Tithi Nitya Devi Dhyana Shloka – நித்யா தே³வ்ய꞉ த்⁴யாந ஶ்லோகா꞉


காமேஶ்வரீ –
தே³வீம் த்⁴யாயேஜ்ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் ஜபாகுஸுமஸந்நிபா⁴ம்
பா³லபா⁴நுப்ரதீகாஶாம் ஶாதகும்ப⁴ஸமப்ரபா⁴ம் ।
ரக்தவஸ்த்ரபரீதா⁴நாம் ஸம்பத்³வித்³யாவஶங்கரீம்
நமாமி வரதா³ம் தே³வீம் காமேஶீமப⁴யப்ரதா³ம் ॥ 1 ॥

ப⁴க³மாலிநீ –
ப⁴க³ரூபாம் ப⁴க³மயாம் து³கூலவஸநாம் ஶிவாம்
ஸர்வாலங்காரஸம்யுக்தாம் ஸர்வலோகவஶங்கரீம் ।
ப⁴கோ³த³ரீம் மஹாதே³வீம் ரக்தோத்பலஸமப்ரபா⁴ம்
காமேஶ்வராங்கநிலயாம் வந்தே³ ஶ்ரீப⁴க³மாலிநீம் ॥ 2 ॥

நித்யக்லிந்நா –
பத்³மராக³மணிப்ரக்²யாம் ஹேமதாடங்கபூ⁴ஷிதாம்
ரக்தவஸ்த்ரத⁴ராம் தே³வீம் ரக்தமால்யாநுலேபநாம் ।
அஞ்ஜநாஞ்சிதநேத்ராந்தாம் பத்³மபத்ரநிபே⁴க்ஷணாம்
நித்யக்லிந்நாம் நமஸ்யாமி சதுர்பு⁴ஜவிராஜிதாம் ॥ 3 ॥

பே⁴ருண்டா³ –
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶாம் பத்³மபத்ரஸமப்ரபா⁴ம்
மத்⁴யாஹ்நாதி³த்யஸங்காஶாம் ஶுப்⁴ரவஸ்த்ரஸமந்விதாம் ।
ஶ்வேதசந்த³நலிப்தாங்கீ³ம் ஶுப்⁴ரமால்யவிபூ⁴ஷிதாம்
பி³ப்⁴ரதீம் சிந்மயீம் முத்³ராமக்ஷமாலாம் ச புஸ்தகம் ।
ஸஹஸ்ரபத்ரகமலே ஸமாஸீநாம் ஶுசிஸ்மிதாம்
ஸர்வவித்³யாப்ரதா³ம் தே³வீம் பே⁴ருண்டா³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 4 ॥

வஹ்நிவாஸிநி –
வஹ்நிகோடிப்ரதீகாஶாம் ஸூர்யகோடிஸமப்ரபா⁴ம்
அக்³நிஜ்வாலாஸமாகீர்ணாம் ஸர்வரோகோ³பஹாரிணீம் ।
காலம்ருத்யுப்ரஶமநீமபம்ருத்யுநிவாரிணீம்
பரமாயுஷ்யதா³ம் வந்தே³ நித்யாம் ஶ்ரீவஹ்நிவாஸிநீம் ॥ 5 ॥

மஹாவஜ்ரேஶ்வரி –
தப்தகாஞ்சநஸங்காஶாம் கநகாப⁴ரணாந்விதம்
ஹேமதாடங்கஸம்யுக்தாம் கஸ்தூரீதிலகாந்விதாம் ।
ஹேமசிந்தாகஸம்யுக்தாம் பூர்ணசந்த்³ரமுகா²ம்பு³ஜாம்
பீதாம்ப³ரஸமோபேதாம் புஷ்பமால்யவிபூ⁴ஷிதாம் ।
முக்தாஹாரஸமோபேதாம் முகுடேந விராஜிதாம்
மஹாவஜ்ரேஶ்வரீம் வந்தே³ ஸர்வைஶ்வர்யப²லப்ரதா³ம் ॥ 6 ॥

ஶிவதூ³தீ –
பா³லஸூர்யப்ரதீகாஶாம் ப³ந்தூ⁴கப்ரஸவாருணாம்
விதி⁴விஷ்ணுஶிவஸ்துத்யாம் தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவிதாம் ।
ரக்தாரவிந்த³ஸங்காஶாம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம்
ஶிவதூ³தீம் நமஸ்யாமி ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தாம் ॥ 7 ॥

த்வரிதா –
ரக்தாரவிந்த³ஸங்காஶாமுத்³யத்ஸூர்யஸமப்ரபா⁴ம்
த³த⁴தீமங்குஶம் பாஶம் பா³ணம் சாபம் மநோஹரம் ।
சதுர்பு⁴ஜாம் மஹாதே³வீமப்ஸரோக³ணஸங்குலாம்
நமாமி த்வரிதாம் நித்யாம் ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரத³ம் ॥ 8 ॥

குலஸுந்த³ரீ –
அருணகிரணஜாலைரஞ்ஜிதாஶாவகாஶா
வித்⁴ருதஜபவடீகா புஸ்தகாபீ⁴திஹஸ்தா ।
இதரகரவராட்⁴யா பு²ல்லகஹ்லாரஸம்ஸ்தா²
நிவஸது ஹ்ருதி³ பா³லா நித்யகல்யாணஶீலா ॥ 9 ॥

நித்யா –
உத்³யத்ப்ரத்³யோதநநிபா⁴ம் ஜபாகுஸுமஸந்நிபா⁴ம்
ஹரிசந்த³நலிப்தாங்கீ³ம் ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷிதாம் ।
ரத்நாப⁴ரணபூ⁴ஷாங்கீ³ம் ரக்தவஸ்த்ரஸுஶோபி⁴தாம்
ஜக³த³ம்பா³ம் நமஸ்யாமி நித்யாம் ஶ்ரீபரமேஶ்வரீம் ॥ 10 ॥

நீலபதாகா –
பஞ்சவக்த்ராம் த்ரிநயநாமருணாம்ஶுகதா⁴ரிணீம்
த³ஶஹஸ்தாம் லஸந்முக்தாப்ராயாப⁴ரணமண்டி³தாம் ।
நீலமேக⁴ஸமப்ரக்²யாம் தூ⁴ம்ரார்சிஸத்³ருஶப்ரபா⁴ம்
நீலபுஷ்பஸ்ரஜோபேதாம் த்⁴யாயேந்நீலபதாகிநீம் ॥ 11 ॥

விஜயா –
உத்³யத³ர்கஸமப்ரபா⁴ம் தா³டி³மீபுஷ்பஸந்நிபா⁴ம்
ரத்நகங்கணகேயூரகிரீடாங்க³த³ஸம்யுதாம் ।
தே³வக³ந்த⁴ர்வயோகீ³ஶமுநிஸித்³த⁴நிஷேவிதாம்
நமாமி விஜயாம் நித்யாம் ஸிம்ஹோபரிக்ருதாஸநாம் ॥ 12 ॥

ஸர்வமங்க³ளா –
ரக்தோத்பலஸமப்ரக்²யாம் பத்³மபத்ரநிபே⁴க்ஷணாம்
இக்ஷுகார்முகபுஷ்பௌக⁴பாஶாங்குஶஸமந்விதாம் ।
ஸுப்ரஸந்நாம் ஶஶிமுகீ²ம் நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதாம்
ஶுப்⁴ரபத்³மாஸநஸ்தா²ம் தாம் ப⁴ஜாமி ஸர்வமங்க³ளாம் ॥ 13 ॥

ஜ்வாலாமாலிநீ –
அக்³நிஜ்வாலா ஸமாபா⁴க்ஷீம் நீலவக்த்ராம் சதுர்பு⁴ஜாம்
நீலநீரத³ஸங்காஶாம் நீலகேஶீம் தநூத³ரீம் ।
க²ட்³க³ம் த்ரிஶூலம் பி³ப்⁴ராணாம் வராம்ஸாப⁴யமேவ ச
ஸிம்ஹப்ருஷ்ட²ஸமாரூடா⁴ம் த்⁴யாயேஜ்ஜ்வாலாத்³யமாலிநீம் ॥ 14 ॥

சித்ரா –
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶாம் பலாஶகுஸுமப்ரபா⁴ம்
நீலமேக⁴ப்ரதீகாஶாம் சதுர்ஹஸ்தாம் த்ரிலோசநாம் ।
ஸர்வாலங்காரஸம்யுக்தாம் புஷ்பபா³ணேக்ஷுசாபிநீம்
பாஶாங்குஶஸமோபேதாம் த்⁴யாயேச்சித்ராம் மஹேஶ்வரீம் ॥ 15 ॥

லலிதா –
ஆரக்தாபா⁴ம் த்ரிநேத்ராமருணிமவஸநாம் ரத்நதாடங்கரம்யாம்
ஹஸ்தாம்போ⁴ஜை꞉ ஸபாஶாங்குஶமத³நத⁴நு꞉ ஸாயகைர்விஸ்பு²ரந்தீம் ।
ஆபீநோத்துங்க³வக்ஷோருஹகலஶலுட²த்தாரஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்
த்⁴யாயேத³ம்போ⁴ருஹஸ்தா²மருணிமவஸநாமீஶ்வரீமீஶ்வராணாம் ॥ 16 ॥


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed