠాయ॑ చ॒
నమో” హ్రద॒య్యా॑య చ నివే॒ష్ప్యా॑య చ॒
నమ॑: పాగ్ం స॒వ్యా॑య చ రజ॒స్యా॑య చ॒
నమ॒: శుష్క్యా॑య చ హరి॒త్యా॑య చ॒
నమో॒ లోప్యా॑య చోల॒ప్యా॑య చ॒
నమ॑ ఊ॒ర్వ్యా॑య చ సూ॒ర్మ్యా॑య చ॒
నమ॑: ప॒ర్ణ్యా॑య చ పర్ణశ॒ద్యా॑య చ॒
నమో॑ఽపగు॒రమా॑ణాయ చాభిఘ్న॒తే చ॒
నమ॑ ఆఖ్ఖిద॒తే చ॑ ప్రఖ్ఖిద॒తే చ॒
నమో॑ వః కిరి॒కేభ్యో॑ దే॒వానా॒గ్॒o హృద॑యేభ్యో॒
నమో॑ విక్షీణ॒కేభ్యో॒ నమో॑ విచిన్వ॒త్కేభ్యో॒
నమ॑ ఆనిర్..హ॒తేభ్యో॒ నమ॑ ఆమీవ॒త్కేభ్య॑: || ౯ ||

|| దశమ అనువాక ||
ద్రాపే॒ అన్ధ॑సస్పతే॒ దరి॑ద్ర॒న్నీల॑లోహిత |
ఏ॒షాం పురు॑షాణామే॒షాం ప॑శూ॒నాం మా భేర్మాఽరో॒
మో ఏ॑షా॒o కిఞ్చ॒నామ॑మత్ |

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూః శి॒వా వి॒శ్వాహ॑భేషజీ |
శి॒వా రు॒ద్రస్య॑ భేష॒జీ తయా॑ నో మృడ జీ॒వసే” |

ఇ॒మాగ్ం రు॒ద్రాయ॑ త॒వసే॑ కప॒ర్దినే”
క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ ప్రభ॑రామహే మ॒తిమ్ |
యథా॑ న॒: శమస॑ద్ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే॒
విశ్వ॑o పు॒ష్టం గ్రామే॑ అ॒స్మిన్ననా॑తురమ్ |

మృ॒డా నో॑ రుద్రో॒త నో॒ మయ॑స్కృధి
క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ నమ॑సా విధేమ తే |
యచ్ఛం చ॒ యోశ్చ॒ మను॑రాయ॒జే
పి॒తా తద॑శ్యామ॒ తవ॑ రుద్ర॒ ప్రణీ॑తౌ |

మా నో॑ మ॒హాన్త॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం
మా న॒ ఉక్ష॑న్తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ |
మా నో॑ఽవధీః పి॒తర॒o మోత మా॒తర॑o
ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిషః |

మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒
మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః |
వీ॒రాన్మా నో॑ రుద్ర భామి॒తోఽవ॑ధీర్హ॒విష్మ॑న్తో॒
నమ॑సా విధేమ తే |

ఆ॒రాత్తే॑ గో॒ఘ్న ఉ॒త పూ॑రుష॒ఘ్నే క్ష॒యద్వీ॑రాయ
సు॒మ్నమ॒స్మే తే॑ అస్తు |
రక్షా॑ చ నో॒ అధి॑ చ దేవ బ్రూ॒హ్యధా॑ చ న॒:
శర్మ॑ యచ్ఛ ద్వి॒బర్హా”: |

స్తు॒హి శ్రు॒తం గ॑ర్త॒సద॒o యువా॑నం మృ॒గన్న
భీ॒మము॑పహ॒త్నుము॒గ్రమ్ |
మృ॒డా జ॑రి॒త్రే రు॑ద్ర॒ స్తవా॑నో అ॒న్యన్తే॑
అ॒స్మన్నివ॑పన్తు॒ సేనా”: |

పరి॑ణో రు॒ద్రస్య॑ హే॒తిర్వృ॑ణక్తు॒ పరి॑ త్వే॒షస్య॑
దుర్మ॒తి ర॑ఘా॒యోః |
అవ॑ స్థి॒రా మ॒ఘవ॑ద్భ్యస్తనుష్వ॒ మీఢ్వ॑స్తో॒కాయ॒
తన॑యాయ మృడయ |

మీఢు॑ష్టమ॒ శివ॑తమ శి॒వో న॑: సు॒మనా॑ భవ |
ప॒ర॒మే వృ॒క్ష ఆయు॑ధన్ని॒ధాయ॒ కృత్తి॒o వసా॑న॒
ఆచ॑ర॒ పినా॑క॒o బిభ్ర॒దాగ॑హి |

వికి॑రిద॒ విలో॑హిత॒ నమ॑స్తే అస్తు భగవః |
యాస్తే॑ స॒హస్రగ్॑o హే॒తయో॒న్యమ॒స్మన్నివ॑పన్తు॒ తాః |

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒ధా బా॑హు॒వోస్తవ॑ హే॒తయ॑: |
తాసా॒మీశా॑నో భగవః పరా॒చీనా॒ ముఖా॑ కృధి || ౧౦ ||

|| ఏకాదశ అనువాక ||
స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒శో యే రు॒ద్రా అధి॒ భూమ్యా”మ్ |
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి |

అ॒స్మిన్మ॑హ॒త్య॑ర్ణ॒వే”ఽన్తరి॑క్షే భ॒వా అధి॑ |
నీల॑గ్రీవాః శితి॒కణ్ఠా”: శ॒ర్వా అ॒ధః క్ష॑మాచ॒రాః |
నీల॑గ్రీవాః శితి॒కణ్ఠా॒ దివగ్॑o రు॒ద్రా ఉప॑శ్రితాః |
యే వృ॒క్షేషు॑ స॒స్పిఞ్జ॑రా॒ నీల॑గ్రీవా॒ విలో॑హితాః |
యే భూ॒తానా॒మధి॑పతయో విశి॒ఖాస॑: కప॒ర్దిన॑: |
యే అన్నే॑షు వి॒విధ్య॑న్తి॒ పాత్రే॑షు॒ పిబ॑తో॒ జనాన్॑ |
యే ప॒థాం ప॑థి॒రక్ష॑య ఐలబృ॒దా య॒వ్యుధ॑: |
యే తీ॒ర్థాని॑ ప్ర॒చర॑న్తి సృ॒కావ॑న్తో నిష॒ఙ్గిణ॑: |
య ఏ॒తావ॑న్తశ్చ॒ భూయాగ్॑oసశ్చ॒ దిశో॑ రు॒ద్రా వి॑తస్థి॒రే |
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి |

నమో॑ రు॒ద్రేభ్యో॒ యే పృ॑థి॒వ్యాం యే”ఽన్తరి॑క్షే॒ యే ది॒వి
యేషా॒మన్న॒o వాతో॑ వ॒ర్॒షమిష॑వ॒స్తేభ్యో॒ దశ॒ ప్రాచీ॒ర్దశ॑
దక్షి॒ణా దశ॑ ప్ర॒తీచీ॒ర్దశోదీ॑చీ॒ర్దశో॒ర్ధ్వాస్తేభ్యో॒ నమ॒స్తే నో॑
మృడయన్తు॒ తే యం ద్వి॒ష్మో యశ్చ॑ నో॒ ద్వేష్టి॒ తం
వో॒ జంభే॑ దధామి || ౧౧ ||

త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ |

యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో
విశ్వా॒ భువ॑నా వి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు |

తము॑ ష్టు॒హి॒ యః స్వి॒షుః సు॒ధన్వా॒
యో విశ్వ॑స్య॒ క్షయ॑తి భేష॒జస్య॑ |
యక్ష్వా”మ॒హే సౌ”మన॒సాయ॑ రు॒ద్రం
నమో”భిర్దే॒వమసు॑రం దువస్య |

అ॒యం మే॒ హస్తో॒ భగ॑వాన॒యం మే॒ భగ॑వత్తరః |
అ॒యం మే” వి॒శ్వభే”షజో॒ఽయగ్ం శి॒వాభి॑మర్శనః |

యే తే॑ స॒హస్ర॑మ॒యుత॒o పాశా॒ మృత్యో॒ మర్త్యా॑య॒ హన్త॑వే |
తాన్ య॒జ్ఞస్య॑ మా॒యయా॒ సర్వా॒నవ॑యజామహే |
మృ॒త్యవే॒ స్వాహా॑ మృ॒త్యవే॒ స్వాహా” |
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు॑ర్మే పా॒హి ||

ప్రాణానాం గ్రన్థిరసి రుద్రో మా॑ విశా॒న్తకః |
తేనాన్నేనా”ప్యాయ॒స్వ | సదాశి॒వోమ్ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

శ్రీ రుద్రప్రశ్నః –  చమకప్రశ్నః >>


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

11 వ్యాఖ్యలు

 1. Rishi అంటున్నారు:

  App lo kuda audio pedu

 2. Stotra Nidhi అంటున్నారు:

  swaram ante audio kaadu. veda swaras are markings above and below alphabets.

 3. Lakshmi Narayana అంటున్నారు:

  Your service to Hinduism is excellent. Best site for Telugu devotees. Keep it up the good work.

 4. శంకర్ అంటున్నారు:

  దయచేసి ప్రింటు చేసుకునే వీలు కలుగజెయ్యండి

 5. Stotra Nidhi అంటున్నారు:

  Printing is disabled because we are continuously correcting the mistakes that we notice. Please visit this website when required or please use our mobile app for offline usage.

 6. VALIVETI CHANDRASEKHAR అంటున్నారు:

  Wonderful & thank you very much for posting such things in site. Printing option may be enabled or download option may be given, so that, interested ones can take a print out & start learning it.

 7. Stotra Nidhi అంటున్నారు:

  Please use stotranidhi mobile app for offline use

 8. Srinivas అంటున్నారు:

  This is an excellent resource for our tradition and pujas. Is there any way we can get the compilation of these in to Books so that we can buy.

 9. అనామకం అంటున్నారు:

  Is there a way to take print or download PDF?

 10. Stotra Nidhi అంటున్నారు:

  Please use Stotra Nidhi mobile app.

 11. girija అంటున్నారు:

  can you upload 108 siddipeth sthotra

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: