Category: Devi – தெவீ

Sri Annapurna Mantra Stava – ஶ்ரீ அந்நபூர்ணா மந்த்ர ஸ்தவ꞉

ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்திருவாச । அந்நபூர்ணாமநும் வக்ஷ்யே வித்³யாப்ரத்யங்க³மீஶ்வரீ । யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண அலக்ஷ்மீர்நாஶமாப்நுயாத் ॥ 1 ॥ ப்ரணவம் பூர்வமுச்சார்ய மாயாம் ஶ்ரியமதோ²ச்சரேத் । காமம் நம꞉ பத³ம் ப்ரோக்தம் பத³ம் ப⁴க³வதீத்யத²...

Sri Mangala Gauri Stotram – ஶ்ரீ மம்க³ளகௌ³ரீ ஸ்தோத்ரம்

தே³வி த்வதீ³யசரணாம்பு³ஜரேணுகௌ³ரீம் பா⁴லஸ்த²லீம் வஹதி ய꞉ ப்ரணதிப்ரவீண꞉ | ஜந்மாம்தரேபி ரஜநீகரசாருலேகா² தாம் கௌ³ரயத்யதிதராம் கில தஸ்ய பும்ஸ꞉ || 1 || ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலமம்க³ளஜந்மபூ⁴மே ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலகல்மஷதூலவஹ்நே | ஶ்ரீமம்க³ளே ஸகலதா³நவத³ர்பஹம்த்ரி...

Meenakshi Stotram – மீனாக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்

உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ரகோடிஸத்³ருஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம் பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் ஸ்மிதத³ந்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப³ராலங்க்ருதாம் | விஷ்ணுப்³ரஹ்மஸுரேந்த்³ரஸேவிதபதா³ம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம் மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம் || 1 || முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேந்து³வக்த்ரப்ரபா⁴ம் ஶிஞ்ஜந்நூபுரகிங்கிணீமணித⁴ராம் பத்³மப்ரபா⁴பா⁴ஸுராம் | ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ம் கி³ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்...

Sri Amba Pancharatna Stotram – ஶ்ரீ அம்பா³ பம்சரத்ந ஸ்தோத்ரம்

அம்பா³ஶம்ப³ரவைரிதாதப⁴கி³னீ ஶ்ரீசந்த்³ரபி³ம்பா³னனா பி³ம்போ³ஷ்டீ² ஸ்மிதபா⁴ஷிணீ ஶுப⁴கரீ காத³ம்ப³வாட்யாஶ்ரிதா | ஹ்ரீங்காராக்ஷரமந்த்ரமத்⁴யஸுப⁴கா³ ஶ்ரோணீநிதம்பா³ங்கிதா மாமம்பா³புரவாஸினீ ப⁴க³வதீ ஹேரம்ப³மாதாவது || 1 || கல்யாணீ கமனீயஸுந்த³ரவபு꞉ காத்யாயனீ காலிகா காலா ஶ்யாமலமேசகத்³யுதிமதீ காதி³த்ரிபஞ்சாக்ஷரீ | காமாக்ஷீ...

Sri Sita Kavacham – ஶ்ரீ ஸீதா கவசம்

| த்⁴யானம் | ஸீதாம் கமலபத்ராக்ஷீம் வித்³யுத்புஞ்ஜஸமப்ரபா⁴ம் | த்³விபு⁴ஜாம் ஸுகுமாராங்கீ³ம் பீதகௌஸேயவாஸினீம் || 1 || ஸிம்ஹாஸனே ராமசந்த்³ர வாமபா⁴க³ஸ்தி²தாம் வராம் நானாலங்கார ஸம்யுக்தாம் குண்ட³லத்³வய தா⁴ரிணீம் || 2 ||...

Sri Devi Khadgamala Namavali – தே³வீ க²ட்³க³மாலா நாமாவளீ

தே³வீ க²ட்³க³மாலா நாமாவளீ ஓம் த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஹ்ருத³யதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் ஶிரோதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் ஶிகா²தே³வ்யை நம꞉ | ஓம் கவசதே³வ்யை நம꞉ | ஓம்...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ காமாக்ஷ்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் காலகண்ட்²யை நம꞉ | ஓம் த்ரிபுராயை நம꞉ | ஓம் பா³லாயை நம꞉ | ஓம் மாயாயை நம꞉ | ஓம் த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஸுந்த³ர்யை நம꞉ |...

Goda Stuti – கோ³தா³ ஸ்துதி꞉

ஶ்ரீவிஷ்ணுசித்தகுலனந்த³னகல்பவல்லீம் ஶ்ரீரங்க³ராஜஹரிசந்த³னயோக³த்³ருஶ்யாம் | ஸாக்ஷாத்க்ஷமாம் கருணயா கமலாமிவான்யாம் கோ³தா³மனன்யஶரண꞉ ஶரணம் ப்ரபத்³யே || 1 || வைதே³ஶிக꞉ ஶ்ருதிகி³ராமபி பூ⁴யஸீனாம் வர்ணேஷு மாதி மஹிமா ந ஹி மாத்³ருஶாம் தே | இத்த²ம்...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ஶ்ரீ வாஸவீகன்யகாபரமேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீவாஸவாம்பா³யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீகன்யகாயை நம꞉ | ஓம் ஜக³ன்மாத்ரே நம꞉ | ஓம் ஆதி³ஶக்த்யை நம꞉ | ஓம் தே³வ்யை நம꞉ | ஓம் கருணாயை நம꞉ |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வல்லீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் மஹாவல்ல்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்யாமதனவே நம꞉ | ஓம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ | ஓம் பீதாம்ப³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஶஶிஸுதாயை நம꞉ | ஓம் தி³வ்யாயை நம꞉ |...

error: Not allowed