Sri Rudra prashnah – Laghunyasah – ஶ்ரீ ருத்³ரப்ரஶ்ன꞉ – லகு⁴ன்யாஸ꞉


ஓம் அதா²த்மானக்³ம் ஶிவாத்மானக்³ம் ஶ்ரீருத்³ரரூபம் த்⁴யாயேத் ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶம் த்ரினேத்ரம் பஞ்சவக்த்ரகம் ।
க³ங்கா³த⁴ரம் த³ஶபு⁴ஜம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ॥

நீலக்³ரீவம் ஶஶாங்காங்கம் நாக³யஜ்ஞோபவீதினம் ।
வ்யாக்⁴ரசர்மோத்தரீயம் ச வரேண்யமப⁴யப்ரத³ம் ॥

கமண்ட³ல்வக்ஷஸூத்ராணாம் தா⁴ரிணம் ஶூலபாணினம் ।
ஜ்வலந்தம் பிங்க³லஜடாஶிகா²முத்³யோததா⁴ரிணம் ॥

வ்ருஷஸ்கந்த⁴ஸமாரூட⁴ம் உமாதே³ஹார்த⁴தா⁴ரிணம் ।
அம்ருதேனாப்லுதம் ஶாந்தம் தி³வ்யபோ⁴க³ஸமன்விதம் ॥

தி³க்³தே³வதாஸமாயுக்தம் ஸுராஸுரனமஸ்க்ருதம் ।
நித்யம் ச ஶாஶ்வதம் ஶுத்³த⁴ம் த்⁴ருவமக்ஷரமவ்யயம் ॥

ஸர்வவ்யாபினமீஶானம் ருத்³ரம் வை விஶ்வரூபிணம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா த்³விஜஸ்ஸம்யக் ததோ யஜனமாரபே⁴த் ॥

அதா²தோ ருத்³ர ஸ்னானார்சனாபி⁴ஷேக விதி⁴ம் வ்யா᳚க்²யாஸ்யாம꞉ ।
ஆதி³த ஏவ தீர்தே² ஸ்னாத்வா உதே³த்ய ஶுசி꞉ ப்ரயதோ
ப்³ரஹ்மசாரீ ஶுக்லவாஸா தே³வாபி⁴முக²꞉ ஸ்தி²த்வா
ஆத்மனி தே³வதா꞉ ஸ்தா²பயேத் ।

ஓம் ப்ரஜனநே ப்³ரஹ்மா திஷ்ட²து । பாத³யோர்விஷ்ணுஸ்திஷ்ட²து ।
ஹஸ்தயோர்ஹரஸ்திஷ்ட²து । பா³ஹ்வோரிந்த்³ரஸ்திஷ்ட²து ।
ஜட²ரே அக்³னிஸ்திஷ்ட²து । ஹ்ருத³யே ஶிவஸ்திஷ்ட²து ।
கண்டே² வஸவஸ்திஷ்ட²ந்து । வக்த்ரே ஸரஸ்வதீ திஷ்ட²து ।
நாஸிகயோர்வாயுஸ்திஷ்ட²து । நயனயோஶ்சந்த்³ராதி³த்யௌ திஷ்டே²தாம் ।
கர்ணயோரஶ்வினௌ திஷ்டே²தாம் ।
லலாடே ருத்³ராஸ்திஷ்ட²ந்து । மூர்த்⁴ன்யாதி³த்யாஸ்திஷ்ட²ந்து ।
ஶிரஸி மஹாதே³வஸ்திஷ்ட²து । ஶிகா²யாம் வாமதே³வஸ்திஷ்ட²து ।
ப்ருஷ்டே² பினாகீ திஷ்ட²து । புரதஶ்ஶூலீ திஷ்ட²து ।
பார்ஶ்வயோஶ்ஶிவாஶங்கரௌ திஷ்டே²தாம் ।
ஸர்வதோ வாயுஸ்திஷ்ட²து ।
ததோ ப³ஹிஸ்ஸர்வதோ(அ)க்³னிஜ்வாலாமாலா꞉ பரிவ்ருதாஸ்திஷ்ட²து ।
ஸர்வேஷ்வங்கே³ஷு ஸர்வாதே³வதா யதா²ஸ்தா²னம் திஷ்ட²ந்து ।
மாக்³ம் ரக்ஷந்து ॥

ஓம் அ॒க்³னிர்மே॑ வா॒சி ஶ்ரி॒த꞉ ।
வாக்³த்⁴ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

வா॒யுர்மே᳚ ப்ரா॒ணே ஶ்ரி॒த꞉ ।
ப்ரா॒ணோ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ஸூர்யோ॑ மே॒ சக்ஷுஷி ஶ்ரி॒த꞉ ।
சக்ஷு॒ர்ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ச॒ந்த்³ரமா॑ மே॒ மன॑ஸி ஶ்ரி॒த꞉ ।
மனோ॒ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

தி³ஶோ॑ மே॒ ஶ்ரோத்ரே᳚ ஶ்ரி॒தா꞉ ।
ஶ்ரோத்ர॒க்³ம்॒ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ஆபோ॑ மே॒ ரேத॑ஸி ஶ்ரி॒தா꞉ ।
ரேதோ॒ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ப்ரு॒தி²॒வீ மே॒ ஶரீ॑ரே ஶ்ரி॒தா ।
ஶரீ॑ர॒க்³ம்॒ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ஓ॒ஷ॒தி⁴॒வ॒ந॒ஸ்ப॒தயோ॑ மே॒ லோம॑ஸு ஶ்ரி॒தா꞉ ।
லோமா॑நி॒ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

இந்த்³ரோ॑ மே॒ ப³லே᳚ ஶ்ரி॒த꞉ ।
ப³ல॒க்³ம்॒ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ப॒ர்ஜன்யோ॑ மே மூ॒ர்த்⁴னி ஶ்ரி॒த꞉ ।
மூ॒ர்தா⁴ ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ஈஶா॑நோ மே ம॒ந்யௌ ஶ்ரி॒த꞉ ।
ம॒ந்யுர்ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

ஆ॒த்மா ம॑ ஆ॒த்மனி॑ ஶ்ரி॒த꞉ ।
ஆ॒த்மா ஹ்ருத³॑யே । ஹ்ருத³॑யம்॒ மயி॑ ।
அ॒ஹம॒ம்ருதே᳚ । அ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி ।

புன॑ர்ம ஆ॒த்மா புன॒ராயு॒ராகா³᳚த் ।
புன॑꞉ ப்ரா॒ண꞉ புன॒ராகூ॑த॒மாகா³᳚த் ।

வை॒ஶ்வா॒ந॒ரோ ர॒ஶ்மிபி⁴॑ர்வாவ்ருதா⁴॒ந꞉ ।
அ॒ந்தஸ்தி॑ஷ்ட²த்வ॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ³॒பா꞉ ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ ருத்³ராத்⁴யாய ப்ரஶ்ன மஹாமந்த்ரஸ்ய அகோ⁴ர ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஸங்கர்ஷணமூர்திஸ்வரூபோ யோ(அ)ஸாவாதி³த்ய꞉ பரமபுருஷ꞉ ஸ ஏஷ ருத்³ரோ தே³வதா । நம꞉ ஶிவாயேதி பீ³ஜம் । ஶிவதராயேதி ஶக்தி꞉ । மஹாதே³வாயேதி கீலகம் । ஶ்ரீ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ॥

ஓம் அக்³னிஹோத்ராத்மனே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
த³ர்ஶபூர்ணமாஸாத்மனே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ ।
சாதுர்மாஸ்யாத்மனே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
நிரூட⁴பஶுப³ந்தா⁴த்மனே அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸர்வக்ரத்வாத்மனே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அக்³னிஹோத்ராத்மனே ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
த³ர்ஶபூர்ணமாஸாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
சாதுர்மாஸ்யாத்மனே ஶிகா²யை வஷட் ।
நிரூட⁴பஶுப³ந்தா⁴த்மனே கவசாய ஹும் ।
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஸர்வக்ரத்வாத்மனே அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யானம் ॥
ஆபாதாள நப⁴꞉ ஸ்த²லாந்த பு⁴வன ப்³ரஹ்மாண்ட³மாவிஸ்பு²ர-
ஜ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்பா²டிக லிங்க³ மௌளிவிலஸத் பூர்ணேந்து³ வாந்தாம்ருதை꞉ ।
அஸ்தோகாப்லுதமேகமீஶமனிஶம் ருத்³ரானுவாகான் ஜபன்
த்⁴யாயேதீ³ப்ஸிதஸித்³த⁴யே த்⁴ருவபத³ம் விப்ரோ(அ)பி⁴ஷிஞ்சேச்சி²வம் ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ வ்யாப்ததே³ஹா꞉ ப⁴ஸித ஹிமருசா பா⁴ஸமானா பு⁴ஜங்கை³꞉
கண்டே² காலா꞉ கபர்தா³꞉ கலித ஶஶிகலாஶ்சண்ட³ கோத³ண்ட³ ஹஸ்தா꞉ ॥
த்ர்யக்ஷா ருத்³ராக்ஷமாலா꞉ ஸலலிதவபுஷாஶ்ஶாம்ப⁴வா மூர்திபே⁴தா³꞉
ருத்³ரா꞉ ஶ்ரீருத்³ரஸூக்த ப்ரகடித விப⁴வா꞉ ந꞉ ப்ரயச்ச²ந்து ஸௌக்²யம் ॥

ஓம் க³॒ணானாம்᳚ த்வா க³॒ணப॑திக்³ம் ஹவாமஹே
க॒விம் க॑வீ॒நாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ।
ஜ்யே॒ஷ்ட²॒ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒
ஆ ந॑꞉ ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி⁴॑ஸ்ஸீத³॒ ஸாத³॑நம் ॥
மஹாக³ணபதயே॒ நம꞉ ॥

ஓம் ஶம் ச॑ மே॒ மய॑ஶ்ச மே ப்ரி॒யம் ச॑ மே(அ)னுகா॒மஶ்ச॑ மே॒ காம॑ஶ்ச மே ஸௌமன॒ஸஶ்ச॑ மே ப⁴॒த்³ரம் ச॑ மே॒ ஶ்ரேய॑ஶ்ச மே॒ வஸ்ய॑ஶ்ச மே॒ யஶ॑ஶ்ச மே॒ ப⁴க³॑ஶ்ச மே॒ த்³ரவி॑ணம் ச மே ய॒ந்தா ச மே த⁴॒ர்தா ச॑ மே॒ க்ஷேம॑ஶ்ச மே॒ த்⁴ருதி॑ஶ்ச மே॒ விஶ்வம்॑ ச மே॒ மஹ॑ஶ்ச மே ஸம்॒விச்ச॑ மே॒ ஜ்ஞாத்ரம்॑ ச மே॒ ஸூஶ்ச॑ மே ப்ர॒ஸூஶ்ச॑ மே॒ ஸீரம்॑ ச மே ல॒யஶ்ச॑ ம ரு॒தம் ச॑ மே॒(அ)ம்ருதம்॑ ச மே(அ)ய॒க்ஷ்மம் ச॒ மே(அ)னா॑மயச்ச மே ஜீ॒வாதுஶ்ச மே தீ³ர்கா⁴யு॒த்வம் ச॑ மே(அ)னமி॒த்ரம் ச॒ மே(அ)ப⁴॑யம் ச மே ஸு॒க³ம் ச॑ மே॒ ஶய॑நம் ச மே ஸூ॒ஷா ச॑ மே ஸு॒தி³னம்॑ ச மே ॥

ஓம் ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॑꞉ ॥

———————-

அனுப³ந்த⁴ம் – ஶிவோபாஸன மந்த்ரா꞉ ।

நித⁴॑நபதயே॒ நம꞉ । நித⁴॑நபதாந்திகாய॒ நம꞉ ।
ஊர்த்⁴வாய॒ நம꞉ । ஊர்த்⁴வலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஹிரண்யாய॒ நம꞉ । ஹிரண்யலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஸுவர்ணாய॒ நம꞉ । ஸுவர்ணலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
தி³வ்யாய॒ நம꞉ । தி³வ்யலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ப⁴வாய॒ நம꞉ । ப⁴வலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஶர்வாய॒ நம꞉ । ஶர்வலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஶிவாய॒ நம꞉ । ஶிவலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஜ்வலாய॒ நம꞉ । ஜ்வலலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஆத்மாய॒ நம꞉ । ஆத்மலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
பரமாய॒ நம꞉ । பரமலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।

ஏதத்²ஸோமஸ்ய॑ ஸூர்ய॒ஸ்ய॒ ஸர்வலிங்க³க்³க்³॑ ஸ்தா²ப॒ய॒தி॒ பாணிமந்த்ரம்॑ பவி॒த்ரம் ॥
ஸ॒த்³யோஜா॒தம் ப்ர॑பத்³யா॒மி ஸ॒த்³யோஜா॒தாய॒ வை நமோ॒ நம॑꞉ ।
ப⁴॒வே ப⁴॑வே॒ நாதி॑ப⁴வே ப⁴வஸ்வ॒ மாம் । ப⁴॒வோத்³ப⁴॑வாய॒ நம॑꞉ ॥

வா॒ம॒தே³॒வாய॒ நமோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்டா²ய॒ நம॑ஶ்ஶ்ரே॒ஷ்டா²ய॒ நமோ॑ ரு॒த்³ராய॒ நம॒꞉ காலா॑ய॒ நம॒꞉ கல॑விகரணாய॒ நமோ॒ ப³ல॑விகரணாய॒ நமோ॒ ப³லா॑ய॒ நமோ॒ ப³ல॑ப்ரமத²னாய॒ நம॒ஸ்ஸர்வ॑பூ⁴தத³மனாய॒ நமோ॑ ம॒நோன்ம॑நாய॒ நம॑꞉ ॥

அ॒கோ⁴ரே᳚ப்⁴யோ(அ)த²॒ கோ⁴ரே᳚ப்⁴யோ॒ கோ⁴ர॒கோ⁴ர॑தரேப்⁴ய꞉ ।
ஸர்வே᳚ப்⁴ய꞉ ஸர்வ॒ஶர்வே᳚ப்⁴யோ॒ நம॑ஸ்தே அஸ்து ரு॒த்³ரரூ॑பேப்⁴ய꞉ ॥

தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி । தன்னோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஈஶானஸ்ஸ॑ர்வவித்³யா॒நா॒மீஶ்வரஸ்ஸர்வ॑ பூ⁴தா॒நாம்॒ ப்³ரஹ்மா(அ)தி⁴॑பதி॒ர்ப்³ரஹ்ம॒ணோ(அ)தி⁴॑பதி॒ர்ப்³ரஹ்மா॑ ஶி॒வோ மே॑ அஸ்து ஸதா³ஶி॒வோம் ॥

ஶ்ரீ ருத்³ரப்ரஶ்ன꞉- நமகம் >>


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க. மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Rudra prashnah – Laghunyasah – ஶ்ரீ ருத்³ரப்ரஶ்ன꞉ – லகு⁴ன்யாஸ꞉

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed