Sri Rudram – Namakam – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – నమకప్రశ్నః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. Stotra Nidhi మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.


శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – నమకప్రశ్నః

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ||

|| ప్రథమ అనువాక ||
ఓం నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః |
నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః |

యా త ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః |
శివా శరవ్యా యా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ |

యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ |
తయా నస్తనువా శన్తమయా గిరిశన్తాభిచాకశీహి |

యామిషుం గిరిశన్త హస్తే బిభర్ష్యస్తవే |
శివాం గిరిత్ర తాం కురు మా హిగ్ంసీః పురుషం జగత్ |

శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్ఛావదామసి |
యథా నః సర్వమిజ్జగదయక్ష్మగ్ం సుమనా అసత్ |

అధ్యవోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీగ్శ్చ సర్వాఞ్జంభయన్త్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యః |

అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమఙ్గలః |
యే చేమాగ్ం రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః
సహస్రశోఽవైషాగ్ం హేడ ఈమహే |

అసౌ యోఽవసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః |
ఉతైనం గోపా అదృశన్నదృశన్నుదహార్యః |

ఉతైనం విశ్వా భూతాని స దృష్టో మృడయాతి నః |
నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే |

అథో యే అస్య సత్త్వానోఽహం తేభ్యోఽకరన్నమః |
ప్రముఞ్చ ధన్వనస్త్వముభయోరార్త్నియోర్జ్యామ్ |

యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరా తా భగవో వప |
అవతత్య ధనుస్తవగ్ం సహస్రాక్ష శతేషుధే |

నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివో నః సుమనా భవ |
విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగ్ం ఉత |

అనేశన్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగథిః |
యా తే హేతిర్మీఢుష్టమ హస్తే బభూవ తే ధనుః |

తయాఽస్మాన్ విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరిబ్భుజ |
నమస్తే అస్త్వాయుధాయానాతతాయ ధృష్ణవే |

ఉభాభ్యాముత తే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే |
పరితే ధన్వనో హేతిరస్మాన్వృణక్తు విశ్వతః |

అథో య ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధేహి తమ్ ||

నమస్తే అస్తు భగవన్విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ
త్ర్యంబకాయ త్రిపురాన్తకాయ త్రికాగ్నికాలాయ
కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకణ్ఠాయ మృత్యుఞ్జయాయ
సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః || ౧ ||

|| ద్వితీయ అనువాక ||
నమో హిరణ్యబాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం పతయే నమో
నమః సస్పిఞ్జరాయ త్విషీమతే పథీనాం పతయే నమో
నమో బభ్లుశాయ వివ్యాధినేఽన్నానాం పతయే నమో
నమో హరికేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమో
నమో భవస్య హేత్యై జగతాం పతయే నమో
నమో రుద్రాయాతతావినే క్షేత్రాణాం పతయే నమో
నమః సూతాయాహన్త్యాయ వనానాం పతయే నమో
నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో
నమో మన్త్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయే నమో
నమో భువంతయే వారివస్కృతాయౌషధీనాం పతయే నమో
నమ ఉచ్చైర్ఘోషాయాక్రన్దయతే పత్తీనాం పతయే నమో
నమః కృత్స్నవీతాయ ధావతే సత్త్వనాం పతయే నమః || ౨ ||

|| తృతీయ అనువాక ||
నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమో
నమః కకుభాయ నిషఙ్గిణే స్తేనానాం పతయే నమో
నమో నిషఙ్గిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమో
నమో వఞ్చతే పరివఞ్చతే స్తాయూనాం పతయే నమో
నమో నిచేరవే పరిచరాయారణ్యానాం పతయే నమో
నమః సృకావిభ్యో జిఘాగ్ంసద్భ్యో ముష్ణతాం పతయే నమో
నమోఽసిమద్భ్యో నక్తఞ్చరద్భ్యః ప్రకృన్తానాం పతయే నమో
నమ ఉష్ణీషిణే గిరిచరాయ కులుఞ్చానాం పతయే నమో
నమ ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆతన్వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్భ్యశ్చ వో నమో
నమో ఽస్యద్భ్యో విధ్యద్భ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆసీనేభ్యః శయానేభ్యశ్చ వో నమో
నమః స్వపద్భ్యో జాగ్రద్భ్యశ్చ వో నమో
నమస్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్భ్యశ్చ వో నమో
నమః సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో అశ్వేభ్యోఽశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః || ౩ ||

|| చతుర్థ అనువాక ||
నమ ఆవ్యాధినీభ్యో వివిధ్యన్తీభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఉగణాభ్యస్తృగ్ంహతీభ్యశ్చ వో నమో
నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో వ్రాతేభ్యో వ్రాతపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ వో నమో
నమో మహద్భ్యః, క్షుల్లకేభ్యశ్చ వో నమో
నమో రథిభ్యోఽరథేభ్యశ్చ వో నమో
నమో రథేభ్యో రథపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమః సేనాభ్యః సేనానిభ్యశ్చ వో నమో
నమః, క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వో నమో
నమస్తక్షభ్యో రథకారేభ్యశ్చ వో నమో
నమః కులాలేభ్యః కర్మారేభ్యశ్చ వో నమో
నమః పుఞ్జిష్టేభ్యో నిషాదేభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్భ్యశ్చ వో నమో
నమో మృగయుభ్యః శ్వనిభ్యశ్చ వో నమో
నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః || ౪ ||

|| పంచమ అనువాక ||
నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ నమః శర్వాయ చ
పశుపతయే చ నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికణ్ఠాయ చ
నమః కపర్దినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ
నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ
నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్టాయ చ
నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ
నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ
నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ
నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ
నమో అగ్రియాయ చ ప్రథమాయ చ
నమ ఆశవే చాజిరాయ చ
నమః శీఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ
నమ ఊర్మ్యాయ చావస్వన్యాయ చ
నమః స్రోతస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ || ౫ ||

|| షష్ఠమ అనువాక ||
నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ
నమః పూర్వజాయ చాపరజాయ చ
నమో మధ్యమాయ చాపగల్భాయ చ
నమో జఘన్యాయ చ బుధ్నియాయ చ
నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ
నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ
నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ
నమః శ్లోక్యాయ చాఽవసాన్యాయ చ
నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ
నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ
నమ ఆశుషేణాయ చాశురథాయ చ
నమః శూరాయ చావభిన్దతే చ
నమో వర్మిణే చ వరూథినే చ
నమో బిల్మినే చ కవచినే చ
నమః శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ || ౬ ||

|| సప్తమ అనువాక ||
నమో దున్దుభ్యాయ చాహనన్యాయ చ
నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ
నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ
నమో నిషఙ్గిణే చేషుధిమతే చ
నమస్తీక్ష్ణేషవే చాయుధినే చ
నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ
నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ
నమః కాట్యాయ చ నీప్యాయ చ
నమః సూద్యాయ చ సరస్యాయ చ
నమో నాద్యాయ చ వైశన్తాయ చ
నమః కూప్యాయ చావట్యాయ చ
నమో వర్ష్యాయ చావర్ష్యాయ చ
నమో మేఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ
నమ ఈధ్రియాయ చాతప్యాయ చ
నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ
నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తు పాయ చ || ౭ ||

|| అష్టమ అనువాక ||
నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ
నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ
నమః శఙ్గాయ చ పశుపతయే చ
నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ
నమో అగ్రేవధాయ చ దూరేవధాయ చ
నమో హన్త్రే చ హనీయసే చ
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో
నమస్తారాయ నమశ్శంభవే చ మయోభవే చ
నమః శఙ్కరాయ చ మయస్కరాయ చ
నమః శివాయ చ శివతరాయ చ
నమస్తీర్థ్యాయ చ కూల్యాయ చ
నమః పార్యాయ చావార్యాయ చ
నమః ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చ
నమ ఆతార్యాయ చాలాద్యాయ చ
నమః శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ || ౮ ||

|| నవమ అనువాక ||
నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ
నమః కిగ్ంశిలాయ చ క్షయణాయ చ
నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ
నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ
నమస్తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ
నమః కాట్యాయ చ గహ్వరేష్ఠాయ చ
నమో హ్రదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ
నమః పాగ్ం సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ
నమో లోప్యాయ చోలప్యాయ చ
నమ ఊర్వ్యాయ చ సూర్మ్యాయ చ
నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణశద్యాయ చ
నమోఽపగురమాణాయ చాభిఘ్నతే చ
నమ ఆఖ్ఖిదతే చ ప్రఖ్ఖిదతే చ
నమో వః కిరికేభ్యో దేవానాగ్ం హృదయేభ్యో
నమో విక్షీణకేభ్యో నమో విచిన్వత్కేభ్యో
నమ ఆనిర్_హతేభ్యో నమ ఆమీవత్కేభ్యః || ౯ ||

|| దశమ అనువాక ||
ద్రాపే అన్ధసస్పతే దరిద్రన్నీలలోహిత |
ఏషాం పురుషాణామేషాం పశూనాం మా భేర్మాఽరో
మో ఏషాం కిఞ్చనామమత్ |

యా తే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహభేషజీ |
శివా రుద్రస్య భేషజీ తయా నో మృడ జీవసే |

ఇమాగ్ం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే
క్షయద్వీరాయ ప్రభరామహే మతిమ్ |
యథా నః శమసద్ద్విపదే చతుష్పదే
విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ననాతురమ్ |

మృడా నో రుద్రోత నో మయస్కృధి
క్షయద్వీరాయ నమసా విధేమ తే |
యచ్ఛం చ యోశ్చ మనురాయజే
పితా తదశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతౌ |

మా నో మహాన్తముత మా నో అర్భకం
మా న ఉక్షన్తముత మా న ఉక్షితమ్ |
మా నోఽవధీః పితరం మోత మాతరం
ప్రియా మా నస్తనువో రుద్ర రీరిషః |

మా నస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి
మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః |
వీరాన్మా నో రుద్ర భామితోఽవధీర్హవిష్మన్తో
నమసా విధేమ తే |

ఆరాత్తే గోఘ్న ఉత పూరుషఘ్నే క్షయద్వీరాయ
సుమ్నమస్మే తే అస్తు |
రక్షా చ నో అధి చ దేవ బ్రూహ్యధా చ నః
శర్మ యచ్ఛ ద్విబర్హాః |

స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానం మృగన్న
భీమముపహత్నుముగ్రమ్ |
మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యన్తే
అస్మన్నివపన్తు సేనాః |

పరిణో రుద్రస్య హేతిర్వృణక్తు పరి త్వేషస్య
దుర్మతి రఘాయోః |
అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ
తనయాయ మృడయ |

మీఢుష్టమ శివతమ శివో నః సుమనా భవ |
పరమే వృక్ష ఆయుధన్నిధాయ కృత్తిం వసాన
ఆచర పినాకం బిభ్రదాగహి |

వికిరిద విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః |
యాస్తే సహస్రగ్ం హేతయోన్యమస్మన్నివపన్తు తాః |

సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః |
తాసామీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి || ౧౦ ||

|| ఏకాదశ అనువాక ||
సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యామ్ |
తేషాగ్ం సహస్రయోజనేఽవధన్వాని తన్మసి |

అస్మిన్మహత్యర్ణవేఽన్తరిక్షే భవా అధి |
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠాః శర్వా అధః క్షమాచరాః |
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠా దివగ్ం రుద్రా ఉపశ్రితాః |
యే వృక్షేషు సస్పిఞ్జరా నీలగ్రీవా విలోహితాః |
యే భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః |
యే అన్నేషు వివిధ్యన్తి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ |
యే పథాం పథిరక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధః |
యే తీర్థాని ప్రచరన్తి సృకావన్తో నిషఙ్గిణః |
య ఏతావన్తశ్చ భూయాగ్ంసశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే |
తేషాగ్ం సహస్రయోజనేఽవధన్వాని తన్మసి |

నమో రుద్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యేఽన్తరిక్షే యే దివి
యేషామన్నం వాతో వర్షమిషవస్తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ
దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాస్తేభ్యో నమస్తే నో
మృడయన్తు తే యం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి తం
వో జంభే దధామి || ౧౧ ||

త్ర్యంబకం యజామహే సుగన్ధిం పుష్టివర్ధనమ్ |
ఉర్వారుకమివ బన్ధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్ |

యో రుద్రో అగ్నౌ యో అప్సు య ఓషధీషు యో రుద్రో
విశ్వా భువనా వివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు |

తము ష్టుహి యః స్విషుః సుధన్వా
యో విశ్వస్య క్షయతి భేషజస్య |
యక్ష్వామహే సౌమనసాయ రుద్రం
నమోభిర్దేవమసురం దువస్య |

అయం మే హస్తో భగవానయం మే భగవత్తరః |
అయం మే విశ్వభేషజోఽయగ్ం శివాభిమర్శనః |

యే తే సహస్రమయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యాయ హన్తవే |
తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవయజామహే |
మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి ||

ప్రాణానాం గ్రన్థిరసి రుద్రో మా విశాన్తకః |
తేనాన్నేనాప్యాయస్వ | సదాశివోమ్ ||

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

Facebook Comments

You may also like...

3 వ్యాఖ్యలు

  1. Rishi అంటున్నారు:

    App lo kuda audio pedu

  2. Lakshmi Narayana అంటున్నారు:

    Your service to Hinduism is excellent. Best site for Telugu devotees. Keep it up the good work.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Download Stotra Nidhi mobile app