Sri Rajarajeshwari Churnika – ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ சூர்ணிகா


ஶ்ரீமத்கமலாபுர கநகத⁴ராத⁴ர வர நிருபம பரம பாவந மநோஹர ப்ராந்தே, ஸரஸிஜப⁴வோபம விஶ்வம்ப⁴ராமரவர்க³நிர்க³ளத்ஸஸம்ப்⁴ரம புங்கா²நுபுங்க² நிரந்தர பட்²யமாந நிகி²ல நிக³மாக³ம ஶாஸ்த்ர புராணேதிஹாஸ கதா² நிர்மல நிநாத³ ஸமாக்ராந்தே ।

தத்ர ப்ரவர்தி⁴த மந்தா³ர மாலூர கர்ணிகார ஸிந்து⁴வார க²ர்ஜூர கோவிதா³ர ஜம்பீ³ர ஜம்பூ³ நிம்ப³ கத³ம்போ³து³ம்ப³ர ஸால ரஸால தமால தக்கோல ஹிந்தால நாலிகேர கத³ளீ க்ரமுக மாதுலுங்க³ நாரங்க³ லவங்க³ ப³த³ரீ சம்பகாஶோக மதூ⁴க புந்நாகா³க³ரு சந்த³நநாக³ கருவக மருவக ஏலா த்³ராக்ஷா மல்லிகா மாலதீ மாத⁴வீ லதா ஶோபா⁴யமாந புஷ்பித ப²லித லலித விவித⁴ வந தருவாடிகா மத்⁴யப்ரதே³ஶே ।

ஶுகபிக ஶாரிகா நிகர சகோர மயூர சக்ரவாக ப³லாக ப⁴ரத்³வாஜ பிங்க³ள டிட்டிப⁴ க³ருட³ விஹங்க³ குலாயந கோலாஹலாரவ பரிபூரிதாஶே, தத்ர ஸுதா⁴ரஸோபம பாநீய பரிபூர்ண காஸார தடாக ஸ்பு²டாகலிதாரவிந்த³ (புண்ட³ரீக) குமுதே³ந்தீ³வர ஷண்ட³ஸஞ்சரந்மராள சக்ரவாக காரண்ட³வ ப்ரமுக² ஜலஜாண்ட³ஜமண்ட³லீ ஶோபா⁴யமாநே, நந்த³நவந க்ருத ப³ஹுமாநே ।

சாருசாமீகர ரத்ந கோ³புர ப்ராகார வலயிதே, ஸுலலிதே, ஸுஸ்நிக்³த⁴ விராஜித வஜ்ரஸ்தம்ப⁴ ஸஹஸ்ர பத்³மராகோ³ப²லப⁴ரக³ஜாத நூதந நிர்மித ப்ரத²மமண்ட³ப த்³விதீயமண்ட³பாந்தராளமண்ட³ப மூலமஹாமண்ட³பஸ்தா²நே, ஶில்பிஶாஸ்த்ரப்ரதா⁴நே ।

க²சித வஜ்ர வைடூ³ர்ய மாணிக்ய கோ³மேத³க பத்³மராக³ மரகத நீல முக்தா ப்ரவாளாக்²ய நவரத்ந தேஜோ விராஜித பி³ந்து³ த்ரிகோண ஷட்கோண வஸுகோண த³ஶாரயுக்³ம மந்வந்தராஷ்டத³ள ஷோட³ஶத³ள சதுர்த்³வாரயுத பூ⁴புரத்ரய ஶ்ரீசக்ரஸ்வரூப ப⁴த்³ரஸிம்ஹாஸநாஸீநே, ஸகலதே³வதாப்ரதா⁴நே ।

சரணாங்கு³ளி நக²முக²ருசிநிசய பராபூ⁴த தாரகே, ஶ்ரீமந்மாணிக்ய மஞ்ஜீர ரஞ்ஜித ஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜத்³வயே, அத்³வயே, மீநகேதநமணி தூணீர விளாஸ விஜயி ஜங்கா⁴யுக³ளே, கநகரம்பா⁴ ஸ்தம்ப⁴ ஜ்ரும்பி⁴தோருத்³வயே, கந்த³ர்ப ஸ்வர்ண ஸ்யந்த³ந படுதர ஶகட ஸந்நிப⁴ நிதம்ப³ பி³ம்பே³, குசபா⁴ர நம்ர த்³ருஷ்டாவளக்³ந விபூ⁴ஷித கமநீய காஞ்சீ கலாபே ।

தி³நகரோத³யாவஸர அர்த⁴விகஸிதாரவிந்த³ குட்³மலதுல்ய நாபி⁴ப்ரதே³ஶே, ரோமராஜீவிராஜிதவலித்ரயீ பா⁴ஸுரகரபோ⁴த³ரே, ஜம்பா⁴ஸுரரிபு கும்பி⁴கும்ப⁴ஸமுஜ்ஜ்ரும்பி⁴த ஶாதகும்ப⁴கும்பா⁴யமாந ஸம்பா⁴வித பயோத⁴ரத்³வயே, அத்³வயே, கோ³ப்லுத குச கலஶ கக்ஷத்³வயாருணாருணித ஸூர்யபுடாபி⁴தா⁴ந பரிதா⁴ந நிர்மித முக்தாமணிப்ரோத கஞ்சுக விராஜமாநே, கோமளதர கல்பவள்லீ ஸமாந பாஶாங்குஶ வராப⁴ய முத்³ராமுத்³ரித கங்கண ஜ²ணஜ²ணத்கார விராஜித சதுர்பு⁴ஜே ।

த்ரைலோக்ய ஜைத்ரயாத்ராக³மந ஸமநந்தர ஸங்க³த ஸுரவர கநககி³ரீஶ்வர கரப³த்³த⁴ மங்க³ளஸூத்ர த்ரிரேகா² ஶோபி⁴த கந்த⁴ரே, நவ ப்ரவாள பல்லவ பக்வபி³ம்ப³ ப²லாத⁴ரே, நிரந்தர கர்பூர தாம்பூ³ல சர்வணாருணித ரத³ந பங்க்தித்³வயே, சம்பக ப்ரஸூந தில புஷ்ப ஸமாந நாஸாபுடாக்³ரோத³ஞ்சித மௌக்திகாப⁴ரணே, கர்ணாவதம்ஸீக்ருதேந்தீ³வர விராஜித கபோலபா⁴கே³, அரவிந்த³த³ள ஸத்³ருஶ தீ³ர்க⁴ளோசநே ।

குஸுமஶர கோத³ண்ட³ லேகா²லங்காரகாரி மநோஹாரி ப்⁴ரூலதாயுக³ளே, பா³ல ப்ரபா⁴கர ஶஶிகர பத்³மராக³ மணிநிகராகார ஸுருசிர ருசிமண்ட³ல கர்ணகுண்ட³ல மண்டி³த க³ண்ட³பா⁴கே³, ஸுலலிதாஷ்டமீ சந்த்³ர லாவண்ய லலாட ப²லகே, கஸ்தூரிகா திலகே, ஹரிநீலமணி த்³விரேபா²வலி ப்ரகாஶ கேஶபாஶே, கநகாங்க³த³ ஹார கேயூர நாநாவிதா⁴யுத⁴ பூ⁴ஷாவிஶேஷாத்³யயுத ஸ்தி²ரீபூ⁴த ஸௌதா³மிநீ துலித லலித நூதந தநூலதே ।

காஶ்யபாத்ரி ப⁴ரத்³வாஜ வ்யாஸ பராஶர மார்கண்டே³ய விஶ்வாமித்ர கண்வ கபில கௌ³தம க³ர்க³ புலஸ்த்யாக³ஸ்த்யாதி³ ஸகலமுநி மநோத்⁴யேய ப்³ரஹ்மதேஜோமயே, சிந்மயே ।

ஸேவார்தா²க³தாங்க³ வங்க³ கலிங்க³ காம்போ⁴ஜ காஶ்மீர காமரூப ஸௌவீர ஸௌராஷ்ட்ர மஹாராஷ்ட்ர மாக³த⁴ விராட கூ³ர்ஜர மாலவ நிஷத⁴ சோல சேர பாண்ட்³ய பாஞ்சால கௌ³ட³ ப்³ரஹ்மல த்³ரவிட³ த்³ராவிட³ கோ⁴டலாட வராட மராட கர்ணாடகாந்த்⁴ர போ⁴ஜ குரு கா³ந்தா⁴ர விதே³ஹ வித³ர்ப⁴ விஜ்ரும்ப⁴ பா³ஹ்லீக ப³ர்ப³ர கேரள கேகய கோஸல ஶூரஸேந ச்யவந டங்கண கோங்கண மத்ஸ்ய மாத்⁴வ ஸைந்த⁴வ ப³ல்ஹூக பூ⁴சக்ரயுக³ கா³ந்தா⁴ர காஶீ ப⁴த்³ராஶீ ஐந்த்³ரகி³ரீ நாக³புரீ க⁴ண்டாநக³ரீ உத்தரகி³ர்யாக்²ய ஷட்பஞ்சாஶத்³தே³ஶாதீ⁴ஶாதி³ க³ந்த⁴ர்வ ஹேஷாரவ ஸிந்து⁴ ஸிந்தூ⁴ர ஹீத்காரவரதா²ங்க³ க்ரேங்கார பே⁴ரீ ஜ²ங்கார மத்³த³ள த்⁴வநி ஹுங்காரயுக்த சதுரங்க³ ஸமேத ஜித ராஜ ஸுரராஜாதி⁴ராஜ புங்கா²நுபுங்க² க³மநாக³மந விஶீர்ணாப⁴ரணாத்³யயுத ஸமுத்பந்ந பராக³ பாடலீ வாலுகாயமாந ப்ரத²ம மண்ட³ப ஸந்நிதா⁴நே ।

தத்தத் பூஜாகால க்ரியமாண பாத்³யார்க்⁴யாசமநீய ஸ்நாந வஸ்த்ராப⁴ரண க³ந்த⁴ புஷ்பாக்ஷத தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய தாம்பூ³ல மந்த்ரபுஷ்ப ஸ்வர்ணபுஷ்ப ப்ரத³க்ஷிண நமஸ்கார ஸ்தோத்ரபாராயண ஸந்தோஷித ஸ்வாந்த ஸந்தத வரப்ரதா³நஶீலே, ஸுஶீலே ।

ரம்போ⁴ர்வஶீ மேநகா திலோத்தமா ஹரிணீ க்⁴ருதாசீ மஞ்ஜுகோ⁴ஷாலம்பு³ஸாத்³யயுதாப்ஸரஸ்த்ரீ தி⁴மிந்தி⁴மித சித்ரோபசித்ர நர்தநோல்லாஸாவளோகந ப்ரியே, க்ருத்திவாஸ꞉ ப்ரியே ।

ப⁴ண்டா³ஸுர ப்ரேஷிதாக²ண்ட³ ப³லதோ³ர்த³ண்ட³ ரக்ஷோமண்ட³லீ க²ண்ட³நே நிஜகர பல்லவாங்கு³ளீயகாதி³ மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ நாரஸிம்ஹ வாமந பரஶுராம ஶ்ரீராம ப³லராம ஶ்ரீக்ருஷ்ண கல்க்யாக்²ய நாராயண த³ஶாவதார ஹேதுபூ⁴தே, ஹிமவத்குலாசலராஜகந்யே, ஸர்வலோகமாந்யே ।

கோடி கந்த³ர்ப லாவண்ய தாருண்ய கநககி³ரீஶ்வர த்யாக³ராஜ வாமபார்ஶ்வத்³வயே, த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீ, ஸர்வப்ரதா³யிநீ ।

ஶ்ரீவித்³யாதீ⁴ஶ ரசித சூர்ணிகா ஶ்ரவண பட²நாநந்தி³நாம் ஸம்ப்ராப்திதாயுராரோக்³ய ஸௌந்த³ர்ய வித்³யா பு³த்³தி⁴ புத்ர பௌத்ர களத்ரைஶ்வர்யாதி³ ஸகலஸௌக்²யப்ரதே³, த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீ, ஶ்ரீமத்கமலாம்பி³கே பராஶக்தே மாத꞉, நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே, பாஹி மாம் பாஹி மாம் பாஹி மாம், தே³வி துப்⁴யம் நமோ தே³வி துப்⁴யம் நம꞉ ॥

முக்தாவித்³ருமஹேமகுண்ட³லத⁴ரா ஸிம்ஹாதி⁴ரூடா⁴ ஶிவா ।
ரக்தாம்போ⁴ஜஸமாநகாந்திவத³நா ஶ்ரீமத்கிரீடாந்விதா ॥

முக்தாஹேமவிசித்ரஹாரகடகை꞉ பீதாம்ப³ரா ஶங்கரீ ।
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³நசதுரா மாம் பாது ஹேமாம்பி³கா ॥

இதி ஶ்ரீவித்³யாதீ⁴ஶ விரசித ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ சூர்ணிகா ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed