Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat – ஶ்ரீ கணபத்யதர்வஶீர்ஷோபனிஷத்


ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ ।
ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம் ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: ।
வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் நம॑ஸ்தே க³॒ணப॑தயே ।
த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ தத்த்வ॑மஸி ।
த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ கர்தா॑(அ)ஸி ।
த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ த⁴ர்தா॑(அ)ஸி ।
த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ ஹர்தா॑(அ)ஸி ।
த்வமேவ ஸர்வம் க²ல்வித³ம்॑ ப்³ரஹ்மா॒ஸி ।
த்வம் ஸாக்ஷாதா³த்மா॑(அ)ஸி நி॒த்யம் ॥ 1 ॥

ரு॑தம் வ॒ச்மி । ஸ॑த்யம் வ॒ச்மி ॥ 2 ॥

அவ॑ த்வம்॒ மாம் । அவ॑ வ॒க்தாரம்᳚ ।
அவ॑ ஶ்ரோ॒தாரம்᳚ । அவ॑ தா³॒தாரம்᳚ ।
அவ॑ தா⁴॒தாரம்᳚ । அவாநூசாநம॑வ ஶி॒ஷ்யம் ।
அவ॑ ப॒ஶ்சாத்தா᳚த் । அவ॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
அவோத்த॒ராத்தா᳚த் । அவ॑ த³க்ஷி॒ணாத்தா᳚த் ।
அவ॑ சோ॒ர்த்⁴வாத்தா᳚த் । அவாத⁴॒ராத்தா᳚த் ।
ஸர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி॑ ஸம॒ந்தாத் ॥ 3 ॥

த்வம் வாங்மய॑ஸ்த்வம் சிந்ம॒ய꞉ ।
த்வமாநந்த³மய॑ஸ்த்வம் ப்³ரஹ்ம॒மய꞉ ।
த்வம் ஸச்சிதா³நந்தா³த்³வி॑தீயோ॒(அ)ஸி ।
த்வம் ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி ।
த்வம் ஜ்ஞாநமயோ விஜ்ஞாந॑மயோ॒(அ)ஸி ॥ 4 ॥

ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வ॑த்தோ ஜா॒யதே ।
ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வ॑த்தஸ்தி॒ஷ்ட²தி ।
ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வயி லய॑மேஷ்ய॒தி ।
ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வயி॑ ப்ரத்யே॒தி ।
த்வம் பூ⁴மிராபோ(அ)நலோ(அ)நி॑லோ ந॒ப⁴꞉ ।
த்வம் சத்வாரி வா᳚க்பதா³॒நி ॥ 5 ॥

த்வம் கு³॒ணத்ர॑யாதீ॒த꞉ ।
த்வமவஸ்தா²த்ர॑யாதீ॒த꞉ ।
த்வம் தே³॒ஹத்ர॑யாதீ॒த꞉ ।
த்வம் கா॒லத்ர॑யாதீ॒த꞉ ।
த்வம் மூலாதா⁴ரஸ்தி²தோ॑(அ)ஸி நி॒த்யம் ।
த்வம் ஶக்தித்ர॑யாத்ம॒க꞉ ।
த்வாம் யோகி³நோ த்⁴யாய॑ந்தி நி॒த்யம் ।
த்வம் ப்³ரஹ்மா த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ருத்³ரஸ்த்வமிந்த்³ரஸ்த்வமக்³நிஸ்த்வம்
வாயுஸ்த்வம் ஸூர்யஸ்த்வம் சந்த்³ரமாஸ்த்வம் ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸ்வ॒ரோம் ॥ 6 ॥

க³॒ணாதி³ம்᳚ பூர்வ॑முச்சா॒ர்ய॒ வ॒ர்ணாதீ³ம்᳚ஸ்தத³ந॒ந்த॑ரம் ।
அநுஸ்வார꞉ ப॑ரத॒ர꞉ । அர்தே⁴᳚ந்து³ல॒ஸிதம் ।
தாரே॑ண ரு॒த்³த⁴ம் । ஏதத்தவ மநு॑ஸ்வரூ॒பம் ।
க³கார꞉ பூ᳚ர்வரூ॒பம் । அகாரோ மத்⁴ய॑மரூ॒பம் ।
அநுஸ்வாரஶ்சா᳚ந்த்யரூ॒பம் । பி³ந்து³ருத்த॑ரரூ॒பம் ।
நாத³॑: ஸந்தா⁴॒நம் । ஸக்³ம்ஹி॑தா ஸ॒ந்தி⁴꞉ ।
ஸைஷா க³ணே॑ஶவி॒த்³யா । க³ண॑க ரு॒ஷி꞉ ।
நிச்ருத்³கா³ய॑த்ரீச்ச²॒ந்த³꞉ ।
க³ணபதி॑ர்தே³வ॒தா । ஓம் க³ம் க³॒ணப॑தயே நம꞉ ॥ 7 ॥

ஏகத³॒ந்தாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ த³ந்தி꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 8 ॥

ஏகத³॒ந்தம் ச॑துர்ஹ॒ஸ்தம்॒ பா॒ஶம॑ங்குஶ॒ தா⁴ரி॑ணம் ।
ரத³ம்॑ ச॒ வர॑த³ம் ஹ॒ஸ்தை॒ர்பி³॒ப்⁴ராணம்॑ மூஷ॒கத்⁴வ॑ஜம் ।
ரக்தம்॑ லம்॒போ³த³॑ரம் ஶூ॒ர்ப॒க॒ர்ணகம்॑ ரக்த॒வாஸ॑ஸம் ।
ரக்த॑க³॒ந்தா⁴நு॑லிப்தா॒ங்க³ம்॒ ர॒க்தபு॑ஷ்பை꞉ ஸு॒பூஜி॑தம் ।
ப⁴க்தா॑நு॒கம்பி॑நம் தே³॒வம்॒ ஜ॒க³த்கா॑ரண॒மச்யு॑தம் ।
ஆவி॑ர்பூ⁴॒தம் ச॑ ஸ்ரு॒ஷ்ட்யா॒தௌ³॒ ப்ர॒க்ருதே᳚: புரு॒ஷாத்ப॑ரம் ।
ஏவம்॑ த்⁴யா॒யதி॑ யோ நி॒த்யம்॒ ஸ॒ யோகீ³॑ யோகி³॒நாம் வ॑ர꞉ ॥ 9 ॥

நமோ வ்ராதபதயே । நமோ க³ணபதயே । நம꞉ ப்ரமத²பதயே । நமஸ்தே(அ)ஸ்து லம்போ³த³ராயைகத³ந்தாய விக்⁴நநாஶிநே ஶிவஸுதாய வரத³மூர்தயே॒ நம॑: ॥ 10 ॥

ஏதத³த²ர்வஶீர்ஷம்॑ யோ(அ)தீ⁴॒தே ।
ஸ ப்³ரஹ்மபூ⁴யா॑ய க॒ல்பதே ।
ஸ ஸர்வவிக்⁴நை᳚ர்ந பா³॒த்⁴யதே ।
ஸ ஸர்வத்ர ஸுக²॑மேத⁴॒தே ।
ஸ பஞ்சமஹாபாபா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே ।
ஸா॒யம॑தீ⁴யா॒நோ॒ தி³வஸக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி ।
ப்ரா॒தர॑தீ⁴யா॒நோ॒ ராத்ரிக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி ।
ஸாயம் ப்ராத꞉ ப்ர॑யுஞ்ஜா॒நோ॒ பாபோ(அ)பா॑போ ப⁴॒வதி ।
ஸர்வத்ராதீ⁴யாநோ(அ)பவி॑க்⁴நோ ப⁴॒வதி ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷம்॑ ச வி॒ந்த³தி ।
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய॑ ந தே³॒யம் ।
யோ யதி³ மோ॑ஹாத்³தா³॒ஸ்யதி । ஸ பாபீ॑யாந் ப⁴॒வதி ।
ஸஹஸ்ராவர்தநாத்³யம் யம் காம॑மதீ⁴॒தே ।
தம் தமநே॑ந ஸா॒த⁴யேத் ॥ 11 ॥

அநேந க³ணபதிம॑பி⁴ஷி॒ஞ்சதி । ஸ வா॑க்³மீ ப⁴॒வதி ।
சதுர்த்²யாமந॑ஶ்நந் ஜ॒பதி ஸ வித்³யா॑வாந் ப⁴॒வதி ।
இத்யத²ர்வ॑ண வா॒க்யம் ।
ப்³ரஹ்மாத்³யா॒வர॑ணம் வி॒த்³யாந்ந பி³பே⁴தி கதா³॑சநே॒தி ॥ 12 ॥

யோ தூ³ர்வாங்கு॑ரைர்ய॒ஜதி ஸ வைஶ்ரவணோப॑மோ ப⁴॒வதி ।
யோ லா॑ஜைர்ய॒ஜதி ஸ யஶோ॑வாந் ப⁴॒வதி । ஸ மேதா⁴॑வாந் ப⁴॒வதி ।
யோ மோத³கஸஹஸ்ரே॑ண ய॒ஜதி ஸ வாஞ்சி²த ப²லம॑வாப்நோ॒தி ।
ய꞉ ஸாஜ்ய ஸமி॑த்³பி⁴ர்ய॒ஜதி ஸ ஸர்வம் லப⁴தே ஸ ஸ॑ர்வம் ல॒ப⁴தே ॥ 13 ॥

அஷ்டௌ ப்³ராஹ்மணாந் ஸம்யக்³ க்³ரா॑ஹயி॒த்வா ஸூர்யவர்ச॑ஸ்வீ ப⁴॒வதி ।
ஸூர்யக்³ரஹே ம॑ஹாந॒த்³யாம் ப்ரதிமா ஸந்நிதௌ⁴ வா ஜ॒ப்த்வா ஸித்³த⁴ம॑ந்த்ரோ ப⁴॒வதி ।
மஹாவிக்⁴நா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । மஹாதோ³ஷா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே ।
மஹாப்ரத்யவாயா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே ।
ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ஸ ஸர்வ॑வித்³ப⁴॒வதி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ । இத்யு॑ப॒நிஷ॑த் ॥ 14 ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ ।
ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம் ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: ।
வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed