Sri Rudra Prashna – Namakam – ஶ்ரீ ருத்³ரப்ரஶ்ன꞉ – நமகம்


ஓம் நமோ ப⁴க³வதே॑ ருத்³ரா॒ய ॥

॥ ப்ரத²ம அநுவாக ॥

ஓம் நம॑ஸ்தே ருத்³ர ம॒ந்யவ॑ உ॒தோத॒ இஷ॑வே॒ நம॑: ।
நம॑ஸ்தே அஸ்து॒ த⁴ந்வ॑நே பா³॒ஹுப்⁴யா॑மு॒த தே॒ நம॑: ।

யா த॒ இஷு॑: ஶி॒வத॑மா ஶி॒வம் ப³॒பூ⁴வ॑ தே॒ த⁴நு॑: ।
ஶி॒வா ஶ॑ர॒வ்யா॑ யா தவ॒ தயா॑ நோ ருத்³ர ம்ருட³ய ।

யா தே॑ ருத்³ர ஶி॒வா த॒நூரகோ⁴॒ரா(அ)பா॑பகாஶிநீ ।
தயா॑ நஸ்த॒நுவா॒ ஶந்த॑மயா॒ கி³ரி॑ஶந்தா॒பி⁴சா॑கஶீஹி ।

யாமிஷும்॑ கி³ரிஶந்த॒ ஹஸ்தே॒ பி³ப⁴॒ர்ஷ்யஸ்த॑வே ।
ஶி॒வாம் கி³॑ரித்ர॒ தாம் கு॑ரு॒ மா ஹிக்³ம்॑ஸீ॒: புரு॑ஷம்॒ ஜக³॑த் ।

ஶி॒வேந॒ வச॑ஸா த்வா॒ கி³ரி॒ஶாச்சா²॑வதா³மஸி ।
யதா²॑ ந॒: ஸர்வ॒மிஜ்ஜக³॑த³ய॒க்ஷ்மக்³ம் ஸு॒மநா॒ அஸ॑த் ।

அத்⁴ய॑வோசத³தி⁴வ॒க்தா ப்ர॑த²॒மோ தை³வ்யோ॑ பி⁴॒ஷக் ।
அஹீக்³॑ஶ்ச॒ ஸர்வா᳚ஞ்ஜ॒ம்ப⁴ய॒ந்த்ஸர்வா᳚ஶ்ச யாதுதா⁴॒ந்ய॑: ।

அ॒ஸௌ யஸ்தா॒ம்ரோ அ॑ரு॒ண உ॒த ப³॒ப்⁴ரு꞉ ஸு॑ம॒ங்க³ள॑: ।
யே சே॒மாக்³ம் ரு॒த்³ரா அ॒பி⁴தோ॑ தி³॒க்ஷு ஶ்ரி॒தா꞉
ஸ॑ஹஸ்ர॒ஶோ(அ)வை॑ஷா॒க்³ம்॒ ஹேட³॑ ஈமஹே ।

அ॒ஸௌ யோ॑(அ)வ॒ஸர்ப॑தி॒ நீல॑க்³ரீவோ॒ விளோ॑ஹித꞉ ।
உ॒தைநம்॑ கோ³॒பா அ॑த்³ருஶ॒ந்நத்³ரு॑ஶந்நுத³ஹா॒ர்ய॑: ।

உ॒தைநம்॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॒ ஸ த்³ரு॒ஷ்டோ ம்ரு॑ட³யாதி ந꞉ ।
நமோ॑ அஸ்து॒ நீல॑க்³ரீவாய ஸஹஸ்ரா॒க்ஷாய॑ மீ॒டு⁴ஷே᳚ ।

அதோ²॒ யே அ॑ஸ்ய॒ ஸத்த்வா॑நோ॒(அ)ஹம் தேப்⁴யோ॑(அ)கர॒ந்நம॑: ।
ப்ரமு॑ஞ்ச॒ த⁴ந்வ॑ந॒ஸ்த்வமு॒ப⁴யோ॒ரார்த்நி॑யோ॒ர்ஜ்யாம் ।

யாஶ்ச॑ தே॒ ஹஸ்த॒ இஷ॑வ॒: பரா॒ தா ப⁴॑க³வோ வப ।
அ॒வ॒தத்ய॒ த⁴நு॒ஸ்தவக்³ம் ஸஹ॑ஸ்ராக்ஷ॒ ஶதே॑ஷுதே⁴ ।

நி॒ஶீர்ய॑ ஶ॒ல்யாநாம்॒ முகா²॑ ஶி॒வோ ந॑: ஸு॒மநா॑ ப⁴வ ।
விஜ்யம்॒ த⁴நு॑: கப॒ர்தி³நோ॒ விஶ॑ல்யோ॒ பா³ண॑வாக்³ம் உ॒த ।

அநே॑ஶந்ந॒ஸ்யேஷ॑வ ஆ॒பு⁴ர॑ஸ்ய நிஷ॒ங்க³தி²॑: ।
யா தே॑ ஹே॒திர்மீ॑டு⁴ஷ்டம॒ ஹஸ்தே॑ ப³॒பூ⁴வ॑ தே॒ த⁴நு॑: ।

தயா॒(அ)ஸ்மாந் வி॒ஶ்வத॒ஸ்த்வம॑ய॒க்ஷ்மயா॒ பரி॑ப்³பு⁴ஜ ।
நம॑ஸ்தே அ॒ஸ்த்வாயு॑தா⁴॒யாநா॑ததாய த்⁴ரு॒ஷ்ணவே᳚ ।

உ॒பா⁴ப்⁴யா॑மு॒த தே॒ நமோ॑ பா³॒ஹுப்⁴யாம்॒ தவ॒ த⁴ந்வ॑நே ।
பரி॑தே॒ த⁴ந்வ॑நோ ஹே॒திர॒ஸ்மாந்வ்ரு॑ணக்து வி॒ஶ்வத॑: ।

அதோ²॒ ய இ॑ஷு॒தி⁴ஸ்தவா॒ரே அ॒ஸ்மந்நிதே⁴॑ஹி॒ தம் ॥

நம॑ஸ்தே அஸ்து ப⁴க³வந்விஶ்வேஶ்வ॒ராய॑ மஹாதே³॒வாய॑
த்ர்யம்ப³॒காய॑ த்ரிபுராந்த॒காய॑ த்ரிகாக்³நிகா॒லாய॑
காலாக்³நிரு॒த்³ராய॑ நீலக॒ண்டா²ய॑ ம்ருத்யுஞ்ஜ॒யாய॑
ஸர்வேஶ்வ॒ராய॑ ஸதா³ஶி॒வாய॑ ஶ்ரீமந்மஹாதே³॒வாய॒ நம॑: ॥ 1 ॥

॥ த்³விதீய அநுவாக ॥

நமோ॒ ஹிர॑ண்யபா³ஹவே ஸேநா॒ந்யே॑ தி³॒ஶாம் ச॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ வ்ரு॒க்ஷேப்⁴யோ॒ ஹரி॑கேஶேப்⁴ய꞉ பஶூ॒நாம் பத॑யே॒ நமோ॒
நம॑: ஸ॒ஸ்பிஞ்ஜ॑ராய॒ த்விஷீ॑மதே பதீ²॒நாம் பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ ப³ப்⁴லு॒ஶாய॑ விவ்யா॒தி⁴நே(அ)ந்நா॑நாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॒ ஹரி॑கேஶாயோபவீ॒திநே॑ பு॒ஷ்டாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ ப⁴॒வஸ்ய॑ ஹே॒த்யை ஜக³॑தாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ ரு॒த்³ராயா॑ததா॒விநே॒ க்ஷேத்ரா॑ணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நம॑: ஸூ॒தாயாஹ॑ந்த்யாய॒ வநா॑நாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॒ ரோஹி॑தாய ஸ்த²॒பத॑யே வ்ரு॒க்ஷாணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ ம॒ந்த்ரிணே॑ வாணி॒ஜாய॒ கக்ஷா॑ணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ பு⁴வ॒ந்தயே॑ வாரிவஸ்க்ரு॒தாயௌஷ॑தீ⁴நாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நம॑ உ॒ச்சைர்கோ⁴॑ஷாயாக்ர॒ந்த³ய॑தே பத்தீ॒நாம் பத॑யே॒ நமோ॒
நம॑: க்ருத்ஸ்நவீ॒தாய॒ தா⁴வ॑தே॒ ஸத்த்வ॑நாம்॒ பத॑யே॒ நம॑: ॥ 2 ॥

॥ த்ருதீய அநுவாக ॥

நம॒: ஸஹ॑மாநாய நிவ்யா॒தி⁴ந॑ ஆவ்யா॒தி⁴நீ॑நாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நம॑: ககு॒பா⁴ய॑ நிஷ॒ங்கி³ணே᳚ ஸ்தே॒நாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ நிஷ॒ங்கி³ண॑ இஷுதி⁴॒மதே॒ தஸ்க॑ராணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॒ வஞ்ச॑தே பரி॒வஞ்ச॑தே ஸ்தாயூ॒நாம் பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑ நிசே॒ரவே॑ பரிச॒ராயார॑ண்யாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நம॑: ஸ்ருகா॒விப்⁴யோ॒ ஜிகா⁴க்³ம்॑ஸத்³ப்⁴யோ முஷ்ண॒தாம் பத॑யே॒ நமோ॒
நமோ॑(அ)ஸி॒மத்³ப்⁴யோ॒ நக்த॒ஞ்சர॑த்³ப்⁴ய꞉ ப்ரக்ரு॒ந்தாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நம॑ உஷ்ணீ॒ஷிணே॑ கி³ரிச॒ராய॑ குலு॒ஞ்சாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒
நம॒ இஷு॑மத்³ப்⁴யோ த⁴ந்வா॒விப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॑ ஆதந்வா॒நேப்⁴ய॑: ப்ரதி॒த³தா⁴॑நேப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॑ ஆ॒யச்ச²॑த்³ப்⁴யோ விஸ்ரு॒ஜத்³ப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ (அ)ஸ்ய॑த்³ப்⁴யோ॒ வித்⁴ய॑த்³ப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॒ ஆஸீ॑நேப்⁴ய॒: ஶயா॑நேப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॑: ஸ்வ॒பத்³ப்⁴யோ॒ ஜாக்³ர॑த்³ப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமஸ்தி॒ஷ்ட²॑த்³ப்⁴யோ॒ தா⁴வ॑த்³ப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॑: ஸ॒பா⁴ப்⁴ய॑: ஸ॒பா⁴ப॑திப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॒ அஶ்வே॒ப்⁴யோ(அ)ஶ்வ॑பதிப்⁴யஶ்ச வோ॒ நம॑: ॥ 3 ॥

॥ சதுர்த² அநுவாக ॥

நம॑ ஆவ்யா॒தி⁴நீ᳚ப்⁴யோ வி॒வித்⁴ய॑ந்தீப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॒ உக³॑ணாப்⁴யஸ்த்ருக்³ம்ஹ॒தீப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॑ க்³ரு॒த்ஸேப்⁴யோ॑ க்³ரு॒த்ஸப॑திப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॒ வ்ராதே᳚ப்⁴யோ॒ வ்ராத॑பதிப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॑ க³॒ணேப்⁴யோ॑ க³॒ணப॑திப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॒ விரூ॑பேப்⁴யோ வி॒ஶ்வரூ॑பேப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॑ ம॒ஹத்³ப்⁴ய॑:, க்ஷுல்ல॒கேப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॑ ர॒தி²ப்⁴யோ॑(அ)ர॒தே²ப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॒ ரதே²᳚ப்⁴யோ॒ ரத²॑பதிப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॒: ஸேநா᳚ப்⁴ய꞉ ஸேநா॒நிப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॑:, க்ஷ॒த்த்ருப்⁴ய॑: ஸங்க்³ரஹீ॒த்ருப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॒ஸ்தக்ஷ॑ப்⁴யோ ரத²கா॒ரேப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॒: குலா॑லேப்⁴ய꞉ க॒ர்மாரே᳚ப்⁴யஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॑: பு॒ஞ்ஜிஷ்டே᳚ப்⁴யோ நிஷா॒தே³ப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॑ இஷு॒க்ருத்³ப்⁴யோ॑ த⁴ந்வ॒க்ருத்³ப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நமோ॑ ம்ருக³॒யுப்⁴ய॑: ஶ்வ॒நிப்⁴ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒
நம॒: ஶ்வப்⁴ய॒: ஶ்வப॑திப்⁴யஶ்ச வோ॒ நம॑: ॥ 4 ॥

॥ பஞ்சம அநுவாக ॥

நமோ॑ ப⁴॒வாய॑ ச ரு॒த்³ராய॑ ச॒ நம॑: ஶ॒ர்வாய॑ ச
பஶு॒பத॑யே ச॒ நமோ॒ நீல॑க்³ரீவாய ச ஶிதி॒கண்டா²॑ய ச॒
நம॑: கப॒ர்தி³நே॑ ச॒ வ்யு॑ப்தகேஶாய ச॒
நம॑: ஸஹஸ்ரா॒க்ஷாய॑ ச ஶ॒தத⁴॑ந்வநே ச॒
நமோ॑ கி³ரி॒ஶாய॑ ச ஶிபிவி॒ஷ்டாய॑ ச॒
நமோ॑ மீ॒டு⁴ஷ்ட॑மாய॒ சேஷு॑மதே ச॒
நமோ᳚ ஹ்ர॒ஸ்வாய॑ ச வாம॒நாய॑ ச॒
நமோ॑ ப்³ருஹ॒தே ச॒ வர்ஷீ॑யஸே ச॒
நமோ॑ வ்ரு॒த்³தா⁴ய॑ ச ஸம்॒வ்ருத்⁴வ॑நே ச॒
நமோ॒ அக்³ரி॑யாய ச ப்ரத²॒மாய॑ ச॒
நம॑ ஆ॒ஶவே॑ சாஜி॒ராய॑ ச॒
நம॒: ஶீக்⁴ரி॑யாய ச॒ ஶீப்⁴யா॑ய ச॒
நம॑ ஊ॒ர்ம்யா॑ய சாவஸ்வ॒ந்யா॑ய ச॒
நம॑: ஸ்ரோத॒ஸ்யா॑ய ச॒ த்³வீப்யா॑ய ச ॥ 5 ॥

॥ ஷஷ்ட²ம அநுவாக ॥

நமோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்டா²ய॑ ச கநி॒ஷ்டா²ய॑ ச॒
நம॑: பூர்வ॒ஜாய॑ சாபர॒ஜாய॑ ச॒
நமோ॑ மத்⁴ய॒மாய॑ சாபக³॒ல்பா⁴ய॑ ச॒
நமோ॑ ஜக⁴॒ந்யா॑ய ச॒ பு³த்⁴நி॑யாய ச॒
நம॑: ஸோ॒ப்⁴யா॑ய ச ப்ரதிஸ॒ர்யா॑ய ச॒
நமோ॒ யாம்யா॑ய ச॒ க்ஷேம்யா॑ய ச॒
நம॑ உர்வ॒ர்யா॑ய ச॒ க²ல்யா॑ய ச॒
நம॒: ஶ்லோக்யா॑ய சா(அ)வஸா॒ந்யா॑ய ச॒
நமோ॒ வந்யா॑ய ச॒ கக்ஷ்யா॑ய ச॒
நம॑: ஶ்ர॒வாய॑ ச ப்ரதிஶ்ர॒வாய॑ ச॒
நம॑ ஆ॒ஶுஷே॑ணாய சா॒ஶுர॑தா²ய ச॒
நம॒: ஶூரா॑ய சாவபி⁴ந்த³॒தே ச॒
நமோ॑ வ॒ர்மிணே॑ ச வரூ॒தி²நே॑ ச॒
நமோ॑ பி³॒ல்மிநே॑ ச கவ॒சிநே॑ ச॒
நம॑: ஶ்ரு॒தாய॑ ச ஶ்ருதஸே॒நாய॑ ச ॥ 6 ॥

॥ ஸப்தம அநுவாக ॥

நமோ॑ து³ந்து³॒ப்⁴யா॑ய சாஹந॒ந்யா॑ய ச॒
நமோ॑ த்⁴ரு॒ஷ்ணவே॑ ச ப்ரம்ரு॒ஶாய॑ ச॒
நமோ॑ தூ³॒தாய॑ ச॒ ப்ரஹி॑தாய ச॒
நமோ॑ நிஷ॒ங்கி³ணே॑ சேஷுதி⁴॒மதே॑ ச॒
நம॑ஸ்தீ॒க்ஷ்ணேஷ॑வே சாயு॒தி⁴நே॑ ச॒
நம॑: ஸ்வாயு॒தா⁴ய॑ ச ஸு॒த⁴ந்வ॑நே ச॒
நம॒: ஸ்ருத்யா॑ய ச॒ பத்²யா॑ய ச॒
நம॑: கா॒ட்யா॑ய ச நீ॒ப்யா॑ய ச॒
நம॒: ஸூத்³யா॑ய ச ஸர॒ஸ்யா॑ய ச॒
நமோ॑ நா॒த்³யாய॑ ச வைஶ॒ந்தாய॑ ச॒
நம॒: கூப்யா॑ய சாவ॒ட்யா॑ய ச॒
நமோ॒ வர்ஷ்யா॑ய சாவ॒ர்ஷ்யாய॑ ச॒
நமோ॑ மே॒க்⁴யா॑ய ச வித்³யு॒த்யா॑ய ச॒
நம॑ ஈ॒த்⁴ரியா॑ய சாத॒ப்யா॑ய ச॒
நமோ॒ வாத்யா॑ய ச॒ ரேஷ்மி॑யாய ச॒
நமோ॑ வாஸ்த॒வ்யா॑ய ச வாஸ்து॒ பாய॑ ச ॥ 7 ॥

॥ அஷ்டம அநுவாக ॥

நம॒: ஸோமா॑ய ச ரு॒த்³ராய॑ ச॒
நம॑ஸ்தா॒ம்ராய॑ சாரு॒ணாய॑ ச॒
நம॑: ஶ॒ங்கா³ய॑ ச பஶு॒பத॑யே ச॒
நம॑ உ॒க்³ராய॑ ச பீ⁴॒மாய॑ ச॒
நமோ॑ அக்³ரேவ॒தா⁴ய॑ ச தூ³ரேவ॒தா⁴ய॑ ச॒
நமோ॑ ஹ॒ந்த்ரே ச॒ ஹநீ॑யஸே ச॒
நமோ॑ வ்ரு॒க்ஷேப்⁴யோ॒ ஹரி॑கேஶேப்⁴யோ॒
நம॑ஸ்தா॒ராய॒ நம॑ஶ்ஶ॒ம்ப⁴வே॑ ச மயோ॒ப⁴வே॑ ச॒
நம॑: ஶங்க॒ராய॑ ச மயஸ்க॒ராய॑ ச॒
நம॑: ஶி॒வாய॑ ச ஶி॒வத॑ராய ச॒
நம॒ஸ்தீர்த்²யா॑ய ச॒ கூல்யா॑ய ச॒
நம॑: பா॒ர்யா॑ய சாவா॒ர்யா॑ய ச॒
நம॑: ப்ர॒தர॑ணாய சோ॒த்தர॑ணாய ச॒
நம॑ ஆதா॒ர்யா॑ய சாலா॒த்³யா॑ய ச॒
நம॒: ஶஷ்ப்யா॑ய ச॒ பே²ந்யா॑ய ச॒
நம॑: ஸிக॒த்யா॑ய ச ப்ரவா॒ஹ்யா॑ய ச ॥ 8 ॥

॥ நவம அநுவாக ॥

நம॑ இரி॒ண்யா॑ய ச ப்ரப॒த்²யா॑ய ச॒
நம॑: கிக்³ம்ஶி॒லாய॑ ச॒ க்ஷய॑ணாய ச॒
நம॑: கப॒ர்தி³நே॑ ச புல॒ஸ்தயே॑ ச॒
நமோ॒ கோ³ஷ்ட்²யா॑ய ச॒ க்³ருஹ்யா॑ய ச॒
நம॒ஸ்தல்ப்யா॑ய ச॒ கே³ஹ்யா॑ய ச॒
நம॑: கா॒ட்யா॑ய ச க³ஹ்வரே॒ஷ்டா²ய॑ ச॒
நமோ᳚ ஹ்ரத³॒ய்யா॑ய ச நிவே॒ஷ்ப்யா॑ய ச॒
நம॑: பாக்³ம் ஸ॒வ்யா॑ய ச ரஜ॒ஸ்யா॑ய ச॒
நம॒: ஶுஷ்க்யா॑ய ச ஹரி॒த்யா॑ய ச॒
நமோ॒ லோப்யா॑ய சோல॒ப்யா॑ய ச॒
நம॑ ஊ॒ர்வ்யா॑ய ச ஸூ॒ர்ம்யா॑ய ச॒
நம॑: ப॒ர்ண்யா॑ய ச பர்ணஶ॒த்³யா॑ய ச॒
நமோ॑(அ)பகு³॒ரமா॑ணாய சாபி⁴க்⁴ந॒தே ச॒
நம॑ ஆக்²கி²த³॒தே ச॑ ப்ரக்²கி²த³॒தே ச॒
நமோ॑ வ꞉ கிரி॒கேப்⁴யோ॑ தே³॒வாநா॒க்³ம்॒ ஹ்ருத³॑யேப்⁴யோ॒
நமோ॑ விக்ஷீண॒கேப்⁴யோ॒ நமோ॑ விசிந்வ॒த்கேப்⁴யோ॒
நம॑ ஆநிர்ஹ॒தேப்⁴யோ॒ நம॑ ஆமீவ॒த்கேப்⁴ய॑: ॥ 9 ॥

॥ த³ஶம அநுவாக ॥

த்³ராபே॒ அந்த⁴॑ஸஸ்பதே॒ த³ரி॑த்³ர॒ந்நீல॑லோஹித ।
ஏ॒ஷாம் புரு॑ஷாணாமே॒ஷாம் ப॑ஶூ॒நாம் மா பே⁴ர்மா(அ)ரோ॒
மோ ஏ॑ஷாம்॒ கிஞ்ச॒நாம॑மத் ।

யா தே॑ ருத்³ர ஶி॒வா த॒நூ꞉ ஶி॒வா வி॒ஶ்வாஹ॑பே⁴ஷஜீ ।
ஶி॒வா ரு॒த்³ரஸ்ய॑ பே⁴ஷ॒ஜீ தயா॑ நோ ம்ருட³ ஜீ॒வஸே᳚ ।

இ॒மாக்³ம் ரு॒த்³ராய॑ த॒வஸே॑ கப॒ர்தி³நே᳚
க்ஷ॒யத்³வீ॑ராய॒ ப்ரப⁴॑ராமஹே ம॒திம் ।
யதா²॑ ந॒: ஶமஸ॑த்³த்³வி॒பதே³॒ சது॑ஷ்பதே³॒
விஶ்வம்॑ பு॒ஷ்டம் க்³ராமே॑ அ॒ஸ்மிந்நநா॑துரம் ।

ம்ரு॒டா³ நோ॑ ருத்³ரோ॒த நோ॒ மய॑ஸ்க்ருதி⁴
க்ஷ॒யத்³வீ॑ராய॒ நம॑ஸா விதே⁴ம தே ।
யச்ச²ம் ச॒ யோஶ்ச॒ மநு॑ராய॒ஜே
பி॒தா தத³॑ஶ்யாம॒ தவ॑ ருத்³ர॒ ப்ரணீ॑தௌ ।

மா நோ॑ ம॒ஹாந்த॑மு॒த மா நோ॑ அர்ப⁴॒கம்
மா ந॒ உக்ஷ॑ந்தமு॒த மா ந॑ உக்ஷி॒தம் ।
மா நோ॑(அ)வதீ⁴꞉ பி॒தரம்॒ மோத மா॒தரம்॑
ப்ரி॒யா மா ந॑ஸ்த॒நுவோ॑ ருத்³ர ரீரிஷ꞉ ।

மா ந॑ஸ்தோ॒கே தந॑யே॒ மா ந॒ ஆயு॑ஷி॒
மா நோ॒ கோ³ஷு॒ மா நோ॒ அஶ்வே॑ஷு ரீரிஷ꞉ ।
வீ॒ராந்மா நோ॑ ருத்³ர பா⁴மி॒தோ(அ)வ॑தீ⁴ர்ஹ॒விஷ்ம॑ந்தோ॒
நம॑ஸா விதே⁴ம தே ।

ஆ॒ராத்தே॑ கோ³॒க்⁴ந உ॒த பூ॑ருஷ॒க்⁴நே க்ஷ॒யத்³வீ॑ராய
ஸு॒ம்நம॒ஸ்மே தே॑ அஸ்து ।
ரக்ஷா॑ ச நோ॒ அதி⁴॑ ச தே³வ ப்³ரூ॒ஹ்யதா⁴॑ ச ந॒:
ஶர்ம॑ யச்ச² த்³வி॒ப³ர்ஹா᳚: ।

ஸ்து॒ஹி ஶ்ரு॒தம் க³॑ர்த॒ஸத³ம்॒ யுவா॑நம் ம்ரு॒க³ந்ந
பீ⁴॒மமு॑பஹ॒த்நுமு॒க்³ரம் ।
ம்ரு॒டா³ ஜ॑ரி॒த்ரே ரு॑த்³ர॒ ஸ்தவா॑நோ அ॒ந்யந்தே॑
அ॒ஸ்மந்நிவ॑பந்து॒ ஸேநா᳚: ।

பரி॑ணோ ரு॒த்³ரஸ்ய॑ ஹே॒திர்வ்ரு॑ணக்து॒ பரி॑ த்வே॒ஷஸ்ய॑
து³ர்ம॒தி ர॑கா⁴॒யோ꞉ ।
அவ॑ ஸ்தி²॒ரா ம॒க⁴வ॑த்³ப்⁴யஸ்தநுஷ்வ॒ மீட்⁴வ॑ஸ்தோ॒காய॒
தந॑யாய ம்ருட³ய ।

மீடு⁴॑ஷ்டம॒ ஶிவ॑தம ஶி॒வோ ந॑: ஸு॒மநா॑ ப⁴வ ।
ப॒ர॒மே வ்ரு॒க்ஷ ஆயு॑த⁴ந்நி॒தா⁴ய॒ க்ருத்திம்॒ வஸா॑ந॒
ஆச॑ர॒ பிநா॑கம்॒ பி³ப்⁴ர॒தா³க³॑ஹி ।

விகி॑ரித³॒ விளோ॑ஹித॒ நம॑ஸ்தே அஸ்து ப⁴க³வ꞉ ।
யாஸ்தே॑ ஸ॒ஹஸ்ரக்³ம்॑ ஹே॒தயோ॒ந்யம॒ஸ்மந்நிவ॑பந்து॒ தா꞉ ।

ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒தா⁴ பா³॑ஹு॒வோஸ்தவ॑ ஹே॒தய॑: ।
தாஸா॒மீஶா॑நோ ப⁴க³வ꞉ பரா॒சீநா॒ முகா²॑ க்ருதி⁴ ॥ 10 ॥

॥ ஏகாத³ஶ அநுவாக ॥

ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒ஶோ யே ரு॒த்³ரா அதி⁴॒ பூ⁴ம்யா᳚ம் ।
தேஷாக்³ம்॑ ஸஹஸ்ரயோஜ॒நே(அ)வ॒த⁴ந்வா॑நி தந்மஸி ।

அ॒ஸ்மிந்ம॑ஹ॒த்ய॑ர்ண॒வே᳚(அ)ந்தரி॑க்ஷே ப⁴॒வா அதி⁴॑ ।
நீல॑க்³ரீவா꞉ ஶிதி॒கண்டா²᳚: ஶ॒ர்வா அ॒த⁴꞉ க்ஷ॑மாச॒ரா꞉ ।
நீல॑க்³ரீவா꞉ ஶிதி॒கண்டா²॒ தி³வக்³ம்॑ ரு॒த்³ரா உப॑ஶ்ரிதா꞉ ।
யே வ்ரு॒க்ஷேஷு॑ ஸ॒ஸ்பிஞ்ஜ॑ரா॒ நீல॑க்³ரீவா॒ விளோ॑ஹிதா꞉ ।
யே பூ⁴॒தாநா॒மதி⁴॑பதயோ விஶி॒கா²ஸ॑: கப॒ர்தி³ந॑: ।
யே அந்நே॑ஷு வி॒வித்⁴ய॑ந்தி॒ பாத்ரே॑ஷு॒ பிப³॑தோ॒ ஜநாந்॑ ।
யே ப॒தா²ம் ப॑தி²॒ரக்ஷ॑ய ஐலப்³ரு॒தா³ ய॒வ்யுத⁴॑: ।
யே தீ॒ர்தா²நி॑ ப்ர॒சர॑ந்தி ஸ்ரு॒காவ॑ந்தோ நிஷ॒ங்கி³ண॑: ।
ய ஏ॒தாவ॑ந்தஶ்ச॒ பூ⁴யாக்³ம்॑ஸஶ்ச॒ தி³ஶோ॑ ரு॒த்³ரா வி॑தஸ்தி²॒ரே ।
தேஷாக்³ம்॑ ஸஹஸ்ரயோஜ॒நே(அ)வ॒த⁴ந்வா॑நி தந்மஸி ।

நமோ॑ ரு॒த்³ரேப்⁴யோ॒ யே ப்ரு॑தி²॒வ்யாம் யே᳚(அ)ந்தரி॑க்ஷே॒ யே தி³॒வி
யேஷா॒மந்நம்॒ வாதோ॑ வ॒ர்॒ஷமிஷ॑வ॒ஸ்தேப்⁴யோ॒ த³ஶ॒ ப்ராசீ॒ர்த³ஶ॑
த³க்ஷி॒ணா த³ஶ॑ ப்ர॒தீசீ॒ர்த³ஶோதீ³॑சீ॒ர்த³ஶோ॒ர்த்⁴வாஸ்தேப்⁴யோ॒ நம॒ஸ்தே நோ॑
ம்ருட³யந்து॒ தே யம் த்³வி॒ஷ்மோ யஶ்ச॑ நோ॒ த்³வேஷ்டி॒ தம்
வோ॒ ஜம்பே⁴॑ த³தா⁴மி ॥ 11 ॥

த்ர்ய॑ம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³॒ந்தி⁴ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த⁴॑நம் ।
உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப³ந்த⁴॑நாந்ம்ரு॒த்யோர்மு॑க்ஷீய॒ மா(அ)ம்ருதா᳚த் ।

யோ ரு॒த்³ரோ அ॒க்³நௌ யோ அ॒ப்ஸு ய ஓஷ॑தீ⁴ஷு॒ யோ ரு॒த்³ரோ
விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நா வி॒வேஶ॒ தஸ்மை॑ ரு॒த்³ராய॒ நமோ॑ அஸ்து ।

தமு॑ ஷ்டு॒ஹி॒ ய꞉ ஸ்வி॒ஷு꞉ ஸு॒த⁴ந்வா॒
யோ விஶ்வ॑ஸ்ய॒ க்ஷய॑தி பே⁴ஷ॒ஜஸ்ய॑ ।
யக்ஷ்வா᳚ம॒ஹே ஸௌ᳚மந॒ஸாய॑ ரு॒த்³ரம்
நமோ᳚பி⁴ர்தே³॒வமஸு॑ரம் து³வஸ்ய ।

அ॒யம் மே॒ ஹஸ்தோ॒ ப⁴க³॑வாந॒யம் மே॒ ப⁴க³॑வத்தர꞉ ।
அ॒யம் மே᳚ வி॒ஶ்வபே⁴᳚ஷஜோ॒(அ)யக்³ம் ஶி॒வாபி⁴॑மர்ஶந꞉ ।

யே தே॑ ஸ॒ஹஸ்ர॑ம॒யுதம்॒ பாஶா॒ ம்ருத்யோ॒ மர்த்யா॑ய॒ ஹந்த॑வே ।
தாந் ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ மா॒யயா॒ ஸர்வா॒நவ॑யஜாமஹே ।
ம்ரு॒த்யவே॒ ஸ்வாஹா॑ ம்ரு॒த்யவே॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ராய விஷ்ணவே ம்ருத்யு॑ர்மே பா॒ஹி ॥

ப்ராணாநாம் க்³ரந்தி²ரஸி ருத்³ரோ மா॑ விஶா॒ந்தக꞉ ।
தேநாந்நேநா᳚ப்யாய॒ஸ்வ । ஸதா³ஶி॒வோம் ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஶ்ரீ ருத்³ரப்ரஶ்ன꞉ – சமகம் >>


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க. மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed