Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat – శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
ఓం స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే |
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o తత్త్వ॑మసి |
త్వమే॒వ కే॒వల॒o కర్తా॑ఽసి |
త్వమే॒వ కే॒వల॒o ధర్తా॑ఽసి |
త్వమే॒వ కే॒వల॒o హర్తా॑ఽసి |
త్వమేవ సర్వం ఖల్విద॑o బ్రహ్మా॒సి |
త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యమ్ || ౧ ||

ఋ॒తం వ॑చ్మి | స॒త్యం వ॑చ్మి || ౨ ||

అవ॑ త్వ॒o మామ్ | అవ॑ వ॒క్తారమ్” |
అవ॑ శ్రో॒తారమ్” | అవ॑ దా॒తారమ్” |
అవ॑ ధా॒తారమ్” | అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యమ్ |
అవ॑ ప॒శ్చాత్తా”త్ | అవ॑ పు॒రస్తా”త్ |
అవోత్త॒రాత్తా”త్ | అవ॑ దక్షి॒ణాత్తా”త్ |
అవ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తా”త్ | అవాధ॒రాత్తా”త్ |
సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ సమ॒న్తాత్ || ౩ ||

త్వం వాఙ్మయస్త్వ॑o చిన్మ॒యః |
త్వమానన్దమయస్త్వ॑o బ్రహ్మ॒మయః |
త్వం సచ్చిదానన్దాద్వి॑తీయో॒ఽసి |
త్వం ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |
త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి || ౪ ||

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే |
సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి |
సర్వం జగదిదం త్వయి ల॑యమే॒ష్యతి |
సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి |
త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః |
త్వం చత్వారి వా”క్పదా॒ని || ౫ ||

త్వం గుణత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వం అవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వం దేహత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వం కాలత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యమ్ |
త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః |
త్వాం యోగినో ధ్యాయ॑న్తి ని॒త్యమ్ |
త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమిన్ద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం
వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చన్ద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భు॑వః స్వ॒రోమ్ || ౬ ||

గ॒ణాది”o పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాది”oస్తద॒నన్త॑రమ్ |
అనుస్వారః ప॑రత॒రః | అర్ధేన్దు॑లసి॒తమ్ |
తారే॑ణ ఋ॒ద్ధమ్ | ఏతత్తవ మను॑స్వరూ॒పమ్ |
గకారః పూ”ర్వరూ॒పమ్ | అకారో మధ్య॑మరూ॒పమ్ |
అనుస్వారశ్చా”న్త్యరూ॒పమ్ | బిన్దురుత్త॑రరూ॒పమ్ |
నాద॑: సన్ధా॒నమ్ | సగ్ంహి॑తా స॒న్ధిః |
సైషా గణే॑శవి॒ద్యా | గణ॑క ఋ॒షిః |
నిచృద్గాయ॑త్రీ ఛ॒న్దః |
శ్రీమహాగణపతి॑ర్దేవ॒తా |
ఓం గం గణప॑తయే॒ నమ॑: || ౭ ||

ఏ॒క॒ద॒న్తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ || ౮ ||

ఏ॒క॒ద॒న్తం చ॑తుర్హ॒స్త॒o పా॒శమ॑ఙ్కుశ॒ధారి॑ణమ్ |
రద॑o చ॒ వర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణ॑o మూష॒కధ్వ॑జమ్ |
రక్త॑o ల॒oబోద॑రం శూ॒ర్ప॒క॒ర్ణక॑o రక్త॒వాస॑సమ్ | రక్త॑గ॒న్ధాను॑లిప్తా॒ఙ్గ॒o ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తమ్ |
భక్తా॑ను॒కమ్పి॑నం దే॒వ॒o జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తమ్ |
ఆ॒విర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతే”: పురు॒షాత్ప॑రమ్ |
ఏవ॑o ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్య॒o స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం వ॑రః || ౯ ||

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయ ఏకదన్తాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూ”ర్తయే॒ నమ॑: || ౧౦ ||

ఏతదథర్వశీర్ష॑o యోఽధీ॒తే |
స బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే |
స సర్వవిఘ్నై”ర్న బా॒ధ్యతే |
స సర్వతః సుఖ॑మేధ॒తే |
స పఞ్చమహాపాపా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ ది॒వస॑కృతం పా॒పం నా॑శయతి |
ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రి॑కృతం పా॒పం నా॑శయతి |
సా॒యం ప్రా॒తః ప్ర॑యుఞ్జా॒న॒: పా॒పోఽపా॑పో భ॒వతి | ధర్మార్థకామమోక్ష॑o చ వి॒న్దతి |
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ॑ న దే॒యమ్ |
యో యది మోహా”ద్ దాస్య॒తి | స పాపీ॑యాన్ భ॒వతి |
సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ॑మధీ॒తే |
తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ || ౧౧ ||

అనేన గణపతిమభి॑షిఞ్చ॒తి |
స వా”గ్మీ భ॒వతి |
చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి |
స విద్యా॑వాన్ భ॒వతి |
ఇత్యథర్వ॑ణవా॒క్యమ్ |
బ్రహ్మాద్యాచర॑ణం వి॒ద్యాన్న బిభేతి కదా॑చనే॒తి || ౧౨ ||

యో దూర్వాఙ్కు॑రైర్య॒జతి |
స వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి |
యో లా॑జైర్య॒జతి | స యశో॑వాన్ భ॒వతి |
స మేధా॑వాన్ భ॒వతి | యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి |
స వాఞ్ఛితఫలమ॑వాప్నో॒తి |
యః సాజ్య సమి॑ద్భిర్య॒జతి |
స సర్వం లభతే స స॑ర్వం ల॒భతే || ౧౩ ||

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా |
సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి |
సూ॒ర్య॒గ్ర॒హే మ॑హాన॒ద్యా॒o ప్ర॒తిమాసన్నిధౌ॑ వా జ॒ప్త్వా |
సిద్ధమ॑న్త్రో భ॒వతి |
మ॒హా॒వి॒ఘ్నా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
మ॒హా॒దో॒షా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
మ॒హా॒పా॒పా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
మ॒హా॒ప్ర॒త్యవాయా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
స సర్వవిద్భవతి స సర్వ॑విద్భ॒వతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ || ౧౪ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని వేదసూక్తములు చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

2 వ్యాఖ్యలు

  1. S.Jithender అంటున్నారు:

    How to get all stotras Lists in Mp3

  2. Rama అంటున్నారు:

    Pls add this in the app also.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: