Category: Devi – தெவீ

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – ஶ்ரீ ஶ்யாமளா ஷோட³ஶநாம ஸ்தோத்ரம்

ஹயக்³ரீவ உவாச । தாம் துஷ்டுவு꞉ ஷோட³ஶபி⁴ர்நாமபி⁴ர்நாகவாஸிந꞉ । தாநி ஷோட³ஶநாமாநி ஶ்ருணு கும்ப⁴ஸமுத்³ப⁴வ ॥ 1 ஸங்கீ³தயோகி³நீ ஶ்யாமா ஶ்யாமளா மந்த்ரநாயிகா । மந்த்ரிணீ ஸசிவேஶீ ச ப்ரதா⁴நேஶீ ஶுகப்ரியா ॥...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ஶ்ரீ வாராஹீ த்³வாத³ஶநாம ஸ்தோத்ரம்

ஹயக்³ரீவ உவாச । ஶ்ருணு த்³வாத³ஶநாமாநி தஸ்யா தே³வ்யா꞉ க⁴டோத்³ப⁴வ । யதா³கர்ணநமாத்ரேண ப்ரஸந்நா ஸா ப⁴விஷ்யதி ॥ 1 பஞ்சமீ த³ண்ட³நாதா² ச ஸங்கேதா ஸமயேஶ்வரீ । ததா² ஸமயஸங்கேதா வாராஹீ...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ கோ³தா³ஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । ஶதமக²மணி நீலா சாருகல்ஹாரஹஸ்தா ஸ்தநப⁴ரநமிதாங்கீ³ ஸாந்த்³ரவாத்ஸல்யஸிந்து⁴꞉ । அலகவிநிஹிதாபி⁴꞉ ஸ்ரக்³பி⁴ராக்ருஷ்டநாதா² விளஸது ஹ்ருதி³ கோ³தா³ விஷ்ணுசித்தாத்மஜா ந꞉ ॥ அத² ஸ்தோத்ரம் । ஶ்ரீரங்க³நாயகீ கோ³தா³ விஷ்ணுசித்தாத்மஜா ஸதீ ।...

Sri Gnana Prasunambika Stotram – ஶ்ரீ ஜ்ஞாநப்ரஸூநாம்பி³கா ஸ்தோத்ரம்

மாணிக்யாஞ்சிதபூ⁴ஷணாம் மணிரவாம் மாஹேந்த்³ரநீலோஜ்ஜ்வலாம் மந்தா³ரத்³ருமமால்யபூ⁴ஷிதகுசாம் மத்தேப⁴கும்ப⁴ஸ்தநீம் । மௌநிஸ்தோமநுதாம் மராளக³மநாம் மாத்⁴வீரஸாநந்தி³நீம் த்⁴யாயே சேதஸி காலஹஸ்திநிலயாம் ஜ்ஞாநப்ரஸூநாம்பி³காம் ॥ 1 ॥ ஶ்யாமாம் ராஜநிபா⁴நநாம் ரதிஹிதாம் ராஜீவபத்ரேக்ஷணாம் ராஜத்காஞ்சநரத்நபூ⁴ஷணயுதாம் ராஜ்யப்ரதா³நேஶ்வரீம் । ரக்ஷோக³ர்வநிவாரணாம்...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ப்ரத்யங்கி³ராயை நம꞉ । ஓம் ஓங்காரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ஷம் ஹ்ராம் பீ³ஜப்ரேரிதாயை நம꞉ । ஓம் விஶ்வரூபாஸ்த்யை நம꞉ । ஓம் விரூபாக்ஷப்ரியாயை நம꞉ । ஓம் ருங்மந்த்ரபாராயணப்ரீதாயை...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் நமோ வராஹவத³நாயை நம꞉ । ஓம் நமோ வாராஹ்யை நம꞉ । ஓம் வரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ரோடா³நநாயை நம꞉ । ஓம் கோலமுக்²யை நம꞉ । ஓம் ஜக³த³ம்பா³யை...

Sri Annapurna Mantra Stava – ஶ்ரீ அந்நபூர்ணா மந்த்ர ஸ்தவ꞉

ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்திருவாச । அந்நபூர்ணாமநும் வக்ஷ்யே வித்³யாப்ரத்யங்க³மீஶ்வரீ । யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண அலக்ஷ்மீர்நாஶமாப்நுயாத் ॥ 1 ॥ ப்ரணவம் பூர்வமுச்சார்ய மாயாம் ஶ்ரியமதோ²ச்சரேத் । காமம் நம꞉ பத³ம் ப்ரோக்தம் பத³ம் ப⁴க³வதீத்யத²...

Sri Mangala Gauri Stotram – ஶ்ரீ மம்க³ளகௌ³ரீ ஸ்தோத்ரம்

தே³வி த்வதீ³யசரணாம்பு³ஜரேணுகௌ³ரீம் பா⁴லஸ்த²லீம் வஹதி ய꞉ ப்ரணதிப்ரவீண꞉ | ஜந்மாம்தரேபி ரஜநீகரசாருலேகா² தாம் கௌ³ரயத்யதிதராம் கில தஸ்ய பும்ஸ꞉ || 1 || ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலமம்க³ளஜந்மபூ⁴மே ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலகல்மஷதூலவஹ்நே | ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலதா³நவத³ர்பஹம்த்ரி...

Meenakshi Stotram – மீனாக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்

உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ரகோடிஸத்³ருஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம் பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் ஸ்மிதத³ந்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப³ராலங்க்ருதாம் | விஷ்ணுப்³ரஹ்மஸுரேந்த்³ரஸேவிதபதா³ம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம் மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம் || 1 || முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேந்து³வக்த்ரப்ரபா⁴ம் ஶிஞ்ஜந்நூபுரகிங்கிணீமணித⁴ராம் பத்³மப்ரபா⁴பா⁴ஸுராம் | ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ம் கி³ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்...

Sri Amba Pancharatna Stotram – ஶ்ரீ அம்பா³ பம்சரத்ந ஸ்தோத்ரம்

அம்பா³ஶம்ப³ரவைரிதாதப⁴கி³னீ ஶ்ரீசந்த்³ரபி³ம்பா³னனா பி³ம்போ³ஷ்டீ² ஸ்மிதபா⁴ஷிணீ ஶுப⁴கரீ காத³ம்ப³வாட்யாஶ்ரிதா | ஹ்ரீங்காராக்ஷரமந்த்ரமத்⁴யஸுப⁴கா³ ஶ்ரோணீநிதம்பா³ங்கிதா மாமம்பா³புரவாஸினீ ப⁴க³வதீ ஹேரம்ப³மாதாவது || 1 || கல்யாணீ கமனீயஸுந்த³ரவபு꞉ காத்யாயனீ காலிகா காலா ஶ்யாமலமேசகத்³யுதிமதீ காதி³த்ரிபஞ்சாக்ஷரீ | காமாக்ஷீ...

error: Not allowed