Sri Rudra prashnah – Laghunyasah – శ్రీ రుద్రప్రశ్నః – లఘున్యాసః

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. Stotra Nidhi మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.


ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ||

శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ |
గఙ్గాధరం దశభుజం సర్వాభరణభూషితమ్ ||

నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ |
వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయప్రదమ్ ||

కమణ్డల్వక్షసూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినమ్ |
జ్వలన్తం పిఙ్గలజటాశిఖాముద్యోతధారిణమ్ ||

వృషస్కన్ధసమారూఢమ్ ఉమాదేహార్ధధారిణమ్ |
అమృతేనాప్లుతం శాన్తం దివ్యభోగసమన్వితమ్ ||

దిగ్దేవతాసమాయుక్తం సురాసురనమస్కృతమ్ |
నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువమక్షరమవ్యయమ్ ||

సర్వవ్యాపినమీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజస్సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ||

అథాతో రుద్ర స్నానార్చనాభిషేక విధిం వ్యాఖ్యాస్యామః |
ఆదిత ఏవ తీర్థే స్నాత్వా ఉదేత్య శుచిః ప్రయతో
బ్రహ్మచారీ శుక్లవాసా దేవాభిముఖః స్థిత్వా
ఆత్మని దేవతాః స్థాపయేత్ |

ఓం ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు | పాదయోర్విష్ణుస్తిష్ఠతు |
హస్తయోర్హరస్తిష్ఠతు | బాహ్వోరిన్ద్రస్తిష్ఠతు |
జఠరే అగ్నిస్తిష్ఠతు | హృదయే శివస్తిష్ఠతు |
కణ్ఠే వసవస్తిష్ఠన్తు | వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు |
నాసికయోర్వాయుస్తిష్ఠతు | నయనయోశ్చన్ద్రాదిత్యౌ తిష్ఠేతామ్ |
కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్ఠేతామ్ |
లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠన్తు | మూర్ధ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠన్తు |
శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు | శిఖాయాం వామదేవస్తిష్ఠతు |
పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు | పురతశ్శూలీ తిష్ఠతు |
పార్శ్వయోశ్శివాశంకరౌ తిష్ఠేతామ్ |
సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు |
తతో బహిస్సర్వతోఽగ్నిజ్వాలామాలాః పరివృతాస్తిష్ఠతు |
సర్వేష్వఙ్గేషు సర్వాదేవతా యథాస్థానం తిష్ఠన్తు |
మాగ్ం రక్షన్తు ||

ఓం అగ్నిర్మే వాచి శ్రితః |
వాగ్ధృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

వాయుర్మే ప్రాణే శ్రితః |
ప్రాణో హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

సూర్యో మే చక్షుషి శ్రితః |
చక్షుర్హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

చన్ద్రమా మే మనసి శ్రితః |
మనో హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

దిశో మే శ్రోత్రే శ్రితాః |
శ్రోత్రగ్ం హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

ఆపో మే రేతసి శ్రితాః |
రేతో హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

పృథివీ మే శరీరే శ్రితా |
శరీరగ్ం హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

ఓషధివనస్పతయో మే లోమసు శ్రితాః |
లోమాని హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

ఇన్ద్రో మే బలే శ్రితః |
బలగ్ం హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

పర్జన్యో మే మూర్ధ్ని శ్రితః |
మూర్ధా హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

ఈశానో మే మన్యౌ శ్రితః |
మన్యుర్హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

ఆత్మా మ ఆత్మని శ్రితః |
ఆత్మా హృదయే | హృదయం మయి |
అహమమృతే | అమృతం బ్రహ్మణి |

పునర్మ ఆత్మా పునరాయురాగాత్ |
పునః ప్రాణః పునరాకూతమాగాత్ |

వైశ్వానరో రశ్మిభిర్వావృధానః |
అన్తస్తిష్ఠత్వమృతస్య గోపాః ||

అస్య శ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామంత్రస్య అఘోర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, సంకర్షణమూర్తిస్వరూపో యోఽసావాదిత్యః పరమపురుషః స ఏష రుద్రో దేవతా | నమః శివాయేతి బీజమ్ | శివతరాయేతి శక్తిః | మహాదేవాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సాంబసదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
దర్శపూర్ణమాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
చాతుర్మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
నిరూఢపశుబన్ధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
సర్వక్రత్వాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అగ్నిహోత్రాత్మనే హృదయాయ నమః |
దర్శపూర్ణమాసాత్మనే శిరసే స్వాహా |
చాతుర్మాస్యాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
నిరూఢపశుబన్ధాత్మనే కవచాయ హుమ్ |
జ్యోతిష్టోమాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
సర్వక్రత్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం ||
ఆపాతాళ నభః స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర-
జ్జ్యోతిః స్ఫాటిక లింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః |
అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్
ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించేచ్ఛివమ్ ||

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహాః భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత శశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః ||
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః సలలితవపుషాశ్శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవాః నః ప్రయచ్ఛంతు సౌఖ్యమ్ ||

ఓం గణానాం త్వా గణపతిగ్ం హవామహే
కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమమ్ |
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత
ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిస్సీద సాదనమ్ ||
మహాగణపతయే నమః ||

ఓం శం చ మే మయశ్చ మే ప్రియం చ మేఽనుకామశ్చ మే కామశ్చ మే సౌమనసశ్చ మే భద్రం చ మే శ్రేయశ్చ మే వస్యశ్చ మే యశశ్చ మే భగశ్చ మే ద్రవిణం చ మే యన్తా చ మే ధర్తా చ మే క్షేమశ్చ మే ధృతిశ్చ మే విశ్వం చ మే మహశ్చ మే సంవిచ్చ మే జ్ఞాత్రం చ మే సూశ్చ మే ప్రసూశ్చ మే సీరం చ మే లయశ్చ మ ఋతం చ మేఽమృతం చ మేఽయక్ష్మం చ మేఽనామయచ్చ మే జీవాతుశ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ మేఽనమిత్రం చ మేఽభయం చ మే సుగం చ మే శయనం చ మే సూషా చ మే సుదినం చ మే ||

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

———————-

అనుబంధం – శివోపాసన మంత్రాః |

నిధనపతయే నమః | నిధనపతాన్తికాయ నమః |
ఊర్ధ్వాయ నమః | ఊర్ధ్వలిఙ్గాయ నమః |
హిరణ్యాయ నమః | హిరణ్యలిఙ్గాయ నమః |
సువర్ణాయ నమః | సువర్ణలిఙ్గాయ నమః |
దివ్యాయ నమః | దివ్యలిఙ్గాయ నమః |
భవాయ నమః | భవలిఙ్గాయ నమః |
శర్వాయ నమః | శర్వలిఙ్గాయ నమః |
శివాయ నమః | శివలిఙ్గాయ నమః |
జ్వలాయ నమః | జ్వలలిఙ్గాయ నమః |
ఆత్మాయ నమః | ఆత్మలిఙ్గాయ నమః |
పరమాయ నమః | పరమలిఙ్గాయ నమః |

ఏతథ్సోమస్య సూర్యస్య సర్వలిఙ్గగ్గ్ స్థాపయతి పాణిమన్త్రం పవిత్రమ్ ||
సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః |
భవే భవే నాతిభవే భవస్వ మామ్ | భవోద్భవాయ నమః ||

వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమశ్శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమస్సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః ||

అఘోరేభ్యోఽథ ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః |
సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః ||

తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి | తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||

ఈశానస్సర్వవిద్యానామీశ్వరస్సర్వ భూతానాం బ్రహ్మాఽధిపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిర్బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ ||

Facebook Comments

You may also like...

9 వ్యాఖ్యలు

 1. shannkar jella అంటున్నారు:

  Very well organised Sir, Can you please upload ramayanam in telugu skript with all those 24 thousand slokas, that be grand for me.

  Thanking you

 2. vinod అంటున్నారు:

  can any one recite this laghunyasah, i am not confident reciting namaka chamakam, so only reciting this stottra enough or not

 3. vinod అంటున్నారు:

  i am installed App, but i think there is no swaras in the app with sound , it just normal text?? like in the web page

 4. dinesh kumar అంటున్నారు:

  can i know the author of this stotram ?

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Download Stotra Nidhi mobile app